Про механізм реалізації статті 71-2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.08.20001256
Документ 1256-2000-п, поточна редакція — Редакція від 14.11.2000, підстава - 1700-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 2000 р. N 1256
Київ
Про механізм реалізації статті 71-2 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1700 ( 1700-2000-п ) від 14.11.2000 )

Відповідно до статті 71-2 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) (у редакції Закону України
від 11 травня 2000 р. N 1712-III ( 1712-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про механізм спрямування коштів,
отриманих у рахунок погашення частини заборгованості (недоїмки)
суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових
платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 р.,
на погашення вугледобувними підприємствами заборгованості із
заробітної плати та щомісячних регресних позовів шахтарям.
2. Державній податковій адміністрації забезпечити рівномірне
надходження в липні - грудні ц. р. до Державного бюджету України
додаткових коштів у сумі 1500000 тис. гривень за рахунок погашення
частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по
податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету
України, яка утворилася станом на 1 січня 2000 р., понад суму
внесених ними поточних платежів до бюджету.
3. Міністерству фінансів, Державному казначейству,
Міністерству палива та енергетики, Державному комітету
будівництва, архітектури та житлової політики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам,
іншим центральним органам виконавчої влади - головним
розпорядникам коштів державного бюджету забезпечити проведення у
другому півріччі 2000 р. взаєморозрахунків згідно із затвердженим
Положенням.
4. Міністерству палива та енергетики спрямовувати додатково
отримані з державного бюджету кошти на державну підтримку
вугледобувних підприємств, у першу чергу на погашення
заборгованості з виплати заробітної плати, щомісячних регресних
позовів шахтарям.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тимошенко Ю.В.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2000 р. N 1256
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1700
( 1700-2000-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про механізм спрямування коштів, отриманих у рахунок
погашення частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання з податків, зборів (обов'язкових
платежів) до Державного бюджету України станом
на 1 січня 2000 р., для погашення вугледобувними
підприємствами заборгованості із заробітної плати
та сум за щомісячними регресними позовами шахтарів

I. Загальні умови проведення розрахунків
1. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі відкривають:
в установах Національного банку та уповноважених комерційних
банків на своє ім'я рахунки для зарахування платежів до Державного
бюджету України за балансовим рахунком N 3510; 2510 "Кошти
Державного бюджету України" відповідно до кодів бюджетної
класифікації доходів і символів звітності банку;
в установах Національного банку рахунки за балансовим
рахунком N 3513 "Кошти Державного казначейства України".
2. В управліннях Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях та м. Севастополі відкриваються окремі
рахунки для підприємств теплокомуненерго, паливопостачальних
організацій, газозбутових і вугледобувних підприємств тощо (далі -
учасники розрахунків) для проведення розрахунків згідно з цим
Положенням.
3. Державна податкова адміністрація веде окремий облік
обсягів погашеної заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання з податку на прибуток підприємств (крім підприємств
комунальної власності), податку на додану вартість та акцизного
збору з вироблених в Україні товарів до Державного бюджету
України, що утворилася станом на 1 січня 2000 р., та подає
щомісяця Мінфіну та Державному казначейству за встановленою ними
формою реєстр додатково отриманих доходів, які можливо спрямувати
на виконання статті 71-2 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ).
Додатково отримані доходи відображаються в обліку виконання
державного бюджету як доходи загального фонду Державного бюджету
України.
4. Державне казначейство здійснює у межах сум, визначених у
реєстрі Державної податкової адміністрації, розподіл в розрізі
головних розпорядників бюджетних коштів додатково отриманих коштів
для погашення заборгованості станом на 1 січня 2000 р. бюджетних
установ та організацій за спожиті електричну та теплову енергію,
вугілля, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення
із субсидій та пільг населенню, різниці в тарифах на
житлово-комунальні послуги (далі - енергоносії).
Погашення заборгованості установ та організацій, які
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожиті ними
енергоносії здійснюється за рахунок субвенції місцевим бюджетам з
Державного бюджету України.
5. Бюджетні установи та організації складають з
постачальниками енергоресурсів акти звіряння сум заборгованості,
яка утворилася станом на 1 січня 2000 р. (далі - акти звіряння),
окремо за кожним видом енергоносіїв згідно з додатком 1.
