Документ 1279-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.1991
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.08.1991. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про Республіканський бюджет Української РСР
на 1991 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 42, ст.549 )

У зв'язку з необхідністю компенсаційних виплат населенню,
пов'язанних з реформою роздрібних цін, додаткових витрат на
фінансування агропромислового комплексу, на підвищення заробітної
плати працівникам вугільної промисловості та окремим категоріям
працівників невиробничої сфери, здійснення заходів щодо реалізації
прийнятих у поточному році законів Верховна Рада Української
Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Збільшити Республіканський бюджет Української РСР на 1991
рік по доходах на 9.428.102 тис. карбованців, по видадках - на
40.042.453 тис. карбованців та граничний розмір дефіциту - на
30.614.351 тис. карбованців.
2. У зв'язку з цим внести в Закон Української РСР "Про
Республіканський бюджет Україської РСР на 1991 рік" ( 579-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 5, ст.23) такі зміни і
доповнення:
1) статті 2-4 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Врахувати у Республіканському бюджеті Української
РСР на 1991 рік надходження доходів по основних джерелах у таких
сумах:
(тис. карбованців)
Податок з обороту 12.169.490
Податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій 5.057.126
Доходи від зовнішньоекономічної діяльності 32.100
Надходження коштів від грошово-речової лотереї 30.000
Стабілізаційний податок з підприємств, об'єднань і організацій (II процентів від 3.300.000 фонду оплати праці)
Податок з обороту на спирт етиловий і олію, що використовуються для промислової переробки 3.907.315
Надходження 50 процентів коштів від фонду уцінки товарів підприємств державної роздрібної торгівлі 100.000
Податок з продажів 1.395.100
Рентні платежі 200.000
Кошти, одержані з місцевих бюджетів на відшкодування банкам різниці в цінах на сільгосппродукцію 5.244.652
Інші податки, збори та неподаткові надходження 1.047.455
Стаття 3. Затвердити на 1991 рік асигнування з
Республіканського бюджету на здійснення таких заходів:
(тис. карбованців)
Фінансування народного господарства 35.723.361
з них на:
відшкодування різниці в цінах на сільськогосподарську продукцію, інші види продовольчих товарів і деякі види сировинних товарів 21.371.071
відшкодування різниці в цінах на вугілля 9.028.900
Фінансування соціально- культурних заходів 7.018.582
з них на:
народну освіту і підготовку кадрів 2.747.492
культуру, мистецтво і засоби масової інформації 433.310
охорону здоров'я і фізичну культуру 547.494
охорону материнства і дитинства, виплату пенсій окремим категоріям громадян та інші заходи щодо соціального забезпечення 2.355.386
утримання соціально-культурних закладів агропромислового комплексу 934.900
Фінансування науково-дослідних робіт 843.874
Утримання республіканських органів державної влади та управління, судів 473.930
Утримання правоохоронних органів 1.066.511
Утворення фондів 550.000
з них:
резервний фонд Кабінету Міністрів Української РСР 500.000
спеціальний резерв коштів для виконання робіт по ліквідації наслідків стихійних явищ, аварій та катастроф 50.000
На соціальний захист населення у зв'язку з реформою цін 13.252.474
Стаття 4. Із загальної суми асигнувань на утримання
республіканських органів державної влади та управління затвердити
видатки на утримання:
(тис. карбованців)
Верховної Ради Української РСР 39.127
апарату Кабінету Міністрів Української РСР 12.311
міністерств і відомств Україн- ської РСР, місцевих статистичних, судових, фінансових органів, податкових інспекцій та органів Головліту УРСР 422.492"
2) у пункті "в" статті 5 Закону слова "13 процентів прибутку"
замінити словами "10 процентів прибутку".
3) доповнити Закон новими статтями 8, 9 і 10 такого змісту: "Стаття 8. Запровадити, починаючи з другого півріччя 1991
року, внески у розмірі 3 процентів від фонду споживання (фонду
заробітної плати) всіх госпрозрахункових підприємств, об'єднань і
організацій, незалежно від форм власності і підпорядкованості,
розташованих на території Української РСР, для фінансування
заходів по реалізації Закону Української РСР "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", з віднесенням зазначених витрат на
собівартість продукції (робіт, послуг).
Стаття 9. Встановити на період 1991-1992 років першочерговий,
а при необхідності - безспірний порядок стягнення до бюджету та в
республіканський позабюджетний фонд стабілізації економіки
Української РСР належних платежів.
Стаття 10. Національному банку України забезпечити в 1991
році кредитними ресурсами видатки Республіканського бюджету, які
не покриваються бюджетними доходами".

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м.Київ, 3 липня 1991 року
N 1279-12вгору