Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053
Указ Президента України; Положення, Форма типового документа від 27.12.20071262/2007
Документ 1262/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2015, підстава - 465/2015

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 280/2008 від 28.03.2008
№ 808/2010 від 12.08.2010
№ 348/2012 від 24.05.2012
№ 21/2013 від 16.01.2013
№ 599/2013 від 31.10.2013
№ 465/2015 від 05.08.2015}

1. Внести до Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (зі змінами, внесеними Указами від 28 січня 2004 року № 106 та від 11 вересня 2006 року № 746) такі зміни:

1) визнати таким, що втратило чинність, Положення про проходження військової служби за контрактом та кадрової військової служби у Службі безпеки України, затверджене зазначеним Указом.

У зв'язку з цим абзац п'ятий статті 1 Указу виключити;

2) затвердити Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ,
27 грудня 2007 року
№ 1262/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 грудня 2007 року № 1262/2007

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

I. Загальні засади

1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, рядового складу Служби безпеки України (далі - військовослужбовці Служби безпеки України), виконання ними військового обов'язку в запасі та особливості проходження військової служби в особливий період.

{Абзац перший пункту 1 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Службі безпеки України кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

Порядок проходження служби у військовому резерві Служби безпеки України визначається Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Служби безпеки України, яке затверджується Президентом України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

2. До осіб рядового складу Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового складу та призначені на посади рядового складу, яким присвоєно відповідні армійські або корабельні військові звання рядового складу.

До осіб сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та призначені на посади сержантського та старшинського складу, яким присвоєно відповідні військові звання сержантського або старшинського складу.

До осіб офіцерського складу Служби безпеки України належать громадяни, які проходять кадрову військову службу або військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище*.

__________
* Тут і далі під зазначеними в цьому Положенні армійськими військовими званнями офіцерського складу маються на увазі і рівні їм корабельні військові звання офіцерського складу.

Офіцерський склад Служби безпеки України поділяється на молодший, старший і вищий.

{Пункт 2 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

3. Військовослужбовцям Служби безпеки України та військовозобов'язаним (особам, які перебувають у запасі) присвоюються такі військові звання:


Армійські

Корабельні


Рядовий склад


солдат

матрос


старший солдат

старший матрос


Сержантський і старшинський склад


молодший сержант

старшина 2 статті


сержант

старшина 1 статті


старший сержант

головний старшина


старшина

головний корабельний старшина


прапорщик

мічман


старший прапорщик

старший мічман


Офіцерський склад


Молодший офіцерський склад


молодший лейтенант

молодший лейтенант


лейтенант

лейтенант


старший лейтенант

старший лейтенант


капітан

капітан-лейтенант


Старший офіцерський склад


майор

капітан 3 рангу


підполковник

капітан 2 рангу


полковник

капітан 1 рангу


Вищий офіцерський склад


генерал-майор

контр-адмірал


генерал-лейтенант

віце-адмірал


генерал-полковник

адмірал


генерал армії України.


До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають відповідну освіту, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова "запасу" або "у відставці".

4. Комплектування Служби безпеки України військовослужбовцями здійснюється згідно з цим Положенням шляхом:

а) прийняття громадян на військову службу за контрактом;

б) призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період із запасу Служби безпеки України, у тому числі тих, які проходять службу у військовому резерві, з метою укомплектування Служби безпеки України.

{Підпункт "б" пункту 4 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

5. Для військовослужбовців Служби безпеки України згідно з цим Положенням встановлено такі види військової служби:

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу.

6. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, молодшого офіцерського складу - до 45 років;

для старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років, полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

для вищого офіцерського складу - до 60 років;

для військовозобов'язаних та резервістів, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, - до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

7. Військовослужбовці Служби безпеки України, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас або у відставку в порядку, визначеному цим Положенням.

Військовослужбовці Служби безпеки України, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, на їх прохання та за наявності позитивного висновку військово-лікарської комісії щодо придатності військовослужбовця за станом здоров'я для проходження військової служби можуть бути залишені в порядку, встановленому Головою Служби безпеки України, на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, передбачений пунктом 6 цього Положення, на строк до 5 років.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Указу Президента № 348/2012 від 24.05.2012}

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі осіб офіцерського складу здійснюється Головою Служби безпеки України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі осіб рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється начальниками підрозділів (органів, закладів, установ) Служби безпеки України, яким надано право приймати на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі військовослужбовців Служби безпеки України, відряджених до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах безпеки держави із залишенням на військовій службі, здійснюється Головою Служби безпеки України за письмовим клопотанням керівників відповідних державних органів, установі організацій.

Військовослужбовці Служби безпеки України, залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який вони залишені на службі, на підставах, передбачених пунктами 62 і 63 цього Положення.

8. Військовослужбовці Служби безпеки України з дозволу прямих начальників можуть навчатися у вищих навчальних закладах.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття освітнього ступеня бакалавр або магістр за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти.

{Пункт 8 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

II. Прийняття на військову службу. Укладення контракту

9. Контракт про проходження військової служби у Службі безпеки України - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Служба безпеки України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за зразком, що додається, у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і відповідною посадовою особою Служби безпеки України згідно з пунктами 11 і 14 цього Положення, скріплюється гербовою печаткою підрозділу (органу, закладу, установи) і зберігається кожною із сторін.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом.

10. На військову службу за контрактом у Службу безпеки України приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

а) на військову службу за контрактом осіб рядового складу:

особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу (і не досягли граничного віку перебування на військовій службі для військовослужбовців рядового складу), та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років;

б) на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу:

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років;

в) на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до пункту 35 цього Положення;

громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа військовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов’язаних, а також жінок віком до 40 років.

У разі настання особливого періоду на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений пунктом 13 цього Положення.

{Пункт 10 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

10-1. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

11. Право підписання першого контракту від імені Служби безпеки України надається:

а) Голові Служби безпеки України - з військовослужбовцями (військовозобов'язаними), які призначаються на посади (проходять військову службу на посадах), за якими штатом передбачено військові звання вищого офіцерського складу, і з особами офіцерського складу у військовому званні від генерал-майора (контр-адмірала) і вище;

б) першому заступникові Голови Служби безпеки України - з випускниками вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України;

в) відповідному начальнику (командиру), до повноважень якого віднесено призначення на посади, які вони займають (на які вони призначаються), - з особами офіцерського складу у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно, крім зазначених у підпункті "а" цього пункту;

г) начальнику (командиру), якому Головою Служби безпеки України надано право приймати на військову службу військовослужбовців (військовозобов'язаних) зазначених категорій, - з військовослужбовцями (військовозобов'язаними), які призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу.

