Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 27.12.20101260
Документ 1260-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.02.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1260
Київ
Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми
зменшення акцизного податку

Відповідно до статті 225 Податкового кодексу України
( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення розрахунку суми зменшення
акцизного податку, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 22 червня 2005 р. N 498 ( 498-2005-п )
"Питання випуску, обігу та погашення податкових векселів
(податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового
неденатурованого" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 25,
ст. 1442).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1260

ПОРЯДОК
проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку суми зменшення
акцизного податку з отриманого спирту етилового неденатурованого
на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої
кількості спирту етилового неденатурованого під час
транспортування та зберігання, у процесі виробництва готової
продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку
відповідно до статті 225 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
Термін "невиправний брак", що використовується у цьому
Порядку, означає забруднені напої, що утворюються у процесі
виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів, і водно-спиртову
рідину, що є спиртовим конденсатом, отриманим при регенерації
водяною парою відпрацьованого активованого вугілля після пропуску
через нього відповідної кількості горілки та при випарюванні
спирту з відпрацьованої сировини, фільтркартону.
2. Суб'єкт господарювання, що здійснює виробництво
алкогольних напоїв (крім виноматеріалів) (далі - виробник),
зобов'язаний до отримання з акцизного складу спирту етилового
неденатурованого сплатити податок або подати органові державної
податкової служби за своїм місцезнаходженням податковий вексель,
який забезпечує виконання зобов'язання такого платника, сплатити
суму податку, розраховану за ставками для готової продукції.
3. Під час отримання спирту етилового неденатурованого
виробник за участю представника державної податкової служби на
акцизному складі складає акт згідно з додатком 1 до цього Порядку.
4. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається
виходячи з фактично отриманої кількості спирту етилового
неденатурованого (згідно з актом про фактично отриману кількість
спирту та розрахунок акцизного податку) та ставок податку на
готову продукцію і зменшується на суму податку, розраховану
виходячи з:
фактично втраченої кількості спирту етилового
неденатурованого під час транспортування (крім горілки та
лікеро-горілчаних виробів) та зберігання, у процесі виробництва
готової продукції в межах норм, визначених пунктом 214.6 статті
214 Податкового Кодексу України ( 2755-17 );
фактично повернутого виробником на акцизний склад, на якому
виробляється спирт етиловий неденатурований, невиправного браку,
що утворився у процесі виробництва готової продукції.
5. Розрахунок суми зменшення акцизного податку на суму
податку проводиться згідно з додатком 2 до цього Порядку.
6. Розрахунок суми зменшення акцизного податку, що сплачена
до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого,
проводиться у тому ж порядку, що і за умови видачі податкового
векселя.
7. Виробники, які до отримання з акцизного складу спирту
етилового неденатурованого подали органові державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням податковий вексель, подають
розрахунок для зменшення суми податку у векселі, а виробники, які
сплатили до отримання з акцизного складу спирту етилового
неденатурованого акцизний податок, подають розрахунок суми
зменшення податку разом з декларацією акцизного податку
( z0086-11 ).

Додаток 1
до Порядку
АКТ
про фактично отриману кількість спирту
та розрахунок акцизного податку

___ ____________ 20__ р. м. ________
Мною, _______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада,
найменування виробника) за участю ________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, __________________________________________________________________
найменування органу державної податкової служби)
__________________________________________________________________
(місце складення акта, найменування виробника, його __________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
складено цей акт про те, що за довіреністю від ___ ____________
20__ р. N _______ та на підставі товарно-транспортної накладної
від ___ ____________ 20__ р. N ______ і податкового векселя
від ___ ____________ 20__ р. N _____ на суму акцизного податку _____________ гривень, який взято на облік векселедержателем ___ ____________ 20__ р. за N ______, з урахуванням фактичних втрат
спирту етилового неденатурованого у процесі транспортування в
межах норм (для виробників горілки та лікеро-горілчаних виробів)
отримано в перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий
неденатурований у кількості ______ літрів.
З урахуванням фактично отриманої кількості спирту етилового
та ставки акцизного податку на готову продукцію у розмірі ___________ гривень сума акцизного податку, яка підлягає сплаті за
податковим векселем від ___ ____________ 20__ р. N _____ на суму
акцизного податку __________ гривень, або з отриманого спирту, за
який попередньо сплачено, становить _________________________________________________________ гривень.
(цифрами та словами)
Представник виробника Представник
органу державної
податкової
служби ______________________________ ______________________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище) ______________________________ ______________________________
(підпис) (підпис)

Додаток 2
до Порядку
РОЗРАХУНОК
суми зменшення акцизного податку на суму податку, визначену
виходячи із фактично втраченої кількості спирту етилового
неденатурованого під час транспортування та зберігання,
у процесі виробництва готової продукції, а також
з фактично повернутого невиправного браку
______________________________________________________
(найменування виробника, його місцезнаходження, ______________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер) _____________________________________________________
(реєстраційний номер бланка податкового векселя)

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Фактично | Втрати | Фактичні | Зменшення | | показника | втрачена | спирту в | втрати, | суми | | | кількість |межах норм,| що не | акцизного | | | спирту | дал |перевищують| податку, | | |етилового, | | норми |визначеної | | | дал | | втрат, | виходячи | | | | | дал | із ставки | | | | | | акцизного | | | | | | податку, | | | | | | діючої на | | | | | |час видачі | | | | | | спирту та | | | | | | складення | | | | | |податкового| | | | | | векселя, | | | | | | гривень | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1. Кількість | | х | х | х | |відвантаженого | | | | | |спирту | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2. Втрати спирту| | | | | |у процесі | | | | | |транспортування | | | | | |(графи третю - | | | | | |п'яту не | | | | | |заповнюють | | | | | |виробники | | | | | |горілки та | | | | | |лікеро- | | | | | |горілчаних | | | | | |виробів) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |3. Отримана | | х | х | х | |кількість спирту| | | | | |етилового | | | | | |неденатурованого| | | | | |(ряд. 3 = ряд. 1| | | | | |- ряд. 2) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |4. Втрати спирту| | | | | |у спиртосховищі | | | | | |під час | | | | | |зберігання та | | | | | |переміщення | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |5. Втрати спирту| | | | | |під час | | | | | |виробництва | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |6. Загальні | | | | | |втрати спирту | | | | | |(ряд. 6 = ряд. 2| | | | | |+ ряд. 4 + | | | | | |ряд. 5) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |7. Кількість | | | | | |повернутого | | | | | |невиправного | | | | | |браку (для | | | | | |виробників | | | | | |горілки та | | | | | |лікеро- | | | | | |горілчаних | | | | | |виробів) | | | | | ------------------------------------------------------------------ --------------- Примітка. У позиціях другій - сьомій графи першої
зазначаються підстави коригування суми акцизного податку з
отриманого спирту етилового у разі понесених втрат під час
транспортування (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) та
зберігання, у процесі виробництва готової продукції.

Керівник суб'єкта ____________________ _____________________
господарювання (підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Представник органу ____________________ _____________________
державної податкової (підпис) (ініціали та прізвище)
службивгору