Сума кредиторської заборгованості, зазначена в цих актах,
повинна збігатися з відповідними даними звіту бюджетної установи
(організації) за 1999 рік.
6. Бюджетні установи та організації, які фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету, акти звіряння засвідчують у
відповідних органах Державного казначейства.
Установи та організації, які фінансуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, акти звіряння засвідчують у місцевих фінансових
органах.
Засвідчені органами Державного казначейства чи місцевими
фінансовими органами акти звіряння передаються бюджетними
установами та організаціями до своїх вищестоящих органів.
7. Головні розпорядники бюджетних коштів узагальнюють акти
звіряння і на їх підставі здійснюють розподіл коштів у
встановленому порядку по підвідомчих установах та організаціях у
розрізі територій, погоджують з учасниками розрахунків і
затверджують схеми розрахунків згідно з додатком 2. Зазначений
розподіл доводиться головними розпорядниками бюджетних коштів до
учасників розрахунків.
8. Відповідальність за своєчасність подання правильно
оформлених документів, необхідних для проведення розрахунків,
несуть у межах своєї компетенції розпорядники бюджетних коштів,
постачальники енергоресурсів, органи Державної податкової
адміністрації, Державного казначейства та місцеві органи
виконавчої влади.
II. Проведення розрахунків у частині здійснення видатків
з Державного бюджету України
9. Кошти, призначені для виконання статті 71-2 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ), Державне
казначейство за розподілом та на підставі платіжних доручень
головних розпорядників бюджетних коштів перераховує на
реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня,
відкриті в органах Державного казначейства.
У призначенні платежу додатково зазначається "Стаття 71-2".
10. Органи Державного казначейства на підставі платіжних
доручень розпорядників бюджетних коштів на погашення
заборгованості за електроенергію перераховують кошти на
розподільчі рахунки обласних енергопостачальних організацій
(обленерго), відкриті в установах ВАТ "Державний ощадний банк"
(далі - Ощадбанк). У разі погашення заборгованості за інші види
енергоносіїв органи Державного казначейства перераховують кошти на
окремі рахунки постачальників енергоносіїв, відкриті в управліннях
Державного казначейства.
Особливості розрахунків бюджетних установ Міноборони та
Держкомкордону узгоджуються Мінпаливенерго, Державним
казначейством та головним розпорядником бюджетних коштів.
У призначенні платежу додатково зазначається "Стаття 71-2".
11. Управління Державного казначейства на підставі платіжних
доручень постачальників енергоносіїв перераховують кошти з їх
окремих рахунків за узгодженими схемами (додаток 2) та на
погашення їх заборгованості (недоїмки) з податків, зборів
(обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, яка
склалася станом на 1 січня 2000 р., на зазначені в абзаці другому
пункту 1 цього Положення рахунки.
У призначенні платежу додатково зазначається "Стаття 71-2".
12. Органи Державного казначейства відображають зазначені
операції в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як
проведені видатки за відповідними кодами бюджетної класифікації.
Проведені видатки відображаються у звітах про виконання
Державного бюджету України окремим рядком (із зазначенням після
загальної суми видатків слів "крім того") з розшифруванням
видатків за кодами їх функціональної та економічної класифікації.

III. Проведення децентралізованих розрахунків у частині здійснення видатків з бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя
13. Мінфін подає Державному казначейству розподіл у розрізі
регіонів сум субвенцій місцевим бюджетам на погашення їх
заборгованості за енергоносії станом на 1 січня 2000 року.
Згідно з отриманим розподілом Державне казначейство через
рахунки управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі перераховує кошти на
рахунки, відкриті на ім'я Мінфіну Автономної Республіки Крим,
фінансових управлінь областей, мм. Києва та Севастополя (далі -
фінансові органи).
У призначенні платежу додатково зазначається "Стаття 71-2".
14. Фінансові органи при погашенні заборгованості за спожиту
електроенергію перераховують отримані кошти на розподільчі рахунки
обленерго, відкриті в установах Ощадбанку. При погашенні
заборгованості за інші види енергоносіїв фінансові органи
перераховують отримані кошти на окремі рахунки постачальників
енергоносіїв, відкриті в органах Державного казначейства.
У призначенні платежу додатково зазначається "Стаття 71-2".
15. Управління Державного казначейства на підставі платіжних
доручень постачальників енергоносіїв перераховують кошти з їх
окремих рахунків за узгодженими схемами розрахунків (додаток 2) та
на погашення їх заборгованості (недоїмки) з податків, зборів
(обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, яка
склалася станом на 1 січня 2000 р., на зазначені в абзаці другому
пункту 1 цього Положення рахунки.
У призначенні платежу додатково зазначається "Стаття 71-2".
16. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації відображають
проведені операції в бухгалтерському обліку виконання місцевих
бюджетів як отримані з державного бюджету субвенції бюджетам
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та
проведені видатки за відповідними кодами бюджетної класифікації.
Отримані субвенції та проведені видатки відображаються у
звітах про виконання місцевих бюджетів окремим рядком (із
зазначенням після загальної суми видатків слів "крім того") з
розшифруванням видатків за кодами їх функціональної та економічної
класифікації.
IV. Проведення централізованих розрахунків у частині
здійснення видатків з бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя
17. Мінфін подає Державному казначейству розподіл у розрізі
регіонів сум субвенцій місцевим бюджетам на погашення їх
заборгованості за енергоносії станом на 1 січня 2000 року.
Згідно з отриманим розподілом Державне казначейство
перераховує кошти на реєстраційний рахунок Мінпаливенерго,
відкритий у Державному казначействі.
У призначенні платежу додатково зазначається "Ст. 71-2".
18. Державне казначейство на підставі платіжних доручень
Мінпаливенерго, складених відповідно до розподілу Мінфіну,
перераховує кошти з реєстраційного рахунка Мінпаливенерго на
розподільчі рахунки обленерго, відкриті в Ощадбанку, і повідомляє
фінансові органи про суми виділеної субвенції та проведені в її
рахунок централізовані розрахунки.
19. Мінпаливенерго повідомляє обленерго про проведені
централізовані розрахунки та про необхідність погашення
дебіторської заборгованості згідно з реєстрами кредиторської
заборгованості, поданими фінансовими органами.
20. Фінансові органи складають за узгодженими схемами
розрахунків реєстри кредиторської заборгованості та подають їх в
обленерго для погашення дебіторської заборгованості.
21. Обленерго погашають дебіторську заборгованість згідно з
поданими фінансовими органами реєстрами кредиторської
заборгованості та повідомляють про це учасників розрахунків.
22. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації відображають
проведені операції в бухгалтерському обліку виконання місцевих
бюджетів як отримані з державного бюджету субвенції бюджетам
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та
проведені видатки за відповідними кодами бюджетної класифікації.
Отримані субвенції та проведені видатки відображаються у
звітах про виконання місцевих бюджетів окремим рядком (із
зазначенням після загальної суми видатків слів "крім того") з
розшифруванням видатків за кодами їх функціональної та економічної
класифікації.

V. Спрямування коштів підприємствам вугільної галузі
23. Кошти, що надійшли на рахунки енергопостачальних
компаній, перераховуються на рахунки ДП "Енергоринок" за
спеціальним (нульовим) алгоритмом, а з рахунка ДП "Енергоринок" -
на рахунки енергогенеруючих компаній. За наявності у
енергогенеруючих компаній заборгованості перед Державним бюджетом
України кошти спрямовуються на її погашення, за відсутності такої
заборгованості станом на 1 січня 2000 р. - на рахунки газозбутових
та вугледобувних підприємств. З рахунків газозбутових підприємств
кошти перераховуються на рахунок Торгового дому "Газ України" (м.
Київ), з рахунка Торгового дому "Газ України" - на рахунок НАК
"Нафтогаз України", а з рахунка останнього кошти спрямовуються для
погашення заборгованості станом на 1 січня 2000 р. перед Державним
бюджетом України. За розподілом Мінпаливенерго з рахунків
вугледобувних підприємств кошти спрямовуються для погашення
заборгованості з виплати заробітної плати та регресних позовів
шахтарям і для погашення заборгованості цих підприємств станом на
1 січня 2000 р. перед Державним бюджетом України на зазначені в
абзаці другому пункту 1 цього Положення рахунки.
