Документ 1295-96-п, попередня редакція — Редакція від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 жовтня 1996 р. N 1295
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000, крім пункту 3
та абзацу другого підпункту "г" пункту 4 }

Про умови оплати праці працівників органів
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1286 ( 1286-98-п ) від 17.08.98
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

{ У назві та тексті Постанови слова "місцевих рад" замінено
словами "органів місцевого самоврядування" згідно з
Постановою КМ N 1286 ( 1286-98-п ) від 17.08.98 }

З метою впорядкування оплати праці працівників органів
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців апарату обласних, Київської та
Севастопольської міських рад, районних, районних у містах рад,
сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів згідно
з додатками 1 - 8. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )

3. Установити надбавки за особливий характер роботи та
інтенсивність праці: головам і заступникам голів обласних, Київської та
Севастопольської міських рад - у розмірі до 90 відсотків
посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

{ Абзац третій пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

Виплата зазначених надбавок здійснюється в межах встановлених
відповідним органам фондів оплати праці.
4. Надати право сільським, селищним, міським головам,
головам районних у містах, районних, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад, керівникам їх виконавчих органів у
межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності
працюючих: ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 ) а) вносити до затверджених структур апарату цих органів
зміни, викликані необхідністю застосування нових прогресивних
організаційних форм праці, встановлювати керівникам підрозділів,
спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до зазначених
посадових окладів; б) установлювати: заступникам керівників структурних підрозділів апарату
органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, не
передбаченим цією постановою, посадові оклади на 2 - 7 відсотків
нижче за посадовий оклад відповідного керівника; окремим спеціалістам, не передбаченим цією постановою,
посадові оклади стосовно до розмірів посадових окладів відповідних
категорій працівників; керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям надбавки: за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи до 50 відсотків посадового окладу. У разі
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються; надбавки за знання та використання у роботі іноземної мови -
до 10 відсотків посадового окладу; спеціалістам і службовцям (за винятком заступників
керівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, керівників підрозділів цих органів та їх заступників)
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників
цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без
збереження заробітної плати, з інших причин) у розмірі до 50
відсотків посадового окладу за основною роботою, використовуючи
для цієї мети до 50 відсотків окладу відсутнього працівника.
Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх жінок, які
перебувають у відпустці по вагітності і пологах, а також осіб,
які перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трьох років чи у відпустці без
збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному
висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного
віку, встановлювати у розмірі до 30 відсотків посадового окладу
за основною роботою, використовуючи для цієї мети всю економію
заробітної плати на посадах, що займають відсутні з цих причин
працівники; в) преміювати працівників апарату відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання,
створеного у розмірі чотиримісячного фонду оплати праці та
економії фонду оплати праці; г) надавати працівникам апарату органів місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів матеріальну допомогу в
розмірі середньомісячного заробітку. Преміювання голів обласних, Київської та Севастопольської
міських рад, сільських, селищних, міських голів, голів районних у
містах, районних рад, надання їм матеріальної допомоги і
встановлення надбавок до посадових окладів здійснюється за
рішенням відповідної ради, а секретарів сільських, селищних,
міських рад, заступників голів рад, керуючих справами
(секретарів) виконавчих комітетів, керівників та заступників
керівників самостійних управлінь та відділів їх виконавчих
комітетів - за рішенням голови відповідної ради, сільського,
селищного, міського голови у межах затвердженого радою фонду
оплати праці працівників апарату відповідного органу. ( Абзац
другий підпункту "г" пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
5. З метою залучення до роботи в апарат органів місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів висококваліфікованих
спеціалістів виплачувати працівникам зазначених органів, які
мають учений ступінь кандидата або доктора наук з відповідної
спеціальності, доплати у розмірах відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу.
6. Групи за оплатою праці працівників апарату обласних і
міських рад, їх виконавчих комітетів, управлінь і самостійних
відділів установлюються відповідно до показників, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320
( 320-92-п ) "Про віднесення областей та міст до груп за оплатою
праці".
7. Ця постанова вводиться в дію з 1 листопада 1996 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.26
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1295
( В редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
СХЕМА
посадових окладів, керівних працівників і спеціалістів
апарату обласних, Київської та Севастопольської міських рад
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий оклад, | гривень за групами областей |———————————————————————————————— | поза | | II, | групою, | I |м.Севас- | м. Київ | | тополь ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова ради 180 170 160
Заступник голови ради 170 160 150
Керуючий справами 145 135 130
Голова постійної комісії з 110-120 100-110 95-105
питань бюджету
Завідуючий відділом 100-110 90-100 85-95
Помічник голови ради, 80-90 80-90 75-85
радник (консультант)
Головний спеціаліст 75-80 75-80 70-75
Провідний спеціаліст 65-75 65-75 65-70
Спеціаліст I категорії 60-70 60-70 60-65
Спеціаліст II категорії 58-60 58-60 58-60
Спеціаліст 56 56 56

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1295
( В редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних, районних у містах Києві і Севастополі рад
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |—————————————————————————————————— | райони, райони | райони | м. Севастополя | м. Києва ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова ради 130 140
Заступник голови ради 120 130
Керуючий справами 95 100
Завідуючий відділом 70-80 75-85
Радник (консультант), 60-70 65-75
головний спеціаліст
Спеціаліст I категорії 58-60 58-65
Спеціаліст II категорії 58 58
Спеціаліст 56 56