12. Перший контракт про проходження військової служби у Службі безпеки України набирає чинності з дня:

зарахування до списків особового складу Служби безпеки України;

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

призначення військовослужбовця на посаду;

видання наказу про прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом, якщо він не переміщується на іншу посаду, - для осіб, які перебувають на військовій службі;

присвоєння першого офіцерського звання - для випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

13. Перший контракт про проходження військової служби у Службі безпеки України укладається на такі строки в календарному обчисленні:

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу, - 3 роки;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу, - від 3 до 5 років;

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади офіцерського складу, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років, а для інших громадян - від 1 до 5 років.

{Абзац четвертий пункту 13 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Строк контракту обчислюється повними роками.

Строк контракту з особами офіцерського складу Служби безпеки України, яким до досягнення граничного віку перебування на кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за контрактом визначається строком, який залишився до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі.

14. Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і діє з дня, наступного після дня закінчення попереднього контракту. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на строк від 3 до 5 років;

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Понад граничний вік перебування на військовій службі контракт укладається на строк до досягнення військовослужбовцем Служби безпеки України граничного віку перебування в запасі залежно від наявного у нього військового звання.

Право підписання нового контракту від імені Служби безпеки України надається посадовим особам, зазначеним у пункті 11 цього Положення.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 348/2012 від 24.05.2012}

15. Дія контракту припиняється:

у день закінчення його строку - у разі продовження військовослужбовцю Служби безпеки України військової служби за новим контрактом;

у день набрання чинності контрактом про проходження іншого виду військової служби;

у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця Служби безпеки України зі списків особового складу Служби безпеки України.

16. Військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, беруть участь в антитерористичній операції, та військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, строк контракту (якщо він закінчується після виїзду у відрядження, район проведення антитерористичної операції або надання таких відпусток) вважається продовженим на період їх перебування у зазначених відрядженнях чи відпустках, у районі проведення антитерористичної операції.

{Пункт 16 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

III. Військові звання

17. Військові звання офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються військовослужбовцям Служби безпеки України і військовозобов'язаним з урахуванням їх освіти, ділових і моральних якостей, організаторських здібностей, професійної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

Особам, які перебувають на виборних посадах в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, чергові військові звання присвоюються з урахуванням військових звань за посадами, на яких вони перебували до обрання.

Час перебування у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною зараховується до строків вислуги у військових званнях.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, засудженим до службового обмеження для військовослужбовців, під час відбування цього покарання чергові військові звання не присвоюються. Строк відбування покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

18. Військові звання рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України присвоюються особам, які виявили бажання добровільно проходити військову службу відповідно за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу і відповідають вимогам військової служби.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

За військовослужбовцями Служби безпеки України та військовозобов'язаними, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, зберігаються військові звання рядового складу, сержантського і старшинського складу, присвоєні їм до прийняття на військову службу за контрактом.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

19. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом осіб рядового складу Служби безпеки України, яким раніше не присвоювалися військові звання, одночасно з призначенням на посади присвоюється військове звання солдата (матроса).

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

20. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється:

а) військовослужбовцям у званні солдата (матроса) при призначенні їх на посади, за якими штатами передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

б) солдатам (матросам) у порядку заохочення.

21. Військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) присвоюється:

а) громадянам України, які не мають військових звань сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу;

{Підпункт "а" пункту 21 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

б) військовослужбовцям Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, при прийнятті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу.

{Підпункт "б" пункту 21 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

22. Чергові військові звання сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), старшини (головного корабельного старшини), прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана) військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюються у послідовному порядку за умови відсутності незнятих дисциплінарних стягнень та відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

23. Строки вислуги у військових званнях для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}


солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса),
молодшого сержанта (старшини 2 статті),
сержанта (старшини 1 статті),
старшого сержанта (головного старшини)

- 6 місяців;


старшини (головного корабельного старшини)

- 1 рік;


прапорщика (мічмана)

- 3 роки.

Особам, які приймаються із запасу на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, присвоюється військове звання на один ступінь вище за військове звання, яке вони мають у запасі, у разі закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні, передбаченому цим пунктом, але не вище за військове звання, передбачене посадою, на яку їх призначають.

{Абзац восьмий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

24. Прапорщикам (мічманам), які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності, чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може бути присвоєно у порядку заохочення достроково, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає військовому званню старшого прапорщика (старшого мічмана).

Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може бути присвоєно також прапорщикам (мічманам), які прослужили бездоганно і безперервно як прапорщики (мічмани) протягом 10 років незалежно від займаної посади.

25. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України присвоюються Головою Служби безпеки України, його заступниками або начальниками підрозділів (органів, закладів, установ), яким надано право приймати на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України.

26. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

27. Військове звання лейтенанта присвоюється:

а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

б) військовослужбовцям, які закінчили вищі військові навчальні заклади Служби безпеки України з очною формою підготовки.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які звільняються з військової служби безпосередньо після закінчення вищого військового навчального закладу через сімейні обставини або за станом здоров'я, присвоюється військове звання лейтенанта запасу;

в) військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

28. Перше офіцерське звання військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюється Головою Служби безпеки України.

29. Чергові військові звання молодшого та старшого офіцерського складу Служби безпеки України присвоюються:

а) першим заступником Голови Служби безпеки України - до підполковника (капітана 2 рангу) включно;

б) Головою Служби безпеки України - до полковника (капітана 1 рангу).

30. Вищому офіцерському складу Служби безпеки України військові звання присвоюються Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.

31. Строки вислуги у військових званнях для осіб офіцерського складу Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі, встановлюються:


молодшого лейтенанта, лейтенанта

- 2 роки;


старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта)

- 3 роки;


майора (капітана 3 рангу)

- 4 роки;


підполковника (капітана 2 рангу)

- 5 років.

Строки вислуги у військових званнях полковника (капітана 1 рангу) і вище не встановлюються.

Для офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні заклади з золотою медаллю або дипломом з відзнакою, а також вищі військові навчальні заклади з п'ятирічним і більшим строком навчання, встановлюється строк вислуги у військовому званні лейтенанта один рік.

Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується.

Офіцерам, прийнятим на військову службу із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі.

32. Чергові офіцерські звання військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюються у послідовному порядку в разі відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Особам офіцерського складу Служби безпеки України чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно Головою Служби безпеки України у порядку заохочення достроково за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому військовому званню, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

33. Чергові військові звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно аспірантам (ад'юнктам) і докторантам вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України присвоюються з урахуванням вимог пункту 32 цього Положення:

під час навчання - у разі відповідності чергового військового звання званню за штатною посадою, яку офіцер займав перед вступом до аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури, без урахування наступних змін (підвищення чи пониження), внесених до штату за цією посадою;

після закінчення аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури - у разі відповідності чергового військового звання званню за штатною посадою, на яку офіцер призначається після закінчення навчання.

