Документ 125-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.03.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2013 р. № 125
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614, № 45, ст. 1752, № 83, ст. 3353), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. № 125

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1. У пункті 3:

1) доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:

“4-1) забезпечення діяльності державного закладу “Державний центр олімпійської підготовки з біатлону” (далі - державний заклад) (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, службові відрядження у межах України, оренда приміщень, спортивних споруд та обладнання, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг та утримання транспортних засобів, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання, підвищення кваліфікації кадрів у навчальних закладах, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, митного оформлення товарів, придбаних у нерезидентів, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов’язкових платежів до бюджету), проведення державним закладом навчально-тренувальної роботи із спортсменами, зарахованими до його складу в установленому порядку, включаючи забезпечення їх участі у всеукраїнських змаганнях (харчування, проживання спортсменів та тренерів, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, спортивного одягу та взуття, спортивного інвентарю індивідуального користування відповідно до Положення про центр олімпійської підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 948 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2633), а також необхідних для проведення навчально-тренувальної роботи обладнання та інвентарю довгострокового використання, транспортних засобів);”;

2) у підпункті 10 слова “придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для баз” замінити словами “придбання базами обладнання та інвентарю довгострокового використання насамперед спортивного призначення, необхідного для забезпечення їх належного функціонування”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Бюджетні кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету за рахунок відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей, спрямовуються на здійснення заходів у сфері спорту, включаючи фінансове забезпечення державних об’єктів олімпійської підготовки, визначених підпунктами 1 і 10 та абзацом другим підпункту 5 цього пункту.”.

2. У пункті 4:

1) абзац другий після слів “аксесуарів загального і спеціального призначення” доповнити словами “, які придбаваються розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів,”;

2) абзац п’ятий після слів “та згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією” доповнити словами “, а також з урахуванням обсягу незавершених робіт на таких будівлях і спорудах, що проводилися за рахунок бюджетних коштів у попередніх бюджетних періодах”;

3) в абзаці сьомому слова “спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання” замінити словами і цифрами “обладнання та інвентарю довгострокового використання, зазначеного у підпункті 10 пункту 3 цього Порядку,”;

4) в абзаці дев’ятому слово “спортивного” замінити словом “видів”;

5) абзац десятий після слів “плани заходів Комітету” доповнити словами “, державного закладу”.

3. Доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Спрямування бюджетних коштів на проведення навчально-тренувального збору національної збірної команди за кордоном може здійснюватися за обґрунтованим поданням відповідної національної спортивної федерації лише у разі:

відсутності на території України бази для підготовки національної збірної команди з відповідного виду спорту;

відсутності на території України необхідних погодних умов у період проведення навчально-тренувального збору;

необхідності проведення заключного навчально-тренувального збору з підготовки до чемпіонату, кубку (етапу, фіналу) світу, Європи на спортивних спорудах з наявним спортивним обладнанням та інвентарем згідно з міжнародними стандартами, вимогами міжнародних спортивних організацій, у кліматичних умовах, що відповідають або максимально наближені до тих, в яких проводяться відповідні міжнародні змагання.

Відрядження національної збірної команди для участі в навчально-тренувальному зборі за кордоном здійснюється на підставі технічного завдання, складеного головним тренером національної збірної команди та затвердженого відповідальним виконавцем бюджетної програми за погодженням з відповідною національною спортивною федерацією. Форма технічного завдання на проведення навчально-тренувального збору національної збірної команди за кордоном затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

Бюджетні кошти можуть спрямовуватися:

на забезпечення участі національної збірної команди в міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, - у разі, коли такі змагання включені до календарного плану заходів міжнародної (європейської) спортивної федерації;

на організацію та проведення міжнародних змагань на території України - у разі, коли такі змагання включені до календарного плану заходів міжнародної (європейської) спортивної федерації, та за наявності рішення відповідального виконавця бюджетної програми про надання згоди на проведення зазначених міжнародних змагань на території України.”.

4. У пункті 7:

1) підпункт 4-2 після слів “до спортивного” доповнити словами “або не пов’язані із забезпеченням належного функціонування бази”;

2) доповнити пункт підпунктами 4-3 і 4-4 такого змісту:

“4-3) проведення базами нових робіт з капітального ремонту чи реконструкції будівель та споруд у разі наявності незавершених робіт на інших будівлях і спортивних спорудах, на проведення яких виділялися бюджетні кошти у попередніх бюджетних періодах, та відсутності коштів, необхідних для їх завершення протягом поточного бюджетного періоду;

4-4) проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд за кордоном, міжнародних змагань на території України, відрядження національної збірної команди для участі в міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, без дотримання вимог пункту 4-1 цього Порядку;”;

3) підпункт 6 після слів “оплату Центром” доповнити словами “, державним закладом”.вгору