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1295
( В редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату міських (крім міст Києва і Севастополя) рад та
їх виконавчих комітетів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |—————————————————————————————————————————————— |у містах| за групами міст |у міст- |чисель- |————————————————————————————|ах, не |ністю | поза | I | II | III |віднесе- |населен-|групою| | | |них до |ня понад| | | | |груп за |1 млн. | | | | |оплатою |чоловік | | | | |праці ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Міський голова 155 140 135 125 115 100
Перший заступник 135 120 115 105 95 -
міського голови з
питань діяльності
виконавчих органів
ради
Заступник міського 115 100 95 85 80 75
голови з питань
діяльності
виконавчих органів,
секретар ради,
керуючий справами
(секретар) виконкому
Завідуючий відділом 85-90 80-85 75-80 70-75 65-70 60-65
Економічний радник, 75-80 70-75 70-75 65-70 60-65 -
консультант
Помічник керівника, 75-80 70-75 70-75 - - -
начальник сектора
Головний спеціаліст 65-75 60-70 60-70 60-65 58-60 -
Провідний спеціаліст 60-70 - - - - -
Спеціаліст I 58-60 58-60 58-60 58 58 58
категорії
Спеціаліст II 58 58 58 58 56 56
категорії
Спеціаліст 56 56 56 56 56 55
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1295
( В редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних у містах (крім міст Києва і Севастополя)
рад та їх виконавчих комітетів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Голова ради 125
Заступник голови ради 115
Заступник голови ради з питань 95
діяльності виконавчого органу,
керуючий справами (секретар) виконкому
Завідуючий відділом 70-75
Радник (консультант), головний спеціаліст 60-65
Спеціаліст I категорії 58-60
Спеціаліст II категорії 58
Спеціаліст 56
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1295
( В редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий оклад, гривень, |за чисельністю населення (тис.чоловік) |—————————————————————————————————————— |понад 10|від 7,5 до|від 3 до | до 3 | | 10 | 7,5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Сільський, селищний 90 85 80 70
голова
Заступник сільського, 85 80 - -
селищного голови з
питань діяльності
виконавчих органів
Секретар ради, 80 75 70 60
керуючий справами
(секретар) виконкому
Спеціаліст I категорії 58 58 58 -
Спеціаліст II категорії 56 56 56 56
Спеціаліст 55 55 55 55
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1295
( В редакції Постанови КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
самостійних управлінь, відділів виконавчих органів
міських (крім міст Києва і Севастополя) рад
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |———————————————————————————————————————— |у містах| за групами міст |з чисель+——————————————————————————————— |ністю на| поза | | | |селення |групою| I | II | III |понад 1 | | | | |млн. чо-| | | | |ловік | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник самостійного
управління, відділу 90-95 85-90 80-85 75-80 70-75
Начальник відділу у
складі управління,
підвідділу в складі
відділу 80-85 75-80 70-75 65-70 60-65
Начальник сектора 70-75 65-70 65-70 - -
Головний спеціаліст 60-70 60-65 60-65 60-65 58-60
Спеціаліст I категорії 58-60 58-60 58-60 58-60 58
Спеціаліст II категорії 58 58 58 58 56
Спеціаліст 56 56 56 56 55
——————————————————— Примітка: У разі, коли встановлені відповідно до цієї постанови
посадові оклади службовців нижчі від діючих окладів,
цим працівникам на період їх роботи в даній установі,
організації і на даній посаді зберігається діючий
розмір посадового окладу.
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1286
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
самостійних управлінь, відділів виконавчих органів
районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада |Місячний посадовий |оклад, гривень —————————————————————————————————————————————————————————————————— Начальник самостійного управління, відділу 80-85
Начальник відділу у складі управління,
підвідділу 65-75
Завідуючий сектором, головний спеціаліст 60-65
Спеціаліст I категорії 58-60
Спеціаліст II категорії 58
Спеціаліст 56
( Постанову доповнено додатком N 7 згідно з Постановою КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1286
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів місцевого
самоврядування, їх виконавчих органів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада |Місячний посадовий |оклад, гривень ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Завідуючий архівом, протокольною частиною,
канцелярією, підрозділом з обліку і доставки
документів 55-59
Завідуючий бібліотекою 56
Старші: інспектор, статистик, завідуючі:
друкарським бюро, копіювально-
розмножувальним бюро 55
Відповідальний черговий 55
Завідуючі: експедицією, господарством,
складом, касир, інспектор, статистик,
бібліотекар 55
Завідуючий військово-обліковим бюро 55
Секретар керівника 55
Комендант 55
Стенографістка I категорії, оператор
комп'ютерного набору 55
Стенографістка II категорії, секретар-
стенографістка, друкарка I категорії,
друкарка диктофонної групи 55
Друкарка II категорії, секретар-друкарка 55
Діловод, архіваріус, експедитор 55
( Постанову доповнено додатком N 8 згідно з Постановою КМ N 1286
( 1286-98-п ) від 17.08.98 )
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору