Документ 1267-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2011, підстава - 869-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 жовтня 2007 р. N 1267
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011 }
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2006 р. N 955 і
від 12 липня 2006 р. N 959

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 липня
2006 р. N 955 ( 955-2006-п ) "Про затвердження Порядку формування
тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової
енергії та послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2019;
2007 р., N 16, ст. 586) і від 12 липня 2006 р. N 959
( 959-2006-п ) "Про затвердження Порядку формування тарифів
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2021; 2007 р., N 16,
ст. 586) зміни, що додаються.
2. Міністерству з питань житлово-комунального господарства
розробити проект закону про внесення змін до Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), передбачивши у ньому
повноваження Кабінету Міністрів на встановлення граничних рівнів
тарифів на житлово-комунальні послуги.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2007 р. N 1267
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2006 р. N 955 ( 955-2006-п )
і від 12 липня 2006 р. N 959 ( 959-2006-п )

1. У Порядку формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955
( 955-2006-п ):
1) доповнити абзац другий пункту 1 після слів
"когенераційними установками" словами "та тими";
2) у пункті 2:
в абзацах четвертому і п'ятому слова ", та податок на
прибуток" виключити;
в абзаці шостому слово "рентабельності," виключити;
доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:
"планована виробнича собівартість теплової енергії, послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води - прямі
матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі
витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим - дев'ятим;
3) доповнити розділ I пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:
"3-1. Витрати, які не включаються до валових витрат або
перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) розміри, не включаються до розрахунку
тарифів.
3-2. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється
відповідно до норм та вказівок по нормуванню витрат палива та
теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а
також на господарсько-побутові потреби.";
4) в абзаці першому пунктів 6, 36 і 60 слова ", та податку на
прибуток" виключити;
5) доповнити пункти 7, 37 і 61 абзацом такого змісту:
"Планування витрат з оплати праці працівників підприємства
здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з
урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного
договору.";
6) пункти 9 і 11 викласти у такій редакції:
"9. Підприємства застосовують двоставкові тарифи на теплову
енергію, затверджені в установленому порядку.";
"11. До планованої собівартості реалізованої теплової енергії
включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати
праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні
розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати.";
7) в абзаці третьому пунктів 13, 43 і 66 слова "гарантійних і
компенсаційних виплат, передбачених законодавством" замінити
словами і цифрами "інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до
валових витрат";
8) абзаци четвертий і п'ятий пунктів 13 і 43, абзац четвертий
пункту 66, пункти 19, 22, 49, 52, 72 і 75 виключити;
9) абзац шостий пунктів 14, 44 і 67 викласти у такій
редакції:
"Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється
відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).";
10) в абзаці другому підпункту 1 пунктів 15, 45 і 68 та
абзаці другому пунктів 16, 46 і 69 слова "гарантійні та
компенсаційні виплати" замінити словами і цифрами "інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до
підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових
витрат";
11) у пунктах 16, 46 і 69:
абзац третій після слів "адміністративного призначення"
доповнити словами і цифрою ", визначеною відповідно до статті 8
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР );
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів,
канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки
кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ),
розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних
видань, створенням страхових фондів документації, передбачених
законодавством.";
доповнити пункти абзацом такого змісту:
"Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що
не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи
зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати
визначеного рівня інфляції.";
12) підпункт 2 пунктів 17, 47 і 70 після слів "нематеріальних
активів" доповнити словами і цифрою ", яка розраховується
відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР );
13) пункти 21 і 25 викласти у такій редакції:
"21. До фінансових витрат належать витрати на сплату
відсотків за користування отриманими кредитами та витрати,
пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з
основною) діяльності.";
"25. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості
інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як
п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального
обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку
програмою розвитку системи теплопостачання. У процесі формування
тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних
інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку.";
14) назву підрозділу "Витрати, пов'язані із сплатою податку
на прибуток підприємств" розділів II і III виключити;
15) пункт 24 викласти у такій редакції;
"24. Рівень рентабельності формується з урахуванням
необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування
частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств
і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків.";
16) доповнити розділ II підрозділами такого змісту:
"Коригування тарифів на теплову енергію
33-1. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів
ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної
плати на підприємствах відповідно до актів законодавства,
Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших
обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на
паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується
механізм коригування тарифів.
Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат,
за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що
сприятиме забезпеченню економічної обгрунтованості та прозорості
запровадження зазначеного механізму.
33-2. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за
якими відбулися зміни) розраховується за формулою
Ц
jнов
k = -----, j Ц
j
де k(j) - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;
Ц(jнов) - нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу;
Ц(j) - ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час
формування тарифів, які потребують коригування.
33-3. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості
визначається за формулою
m
(сума)(B * k )
j = 1 j j
I = ---------------, i m
(сума) B
j = 1 j
де I(i) - груповий індекс зміни i-го елемента одиниці
калькулювання собівартості послуги (А(i)).
Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні
складові витрат, груповий індекс (I(i)) розраховується діленням
нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує
коригування.
33-4. Коригування статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, здійснюється за формулою
f n-f
ПВ = (сума) * A + (сума) * A * I ,
інд I=1 fбаз I=1 (n-f)баз ik
де ПВ(інд) - проіндексовані планові витрати;
А(fбаз) - статті витрат, що включаються до повної планованої
собівартості послуг, які не підлягають індексації;
А(n-f)баз)) - статті витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, які підлягають індексації;
n - кількість статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг;
f - кількість статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;
I(jk) - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ої
статті витрат.
Застосування методу регулювання тарифів
шляхом установлення їх граничного рівня
33-5. З метою здійснення підприємством заходів з ресурсо- та
енергозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів
шляхом установлення їх граничного рівня.
33-6. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на
визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати
додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче
планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з
наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та
енергозбереження.
33-7. Для використання цього методу необхідними умовами є
наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому
порядку програми розвитку системи теплопостачання на період дії
граничних тарифів.
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах,
які здійснюють виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії
33-8. З метою стимулювання скорочення питомих витрат
матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під
час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх
граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті
виконання програми розвитку системи теплопостачання, на
відновлення активів підприємства та матеріальне заохочення
працівників за переліком, визначеним фінансовим планом.
33-9. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному
виразі (дельта)P(j)) установлюється шляхом порівняння
розрахункової потреби в цьому ресурсі (P(J)) і фактично спожитого
його обсягу (P(jфакт)):
(дельта)P = P - P .
j j Jфакт
33-10. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в
натуральному виразі (дельта)P(j)') у розрахунку на одиницю обсягу
реалізованих послуг (O(реал)):
(дельта)P
j
(дельта)P = ---------.
j O
реал
33-11. Розмір економії i-го виду ресурсу в грошовому виразі
на одиницю реалізованих послуг (E(j)) визначається за формулою
E = Ц * (дельта)P ',
j j j
де Ц(j) - ціна одиниці j-го ресурсу.
33-12. Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в
грошовому виразі (E(jфакт)) розраховується як добуток розміру
економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю
реалізованих послуг (E(j)) та обсягу послуг, який був фактично
оплачений споживачами (O(опл)):
E = E * O ,
jфакт j опл
де фактично оплачений обсяг послуг (O(опл)) визначається
співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими
рахунками (Д(факт)), отриманого за певний період, до розміру
тарифу (Т):
Д
факт
O = -----. опл Т
33-13. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у
грошовому виразі становитиме:
m
E = (сума)E .
