Документ 1276-VI, попередня редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку
з прийняттям Закону України
"Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.535 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3773-VI ( 3773-17 ) від 22.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.179
Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. У статті 25 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375)
слово "прописку" замінити словами "реєстрацію місця проживання чи
перебування".
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст. 1122):
1) в абзаці першому статті 197 слова "проживання без
реєстрації" замінити словами "а також проживання громадян без
реєстрації місця проживання чи перебування";
2) в абзаці першому статті 199 слова "чи без реєстрації",
"без реєстрації" замінити словами "або без реєстрації місця
проживання чи перебування";
3) у назві статті 204 слова "прописки або виписки" виключити;
4) в абзаці першому частини першої статті 211-5 слова "карток
прописки" замінити словами "карток реєстрації місця проживання".
4. У частині першій статті 71 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349) слово "постійним" виключити.
5. В абзаці другому частини першої статті 135 і першому
реченні частини восьмої статті 181 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22,
ст. 135) слово "проживання" замінити словами "проживання чи
перебування".
6. У частині першій статей 56 і 93 Кримінально-виконавчого
кодексу України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 3-4, ст. 21) слово "постійного" виключити.
7. У частині другій статті 24 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252) слова "до місця
постійного проживання" замінити словами "до місця, де він
проживає".
8. У частині першій статті 23 і статті 24 Закону України "Про
державний кордон України" ( 1777-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 2, ст. 5; 1996 р., N 37, ст. 167; 2003 р.,
N 27, ст. 209) слова "тимчасового" і "тимчасове" виключити.
9. У частині першій статті 85 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 3, ст. 10) слово "фактичного" виключити, а слова
"незалежно від прописки" замінити словами "незалежно від
реєстрації місця проживання".
10. У Законі України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162; 2006 р., N 49,
ст. 485):
1) у пункті 4 частини першої статті 22 слова "(у м. Києві та
курортних місцевостях - за наявністю прописки)" виключити;
2) у статті 32:
у пункті 2:
в абзацах першому, другому і четвертому слова "(крім м. Києва
та курортних місцевостей)" виключити;
у другому реченні абзацу першого слова "від наявності
прописки" замінити словами "від реєстрації місця проживання";
в абзаці четвертому слова "Відсутність прописки" замінити
словами "Проживання без реєстрації місця проживання";
у першому реченні абзацу першого пункту 4 слова "(у м. Києві
та курортних місцевостях - за наявністю прописки)" виключити, а
слово "прописки" замінити словами "реєстрації місця проживання".
11. У Законі України "Про пріоритетність соціального розвитку
села та агропромислового комплексу в народному господарстві"
( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32,
ст. 453; 1993 р., N 13, ст. 119; 1994 р., N 23, ст. 159; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10):
1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "постійно проживають
і працюють" замінити словами "проживають і постійно працюють";
2) у статті 11:
у частині першій слова "які переселяються на постійне місце
проживання в сільську місцевість" замінити словами "які
переселяються до сільської місцевості";
у частині другій слова "за умови постійного проживання на
землях сільських населених пунктів або переселення на постійне
місце проживання в сільську місцевість" замінити словами "за умови
проживання на землях сільських населених пунктів або переселення
до сільської місцевості".
12. У частинах третій, четвертій і шостій статті 40 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161) слово
"постійних" в усіх відмінках виключити.

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Закону N 3773-VI
( 3773-17 ) від 22.09.2011 }

14. У пункті 5 частини сьомої статті 10 Закону України "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 2, ст. 4) слова "на постійне місце проживання" замінити
словами "до місця проживання".
15. У пункті 9 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249) слово
"постійного" виключити.
16. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140;
2005 р., N 33, ст. 431):
1) у частині п'ятій статті 11-1 слова "проживання чи
місцезнаходження" замінити словами "проживання чи перебування (у
тому числі про зміну їх реєстрації) або місцезнаходження";
2) пункт 3 частини першої статті 19 і пункт 2 частини третьої
статті 85 після слова "проживання" доповнити словами "чи
перебування";
3) частини першу і четверту статті 20, пункт 5 частини першої
статті 40 після слова "проживання" доповнити словом "перебування";
4) у статті 42:
у частині першій слова "місце проживання (знаходження)"
замінити словами "місце проживання або перебування чи
місцезнаходження";
у частині третій слова "місцем проживання (знаходження)"
замінити словами "місцем проживання, перебування,
місцезнаходженням";
5) у частині другій статті 68 слова "проживання чи" замінити
словами "проживання чи перебування або".