34. Присвоєння офіцерських звань військовослужбовцям Служби безпеки України (крім осіб вищого офіцерського складу) проводиться відповідно до цього Положення в порядку, який визначається Головою Служби безпеки України.

Подання до присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення достроково або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, та військового звання полковника (капітана 1 рангу) розглядаються колегією Служби безпеки України.

За наявності у військовослужбовця Служби безпеки України дисциплінарного стягнення чергове військове звання до зняття стягнення не присвоюється.

35. У разі прийняття на військову службу до Служби безпеки України осіб рядового та начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, осіб начальницького складу податкової міліції, які мають спеціальні звання, а також осіб з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання, але на час прийняття на військову службу до Служби безпеки України не працюють у зазначених органах, для заміщення військових посад таким особам присвоюються військові звання в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань, а працівникам та колишнім працівникам прокуратури, які мають класні чини, - з урахуванням їх класних чинів.

{Абзац перший пункту 35 в редакції Указу Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

Військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідні військові звання присвоюються в порядку переатестування. В такому ж порядку присвоюються військові звання особам офіцерського складу Служби безпеки України, які мають відповідну освіту, в разі призначення на посади (звільнення з посад), за якими штатом передбачено військові звання з додаванням слів "медичної служби" чи "юстиції".

Присвоєння військовослужбовцям Служби безпеки України відповідних військових звань у порядку переатестування проводиться одночасно з прийняттям їх на військову службу за контрактом або призначенням на відповідні посади.

36. Строк вислуги у військовому званні військовослужбовцям Служби безпеки України, переатестованим на рівноцінне військове звання, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння їм військового звання (спеціального звання, класного чину), яке вони мали до переатестування.

37. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника (командира) до закінчення розгляду справи судом.

Відсторонення військовослужбовця, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, від виконання повноважень на посаді здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

{Абзац третій пункту 37 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

{Абзац четвертий пункту 37 виключено на підставі Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Військовослужбовцям Служби безпеки України, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання повноважень на посаді, відсторонено від виконання службових повноважень, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.

У подальшому подання до присвоєння військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень.

{Пункт 37 в редакції Указу Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

38. Військовослужбовців Служби безпеки України може бути позбавлено військових звань за вироком суду у зв'язку із вчиненням злочинів та в порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

39. Пониження у військовому званні на один ступінь осіб рядового складу (крім солдата (матроса), сержантського і старшинського складу (крім молодшого сержанта (старшини 2 статті), молодшого офіцерського складу (крім молодшого лейтенанта) і старшого офіцерського складу Служби безпеки України,які перебувають на військовій службі, може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - пониження у військовому званні - може бути присвоєно чергове військове звання після зняття дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

40. Позбавлення осіб офіцерського складу Служби безпеки України військових звань (крім осіб вищого офіцерського складу), пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно провадиться Головою Служби безпеки України.

Права начальників (командирів) щодо позбавлення військового звання, пониження у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України визначаються Головою Служби безпеки України.

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

41. Перелік військових посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу у Службі безпеки України, затверджується Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України, а посад інших військовослужбовців - Головою Служби безпеки України.

Військові посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Служби безпеки України, і відповідні цим посадам військові звання визначаються спеціальними переліками та передбачаються в штатах.

Окремі військові посади у мирний час (на умовах строкового трудового договору) можуть заміщатися цивільними особами у порядку, встановленому Головою Служби безпеки України.

42. Призначення на посади заступників Голови Служби безпеки України, начальників відповідних підрозділів Центрального управління згідно із законодавством, регіональних органів та ректора Національної академії Служби безпеки України здійснюється Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.

{Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 280/2008 від 28.03.2008}

43. Військовослужбовці Служби безпеки України призначаються на штатні посади (крім випадків, передбачених цим Положенням) їх прямими начальниками в порядку, що встановлюється Головою Служби безпеки України.

Призначення військовослужбовців Служби безпеки України на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

а) військові посади офіцерського та рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України комплектуються відповідно особами офіцерського та особами рядового, сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі;

б) у разі призначення на посади та в усіх випадках переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України має забезпечуватись їх використання за основною або спорідненою спеціальністю чи з урахуванням набутого досвіду;

в) переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних начальників (командирів). Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), проводиться у можливо короткий строк і не пізніше строків, зазначених у пункті 48 цього Положення. Випускники вищих військових навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів, а зараховані в розпорядження відповідних начальників (командирів) - безпосередньо після їх прибуття в підрозділ (орган, заклад, установу) з відпустки, наданої у зв'язку із закінченням вищого військового навчального закладу. Військовозобов'язані та жінки, які приймаються на військову службу, призначаються на посади з дня їх прибуття в підрозділ (орган, заклад, установу) для проходження служби, але не раніше дня, наступного за днем звільнення їх з попереднього місця роботи;

г) необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців Служби безпеки України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, обов'язки за якими вони можуть виконувати з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначається прямими начальниками на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

д) переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців Служби безпеки України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями придатними або обмежено придатними до військової служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням відповідних начальників на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

е) військовослужбовцям Служби безпеки України, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи), застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

{Підпункт "е" пункту 43 в редакції Указу Президента № 348/2012 від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

є) призначення військовослужбовців Служби безпеки України у порядку службового сумісництва в підрозділах (органах, закладах, установах) заборонено, крім призначення у встановленому Головою Служби безпеки України порядку на посади, пов'язані з науково-педагогічною та науковою діяльністю.

{Підпункт "є" пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 280/2008 від 28.03.2008, № 465/2015 від 05.08.2015}

У разі потреби термінового заміщення вакантної посади, на період відпустки військовослужбовця Служби безпеки України, а також в інших випадках відсутності військовослужбовця прямі начальники, які мають право видавати накази по особовому складу, можуть покладати тимчасове виконання обов'язків за посадою на інших військовослужбовців.

{Абзац пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

44. Переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється:

а) на вищі посади - у порядку просування по службі;

б) на рівні посади - в разі проведення планової заміни у місцевостях з установленими строками служби, службової потреби, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, для більш доцільного використання військовослужбовців - за рішенням прямих начальників (командирів), через сімейні обставини - на прохання військовослужбовця, а за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

в) у зв'язку зі вступом на навчання до вищого військового навчального закладу із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

г) на нижчі посади - на підставах, передбачених пунктом 46 цього Положення.

Посада вважається вищою, якщо за нею передбачено вище військове звання, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад, нижчою - якщо за цією посадою передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі якщо за посадою штатом (відповідним переліком) передбачено два військових звання або диференційований посадовий оклад, до уваги береться вище військове звання або вищий посадовий оклад.

