Документ 1279/2005-рп, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2005

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента України
для підтримки наукових досліджень
молодих учених

Відповідно до Указів Президента України від 9 квітня
2002 року N 315 ( 315/2002 ) та від 24 грудня 2002 року N 1210
( 1210/2002 ) призначити гранти Президента України таким молодим
ученим:
АНДРІЙЧУКУ Мирославу Дмитровичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для
проведення наукового дослідження "Дослідження спін-залежних явищ в
об'ємних кристалах та структурах на основі халькогенідів кадмію
ртуті"
АРТЕМЕНКУ Сергію Вікторовичу - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові
Одеської державної академії холоду для проведення наукового
дослідження "Термодинаміка надкритичних флюїдних розчинів -
середовища для руйнування токсичних речовин"
БАЦЕВИЧУ Олександру Флорійовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Національного
університету "Львівська політехніка" для проведення наукового
дослідження "Розвиток теорії реакційно-дифузійних процесів систем
магнітних та немагнітних частинок"
БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні - 1974 року народження,
кандидатові педагогічних наук, докторантові Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова для проведення
наукового дослідження "Система позашкільної освіти в Україні та її
роль у вихованні підростаючого покоління"
БИЦЮ Олексію Вікторовичу - 1976 року народження, кандидатові
технічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України для проведення
наукового дослідження "Розроблення і дослідження математичних
моделей опису послідовностей ДНК та білків на основі статистичного
аналізу геномів"
БОРИСЕНКУ Андрію Юрійовичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту
чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України для проведення
наукового дослідження "Дослідження закономірностей формування
евтектоїдних структур для розроблення раціональних режимів нового
екологічно чистого способу газового патентування вуглецевих
сталей"
БОРИСКІНУ Артему Вікторовичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН
України для проведення наукового дослідження "Розроблення нового
покоління інженерного програмного забезпечення для точного аналізу
та оптимізації інтегральних діелектричних лінзових антен для
систем міліметрового та субміліметрового діапазону довжин хвиль"
БРИГАДИРЕНКУ Віктору Васильовичу - 1976 року народження,
кандидатові біологічних наук, доцентові Дніпропетровського
національного університету для проведення наукового дослідження
"Дослідження формування трофічних мереж герпетобії степових лісів
методами імітаційного моделювання"
ВАЩЕНКО Людмилі Петрівні - 1976 року народження, кандидатові
біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України для
проведення наукового дослідження "Мутагенний вплив пестицидів на
бактерії Pseudomonas syringae, патогенні для зернових культур"
ВІЗНЯКУ Руслану Івановичу - 1977 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Української державної академії
залізничного транспорту для проведення наукового дослідження
"Дослідження особливостей взаємодії рухомого складу з технічними
засобами вантажно-розвантажувальних робіт у залізнично-водному
сполученні"
ВОЛОБУЄВУ Валентину Віталійовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут" для проведення наукового дослідження "Магнітні
напівпровідникові нанорозмірні багатошарові структури - нові
матеріали для спінтроніки"
ГОДУНЬКУ Роману Йосифовичу - 1975 року народження,
кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові
Державного природознавчого музею НАН України для проведення
наукового дослідження "Фундаментальні та прикладні аспекти
збереження біотичної різноманітності ентомофауни гірських систем
України"
ГОРЛЕЮ Павлу Петровичу - 1975 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового
дослідження "Особливості фотовідгуку напівпровідника за наявності
фото-Ганн-ефекту"
ГОРОБЕЦЬ Оксані Юріївні - 1976 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту магнетизму НАН України для проведення наукового
дослідження "Вплив магнітного та електричного полів на масоперенос
в електролітах і на формування мікро- та наноструктури металевих
поверхонь"
ГОРОБЦЮ Миколі Юрійовичу - 1977 року народження, кандидатові
хімічних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних
матеріалів НАН України для проведення наукового дослідження
"Використання мікрохвильового випромінювання в синтезі
гетероциклічних сполук"
ГРИЦЕНКУ Олександру Миколайовичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного
університету "Львівська політехніка" для проведення наукового
дослідження "Розроблення композиційних гідрогелевих матеріалів
спеціального призначення"
ГРИЦЕНКУ Павлу Григоровичу - 1977 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
біохімії імені О.В. Палладіна НАН України для проведення наукового
дослідження "Розробка імунодіагностичної тест-системи для
кількісного визначення D-димеру фібрину в плазмі крові людини"
ЖАЛІЮ Олександру Юрійовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту математики НАН України для проведення
наукового дослідження "Потенційні, класичні та вищі симетрії і
закони збереження інтегрованих моделей"
КИР'ЯЧЕНКУ Сергію Сергійовичу - 1975 року народження,
кандидатові біологічних наук, асистентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового
дослідження "Цитогенетичні та деякі молекулярно-біологічні аспекти
адаптаційної мінливості ценопопуляцій Deschampsia antarctica"
КОНОВАЛОВІЙ Вікторії Валеріївні - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові
Національного університету "Києво-Могилянська Академія" для
проведення наукового дослідження "Дослідження редукції окислених
сполук азоту в мембранному біореакторі"
КОСИК Оксані Іванівні - 1975 року народження, кандидатові
біологічних наук, асистентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового
дослідження "Еколого-фізіологічні механізми зменшення
фітотоксичного впливу іонів свинцю для підвищення якості білка сої
в антропогенно забрудненому середовищі"
КУЗЕМІ Павлу Олександровичу - 1976 року народження,
кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту
хімії поверхні НАН України для проведення наукового дослідження
"Кремнеземи регульованої гідрофобності як активні наповнювачі
пористих полімерів"
КУПЕНКО Олені Володимирівні - 1972 року народження,
кандидатові педагогічних наук, докторантові Сумського державного
університету для проведення наукового дослідження "Гуманізм молоді
як основа ініціатив соціального партнерства та розбудови
громадянського суспільства"
ЛИННИКУ Ростиславу Петровичу - 1978 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Київського національного університету імені Тараса Шевченка для
проведення наукового дослідження "Сучасні методи та підходи до
удосконалення екоаналітичного моніторингу водойм України"
ЛОЗИНСЬКОМУ Андрію Орестовичу - 1971 року народження,
докторові технічних наук, доцентові Національного університету
"Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження
"Синтез і аналіз систем керування збудженням потужних синхронних
генераторів з використанням принципів теорії нечітких множин"
МАКОТІ Оксані Іванівні - 1977 року народження, кандидатові
хімічних наук, інженерові Національного університету "Львівська
політехніка" для проведення наукового дослідження "Дослідження
механізму каталітичного епоксидування олефінів молекулярним і
зв'язаним киснем"
МІЦІ Олександру Володимировичу - 1977 року народження,
кандидатові технічних наук, асистентові Ужгородського
національного університету для проведення наукового дослідження
"Спектроскопічні дослідження та нанорозмірне моделювання структури
і характеристик однорідних та неоднорідних променевостійких
оптичних покриттів для високозаломлюючих та наноструктурованих
матеріалів"
МУРАТОВУ Євгену Наїлевичу - 1979 року народження, кандидатові
хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України для
проведення наукового дослідження "Реалізація ієрархічної системи
прогнозування та конструювання речовин та матеріалів з
використанням сучасних комп'ютерних технологій"
МУСІЄНКУ Максиму Павловичу - 1976 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Черкаського державного
технологічного університету для проведення наукового дослідження
"Розроблення та дослідження методів синтезу п'єзокерамічних
датчиків нового покоління для вимірювальної, випробувальної та
медичної техніки"
НИЧУ Андрію Богдановичу - 1977 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
фізики НАН України для проведення наукового дослідження
"Інтегральні оптичні елементи на основі рідких кристалів"
ПІРКУ Ярославу Васильовичу - 1975 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Донецького
ботанічного саду НАН України для проведення наукового дослідження
"Дослідження популяційно-генетичного різноманіття сосни кедрової
європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах -
реліктового виду, що перебуває під загрозою зникнення"
ПЛЕКАН Оксані Іванівні - 1976 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту електронної фізики НАН України для проведення наукового
дослідження "Багатофотонна резонансно-іонізаційна лазерна
спектроскопія атома самарію"
ПОКОТИЛЕНКУ Руслану Вікторовичу - 1977 року народження,
кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту економіки промисловості НАН України для проведення
наукового дослідження "Адаптація європейського досвіду
стимулювання розвитку депресивних територій до умов України:
соціально-економічні, організаційно-управлінські та правові
аспекти"
РАБУЛЕЦЮ Олександру Георгійовичу - 1976 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Українського
мовно-інформаційного фонду НАН України для проведення наукового
дослідження "Система українсько-російської природномовної
індексації та пошуку"
РЕШЕТИЛУ Остапу Степановичу - 1975 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
екології Карпат НАН України для проведення наукового дослідження
"Біологічна оцінка впливу автошляхів на стан популяцій земноводних
(на прикладі Львівщини)"
РОЇКУ Олександру Сергійовичу - 1978 року народження,
кандидатові хімічних наук, асистентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового
дослідження "Дослідження та аналіз структурних особливостей
металічних розплавів на основі алюмінію, схильних до утворення
квазікристалічних фаз"
РОМАНЮК Світлані Іванівні - 1975 року народження, кандидатові
біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії
імені О.В. Палладіна НАН України для проведення наукового
дослідження "Створення імуноферментної тест-системи з
використанням рекомбінантних одноланцюгових фрагментів антитіл для
виявлення дифтерійного токсину"
СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Методи оптимізації некласичних лінійних
розподілених систем з узагальненим керуванням"