При проведенні розрахунків усі учасники у призначенні платежу
додатково зазначають "Стаття 71-2".
24. Кошти, які надійшли від учасників розрахунків на
зазначені в абзаці другому пункту 1 цього Положення рахунки,
спрямовуються Державним казначейством на реєстраційний рахунок
Мінпаливенерго.
Мінпаливенерго перераховує ці кошти на реєстраційні рахунки,
відкриті в органах Державного казначейства для вугледобувних
підприємств, за кодом функціональної класифікації "Державна
підтримка вугледобувних підприємств".
Вугледобувні підприємства використовують отримані кошти на
погашення заборгованості з виплати заробітної плати та сум
регресних позовів шахтарів.
Додаток 1
до Положення
АКТ
звіряння розрахунків
між ______________________________________________________________
(найменування господарської організації) та розпорядником коштів державного (місцевого) бюджету ___________ _______________________________________________ за надані послуги.
(найменування бюджетної установи, організації)
Згідно з показниками обліку наданих послуг та за затвердженими
тарифами і цінами станом на "___" ____________ ______ р. рахується
кредиторська заборгованість перед ________________________________
(найменування господарської ______________________________________________________, яка станом
організації - кредитора та конкретного виду послуги)
на ____________________________________________________ залишилася
(дата оформлення акта звіряння розрахунків) непогашеною і становить _________________________________ гривень,
(сума словами) у тому числі: ------------------------------------------------------------------ Найменування кредитора | Сума, гривень | Примітка ------------------------------------------------------------------
Усього
Коди (заповнюється тільки бюджетною установою):
КВК _______________________
КФК _______________________
КЕКВ ______________________
території _________________
ЗКПО ______________________
Керівник ________________________________ Керівник _______________
(назва господарської організації) (назва бюджетної
установи, організації)
__________ _______________ __________ _______________
(підпис) (розшифрування) (підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер Головний бухгалтер
__________ _______________ __________ _______________
(підпис) (розшифрування) (підпис) (розшифрування)
МП МП
ПОГОДЖЕНО _____________________________________________
(найменування органу Державного казначейства) Керівник __________ _________________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер __________ _________________
(підпис) (розшифрування)
Додаток 2
до Положення
ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________________
(керівник місцевого фінансового органу
чи органу Державного казначейства) _____________ ___________________
(підпис) (розшифрування)
"___" _________ ______ р.
ЛИСТОК УЗГОДЖЕННЯ
На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2000 рік" ( 1458-14 ) сторони погодилися провести згідно з
Положенням такі розрахунки:
перший етап ---------------------------------------------------------------- Назва, код |Назва, код |Сума платежу,|Призначення згідно з ЄДРПОУ|згідно з ЄДРПОУ | гривень |платежу (код Управління |постачальника | |бюджетної Державного |енергоресурсів - | |класифікації або казначейства |отримувача коштів| |розрахунків) ----------------------------------------------------------------
Підписи сторін ____________ _____________
другий етап ----------------------------------------------------------------- Назва, код |Назва, код |Сума платежу,|Призначення згідно з ЄДРПОУ |згідно з ЄДРПОУ | гривень |платежу (код постачальника |постачальника | |бюджетної енергоресурсів -|енергоресурсів - | |класифікації або платника |отримувача коштів| |розрахунків) -----------------------------------------------------------------
Підписи сторін ____________ _____________
останній етап ------------------------------------------------------------------- Назва, код |Назва, код |Сума платежу,|Призначення згідно з ЄДРПОУ |згідно з ЄДРПОУ | гривень |платежу (код постачальника |підприємства | |бюджетної енергоресурсів -|системи НАК | |класифікації платника |"Нафтогаз України" | |або розрахунків) |- отримувача коштів| | -------------------------------------------------------------------
Підписи сторін ____________ _____________
Примітки: 1. Суми платежу, які здійснив та отримав кожний учасник
розрахунків, повинні збігатися.
2. Кількість етапів, пов'язаних із розрахунками
постачальників енергоресурсів між собою, не
обмежується.
( Положення в редакції Постанови КМ N 1700 ( 1700-2000-п ) від
14.11.2000 )вгору