45. Просування по службі військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється з урахуванням їхніх професійних, ділових і моральних якостей, досягнутих результатів на доручених ділянках, здатності виконувати завдання у складних умовах служби та стану здоров'я.

Для заміщення вакантних посад, просування по службі та направлення військовослужбовців Служби безпеки України на навчання в підрозділах (органах, закладах, установах) створюється резерв кандидатів для просування по службі та направлення на навчання.

Порядок розгляду питань стосовно кандидатів, яких рекомендовано до призначення на керівні посади від начальника відділу, прирівняних до такої посади і вище, у тому числі порядок та випадки направлення таких кандидатів на медичний огляд для вивчення та оцінки стану їх здоров'я і фізичного розвитку, визначаються Головою Служби безпеки України.

{Абзац третій пункту 45 в редакції Указу Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

Призначення на вищі посади військовослужбовців Служби безпеки України, засуджених до службових обмежень для військовослужбовців, під час відбування цього покарання не провадиться.

46. Переміщення військовослужбовців Служби безпеки України з вищих посад на нижчі здійснюється:

а) у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

в) виходячи з професійних і ділових якостей - на посаду з меншим обсягом роботи на підставі атестаційного висновку;

г) у порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

д) за віком, сімейними обставинами або з інших поважних причин - на прохання військовослужбовця.

Переміщення військовослужбовців Служби безпеки України з вищих посад на нижчі згідно з підпунктами "а", "б", "в" і "д" цього пункту здійснюється прямими начальниками в межах наданих їм прав щодо призначення на посади за умови, що немає можливості призначити військовослужбовця на рівну посаду у відповідному підрозділі (органі, закладі, установі).

Переміщення військовослужбовців Служби безпеки України - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з вищих посад на нижчі без їх згоди не допускається, за винятком підстав, передбачених підпунктами "в" та "г" цього пункту. В разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів ці особи користуються переважним правом залишення за місцем служби чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Якщо їх переміщено на посади з меншим посадовим окладом, за ними зберігається попередній посадовий оклад за новим місцем служби, але не більше одного року.

Призначення військовослужбовця Служби безпеки України з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення здійснюється начальниками, яким таке право надано Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

У наказі по особовому складу про переміщення військовослужбовця Служби безпеки України на нижчу посаду зазначається підстава переміщення, передбачена цим пунктом.

Військовослужбовці Служби безпеки України, переміщені з вищих посад на нижчі, надалі можуть просуватися по службі з урахуванням вимог цього Положення, стану здоров'я, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення, крім того, - після зняття дисциплінарного стягнення. Військовослужбовці Служби безпеки України, які переміщені на нижчі посади у зв'язку із скороченням штатів і відповідають вимогам для заміщення посад, рівних їх попереднім посадам, користуються переважним правом просування по службі.

47. Військовослужбовці Служби безпеки України, які переміщуються по службі, мають вибути до нового місця служби не пізніш як через один місяць від дня одержання підрозділом (органом, закладом, установою) наказу про переміщення по службі, а ті з них, які на цей час перебувають у відпустці, відрядженні чи на лікуванні, - після повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

48. Зарахування військовослужбовців Служби безпеки України у розпорядження прямих начальників (командирів), а за рішенням Голови Служби безпеки України - у розпорядження його першого заступника чи заступника, начальника (командира) іншого функціонального підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи Служби безпеки України або штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України допускається:

а) за службовою потребою (після закінчення вищого військового навчального закладу Служби безпеки України, в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби) - до 1 місяця;

б) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів (зміна організаційно-штатної побудови, передислокація, перерозподіл функціональних обов’язків та наявних сил у зв’язку зі зміною покладених завдань, здійснення планових та позапланових переміщень військовослужбовців по службі у зв’язку з проведенням загальної ротації кадрів, прийняття Головою Служби безпеки України управлінських рішень щодо переміщення військовослужбовців для здійснення оперативно- службової діяльності на окремих напрямах та підвищення її ефективності) - до 3 місяців;

в) у разі здійснення стосовно військовослужбовця кримінального провадження - до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку судом;

г) після закінчення строку відрядження військовослужбовця до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, а також після повернення із довготривалого закордонного службового відрядження або після закінчення повноважень народного депутата України, депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голів - до 2 місяців;

д) у разі визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним або обмежено придатним до військової служби - на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби;

е) у разі відсутності відомостей про місце перебування військовослужбовця понад один місяць - до його повернення в підрозділ (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зі списків особового складу Служби безпеки України відповідно до пункту 66 цього Положення;

є) у разі скасування допуску до державної таємниці - до 2 місяців;

ж) застосування до військовослужбовця заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади" - до завершення особливого періоду, якщо інше не передбачено законодавством.

Військовослужбовці, зараховані в розпорядження, продовжують проходити військову службу та виконують обов’язки військової служби (завдання) у межах, визначених тією посадовою особою, в чиєму розпорядженні вони перебувають. За ними зберігається матеріальне та грошове забезпечення всіх видів за посадами, які вони займали, якщо інше не передбачено законодавством.

Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні, а також у разі відсутності підстав для дальшого перебування в розпорядженні, він призначається на посаду або звільняється в установленому порядку з військової служби.

Військовослужбовці Служби безпеки України звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами по особовому складу начальників (командирів), які мають право призначення на ці посади, а військовослужбовці, призначення на посади та звільнення яких з посад належить до повноважень Президента України, зараховуються у розпорядження наказами Голови Служби безпеки України по особовому складу на підставі відповідного Указу Президента України про звільнення з посади.

Час перебування військовослужбовця на лікуванні, в основній та встановлених законодавством додаткових відпустках, час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення із перебуванням безпосередньо в районах антитерористичної операції із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні прямих начальників (командирів) виключається.

За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження прямих начальників (командирів), зберігається матеріальне та грошове забезпечення всіх видів за посадами, які вони займали, якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 48 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

49. Військовослужбовці Служби безпеки України можуть бути переведені зі Служби безпеки України до Збройних Сил України та інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу Служби безпеки України за погодженням між Службою безпеки України та відповідними військовими формуваннями.

V. Атестування

50. Для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання, вдосконалення підготовки військовослужбовців Служби безпеки України, об'єктивної та принципової оцінки їх професійної підготовки, ділових і моральних якостей, визначення відповідності займаним посадам та перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання проводиться атестування військовослужбовців.

