Документ 1296-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2005 р. N 1296
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101, N 52, ст. 2361; 2002 р., N 38,
ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37,
ст. 2453, N 50, ст. 3279; 2005 р., N 1, ст. 24, N 12, ст. 566,
N 37, ст. 2306), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2005 р. N 1296
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами
( 1195-2001-п )

1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо коефіцієнт вирівнювання (альфа(i)) не застосовується і
обсяг коштів, що передаються з відповідного місцевого бюджету до
державного бюджету у 2006 році (T(i)) більший за обсяг відповідних
коштів, переданих у 2005 році (T(і-1)), то T(і) = T(і-1)".
2. У пункті 6:
1) абзац перший викласти у такій редакції:
"6. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами (RD(іzak)), проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного
на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на планований бюджетний період, а
також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою:
RD = K х (N + N + N ) х D / (N + N + N )";
izak i і1 i2 i3 u5 u1 u2 u3
2) абзац десятий виключити;
3) доповнити пункт після абзацу дев'ятого новими абзацами
такого змісту:
"Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку нарощують
обсяг доходів, що враховуються під час визначення міжбюджетних
трансфертів, розрахунок обсягу доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами, з урахуванням показника
стимулювання (SD(izak)) визначається за такою формулою:
SD = RD х 1/g х g' при g > g',
izak izak
SD = RD при g < g',
izak izak
де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих
бюджетів, що визначається за такою формулою:
g = RD / D ;
izak i4
g' - усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, значення
якого на 2006 рік для бюджетів районів дорівнює 116; для бюджетів
міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного
значення, мм. Києва та Севастополя - 120,1; для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів - 122,4.
З метою недопущення зменшення прогнозного обсягу доходів
місцевих бюджетів, визначеного з урахуванням основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за місцевими бюджетами на 2006 рік (D(izak)),
визначається за такою формулою:
D = SD + (K х (N + N + N ) х дельтаD / (N +
izak izak i i1 i2 i3 u5 u1
+ N + N )) + D ,
u2 u3 w
де дельтаD(u5) - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний
для відновлення загального обсягу ресурсу місцевих бюджетів, який
розраховується за такою формулою:
дельтаD = D - SD ,
u5 u5 uzak
де SD(uzak) - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з
урахуванням показника стимулювання на 2006 рік по Україні в
цілому;
D(w) - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної
одиниці".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
сімнадцятим.
3. Пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Для місцевих бюджетів, що передають кошти до державного
бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (альфа(і)), який
має окреме значення в межах від 0,6 до 1, залежно від зростання
обсягу коштів, що передаються з бюджету і-тої
адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в
планованому році у відсотках порівняно з роком, що передує
плановому (сігма(i)), і визначається за такою формулою:
сігма = W / W х 100 - 100,
i ip ipp
де W(ip) - обсяг коштів, що передаються з бюджету i-тої
адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в
плановому році;
W(ipp) - обсяг коштів, що передаються з бюджету i-тої
адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в
році, що передує плановому.
------------------------------------------------------------------ Умова | Значення показника альфа(і) ------------------------------------------------------------------ при W(ipp) = 0 і при сігма(i) > 0 0,6
130 < сігма(i) < або = 150 0,8
0 < сігма(i) < 50 0,7
сігма(i) < 0 0,9
50 < сігма(i) < 130 коефіцієнт вирівнювання
(альфа(i)) не застосовується
Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів
обсягу міжбюджетних трансфертів на 2006 рік коефіцієнт
вирівнювання (альфа(i)) береться за 1.
Додаткові кошти, залишені місцевим бюджетам у зв'язку із
застосуванням коефіцієнта вирівнювання (альфа(i)), розподіляються
між галузями, видатки на розвиток яких враховуються під час
визначення міжбюджетних трансфертів".
4. У пункті 13:
1) формулу
"V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ",
i yi zi oi si ki fi di hi t
замінити такою формулою:
"V = V + V + V + V + V + V + V + V + V ";
i yi zi oi si ki fi di hi ti
2) абзац десятий викласти у такій редакції:
"V(tі) - обсяг видатків місцевих бюджетів на поетапне
запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки".
5. У пункті 19:
1) формули
"V = H x N x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V ,
zob(ark) zob(ark) i zi2 zgi
H = (V - V ) x K + K / N " zob(ark) zu zgu zob(ark)1 zob(ark)4 u
замінити такими формулами:
"V = H x N x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V +
zob(ark) zob(ark) i zi2 zgi
+ S ,
zi
H = (V - V - S ) x K + K / N ";
zob(ark) zu zgu zu zob(ark)1 zob(ark)4 u
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"S(zi) - цільові видатки бюджету Автономної Республіки Крим
та обласного бюджету на 2006 рік для здійснення заходів
Комплексної програми "Цукровий діабет" ( 545/99 ) та лікування
нецукрового діабету, що визначаються за окремим розрахунком МОЗ;
S(zu) - загальний обсяг цільових видатків місцевих бюджетів
на 2006 рік для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий
діабет" ( 545/99 ) та лікування нецукрового діабету.
Під час формування та затвердження відповідних місцевих
бюджетів на 2006 рік не допускається зменшення обсягу цільових
видатків для здійснення заходів Комплексної програми "Цукровий
діабет" ( 545/99 ) та лікування нецукрового діабету, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів".
6. У пункті 20 формулу
"H = (V - V ) х K х K / (N - N -
zm(r)i zu zgu zm(r)1 zm(r)4 u dm(r)u