СЕМЕНЮК Наталії Богданівні - 1978 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові
Національного університету "Львівська політехніка" для проведення
наукового дослідження "Розроблення нових високоефективних систем
пролонгованого вивільнення ліків на основі кополімерів
полівінілпіролідону"
СЕМИРЗІ Олександру Михайловичу - 1976 року народження,
кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України для
проведення наукового дослідження "Дослідження закономірностей
формування ультрадисперсної і нанокристалічної структури сплавів
на основі заліза в результаті фазових перетворень"
СЕМІВУ Сергію Романовичу - 1976 року народження, кандидатові
економічних наук, доцентові Львівської комерційної академії для
проведення наукового дослідження "Міжнародна інтеграція
кооперативного сектору економіки в умовах активізації
співробітництва України та ЄС"
СИСАКУ Роману Михайловичу - 1976 року народження, кандидатові
технічних наук, науковому співробітникові Інституту
електродинаміки НАН України для проведення наукового дослідження
"Розроблення методів підвищення надійності експлуатації
вітроелектричних агрегатів"
СЛЮСАРЕВУ Владиславу Володимировичу - 1978 року народження,
кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту фізики гірничих процесів НАН України для проведення
наукового дослідження "Руйнування неоднорідної пористої структури
викопного вугілля високим тиском до 2 ГПа та кінетика сорбції"
СМИНТИНІ Олені Валентинівні - 1972 року народження, докторові
історичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного
університету імені І.І. Мечнікова для проведення наукового
дослідження "Палеоісторичні процеси в географічному просторі:
теорія і методи дослідження"
СОСНИЦЬКОМУ Сергію Вікторовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України для
проведення наукового дослідження "Електронно-поверхнево-хвильова
взаємодія як механізм генерації потужних високочастотних коливань"
СОТНИК Ірині Миколаївні - 1977 року народження, кандидатові
економічних наук, доцентові Сумського державного університету для
проведення наукового дослідження "Формування механізму переходу
господарських суб'єктів України до економічного розвитку на базі
ресурсозберігаючих технологій"
СТОРОНЯНСЬКІЙ Ірині Зеновіївні - 1975 року народження,
кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту регіональних досліджень НАН України для проведення
наукового дослідження "Міжрегіональна інтеграція в умовах
проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні"
СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу - 1976 року народження,
кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України для
проведення наукового дослідження "Розроблення нових, чутливих до
видимого світла, наноструктурних фотокаталізаторів виділення
молекулярного водню"
СУХІЙ Ірині Валеріївні - 1976 року народження, кандидатові
технічних наук, асистентові Українського державного
хіміко-технологічного університету для проведення наукового
дослідження "Розроблення нанокомпозитів на основі шаруватих
силікатів і полімерних четвертинних амонієвих солей (ПЧАС) як
носіїв модифікуючих добавок з регульованим комплексом властивостей
для використання у процесах гумового виробництва"
ТОПЧІЙ Наталії Миколаївні - 1975 року народження, кандидатові
біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України для проведення наукового
дослідження "Молекулярно-генетичні механізми запрограмованої
загибелі клітин рослин"
ЧУХРАЮ Андрію Григоровичу - 1977 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного
університету імені М.Є. Жуковського для проведення наукового
дослідження "Розроблення моделей, методів та засобів комп'ютерної
підтримки для набуття студентами професійних знань та вмінь"
ШЕВЧЕНКУ Андрію Миколайовичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України для проведення наукового дослідження "Квантові
інтерференційні явища у нормальних та надпровідних мезоскопічних
системах"
ШИТОВУ Анатолію Анатолійовичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Донбаської
національної академії будівництва і архітектури для проведення
наукового дослідження "Переорієнтація доменних меж в осцилюючих
полях"
ШУБІНІЙ Тетяні Євгенівні - 1977 року народження, кандидатові
хімічних наук, асистентові Національного технічного університету
"Київський політехнічний інститут" для проведення наукового
дослідження "Розроблення методів одержання нових лікарських форм
на основі біциклічних каркасних сполук"
ЩОКІНУ Вадиму Петровичу - 1974 року народження, кандидатові
технічних наук, докторантові Криворізького технічного університету
для проведення наукового дослідження "Розроблення методу та
програмного забезпечення нейронечіткого планування енергетичного
аудита на об'єктах енергоємних виробництв"
ЯНОВСЬКОМУ Андрію Володимировичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові
Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України для проведення наукового дослідження "Спінові
транспортні ефекти у гібридних наноструктурах магнетик-немагнетик"
ЯСЬКОВУ Олегу Ігоровичу - 1972 року народження, кандидатові
технічних наук, докторантові Фізико-механічного інституту імені
Г.В. Карпенка НАН України для проведення наукового дослідження
"Формування нових функціональних багатокомпонентних покриттів для
підвищення працездатності виробів з титанових сплавів".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 грудня 2005 року
N 1279/2005-рпвгору