Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови від 17.08.19981292
Документ 1292-98-п, попередня редакція — Редакція від 31.08.2009, підстава - 890-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1292
Київ
Про затвердження Порядку та умов
обов'язкового державного
страхування державних виконавців
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 60 ( 60-2003-п ) від 18.01.2003
N 92 ( 92-2004-п ) від 28.01.2004
N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну
виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок та умови обов'язкового державного
страхування державних виконавців (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1292

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
обов'язкового державного страхування
державних виконавців

1. Обов'язкове державне страхування державних виконавців
здійснюється за рахунок державного бюджету.
2. Обов'язковому державному страхуванню підлягають заступник
директора Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту -
начальник відділу примусового виконання рішень, заступник
начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту
державної виконавчої служби Мін'юсту, головні державні виконавці,
старші державні виконавці, державні виконавці відділу примусового
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби
Мін'юсту, начальники підрозділів примусового виконання рішень
відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції
Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції, їх заступники,
головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні
виконавці підрозділів примусового виконання рішень відділів
державної виконавчої служби Головного управління юстиції Мін'юсту
в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції, начальники,
заступники начальника, головні державні виконавці, старші державні
виконавці, державні виконавці районного, міського (міста обласного
значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби
(далі - застраховані). ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 92
( 92-2004-п ) від 28.01.2004 )
3. Обов'язкове державне страхування державних виконавців
здійснюється страховиком, який одержав відповідну ліцензію (далі -
страховик). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
4. Суми страхових платежів установлюються щорічно страховиком
за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на
наступний рік.
5. Страхові платежі, включаючи витрати страховика на його
проведення в розмірі 6 відсотків загальної суми цих платежів,
перераховуються Мін'юстом (далі - страхувальник) на спеціальний
рахунок страховика щомісячно до 25 числа у розмірі 1/12 річної
суми.
6. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових
платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум,
доплачуються страхувальником.
7. Страховик виплачує страхові суми:
а) у разі загибелі застрахованого під час виконання службових
обов'язків спадкоємцям - у розмірі десятирічного заробітку
загиблого за останньою посадою, яку він займав; б) у разі каліцтва, одержаного застрахованим під час
виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала у
період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці
після звільнення зі служби чи після закінчення цього терміну, але
внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися під час
виконання службових обов'язків, - у розмірі залежно від ступеня
втрати працездатності: до 25 відсотків - трирічного, від 25 до 60
відсотків - чотирирічного, від 60 до 100 відсотків - п'ятирічного
заробітку. ( Підпункт "б" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 60 ( 60-2003-п ) від 18.01.2003 )
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, у зв'язку із загибеллю або у разі каліцтва (далі -
страховий випадок) провадиться за вирахуванням раніше виплачених
страхових сум за цей же страховий випадок. При цьому страхова сума
виплачується незалежно від виплат за іншими видами страхування і
виплат у порядку відшкодування шкоди.
8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох
років з дня настання страхового випадку.
9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний термін з
дня одержання страховиком усіх необхідних документів від
застрахованого або його спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми страхувальник у
семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців і відповідний орган державної виконавчої служби
із зазначенням причин відмови.
10. Спори між застрахованим, спадкоємцем і страхувальником
щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому
законодавством порядку.
11. У разі настання страхових випадків, передбачених у пункті
7 цього Порядку, виплата страхових сум провадиться страхувальником
за місцем постійного проживання застрахованого шляхом їх
перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника. Неповнолітньому спадкоємцю виплата провадиться шляхом
перерахування страхової суми на його особистий рахунок в установі
банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це
відповідного органу опіки і піклування.
12. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:
а) настав у зв'язку з учиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком учинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння; б) є наслідком навмисно вчинених собі тілесних ушкоджень.
13. У разі загибелі застрахованого орган державної виконавчої
служби, де працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за
встановленою формою (додаток 1 до цього Порядку) для отримання
свідоцтва про право на спадщину.
14. Для вирішення питання про виплату страхової суми у
випадках, передбачених у пункті 8 цього Порядку, застрахований або
його спадкоємці оформляють у відповідному органі державної
виконавчої служби та подають страховику заяву за встановленою
формою (додаток 2 до цього Порядку), а також пред'являють
документ, що посвідчує особу.
Крім цього, подаються: а) у разі загибелі застрахованого - копія свідоцтва про
смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину;
б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.
15. Страховик у разі потреби може звернутися до органів
державної виконавчої служби із запитом про обставини страхових
випадків, з'ясування яких необхідне для вирішення питання про
виплату страхових сум.

Додаток 1
Штамп до Порядку та умов обов'язкового
органу державної виконавчої державного страхування
служби державних виконавців
ДОВІДКА
Видана про те, що _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
був застрахований за умовами обов'язкового державного страхування
державних виконавців.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого на
підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування державних виконавців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N
1292.
Довідка видана для подання в нотаріальну контору.
МП Керівник
органу державної виконавчої служби __________________________________
(підпис)
"____"_______________ 199_ р.

Додаток 2
до Порядку та умов обов'язкового
державного страхування державних
виконавців
____________________
(страховик)
від _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _______________________________
(місце проживання)
ЗАЯВА
Прошу виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що __________________________________________________________________
(називається страховий випадок)
Раніше страхову суму у зв'язку з цим випадком одержував (не
одержував) _______________________________________________________
(страхова сума)
До заяви додаю такі документи:
1.
2.
3.
4.
"___" ____________ 199_ р.
___________________
(підпис заявника)
Відмітка органу державної виконавчої служби ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові застрахованого)
працював з "___" ___________ 199_ р. по
"___"____________ 199_ р. в органах державної
виконавчої служби на посаді _____________________________________
(називається посада, займана на день
настання страхового випадку, та орган
державної виконавчої служби, де
працював застрахований)
МП
Страховий випадок настав у зв'язку з виконанням
службових обов'язків.
Місячна заробітна плата застрахованого за
останньою посадою, яку він займав _____________
(розмір _______________________________________________
місячної заробітної плати)
"___"________ 199_ р.
Керівник органу державної виконавчої
служби _____________________________
(підпис)вгору