Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 28.02.2018128
Документ 128-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 128
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб

Відповідно до абзацу тринадцятого статті 15 Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 128

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб

Прем’єр-міністр України, голова Комісії

Бізнес-омбудсмен, заступник голови Комісії

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, секретар Комісії

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі

Міністр юстиції

Директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій (за згодою)

Урядовий уповноважений з питань інвестицій

Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

Представник Торгово-промислової палати (за згодою)

Представник Федерації роботодавців України (за згодою)

Представник Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

Представник Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

Представник Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою)

Представник Спілки українських підприємців

Член правління Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України” (за згодою)

Представник Національної асоціації адвокатів (за згодою)

Представник Федерації професійних спілок України (за згодою)

Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 128

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб

1. Міжвідомча комісія з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) узагальнення відомостей про порушення правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб;

2) підготовка для керівників правоохоронних органів, якими допущено порушення прав та законних інтересів осіб, обов’язкових до розгляду рекомендацій, у тому числі про необхідність вжиття відповідних заходів до притягнення винних осіб до відповідальності;

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз скарг (звернень) та інших документів щодо наявності ознак порушення правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб;

2) організовує роботу із збирання та узагальнення відомостей про факти порушення правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб;

3) забезпечує обмін між державними органами відповідною інформацією;

4) готує для керівників правоохоронних органів, якими допущено порушення прав та законних інтересів осіб, обов’язкові до розгляду рекомендації, у тому числі про необхідність вжиття заходів до притягнення винних осіб до відповідальності;

5) проводить аналіз стану справ та причин, що сприяли допущенню порушення прав та законних інтересів осіб правоохоронними органами;

6) заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій, представників державних органів з питань, що належать до її компетенції, а також інформацію керівників правоохоронних органів про результати розгляду рекомендацій Комісії;

7) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідній сфері;

8) інформує громадськість про факти порушення прав та законних інтересів осіб правоохоронними органами, а також про вжиті заходи, спрямовані на їх усунення і запобігання у майбутньому.

5. Комісія має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, правозахисних громадських організацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) запрошувати на свої засідання осіб, які подали скарги (звернення) щодо порушень, здійснених правоохоронними органами, чи їх представників, а також посадових осіб правоохоронних органів, щодо яких подано такі скарги (звернення);

4) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Головою Комісії є Прем’єр-міністр України.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та в разі потреби вносить до нього зміни. На засідання Комісії може бути запрошено члена Кабінету Міністрів України з правом голосу під час прийняття рішень.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

8. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії;

2) скликає засідання Комісії;

3) затверджує проект порядку денного Комісії та вносить до нього зміни;

4) веде засідання Комісії;

5) підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового засідання.

Засідання Комісії веде її голова, а за дорученням голови Комісії чи у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більшість членів Комісії та осіб, які мають право голосу під час прийняття рішень.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

10. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії, Кабінетові Міністрів України та іншим заінтересованим особам протягом трьох днів після проведення засідання Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Комісії є обов’язковими до розгляду керівниками відповідних правоохоронних органів.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія затверджує регламент своєї роботи та зразок форми звернення заявників щодо порушення їх прав та законних інтересів правоохоронними органами.

12. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням. Комісія має власну веб-сторінку та розділ на Урядовому порталі.

13. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.вгору