Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 26.09.20011270
Документ 1270-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.2005, підстава - 181-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2001 р. N 1270
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 181 ( 181-2005-п ) від 12.03.2005 )
Про впорядкування відшкодування податку на
додану вартість та розрахунків з бюджетом
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1659 ( 1659-2001-п ) від 13.12.2001
N 1223 ( 1223-2003-п ) від 06.08.2003 )

З метою впорядкування операцій щодо відшкодування податку на
додану вартість та розрахунків з бюджетом Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунків щодо
відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що
належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку
(додається).
1-1. У разі проведення розрахунків з відшкодування сум
податку на додану вартість платнику податку в рахунок погашення
його заборгованості перед підприємствами енергетичної галузі за
електроенергію рекомендувати Національній комісії регулювання
електроенергетики вирішити питання щодо встановлення порядку
затвердження за поданням Міністерства палива та енергетики
алгоритмів розподілу коштів для розрахунків за спожиту
електроенергію, які проводитимуться згідно із цією постановою.
Кошти, залучені з метою проведення розрахунків, розподілу не
підлягають.
Міністерству палива та енергетики разом з державним
підприємством "Енергоринок" забезпечити контроль за проходженням
коштів, залучених відповідно до цієї постанови, через рахунки
енергопостачальних компаній та державного підприємства
"Енергоринок" до державного бюджету згідно із цією постановою. ( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 1223
( 1223-2003-п ) від 06.08.2003 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 1999 р. N 2215 ( 2215-99-п ) "Про
деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість та
впорядкування розрахунків з бюджетом" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 49, ст. 2409).
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство фінансів, Державне казначейство та Державну податкову
адміністрацію.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1270
ПОРЯДОК
проведення розрахунків щодо відшкодування сум податку
на додану вартість у частині, що належить зарахуванню
на поточний рахунок платника податку

1. Відповідно до цього Порядку проводиться відшкодування сум
податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на
поточний рахунок платника податку (далі - суми податку).
2. Операції з відшкодування сум податку здійснюються на
підставі даних декларації з податку на додану вартість, що
подається платником до органу державної податкової служби за
місцем реєстрації, і стосуються лише тих платників, у яких настали
терміни відшкодування податку на додану вартість згідно із
законодавством.
3. Відшкодування сум податку проводиться:
у рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів)
платника податку з платежів до державного бюджету;
у рахунок погашення платнику податку наданих йому або його
кредитору (кредиторам) кредитів, залучених під гарантії держави,
та бюджетних позичок, не сплачених на дату проведення
відшкодування, в порядку, визначеному Державним казначейством.
4. У разі відшкодування сум податку в рахунок погашення
заборгованості кредитора (кредиторів) платника податку з платежів
до державного бюджету розрахунки здійснюються між органом
державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку,
якому проводиться відшкодування з бюджету податку на додану
вартість, та кредитором (кредиторами) платника, у якого на дату
проведення відшкодування є заборгованість перед державним
бюджетом. Відшкодування платнику податку сум податку проводиться
одночасно з погашенням його кредитору (кредиторам) заборгованості
з платежів до державного бюджету. ( Пункт 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1659 ( 1659-2001-п ) від 13.12.2001 )
5. Розрахунки здійснюються таким чином:
а) платники податків - учасники розрахунків готують схеми
розрахунків та інформують про них Державну податкову адміністрацію
і Державне казначейство. З метою здійснення контролю за
проведенням розрахунків схеми розрахунків на суму понад 300 тис.
гривень обов'язково погоджуються з Державним казначейством та
Державною податковою адміністрацією, а на менші суми - з їх
відповідними територіальними органами. До схем розрахунків
обов'язково додаються:
заява платника податку про його згоду на отримання
відшкодування податку на додану вартість згідно з цим Порядком;
довідки та висновки органів державної податкової служби про
суми відшкодування податку на додану вартість;
декларації та довідки органів державної податкової служби про
податкову заборгованість з платежів до державного бюджету (термін
дії довідки - 10 днів), довідки про погашення відповідних платежів
до державного бюджету, які видаються за наявності заборгованості
не менше ніж 15 днів;
акт звірення розрахунків між усіма платниками податків -
учасниками схеми розрахунку, договори, рахунки-фактури, накладні
та інші документи, що підтверджують наявність господарських
відносин.