jфакт(заг) j = 1 jфакт
33-14. Матеріальне стимулювання працівників за економію
паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку,
передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і
окремих представників підприємств, організацій та установ за
економію паливно-енергетичних ресурсів.";
17) пункти 39, 41, 51, 64 і 74 викласти у такій редакції:
"39. Підприємства застосовують двоставкові тарифи на надання
послуг з централізованого опалення, затверджені в установленому
порядку.";
"41. До планованої собівартості реалізованих послуг із
централізованого опалення включаються прямі матеріальні витрати,
прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі
витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.";
"51. До фінансових витрат належать витрати на сплату
відсотків за користування отриманими кредитами та витрати,
пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з
основною) діяльності.";
"64. До планованої собівартості реалізованих послуг із
централізованого постачання гарячої води включаються прямі
матеріальні витрати', прямі витрати з оплати праці, інші прямі
витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати.";
"74. До фінансових витрат належать витрати на сплату
відсотків за користування отриманими кредитами та витрати,
пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з
основною) діяльності.";
18) в абзаці третьому пункту 66 слова "передбачених
законодавством," виключити;
19) абзац перший пунктів 54 і 77 викласти у такій редакції:
"54. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості
інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як
п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального
обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку
програмою розвитку системи централізованого опалення. У процесі
формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування
капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого
прибутку.";
"77. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості
інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як
п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального
обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку
програмою розвитку системи централізованого постачання гарячої
води. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела
фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та
планованого прибутку.";
20) доповнити розділ III після пункту 80 підрозділами такого
змісту:
"Коригування тарифів на надання послуг з
централізованого опалення і централізованого
постачання гарячої води
81. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів
ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної
плати на підприємствах відповідно до актів законодавства,
Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших
обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на
паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується
механізм коригування тарифів.
Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат,
за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що
сприятиме забезпеченню економічної обгрунтованості та прозорості
запровадження зазначеного механізму.
82. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за
якими відбулися зміни) розраховується за формулою
Ц
jнов
k = -----, j Ц
j
де k(j) - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;
Ц(jнов) - нова підтверджена ціна одиниці i-го ресурсу;
Ц(j) - ціна одиниці j-то ресурсу, врахована під час
формування тарифів, які потребують коригування.
83. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості
визначається за формулою
m
(сума) (B * k
j = 1 j j)
I = ----------------, i m
(сума)B
j = 1 j
де I(i) - груповий індекс зміни і-го елемента одиниці
калькулювання собівартості послуги (A(i)).
Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні
складові витрат, груповий індекс (I(i)) розраховується діленням
нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує
коригування.
84. Скоригований тариф є сумою планованого прибутку в
розрахунку на одиницю послуги (П) та статей витрат в розрахунку на
одиницю калькулювання собівартості послуги (A(i)), за якими
відбулися зміни і які залишилися незмінними:
n
Т = ((сума) * A * I ) + П,
скор i = 1 i i
де Т(скор) - скоригований тариф.
Метою коригування тарифів є забезпечення повного
відшкодування економічно обґрунтованих планованих витрат, які
належать до повної собівартості та запланованого прибутку.
Застосування методу регулювання
тарифів шляхом установлення їх граничного рівня
85. З метою реалізації підприємством заходів з
ресурсозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів
шляхом установлення їх граничного рівня.
86. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на
визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати
додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче
планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з
наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та
енергозбереження.
87. Для використання цього методу необхідними умовами є
наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому
порядку програми розвитку систем централізованого опалення і
централізованого постачання гарячої води на період дії граничних
тарифів.
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах,
що надають послуги з централізованого опалення і
централізованого постачання гарячої води
88. З метою стимулювання скорочення питомих витрат
матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під
час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх
граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті
виконання програм розвитку систем централізованого опалення і
централізованого постачання гарячої води, на відновлення активів
підприємства та матеріальне заохочення працівників за переліком,
визначеним фінансовим планом.
89. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному
виразі ((дельта)P(j)) установлюється шляхом порівняння
розрахункової потреби в цьому ресурсі (P(j)) і фактично спожитого
його обсягу (P(jфакт)):
(дельта)P = P - P .
j j jфакт
90. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в
натуральному виразі (дельта)P(j)') у розрахунку на одиницю обсягу
реалізованих послуг (O(реал)):
(дельта)P
j
(дельта)P ' = ----------.
j O
реал
91. Розмір економії і-го виду ресурсу в грошовому виразі на
одиницю реалізованих послуг (E(j)) визначається за формулою
E = Ц - (дельта)P ',
j j j
де Ц(j) - ціна одиниці j-го ресурсу.
