Документ 129-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 1993 р. N 129
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про затвердження Положення про
Міністерство закордонних справ України
та кількісного складу його колегії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 ( 433-96-п ) від 18.04.96 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство закордонних справ
України згідно з додатком.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 433
( 433-96-п ) від 18.04.96 )

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд.40

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1993 р. N 129
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство закордонних справ України
1. Міністерство закордонних справ України (МЗС) є центральним
органом державної виконавчої влади, керівник якого відповідно до
Конституції України входить до складу Кабінету Міністрів України. Міністерство забезпечує у межах своїх повноважень проведення
зовнішньої політики України і здійснює координацію діяльності
всіх учасників зовнішньополітичних зв'язків України.
2. МЗС у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 )
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень
Міністерство організує виконання актів законодавства України і
здійснює контроль за їх реалізацією. Міністерство узагальнює практику застосування актів
законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на
розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Головними завданнями МЗС є: участь у реалізації державного суверенітету України у сфері
зовнішньополітичної діяльності, сприяння піднесенню міжнародного
авторитету держави; забезпечення в межах своїх повноважень проведення єдиного
зовнішньополітичного курсу України з метою всебічного розвитку
політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків
із зарубіжними країнами; розробка і участь у здійсненні концепції розвитку
зовнішньополітичної діяльності держави; захист прав та інтересів України, її фізичних і юридичних
осіб за кордоном; аналіз зовнішньополітичної діяльності України, розробка і
здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
ефективності зовнішньополітичних зв'язків України, насамперед
надання організаційно-методичної та інформаційної допомоги
учасникам зовнішньополітичних відносин; організація, координація та фінансування роботи представництв
України за кордоном, а також сприяння діяльності представництв
іноземних держав на території України.
4. МЗС відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє та подає Кабінету Міністрів України пропозиції
про вирішення стратегічних питань зовнішньополітичних відносин,
реалізацію пріоритетних напрямів співробітництва з іншими
державами; 2) забезпечує створення сприятливих зовнішньополітичних умов
для встановлення і розвитку відносин між Україною та іншими
державами на двосторонньому, регіональному та глобальному рівнях; 3) забезпечує участь України у підготовці міжнародних
договорів з іншими країнами і міжнародними організаціями та подає
до Кабінету Міністрів України пропозиції про підписання,
ратифікацію, прийняття, схвалення міжнародних договорів або
приєднання до них. При необхідності готує пропозиції щодо
приведення законодавства України у відповідність з її
міжнародними зобов'язаннями; 4) зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України,
веде їхній облік; 5) здійснює нагляд за виконанням міністерствами та іншими
центральними органами державної виконавчої влади України та
іноземними державами міжнародних договорів України; 6) бере участь у роботі міжнародних організацій, органів
міжурядових комісій та комітетів, конференцій, конгресів,
симпозіумів і нарад з питань міжнародної політики, приймає
іноземні делегації для обговорення питань зовнішньої політики; 7) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
створення, реорганізації та ліквідації за кордоном посольств,
консульських установ, постійних представництв України при
міжнародних організаціях і представництв МЗС в Україні та
спрямовує їх роботу; 8) оформлює представникам України повноваження на участь у
роботі міжнародних органів; 9) веде облік іноземних представництв та їх персоналу на
території України, підтримує з ними контакти з метою опрацювання
та вирішення питань подальшого розвитку і розширення відносин з
країнами, які вони представляють; 10) координує діяльність міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади України у сфері
зовнішньополітичних відносин; 11) забезпечує візову політику України, видачу дипломатичних
і службових паспортів; 12) сприяє міністерствам, іншим центральним органам
державної виконавчої влади та іншим юридичним особам України у їх
зовнішньополітичній діяльності, подає їм відповідну методичну,
консультаційну та інформаційну допомогу; 13) аналізує найважливіші тенденції світового розвитку щодо
їх впливу на інтереси України, вносить до Кабінету Міністрів
України пропозиції про вжиття заходів для підвищення ефективності
зовнішньополітичних зв'язків України; 14) забезпечує проведення у системі МЗС єдиної кадрової
політики та функціонування структур, пов'язаних з підготовкою,
перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів для
представництв України за кордоном; 15) вживає заходів, спрямованих на забезпечення державної
політики з питань зайнятості, поліпшення умов праці, житлових,
побутових умов і медичного обслуговування працівників системи МЗС; 16) організує здійснення заходів з питань цивільної оборони,
забезпечує на випадок війни евакуацію представництв, документів і
майна дипломатичних і консульських представництв України з інших
країн, що перебувають у стані війни, та громадян України, котрі
тимчасово перебувають у цих країнах; 17) розробляє та затверджує кошториси доходів і видатків
відповідних закордонних установ України; 18) веде бухгалтерський облік і здійснює контроль за
використанням фінансових ресурсів закордонними установами України.
5. МЗС має право: 1) одержувати від міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій
відомості, необхідні для виконання покладених на Міністерство
завдань; 2) залучати для розробки актуальних проблем зовнішньої
політики вищі навчальні заклади та інші установи, а також окремих
учених і висококваліфікованих фахівців, у тому числі практиків; 3) скликати в установленому порядку наради, конференції з
питань, що належать до його компетенції.
6. МЗС при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з
іншими центральними органами державної виконавчої влади України,
органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
7. МЗС у межах своїх повноважень видає на основі й на
виконання чинного законодавства накази, організує та контролює їх
виконання. Міністерство у разі необхідності видає разом з іншими
центральними органами державної виконавчої влади спільні акти.
8. До системи МЗС входять дипломатичні представництва,
консульські установи, постійні представництва України при
міжнародних організаціях, представництва МЗС в Україні, а також
установи й організації, пов'язані з підготовкою, перепідготовкою,
підвищенням кваліфікації кадрів.
9. МЗС очолює Міністр, який призначається відповідно до
Конституції України ( 888-09 ). Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України, провадить розподіл обов'язків між
заступниками Міністра та визначає повноваження структурних
підрозділів Міністерства. Міністр закордонних справ несе персональну відповідальність
за виконання покладених на МЗС завдань і здійснення ним своїх
функцій, визначає ступінь відповідальності заступників Міністра,
керівників підрозділів Міністерства. Міністр закордонних справ України присвоює дипломатичні ранги
радника першого класу, радника другого класу, першого секретаря
першого класу, першого секретаря другого класу, другого секретаря
першого класу, другого секретаря другого класу, третього
секретаря, аташе.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
повноважень МЗС, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія в складі Міністра
(голови колегії), заступників Міністра за посадою, а також інших
керівних працівників Міністерства. Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністра.
11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату МЗС затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України. Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються Міністром.
12. МЗС є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України
і своїм найменуванням.вгору