Документ 1259-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2012, підстава - 150-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2001 р. N 1259
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }
Про внесення змін до Правил в'їзду
іноземців в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 15 червня
2001 р. N 435 ( 435/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації
права людини на свободу пересування і вільний вибір місця
проживання" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074
( 1074-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 23, ст. 954), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1259
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду через її територію
( 1074-95-п )

1. У пункті 6:
в абзаці першому слово "повідомленням" замінити словом
"дозволом";
абзац другий виключити.
2. Пункт 7 виключити.
3. Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. В'їзд в Україну та виїзд з України може здійснюватися:
іноземців - за паспортним документом і за наявності
відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не
встановлено законодавством України;
іноземців, які постійно проживають в Україні, - за паспортним
документом з відміткою згідно з додатком 1 про наявність дозволу
на постійне проживання та посвідки на постійне проживання;
осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, -
за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні
на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на
працевлаштування на визначений термін, - за паспортним документом
з відміткою згідно з додатком 2 про наявність дозволу на
працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у
навчальних закладах України не менш як протягом одного року, - за
паспортним документом з відміткою згідно з додатком 3".
4. У пункті 12 слова "у разі наявності належним чином
оформленого запрошення від юридичних чи фізичних осіб в Україні"
виключити.
5. Пункт 13 виключити.
6. У пункті 14:
в абзаці першому слова "візи країни призначення" виключити;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"У разі вимушеної зупинки на території України у зв'язку з
надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба, ремонт
транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує
причину та тривалість затримки, органом внутрішніх справ іноземцю
може бути продовжено термін тимчасового перебування в Україні для
усунення обставин, що спричинили вимушену зупинку, та для виїзду з
України".
7. Пункт 16 після слів "Закону України "Про правовий статус
іноземців" доповнити реченням такого змісту: "Іноземцю може бути
відмовлено з підстав, передбачених законами України, у в'їзді в
Україну за результатами співбесіди, яка проводиться в пункті
пропуску через державний кордон посадовою особою Прикордонних
військ".
8. Пункт 17 викласти у такій редакції:
"17. Про втрату на території України паспортного документа
іноземець повинен негайно письмово повідомити орган внутрішніх
справ, який на прохання іноземця зобов'язаний видати йому про це
довідку та надіслати відповідне повідомлення в Держкомкордон.
Після отримання у дипломатичному представництві чи консульській
установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої
заяви іноземця та клопотання приймаючої сторони органом внутрішніх
справ вирішується питання про продовження терміну перебування
іноземця в Україні чи виїзду з України".
9. Абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:
"Паспортний документ подається іноземцем для реєстрації у
пункті пропуску через державний кордон посадовій особі
Прикордонних військ. Реєстрація проводиться на період
короткотермінового перебування - для іноземців з країн з візовим
порядком в'їзду на період дії візи, але не більш як 6 місяців, для
іноземців з країн з безвізовим порядком в'їзду - на 90 днів, якщо
інший термін не визначено в міжнародних угодах. Іноземці можуть
звільнятися від реєстрації паспортного документа на підставі
відповідного міжнародного договору України на умовах взаємності".
10. Підпункт "г" пункту 19, пункти 21 - 23 виключити.
11. Пункти 24 - 26 викласти у такій редакції:
"24. Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон
включає в себе проставлення в паспортному документі іноземця
відмітки "В'їзд"("Виїзд"), занесення відомостей про іноземця та
його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення
імміграційної картки у порядку, що визначається Держкомкордоном.
25. Відмітка про реєстрацію іноземця в його паспортному
документі дійсна на всій території держави незалежно від місця
проживання іноземця в Україні.
26. Продовження терміну перебування в Україні іноземців, які
не зазначені у пунктах 19 і 20 цих Правил і прибули на тривале
перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних
справах тощо, здійснюється органами внутрішніх справ у порядку,
встановленому МВС. Відповідні документи оформляються на підставі
письмових звернень іноземця та приймаючої сторони, які подаються
не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення дії реєстрації. У
продовженні терміну може бути відмовлено у разі відсутності для
цього підстав та коштів для покриття витрат, пов'язаних з
перебуванням іноземця в Україні, або відповідних гарантій від
приймаючої сторони".
12. Пункт 27 виключити.вгору