92. Фактично отримана економія і-го виду ресурсу в грошовому
виразі (E(jфакт)) розраховується як добуток розміру економії j-го
виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг
(E(j)) та обсягу послуг, який був фактично оплачений споживачами
(О(опл)):
E = E * О ,
jфакт i опл
де фактично оплачений обсяг послуг (О(опл)) визначається
співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими
рахунками (Д(факт)), отриманого за певний період, до розміру
тарифу (Т):
Д
факт
О = -----. опл Т
93. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у
грошовому виразі становитиме:
m
E = (сума)E .
jфакт j = 1 jфакт
94. Матеріальне стимулювання працівників за економію
паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку,
передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і
окремих представників підприємств, організацій та установ за
економію паливно-енергетичних ресурсів.".
У зв'язку з цим пункт 81 вважати пунктом 95;
21) у графі "Зміст і характеристика витрат" додатка до
Порядку ( 955-2006-п ):
позицію "Фонд основної заробітної плати" доповнити абзацом
такого змісту:
"оплата у разі переведення працівника на нижчеоплачувану
роботу у випадках і розмірах, передбачених законодавством, а також
у разі невиконання норм виробітку та виготовлення продукції, що
виявилася браком, не з вини працівника";
в абзаці двадцять першому позиції "Фонд додаткової заробітної
плати" слова "або виконання нижчеоплачуваної роботи" виключити.
2. У Порядку формування тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959
( 959-2006-п ):
1) у пункті 2:
в абзаці п'ятому слова ", та податок на прибуток" виключити;
доповнити абзац шостий після цифри і слів "1 куб. метр"
словами "реалізованої води";
доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:
"планована виробнича собівартість послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення - прямі матеріальні витрати;
прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі
витрати. ".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
2) доповнити розділ I пунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:
"2-1. Витрати, які не включаються до валових витрат або
перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) розміри, не включаються до розрахунку
тарифів.
2-2. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється
відповідно до галузевих технологічних нормативів використання
питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного
господарства.";
3) в абзаці першому пункту 5 слова ", та податку на прибуток"
виключити;
4) у пункті 6:
абзац третій виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Планування витрат з оплати праці працівників підприємства
здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з
урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного
договору.";
5) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. До планованої собівартості реалізованих послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення включаються
прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші
прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати.";
6) друге речення абзацу другого пункту 10 викласти у такій
редакції: "Витрати на паливо та електроенергію визначаються
виходячи з обсягу підйому та подачі води, пропуску стічних вод, їх
очищення, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів,
установлених відповідно до законодавства, з урахуванням
особливостей технологічних процесів підприємства і діючих цін
(тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що
склалися на відповідному ринку.";
7) у пункті 11:
в абзаці третьому слова "гарантійних і компенсаційних виплат
згідно із законодавством" замінити словами і цифрами "інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до
підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових
витрат";
абзаци четвертий і п'ятий виключити;
8) абзаци п'ятий і сьомий пункту 12 викласти у такій
редакції:
"вартість води для промивки мереж та обладнання.";
"Розрахунок амортизації основних виробничих засобів, інших
необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого
призначення здійснюється відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).";
9) в абзаці другому підпункту 1 пункту 13 та другому реченні
абзацу другого пункту 15 слова "гарантійні та компенсаційні
виплати" замінити словами і цифрами "інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат";
10) у пункті 15:
абзац третій після слів "адміністративного призначення"
доповнити словами і цифрою ", визначеною відповідно до статті 8
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР );
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів,
канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки
кадрів (у нормах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ),
розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних
видань, створенням страхових фондів документації, передбачених
законодавством.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що
не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи
зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати
визначеного рівня інфляції.";
11) підпункт 3 пункту 16 після слів "нематеріальних активів"
доповнити словами і цифрою ", яка розраховується відповідно до
статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР );
12) пункт 18 виключити;
13) пункти 20, 21 і 23 викласти у такій редакції:
"20. До фінансових витрат належать витрати на сплату
відсотків за користування отриманими кредитами та витрати,
пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з
основною) діяльності.