17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):
1) у частині шостій статті 22 слово "постійного" виключити;
2) пункт 11 частини першої статті 31 викласти в такій
редакції:
"11) зміни місця проживання".
18. У статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211):
1) у частині п'ятій слова "яка переселяється в
трудонедостатні сільські населені пункти на постійне місце
проживання" замінити словами "яка переселяється у трудонедостатні
сільські населені пункти";
2) у частині восьмій слово "постійно" виключити.
19. У частині третій статті 14 Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
( 2109-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1,
ст. 2; 2005 р., N 16, ст. 261) слово "постійного" виключити.
20. В абзацах третьому і п'ятому частини першої статті 56
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2005 р.,
N 26, ст. 348) слова "(місцем прописки)" та "чи місцем прописки"
замінити відповідно словами "(місцем реєстрації)" та "чи місцем
реєстрації".
21. У Законі України "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42,
ст. 212; 2002 р., N 43, ст. 314):
1) в абзаці другому частини одинадцятої статті 20 та частині
другій статті 21 слово "постійного" виключити;
2) у статті 35:
в абзаці другому частини першої і другому реченні частини
восьмої слово "постійного" виключити;
перше речення частини дев'ятої доповнити словами "місця
проживання".
22. У Законі України "Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз" ( 2586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 49, ст. 258; 2005 р., N 13, ст. 232):
1) в абзаці другому частини першої статті 1 слова "особи без
постійного місця проживання" замінити словами "бездомні люди";
2) у другому реченні частини шостої статті 8 слова "не мають
постійного місця проживання" виключити, а після слів "а також"
доповнити словами "бездомні люди".
23. В абзаці шостому пункту 1 частини другої статті 4, абзаці
п'ятому пункту 1 частини першої статті 18 та абзаці п'ятому пункту
2 частини другої статті 21 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313;
2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134) слова "адреса постійного
місця проживання" в усіх відмінках замінити словами "місце
проживання із зазначенням адреси".
24. В абзаці восьмому статті 1 Закону України "Про соціальні
послуги" ( 966-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 45, ст. 358) слова "громадян без визначеного місця проживання"
замінити словами "бездомних людей".
25. У частині другій статті 5 Закону України "Про фермерське
господарство" ( 973-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 45, ст. 363) слова "постійне місце проживання" замінити
словом "житло".
26. У пункті 2 частини другої статті 54 Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372) слова "постійне місце
проживання" замінити словами "місце проживання із зазначенням
адреси".
27. Абзац восьмий пункту 1 частини третьої статті 21 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51,
ст. 376) викласти в такій редакції:
"місце проживання із зазначенням адреси".
28. У Законі України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):
1) в абзаці другому статті 1 слово "постійного" виключити, а
слова "в місці перебування" замінити словами "в місці, куди особа
від'їжджає";
2) у частині першій статті 5 слова "іноземні громадяни"
замінити словом "іноземці";
3) у частині другій статті 15 і частині шостій статті 16
слово "постійного" виключити.
29. В абзаці п'ятому частини третьої статті 9 Закону України
"Про транспортно-експедиторську діяльність" ( 1955-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 52, ст. 562) слова "адресу
місця проживання" замінити словами "місце проживання із
зазначенням адреси".
30. В абзаці сімнадцятому статті 1 Закону України "Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
( 2342-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6,
ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 489) слова "місце їх постійного
проживання" замінити словами "їх місце проживання чи перебування".
31. В абзаці другому статті 2 Закону України "Про основи
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей"
( 2623-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26,
ст. 354) слова "і в якому могла бути зареєстрованою" замінити
словами "і адресу якого могла зазначити для реєстрації".
32. У пункті 2 частини другої статті 7 Закону України "Про
доступ до судових рішень" ( 3262-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 15, ст. 128) слова "адреси місця проживання
або перебування фізичних осіб" замінити словами "місце проживання
або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси".
33. У частині другій статті 38 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):
в абзаці першому слова "реєстрацію за місцем проживання
(перебування) громадян" замінити словами "реєстрацію місця
проживання чи перебування осіб";
в абзаці другому слова "реєстрацію за місцем проживання або
місцем перебування чи зняття з реєстрації" замінити словами
"реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання чи
перебування".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект про внесення змін до
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та Закону України "Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
( 1382-15 ) щодо узгодження правового регулювання місця проживання
особи.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 квітня 2009 року
N 1276-VIвгору