- N х K )"
wm(r)u zm(r)5)
замінити такою формулою:
"H = (V - V - S ) х K х K / (N - N -
zm(r)i zu zgu zu zm(r)1 zm(r)4 u dm(r)u

- N х K )".
wm(r)u zm(r)5

7. У пункті 24:
1) формулу
"V = H x (D x K + D x K ) + H x (U x K +
oi d m nm(r) s nm(r) o gm gm
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
gmr gmr gs gs m m mr mr s s
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
bm(r) bm(r) jm(r) j f f w w gt gt
+ U x K + U x K + U + U x K ) + S + S
t t gz gz z c c d gd
замінити такою формулою:
"V = H x (D x K + D x K + D x K +
oi d m nm(r) gm gnm(r) s nm(r)

D x K ) + H x (U x K + U x K + U x K + gs gnm(r) o gm gm gmr gmr gs gs

+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K +
m m mr mr s s bm(r) bm(r) jm(r) j

+ U x K + U x K + U x K + U x K + U x K + U + U x
f f w w gt gt t t gz gz z c
x K ) + S + S + Vk(r)";
c d gd
2) абзац третій після слів "міській місцевості", абзаци
четвертий та п'ятий після слова "районів" доповнити словами і
цифрами "(крім дітей у віці 0-6 років у населених пунктах, яким
надано статус гірських)";
3) доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами
такого змісту:
"K(gnm(r)) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці
0-6 років у містах обласного значення (K(gnm)) та районах (K(gnr))
дошкільними закладами, що розташовані у сільській та міській
місцевостях, яким надано статус гірських.
На 2006 рік коефіцієнт K(gnm(r)) визначений для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;
D(gm) - кількість дітей у віці 0-6 років у міській місцевості
міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських,
станом на 1 січня 2005 р. за статистичними даними;
D(gs) - кількість дітей у віці 0-6 років у сільській
місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус
гірських, станом на 1 січня 2005 р. за статистичними даними".
У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять восьмий вважати
відповідно абзацами десятим - тридцять другим;
4) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Vk(r) - видатки на 2006 рік для комп'ютеризації та
інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів районів, які
визначаються за окремим розрахунком".
8. У пункті 25:
1) формулу
"V = H x (D x K + D x K ) + H x
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
x (U x K + U x K + U x K + U x
kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
x K + U x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K +
j o ob f f t t z h h d d
+ U x K ) + S + S + S + S "
c c d sst st gd
замінити такою формулою:
"V = H x (D x K + D x K ) + H x
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm o
x (U x K + U x K + U x K + U x
kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm jkyiv(sev)
x K + U x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K +
j o ob f f t t z h h d d
+ U x K ) + S + S + S + S + V ";
c c d sst st gd k(sev)