21. Рівень рентабельності формується з урахуванням
необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування
частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств
і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків.";
"23. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості
інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як
п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального
обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку
програмою розвитку систем централізованого водопостачання та
водовідведення. У процесі формування тарифів підприємство визначає
джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації
та планованого прибутку.";
14) назву підрозділу "Податок на прибуток підприємств"
розділу III виключити;
15) в абзаці третьому пункту 31 цифру і слова "1 куб. метр
питної води" замінити цифрою і словами "1 куб. метр реалізованої
питної води";
16) абзац перший пункту 38 викласти у такій редакції:
"38. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів
ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної
плати на підприємствах відповідно до актів законодавства,
Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших
обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на
паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується
механізм коригування тарифів.";
17) абзац третій пункту 40 виключити;
18) пункт 41 викласти у такій редакції:
"41. Коригування статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, здійснюється за формулою
f n-f
ПВ = (сума) * A + (сума)A * I ,
інд i = 1 fбаз i = 1 (n-f)баз jk

ПВ(інд) - проіндексовані планові витрати;
A(fбаз) - статті витрат, що включаються до повної планованої
собівартості послуг, які не підлягають індексації;
A(n-f)баз)) - статті витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, які підлягають індексації;
n - кількість статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг;
f - кількість статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;
I(jk) - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ої
статті витрат.";
19) доповнити розділ III після пункту 41 підрозділами такого
змісту:
"Застосування методу регулювання тарифів
шляхом установлення їх граничного рівня
42. З метою здійснення підприємством заходів з ресурсо- та
енергозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів
шляхом установлення їх граничного рівня.
43. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на
визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати
додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче
планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з
наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та
енергозбереження.
44. Для використання цього методу необхідними умовами є
наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому
порядку програми розвитку систем з централізованого водопостачання
та водовідведення на період дії граничних тарифів.
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах
45. З метою стимулювання скорочення питомих витрат
матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під
час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх
граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті
виконання програми розвитку систем з централізованого
водопостачання та водовідведення, на відновлення активів та
матеріальне заохочення працівників за переліком, визначеним
фінансовим планом.
46. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному
виразі (дельта)P(j)) установлюється шляхом порівняння
розрахункової потреби в цьому ресурсі (P(j)) і фактично спожитого
його обсягу (P(jфакт)):
(дельта)P = P - P .
j j jфакт
47. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в
натуральному виразі (дельта)P(j)') у розрахунку на одиницю обсягу
реалізованих послуг (О(реал)):
(дельта)P
j
(дельта)P ' = ----------.
j О
реал
48. Розмір економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на
одиницю реалізованих послуг (E(j)) визначається за формулою
E = Ц * (дельта)P '
j j j ,
де Ц(j) - ціна одиниці j-го ресурсу.
49. Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в грошовому
виразі (E(jфакт)) розраховується як добуток розміру економії j-го
виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг
(E(j)) та обсягу послуг, який був фактично оплачений споживачами
(О(опл)):
E = E * О
jфакт j опл
де фактично оплачений обсяг послуг (О(опл)) визначається
співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими
рахунками (Д(факт)). отриманого за певний період, до розміру
тарифу (Т):
Д
факт
О = ----- . опл Т
50. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у
грошовому виразі становитиме:
m
E = (сума)E .
jфакт(заг) j = 1 jфакт
51. Матеріальне стимулювання працівників за економію
паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку,
передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і
окремих представників підприємств, організацій та установ за
економію паливно-енергетичних ресурсів.".
У зв'язку з цим пункт 42 вважати пунктом 52;
20) у графі "Зміст і характеристика витрат" додатка до
Порядку ( 959-2006-п ):
позицію "Фонд основної заробітної плати" доповнити абзацом
такого змісту:
"оплата у разі переведення працівника на нижчеоплачувану
роботу у випадках і розмірах, передбачених законодавством, а також
у разі невиконання норм виробітку та виготовлення продукції, що
виявилася браком, не з вини працівника";
в абзаці двадцятому позиції "Фонд додаткової заробітної
плати" слова "або виконання нижчеоплачуваної роботи" виключити.вгору