51. Атестування військовослужбовців Служби безпеки України у мирний час проводиться:

а) не менше ніж один раз на 5 років;

б) перед закінченням строку контракту (не пізніше ніж за 3 місяці) у разі укладання нового контракту;

в) при переміщенні військовослужбовців з вищих посад на нижчі згідно з підпунктом "в" пункту 46 цього Положення;

г) при поданні до звільнення за підпунктом "е" пункту 62 чи підпунктом "е" пункту 63 цього Положення військовослужбовців, на яких накладено дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність, якщо вони протягом року не виправили свою поведінку зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло виховної ролі.

Атестування випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, аспірантів (ад'юнктів) і докторантів проводиться безпосередньо перед закінченням навчання. У рік закінчення вищого військового навчального закладу, аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури за новим місцем служби вони не атестуються.

Атестування всіх військовослужбовців Служби безпеки України або окремих їх категорій може бути проведено за рішенням Голови Служби безпеки України також в інші строки або з інших підстав, ніж передбачені цим пунктом.

{Пункт 51 в редакції Указу Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

52. Військовослужбовців Служби безпеки України атестують їх прямі начальники. В атестуванні військовослужбовців беруть участь атестаційні комісії.

Начальники, які атестують своїх підлеглих, несуть персональну відповідальність за об'єктивність атестацій та обгрунтованість викладених у них висновків і рекомендацій.

Затверджені атестації оголошуються атестованим військовослужбовцям їх прямими начальниками. Скарга на порушення порядку атестування та необ'єктивність атестації може бути подана в установленому порядку не пізніше місячного строку з дня оголошення атестації. Рішення за скаргою приймається начальником, який затвердив атестацію. Це рішення може бути оскаржене військовослужбовцем у встановленому порядку. В разі визнання скарги обгрунтованою до атестації вносяться відповідні зміни або складається нова атестація.

Військовослужбовці Служби безпеки України зобов'язані усунути зазначені в атестаціях недоліки. Прямі начальники повинні вимагати від військовослужбовців усунення недоліків та надавати їм у цьому допомогу, забезпечувати реалізацію атестаційних висновків з урахуванням практичної діяльності військовослужбовця після атестування.

На військовослужбовців Служби безпеки України у разі переміщення по службі, присвоєння військових звань у порядку переатестування згідно з пунктом 35 цього Положення, звільнення в запас або у відставку в міжатестаційний період необхідні для прийняття рішення відомості зазначаються у поданнях до переміщення, присвоєння військових звань або звільнення. У разі направлення на навчання, а також в інших випадках на вимогу прямих начальників на військовослужбовців складаються службові характеристики, якщо з дня затвердження останньої атестації минуло більше року.

Військовослужбовці Служби безпеки України, відряджені до державних органів, установ і організацій, атестуванню не підлягають.

Атестування військовослужбовців Служби безпеки України, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, проводиться після повернення їх з відряджень.

Атестування військовослужбовців Служби безпеки України, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, проводиться не раніше ніж через рік після виходу їх на службу.

Порядок проведення атестування військовослужбовців Служби безпеки України визначається Головою Служби безпеки України.

VI. Відпустки

53. У мирний час військовослужбовцям Служби безпеки України надаються відпустки:

а) щорічні:

основні;

додаткові, передбачені законодавством;

б) у зв'язку із закінченням вищих військових навчальних закладів;

в) додаткові у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах без відриву від служби;

г) творчі;

д) соціальні:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткові військовослужбовцям, які мають дітей;

е) у зв'язку із хворобою;

є) за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

54. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців Служби безпеки України, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

55. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року, при цьому оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. В особливих випадках з дозволу прямого начальника підрозділу (органу, закладу, установи), уповноваженого Головою Служби безпеки України щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

За бажанням військовослужбовців Служби безпеки України щорічна основна відпустка може надаватись їм частинами не більше двох за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 24 календарних днів.

Порядок надання відпусток, з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності підрозділів Служби безпеки України, та повноваження посадових осіб щодо їх надання визначаються Головою Служби безпеки України.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, кандидатури яких затверджено для виїзду у довготривалі закордонні відрядження або для направлення на навчання, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного її використання до їх відбуття у відрядження або вступу до навчального закладу.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у довготривалому закордонному відрядженні, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів. У разі переміщення зазначених осіб по службі невикористана ними об'єднана відпустка (невикористана частина) надається на новому місці служби (новій посаді).

56. Військовослужбовцям Служби безпеки України, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого пункту 54 цього Положення за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого пункту 54 цього Положення, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки та додаткові відпустки в рік звільнення надаються на строки, встановлені пунктами 54 та 58 цього Положення.

{Абзац третій пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

У рік звільнення зазначених в абзацах другому та третьому цього пункту військовослужбовців Служби безпеки України зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям, які мають дітей.

У разі звільнення військовослужбовця Служби безпеки України до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічні основну та додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу начальника (командира) підрозділу (органу, закладу, установи) провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

{Абзац п'ятий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

У разі смерті військовослужбовця Служби безпеки України відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадиться.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків особового складу, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

У разі звільнення військовослужбовця Служби безпеки України зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту), який не використав щорічну основну відпустку, за його бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є останній день відпустки.

{Абзац восьмий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 21/2013 від 16.01.2013, № 599/2013 від 31.10.2013}

У разі звільнення військовослужбовця Служби безпеки України зі служби у зв'язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й у тому випадку, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. При цьому дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки.

57. Відкликання військовослужбовців Служби безпеки України із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, в інших випадках - за рішенням Голови Служби безпеки України або його заступників.

У разі відкликання військовослужбовця Служби безпеки України із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 і більше календарних днів, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

58. Військовослужбовцям Служби безпеки України, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах, в умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах і не може перевищувати 15 календарних днів.

Перелік місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби на яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров'я, а також порядок надання та тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, віднесеним до 1 і 2 категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова відпустка тривалістю 14 робочих днів на рік.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які одночасно мають право на отримання щорічної додаткової відпустки, передбаченої абзацом першим цього пункту або іншими законами щодо відпусток, щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця Служби безпеки України.

59. Відпустки у зв'язку із закінченням вищих військових навчальних закладів особам, яким присвоєно перше офіцерське звання, надаються до направлення їх до місця проходження служби тривалістю 30 календарних днів. Ці відпустки зараховуються як щорічні основні відпустки за поточний рік.

60. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються військовослужбовцям відповідно до Закону України "Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

У разі якщо Законом України "Про відпустки" або іншими законами передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення.