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(k(sev)) - видатки на 2006 рік для комп'ютеризації та
інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, що
розташовані у сільській місцевості м. Севастополя, які
визначаються за окремим розрахунком".
9. У пункті 26:
1) формулу
"V = V + V + V + V +
si s2i s3i s4i s5i
+ V + V + V + V "
s6i s7i s8i s9i
замінити такою формулою:
"V = V + V + V + V + V + V + V + V +
si s2i s3i s4i s5i s6i s7i s8i s9i
+ V + V ";
chhi chmi
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"V(chhi) - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних
з оздоровленням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, для всіх місцевих бюджетів;
V(chmi) - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних
з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, для всіх місцевих бюджетів".
10. У пункті 31:
1) у підпункті 1:
формулу
"V = H x N "
s4i s4u i
замінити такою формулою:
"V = H x N + V ";
s4i s4u i ozd

доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"V(ozd) - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та
відпочинок дітей пільгових категорій, який розраховується за такою
формулою:
V = H х U ,
ozd ozd ozd

де H(ozd) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
одного учня загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів
послугами з організації відпочинку та оздоровлення;
U(ozd) - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів
усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у цілому в
Автономній Республіці Крим, області станом на 5 вересня року, що
передує поточному бюджетному періоду";
2) у підпункті 3:
формулу
"V = H x N "
s4i s4kyiv(sev) i
замінити такою формулою:
"V = H x N + V ";
s4i s4kyiv(sev) i ozd kyiv(sev)

доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"V(ozd kyiv(sev)) - обсяг додаткових видатків на оздоровлення
та відпочинок дітей пільгових категорій для бюджетів мм. Києва та
Севастополя, який розраховується за такою формулою:

V = H х U ,
ozd kyiv(sev) ozd ozd kyiv(sev)

де U(ozd kyiv(sev)) - кількість учнів загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх
шкіл) у мм. Києві та Севастополі станом на 5 вересня року, що
передує поточному бюджетному періоду".
11. Доповнити Формулу пунктами 35-2 та 35-3 такого змісту:
"35-2. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з
пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, визначається залежно від чисельності
осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до
категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потерпілих дітей, з урахуванням коефіцієнта приведення K(ch).
Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з медичним
обслуговуванням зазначених осіб для усіх місцевих бюджетів
(V(chmi)) визначається за такою формулою:
V = H х N х K ,
chmi chm invdi ch
де H(chm) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
N(invdi) - чисельність осіб адміністративно-територіальної
одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;
K(ch) - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать
до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. K(ch) на 2006 рік дорівнює
3,537.
35-3. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з
оздоровленням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, визначається залежно від чисельності осіб
адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії 1
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих
дітей, з урахуванням коефіцієнта приведення K(ch).
Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з
оздоровленням зазначених осіб, для усіх місцевих бюджетів
(V(chhi)) визначається за такою формулою:
V = H х N х K ,
chhi chh invdi ch
де H(chh) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
оздоровлення однієї особи, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
N(invdi) - чисельність осіб адміністративно-територіальної
одиниці, що належать до категорії 1, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;
K(ch) - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать
до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. K(ch) на 2006 рік дорівнює
3,537".
12. У пункті 41 формулу
"V = 0,55 x N + V "
fi i fgi
замінити такою формулою:
"V = 0,55 H x N + V ".
fi f i fgi

13. У пункті 45-1:
1) в абзаці першому цифри "1831899,8" замінити цифрами
"1862899,8";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"V(tі) - розрахунковий обсяг видатків для поетапного
запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва і
Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення, бюджетам районів, визначений за окремим
розрахунком".вгору