Документ 1288-XIV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 889-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про відходи"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 5, ст.34 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 Законом N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1993 р., N 26, ст. 277; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11-12, ст. 41, N 34, ст. 230; 1999 р., N 38, ст. 338):
 
     1) пункт "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";
 
     2) у частині першій статті 19:
 
     пункт "д" після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";
 
     у пункті "е" слова "промислових, побутових та інших" виключити;
 
     3) у пункті "є" статті 20 слова "промислових, побутових та інших" виключити;
 
     4) у статті 41:
 
     пункт "в" після слів "середовища та" доповнити словами "на утворення і";
 
     пункт "г" після слів "природне середовище" доповнити словами "на утворення і";
 
     5) частину другу статті 43 після слова "переробки" доповнити словом "знешкодження";
 
     6) у статті 44:
 
     у частині першій слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити;
 
     частину другу після слова "середовище" доповнити словами "утворення і";
 
     7) у пункті "а" статті 48:
 
     слово "безвідхідні" виключити;
 
     слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження";
 
     8) статтю 55 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами
 
     Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.
 
     Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей";
 
     9) у пункті "й" статті 68 слова "та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів" замінити словами "радіоактивних речовин та".
 
     2. Частину шосту статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350) доповнити абзацом такого змісту:
 
     "здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність, пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
 
     3. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218):
 
     1) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
 
     "Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
     2) статтю 33 доповнити абзацами такого змісту:
 
     "видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
 
     встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;
 
     методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів".
 
     4. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 14, ст. 55) доповнити підпунктом такого змісту:
 
     "5.2.6. надання послуг із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
 
     5. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35) доповнити підпунктом такого змісту:
 
     "7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
 
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
 
     7. Пункт 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити абзацом такого змісту:
 
     "поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом об'єктів поводження з відходами, вимоги щодо безпечного для довкілля та здоров'я людини поводження з відходами, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини".
 
     8. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) доповнити Кодекс статтями 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6 та 91-3 такого змісту:
 
     "Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
 
     Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
 
     Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
 
     Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
 
     Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів
 
     Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, -
 
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів
 
     Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо) -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     "Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів
 
     Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів -
 
     тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     2) у назві та абзаці першому статті 73 слова "побутовими відходами і покидьками" замінити словом "відходами";
 
     3) у назві та абзаці першому статті 82 слова "промислових та побутових" виключити;
 
     4) у статті 242-1:
 
     у частині першій цифри "91-91-2" замінити цифрами "91-91-3";
 
     у пункті 1 частини другої цифри "91-91-2" замінити цифрами "91-91-3".
 
( Стаття 9 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     10. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ) частину першу статті 112 після цифр "228-1" доповнити цифрами "228-8-228-10".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 14 грудня 1999 року
N 1288-XIVвгору