VII. Звільнення з військової служби

61. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

а) у запас Служби безпеки України - осіб офіцерського складу, якщо вони не досягли граничного віку перебування у запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби в мирний або воєнний час;

б) у запас Збройних Сил України:

осіб рядового, сержантського і старшинського складу, якщо вони не досягли граничного віку перебування у запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби в мирний або воєнний час;

осіб офіцерського складу, якщо вони не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби в мирний або воєнний час, у разі недоцільності використання їх у запасі Служби безпеки України або на їх прохання;

в) у відставку, якщо вони досягли граничного віку перебування у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Звільнення військовослужбовців Служби безпеки України з військової служби здійснюється за підставами, передбаченими пунктами 62 і 63 цього Положення, як правило, без зарахування в розпорядження прямих начальників (командирів).

Рішення про звільнення з військової служби в запас або у відставку доводиться до відома військовослужбовців Служби безпеки України, як правило, не пізніше ніж за два місяці до подання про звільнення. Безпосередні та прямі начальники проводять з ними особисті бесіди.

Порядок звільнення військовослужбовців Служби безпеки України з військової служби визначається Головою Служби безпеки України.

62. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці Служби безпеки України звільняються з військової служби:

а) у зв'язку із закінченням строку контракту;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

д) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

е) через службову невідповідність;

є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

ж) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

з) у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

и) у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

і) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

{Пункт 62 доповнено підпунктом "і" згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 599/2013 від 31.10.2013}

ї) у зв'язку з неможливістю переведення на іншу посаду у разі безпосереднього підпорядкування близькій особі;

{Пункт 62 доповнено підпунктом "ї" згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013; в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

й) у зв'язку зі встановленням за результатами спеціальної перевірки, яка здійснюється під час доукомплектування Служби безпеки України у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу);

{Пункт 62 доповнено підпунктом "й" згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

к) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

{Пункт 62 доповнено підпунктом "к" згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

л) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

{Пункт 62 доповнено підпунктом "л" згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

63. Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби:

а) за власним бажанням;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

г) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

д) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

е) через службову невідповідність;

є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

ж) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

з) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

{Пункт 63 доповнено підпунктом "з" згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 599/2013 від 31.10.2013}

и) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

{Пункт 63 доповнено підпунктом "и" згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

і) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

{Пункт 63 доповнено підпунктом "і" згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

ї) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

{Пункт 63 доповнено підпунктом "ї" згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

64. Військовослужбовці Служби безпеки України, які набули право на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким до досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій службі залишилося п'ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби за підставою, передбаченою підпунктом "в" пункту 62 чи підпунктом "в" пункту 63 цього Положення.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які мають право на звільнення з військової служби за кількома підставами (крім передбачених підпунктами "е", "є", "ж", "и", "і" пункту 62 та підпунктами "е", "є", "ж", "з" пункту 63 цього Положення), надається право вибору однієї з підстав звільнення.

{Абзац другий пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

65. Військовослужбовці Служби безпеки України, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби за підпунктами "е", "и" пункту 62 та підпунктом "е" пункту 63, якщо підставою для звільнення є ті діяння військовослужбовців, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку суду.

{Абзац перший пункту 65 в редакції Указу Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

Військовослужбовці Служби безпеки України, звільнені з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, в разі його скасування в установленому порядку і закриття кримінального провадження поновлюються на військовій службі.

{Пункт 65 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

66. Військовослужбовці Служби безпеки України, які померли, загинули або в установленому порядку визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, виключаються зі списків особового складу Служби безпеки України в порядку, що визначається Головою Служби безпеки України.

Виключення зі списків особового складу Служби безпеки України осіб офіцерського складу, визнаних безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється Головою Служби безпеки України на підставі судового рішення про визнання безвісно відсутніми чи оголошення померлими.

67. Звільнення військовослужбовців Служби безпеки України з військової служби здійснюється:

а) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які проходять службу за контрактом, - начальниками підрозділів (органів, закладів, установ) та іншими посадовими особами, визначеними Головою Служби безпеки України;

б) осіб офіцерського складу Служби безпеки України:

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно, крім звільнення у зв'язку зі скороченням штатів, - першим заступником Голови Служби безпеки України. Звільнення зазначених офіцерів у зв'язку зі скороченням штатів здійснюється наказом Голови Служби безпеки України;

у військових званнях від полковника (капітана 1 рангу) до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) - Головою Служби безпеки України;

у військових званнях генерал-полковника (адмірала), генерала армії України - Президентом України.

68. Особам офіцерського складу Служби безпеки України, прапорщикам (мічманам), старшим прапорщикам (старшим мічманам), які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років (у тому числі в пільговому обчисленні), і тим, хто має особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років, при звільненні в запас або у відставку наказами начальників, які здійснюють звільнення, а військовослужбовцям у військовому званні генерал-полковника (адмірала) і генерала армії України, які звільняються Президентом України, надається право носіння військової форми одягу, крім осіб, які звільняються з військової служби за підпунктами "е", "є", "ж", "и", "і" пункту 62 та підпунктами "е", "є", "ж", "з" пункту 63 цього Положення.

{Абзац перший пункту 68 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

Днем звільнення військовослужбовців Служби безпеки України з військової служби в запас або у відставку вважається день, з якого їх наказом виключено зі списків особового складу Служби безпеки України.

VIII. Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів

{Назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

69. Військовослужбовці Служби безпеки України за їх згодою можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для виконання завдань в інтересах безпеки держави із залишенням на військовій службі. Перелік посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в цих державних органах, підприємствах, установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, затверджується Президентом України.

70. Добір військовослужбовців Служби безпеки України для заміщення посад, зазначених у пункті 69 цього Положення, здійснюється керівництвом Служби безпеки України разом із керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів.

До державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів відряджаються тільки особи, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, мають високі професійні, ділові та моральні якості, позитивно характеризуються по службі.

Рішення про відрядження приймається Головою Служби безпеки України за погодженням з керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів.

71. За відрядженими військовослужбовцями Служби безпеки України та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законодавством.

Виплата посадових окладів, окладів за військовим званням, матеріальної допомоги, всіх видів надбавок та винагород, на які має право військовослужбовець Служби безпеки України, а також преміювання відряджених військовослужбовців здійснюються за рахунок державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, до яких вони відряджені, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

У разі повернення до Служби безпеки України відрядженим військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження прямих начальників, з дня повернення до Служби безпеки України (але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем роботи) і до призначення на посади, зарахування на навчання у навчальні заклади або звільнення грошове забезпечення виплачується за посадами, які вони займали в Службі безпеки України до відрядження.

72. Відряджені військовослужбовці Служби безпеки України належні види матеріального забезпечення (речове майно, продовольчий пайок або компенсації замість них, оплата проїзду до місця проведення відпустки і назад, медичне обслуговування, компенсація за піднайом житла) одержують за рахунок Служби безпеки України за нормами і в порядку, встановленими для відповідних категорій військовослужбовців, за попереднім місцем служби або у найближчому підрозділі (органі, закладі, установі).

