Документ 1251/2001, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання
правопорушенням у бюджетній сфері

З метою підвищення ефективності використання коштів бюджетів
усіх рівнів, створення дійового механізму протидії правопорушенням
і зловживанням у бюджетній сфері п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та внести в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України законопроекти:
а) до 1 лютого 2002 року - про внесення змін та доповнень до
законів України, які регулюють питання:
закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти,
визначивши ефективний механізм проведення торгів, та встановлення
відповідальності за порушення цього законодавства;
надання відстрочок у сплаті податків, зборів (обов'язкових
платежів) на умовах податкового кредиту, привівши їх у
відповідність із Бюджетним кодексом України ( 2542-14 );
б) до 1 червня 2002 року - про державний контроль за
дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за
бюджетні правопорушення;
2) провести за участю Рахункової палати поглиблений аналіз
стану державного фінансового контролю та за його результатами
підготувати і внести в установленому порядку до 1 квітня 2002 року
до Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого
врегулювання питань формування цілісної системи фінансового
контролю в державі;
3) провести разом з Національним банком України у першому
півріччі 2002 року суцільну інвентаризацію рахунків розпорядників
бюджетних коштів в установах банків та вжити заходів щодо
відкриття таких рахунків виключно в системі органів Державного
казначейства України;
4) ужити заходів до посилення взаємодії між
контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та органами державної
контрольно-ревізійної служби і правоохоронними органами;
5) розробити заходи щодо зменшення обсягів простроченої
кредиторської і дебіторської заборгованості між суб'єктами
господарювання, запобігання її утворенню у майбутньому та
посилення платіжної дисципліни;
6) удосконалити механізм формування цін і тарифів на послуги
підприємств комунального господарства та вжити заходів щодо
зменшення витрат цих підприємств на виробництво;
7) запровадити до кінця 2002 року систему надання адресної
державної соціальної допомоги та соціальних послуг населенню;
8) внести пропозиції щодо проведення обов'язкової
сертифікації головних бухгалтерів (керівників фінансових служб)
головних розпорядників коштів державного бюджету або осіб, на яких
покладено виконання їх обов'язків, з метою підвищення професійних
вимог до зазначених осіб стосовно ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності;
9) розробити протягом 2002-2003 років заходи щодо
консолідації коштів Пенсійного фонду України на єдиному
казначейському рахунку Державного казначейства України.
2. Міністерству фінансів України і Державному казначейству
України:
1) розробити та затвердити:
до 1 липня 2002 року порядок тимчасового обмеження бюджетних
асигнувань і пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх
рівнів та запровадити зазначений порядок з 1 січня 2003 року;
протягом 2002-2003 років на основі міжнародних стандартів
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в державному секторі;
2) разом з іншими міністерствами та центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями вжити заходів щодо впровадження протягом 2002-2003
років у бюджетних установах уніфікованих та інтегрованих
бухгалтерських комп'ютерних програм складання звітності;
3) забезпечити запровадження згідно із законодавством
казначейського обслуговування місцевих бюджетів;
4) розглянути можливість спрямування головними розпорядниками
бюджетних коштів, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями коштів, які виділяються суб'єктам підприємницької
діяльності з державного бюджету, виключно на окремі рахунки,
відкриті в органах Державного казначейства України, а також
можливість здійснення платежів із використанням зазначених коштів
шляхом оплати рахунків цих суб'єктів.
3. Міністерству фінансів України внести пропозиції щодо
вдосконалення контролю за бюджетним процесом на загальнодержавному
та місцевому рівнях, зокрема шляхом запровадження нових принципів
управління фінансовою системою та посилення координації роботи
фінансово-фіскальних органів.
4. Головному контрольно-ревізійному управлінню України
розробити та затвердити до 1 липня 2002 року за погодженням із
Міністерством фінансів України, Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України, Рахунковою палатою
стандарти контролю за використанням бюджетних коштів, державного і
комунального майна.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) щорічно забезпечувати відповідність обсягу бюджетних
зобов'язань бюджетним асигнуванням, зокрема шляхом:
оптимізації мережі бюджетних установ та чисельності їх
працівників;
запровадження жорсткого режиму економії фінансових і
матеріальних ресурсів та енергоносіїв;
2) здійснити до 1 березня 2002 року передачу в установленому
порядку підвідомчих бюджетних установ відповідно до розмежування
видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) не допускати надання з місцевих бюджетів позичок і
кредитів юридичним та фізичним особам;
2) забезпечити збалансованість та бездефіцитність загального
фонду місцевих бюджетів, виходячи з реальних показників доходів і
видатків.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 2001 року
N 1251/2001вгору