У разі проведення розрахунків за електричну енергію до схем
розрахунків, крім того, додаються спільні протокольні рішення,
підписані всіма учасниками розрахунків, без включення до таких
схем посередників. ( Підпункт "а" пункту 5 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1223 ( 1223-2003-п ) від 06.08.2003 )
Зазначені розрахунки проводяться лише стосовно заборгованості
за електричну енергію, яка склалася станом на початок року і
виникла не менше ніж за 3 місяці до складення актів звірення.
( Підпункт "а" пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1223 ( 1223-2003-п ) від 06.08.2003 )
б) територіальні органи Державного казначейства відкривають
відповідні рахунки всім платникам податків - учасникам розрахунків
за їх зверненням. Порядок відкриття та обслуговування зазначених
рахунків визначається Державним казначейством;
У разі проведення розрахунків з відшкодування податку на
додану вартість у рахунок погашення заборгованості за спожиту
електроенергію енергопостачальники та державне підприємство
"Енергоринок" відкривають в установах уповноваженого банку поточні
рахунки із спеціальним режимом використання за балансовим рахунком
2603; ( Підпункт "б" пункту 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1223 ( 1223-2003-п ) від 06.08.2003 )
в) після оформлення документів, зазначених у підпункті "а"
пункту 5 цього Порядку, органи Державного казначейства за рахунок
тимчасово вільних залишків бюджетних коштів перераховують суми
відшкодування на відкриті у відповідному органі Державного
казначейства рахунки платникам податку, яким проводиться
відшкодування (за наявності платіжного доручення про перерахування
коштів кредиторам - платникам податків, рахунки яких відкриті в
органах Державного казначейства);
г) у разі недостатності відповідних коштів територіальні
органи Державного казначейства подають заявки, а Державне
казначейство виділяє та перераховує необхідні суми підкріплення;
ґ) платники податків протягом одного операційного дня
перераховують кошти, отримані від підприємств-боржників у рахунок
погашення заборгованості з платежів до державного бюджету, крім
акцизного збору та податку на додану вартість на спирт етиловий,
коньячний, плодовий, алкогольні напої, виноробну та
лікеро-горілчану продукцію, пиво та тютюнові вироби;
д) органи Державного казначейства за місцезнаходженням
платників податків, яким погашається заборгованість з платежів до
державного бюджету, повертають кошти, зазначені у підпункті "в"
цього пункту, органам Державного казначейства за місцезнаходженням
платників податків, яким відшкодовується податок на додану
вартість;
е) органи Державного казначейства відображають у
бухгалтерському обліку зазначені операції як проведене
відшкодування податку на додану вартість і надходження коштів у
рахунок погашення платежів до державного бюджету та інформують
відповідні органи державної податкової служби для внесення ними
відповідних змін до податкового обліку;
є) платники податків, яким проводиться відшкодування податку
на додану вартість, на підставі виписки з рахунка, що надається їм
відповідним органом Державного казначейства, відображають
зазначені операції в бухгалтерському обліку як отримане
відшкодування податку на додану вартість та погашення
заборгованості перед кредиторами;
ж) платники податків на підставі виписки з рахунка, що
надається їм відповідним органом Державного казначейства,
відображають зазначені операції в бухгалтерському обліку як
погашення платежів до державного бюджету та дебіторської
заборгованості підприємств, яким проводиться відшкодування податку
на додану вартість.
6. Під час розрахунку сум дотації вирівнювання, що належить
місцевим бюджетам, кошти, які надійшли до загального фонду
державного бюджету на рахунки відповідних територіальних органів
Державного казначейства згідно з цим Порядком, не враховуються.
7. Мінфіну, Державному казначейству під час проведення
розрахунків з бюджетом відповідно до цього Порядку враховувати їх
як надходження до державного бюджету в грошовій формі.вгору