73. Пенсійне забезпечення звільнених у запас або у відставку відряджених військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється на загальних підставах, передбачених законодавством для військовослужбовців. Обчислення пенсій провадиться, виходячи із суми грошового забезпечення за тими посадами, які військовослужбовці займали в державних органах, підприємствах, установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, або, за бажанням військовослужбовців, із суми грошового забезпечення за посадами, які вони займали до відрядження.

{Текст розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

IX. Виконання військового обов'язку в запасі

74. Виконання військового обов'язку в запасі Служби безпеки України полягає в дотриманні військовозобов'язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби в особливий період.

75. Запас Служби безпеки України складається з громадян України, які вислужили встановлені строки служби і звільнені зі служби у Службі безпеки України, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

76. Військовозобов'язані запасу Служби безпеки України перебувають на військовому обліку в Центральному управлінні та регіональних органах Служби безпеки України.

77. Військовозобов'язані перебувають у запасі Служби безпеки України до досягнення граничного віку, встановленого Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу". Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі Служби безпеки України.

78. Офіцери запасу Служби безпеки України призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

Особи офіцерського складу в запасі, які не проходили військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за час перебування в запасі можуть бути призвані на навчальні збори:

першого розряду - до п'яти разів строком до двох місяців кожного разу;

другого розряду - до трьох разів строком до одного місяця кожного разу.

Час і строки проведення навчальних зборів офіцерів запасу Служби безпеки України визначаються Головою Служби безпеки України відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Офіцери запасу Служби безпеки України в період між навчальними зборами за планом Служби безпеки України можуть бути залучені відповідно до законодавства на перевірочні збори на строк до 15 днів.

Загальний строк зборів під час перебування в запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах.

У разі прийняття Президентом України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов'язані запасу Служби безпеки України можуть бути призвані на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.

Звільнення офіцерів запасу Служби безпеки України від проходження зборів здійснюється відповідно до статті 30 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

79. Призвані на збори офіцери запасу Служби безпеки України забезпечуються коштами і матеріальними засобами у порядку і розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

За призваними на збори офіцерами запасу на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток.

Якщо офіцер запасу захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігається місце роботи і посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати йому виплачується допомога відповідно до законодавства.

Офіцерам запасу, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Служби безпеки України.

80. Офіцерам запасу Служби безпеки України, які пройшли збори, склали заліки за програмою навчання та плануються до призначення у воєнний час, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі.

Строки вислуги у військових званнях для офіцерів запасу встановлюються:


молодшого лейтенанта, лейтенанта

- 3 роки;


старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта)

- 4 роки;


майора (капітана 3 рангу)

- 5 років;


підполковника (капітана 2 рангу)

- 6 років.

81. Чергові військові звання офіцерам запасу Служби безпеки України присвоюються у послідовному порядку:

до старшого лейтенанта включно - після закінчення встановлених строків перебування в попередньому званні;

від капітана до полковника включно - після закінчення встановлених строків перебування у попередньому званні за умови успішного проходження навчальних зборів за посадою, що відповідає черговому званню;

офіцерам запасу, які не пройшли зборів у період перебування у військовому званні, або тим, які перебувають на спеціальному військовому обліку, чергові військові звання від капітана і вище присвоюються за наявності в них необхідного досвіду роботи за спорідненою спеціальністю або досвіду служби на посадах офіцерського складу з урахуванням посад, на які їх планується призначити в особливий період.

82. Чергові військові звання офіцерам запасу Служби безпеки України присвоюються посадовими особами, зазначеними у пункті 29 цього Положення.

83. Окремим офіцерам запасу Служби безпеки України з високим рівнем професійної підготовки і великим досвідом роботи за спеціальністю, яка застосовується у діяльності органів Служби безпеки України, як виняток, один раз за період проходження служби у запасі може бути достроково присвоєно чергове військове звання після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Офіцерам запасу при прийнятті на військову службу може бути, як виняток, присвоєно Головою Служби безпеки України військове звання на один ступінь вище за звання, яке вони мають, незалежно від строків вислуги, передбачених пунктом 80 цього Положення, але не вище за звання, передбачене посадою, на яку їх призначають.

{Абзац другий пункту 83 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 280/2008 від 28.03.2008}

84. Подання про присвоєння чергових військових звань особам офіцерського складу, які перебувають у запасі, вносяться:

на офіцерів, які на воєнний час заплановані до призначення у підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, - начальниками відповідних підрозділів Центрального управління від начальника управління і вище;

на офіцерів, які на воєнний час заплановані до призначення в органи, заклади, установи Служби безпеки України, - начальниками відповідних органів, закладів, установ.

85. Зняттю з військового обліку у Службі безпеки України підлягають військовозобов'язані:

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;

які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу до інших військових формувань або на службу в органи внутрішніх справ, податкової міліції;

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;

в інших випадках за рішенням Служби безпеки України.

86. Виключенню з військового обліку Служби безпеки України підлягають військовозобов'язані запасу, які:

а) прийняті на військову службу;

б) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) досягли граничного віку перебування в запасі;

г) припинили громадянство України;

д) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

е) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

є) померли.

X. Особливості проходження військової служби в особливий період

{Назва розділу X в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

87. Військовослужбовці Служби безпеки України проходять військову службу в особливий період з урахуванням особливостей, передбачених цим Положенням та іншими відповідними нормативно-правовими актами.

{Пункт 87 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

88. У разі настання особливого періоду:

{Абзац перший пункту 88 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

а) військовослужбовці Служби безпеки України продовжують проходити військову службу. Військовозобов'язані, які перебувають на зборах, затримуються до особливого розпорядження. Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених зі списків особового складу, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку за станом здоров'я. Зазначені військовослужбовці приступають до виконання обов'язків за попередніми посадами, а якщо ці посади зайняті, використовуються за вказівкою начальників. Звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту припиняється до особливого розпорядження;

{Підпункт "а" пункту 88 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

б) усі відпустки, за винятком відпусток, що можуть надаватися військовослужбовцям відповідно до пункту 88-4 цього Положення, припиняються, а військовослужбовці Служби безпеки України, які перебувають у відпустках, зобов’язані негайно повернутися до місця служби або до найближчого підрозділу (органу, закладу, установи).

Рішення про припинення відпусток приймається Головою Служби безпеки України. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток здійснюється у визначеному законодавством порядку;

{Підпункт "б" пункту 88 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

в) заміна військовослужбовців Служби безпеки України, які проходять службу в місцевостях з установленими строками служби, припиняється;

г) військовозобов'язані запасу Служби безпеки України, які підлягають призову на військову службу (крім тих, які проходять службу у військовому резерві), зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційні посвідчення, повістки, розпорядження);

{Підпункт "г" пункту 88 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

д) військовослужбовці Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі та переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов'язані, приписані до підрозділів Служби безпеки України, приступають до виконання обов'язків за цими посадами відповідно до мобілізаційного призначення;

е) громадяни, які перебувають у запасі Служби безпеки України і не призвані на військову службу під час мобілізації, можуть бути відповідно до законодавства залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Військовослужбовці Служби безпеки України, які не повернулися своєчасно без поважних причин із відпустки або не з'явилися після оголошення мобілізації до місця служби чи до найближчого підрозділу (органу, закладу, установи) у визначені строки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Резервісти зобов’язані з’явитися до підрозділів, органів, закладів та установ Служби безпеки України, в яких вони проходять службу у військовому резерві, у строки, визначені командирами (начальниками) цих підрозділів, органів, закладів та установ Служби безпеки України.

{Пункт 88 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

88-1. Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію:

а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово- лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

в) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

д) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом І чи II групи;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками (своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Військовослужбовці також можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених підпунктами "в", "г", "е", "є", "и" пункту 62 та підпунктами "в", "г", "е", "є" пункту 63 цього Положення.

{Положення доповнено пунктом 88-1 згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

88-2. Під час воєнного стану з військової служби звільняються військовослужбовці:

а) які досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

б) визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

{Положення доповнено пунктом 88-2 згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

88-3. Після прийняття рішення про демобілізацію з військової служби звільняються військовослужбовці:

а) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, у строки, визначені рішенням Президента України;

б) у зв’язку із закінченням строку контракту, укладеного під час особливого періоду, та небажанням проходити військову службу за новим контрактом.

{Положення доповнено пунктом 88-3 згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

88-4. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям надаються зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Надання військовослужбовцям у періоди, передбачені абзацами першим та другим цього пункту, інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється.

{Положення доповнено пунктом 88-4 згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

89. Призов на військову службу військовозобов'язаних у разі мобілізації та наступні призови проводяться Центральним управлінням Служби безпеки України та регіональними органами Служби безпеки України на підставі указів Президента України.

90. Військове звання прапорщика (мічмана) у воєнний час присвоюється:

а) особам сержантського і старшинського складу з вищою або повною загальною середньою освітою та спеціальною підготовкою, призначеним на посади прапорщиків і мічманів;

б) жінкам з вищою або повною загальною середньою освітою та спеціальною підготовкою, призначеним на посади прапорщиків (мічманів).

Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) присвоюється прапорщикам (мічманам), які прослужили на посадах, що підлягають комплектуванню старшими прапорщиками (старшими мічманами) або офіцерами, не менш як 3 місяці.

91. Військові звання прапорщиків (мічманів) у воєнний час присвоюються прямими начальниками від начальника підрозділу Центрального управління Служби безпеки України (якому надано право видавати накази по особовому складу) і вище, начальниками органів, закладів, установ Служби безпеки України.

92. Офіцерський склад Служби безпеки України у воєнний час поповнюється:

а) офіцерами запасу Служби безпеки України, які призиваються на військову службу відповідно до статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

б) військовослужбовцями Служби безпеки України, які закінчили відповідні військові навчальні заклади Служби безпеки України і яким присвоєно офіцерське звання;

в) офіцерами Збройних Сил України та інших військових формувань, переведеними в установленому порядку для проходження служби до Служби безпеки України;

г) військовослужбовцями Служби безпеки України, призначеними на офіцерські посади, які успішно виконують обов'язки за цими посадами і яким присвоєно офіцерське звання;

д) жінками, які мають вищу освіту, споріднену за профілем підготовки з відповідною військовою спеціальністю, призваними або прийнятими на військову службу до Служби безпеки України, яким присвоєно офіцерське звання.

93. Перше та чергові військові офіцерські звання військовослужбовцям Служби безпеки України у воєнний час присвоюються:

а) від молодшого лейтенанта до капітана (капітан-лейтенанта) включно - начальниками регіональних органів, органів військової контррозвідки;

б) до підполковника (капітана 2 рангу) включно - заступниками Голови Служби безпеки України;

в) до полковника (капітана 1 рангу) включно - Головою Служби безпеки України.

94. Строки вислуги у військових званнях для осіб офіцерського складу Служби безпеки України, які для виконання службових обов'язків перебувають у діючій армії та у діючих з'єднаннях і частинах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, встановлюються:


молодшого лейтенанта, лейтенанта

- 1 рік;


старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта),
майора (капітана 3 рангу),
підполковника (капітана 2 рангу)

- 1 рік 6 місяців.

95. У воєнний час атестування осіб офіцерського складу Служби безпеки України проводиться в разі переміщення їх по службі до інших підрозділів (органів, закладів, установ) Служби безпеки України, а також на вимогу прямих начальників. Атестація затверджується прямим начальником (не нижче начальника відділу) атестованого військовослужбовця без її розгляду атестаційною комісією.

Атестування осіб рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України у воєнний час не проводиться.

96. В особливий період відпустки, визначені у пункті 88-4 цього Положення, надаються:

{Абзац перший пункту 96 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

військовослужбовцям, які займають посади перших заступників та заступників Голови Служби безпеки України, начальників підрозділів (органів, закладів, установ) Служби безпеки України, - Головою Служби безпеки України;

{Абзац другий пункту 96 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від начальника підрозділу (органу, закладу, установи) Служби безпеки України.

97. У воєнний час лікування військовослужбовців Служби безпеки України у лікувальному закладі повинно бути закінчено. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії начальником підрозділу (органу, закладу, установи) Служби безпеки України (а у разі виключення зі списків особового складу - начальником військово-лікувального закладу) військовослужбовцям може бути надано відпустку у зв'язку з хворобою тривалістю 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустка у зв'язку з хворобою може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідними медичними показаннями - продовжена ще раз. У цілому відпустка у зв'язку з хворобою не повинна перевищувати трьох місяців. Після закінчення відпустки у зв'язку з хворобою військово-лікарська комісія надає висновок про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби.

98. Військовослужбовці Служби безпеки України, визнані за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби у воєнний час, можуть бути призначені на відповідні посади до підрозділів (органів, закладів, установ) Служби безпеки України, які не беруть участі у бойових діях. Військовослужбовці Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним оглядом через 6 або 12 місяців, звільняються в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про повторний медичний огляд після закінчення зазначених строків.

Глава Секретаріату
Президента України


В.БАЛОГАЗразок


ДОДАТОК
до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України
від 27 грудня 2007 року № 1262/2007

КОНТРАКТ
про проходження військової служби у Службі безпеки Українивгору