Документ 124_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 01.11.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Канадським космічним агентством у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях


Дата підписання:

01.11.2017


Дата набрання чинності для України:

01.11.2017

Державне космічне агентство України (далі - ДКА) та Канадське космічне агентство (далі - ККА) (разом далі - Учасники):

Бажаючи сприяти зміцненню традиційних відносин дружби та співробітництва між двома державами;

Висловлюючи бажання розвивати співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;

Будучи переконаними щодо переваг, які подібне співробітництво може принести обом Учасниками;

Беручи до уваги Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла;

Висловлюючи обопільний інтерес у створенні сприятливих умов для розвитку науково-технічної та виробничої співпраці між підприємствами та організаціями космічних галузей промисловості обох країн;

Домовились про таке:

Стаття 1

1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум) є визначення рамок співпраці та сприяння практичній реалізації проектів та програм спільної діяльності між Учасниками в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. Така діяльність здійснюється на основі взаємної вигоди, рівності та взаємності.

2. Учасники розвивають співробітництво в рамках цього Меморандуму відповідно до національного законодавства України та Канади, норм і принципів міжнародного права, діючи в межах їх визначеної компетенції, на основі взаємної поваги інтересів.

Стаття 2

1. Співробітництво між Учасниками охоплює наступні сфери:

- дистанційне зондування Землі (наземна космічна інфраструктура та технології прийому, обробки, зберігання та розповсюдження даних дистанційного зондування Землі);

- спільне створення космічних апаратів дистанційного зондування Землі, формування об'єднаного орбітального угруповання та спільне просування послуг дистанційного зондування Землі на світовому ринку;

- підготовка та стажування фахівців, спільні конференції та семінари;

- супутникові системи зв'язку, включаючи створення космічних апаратів зв'язку та спільне просування послуг таких апаратів на ринку;

- наукові дослідження в галузі іоносфери та космічної плазми;

- створення космічних апаратів наукового призначення;

- новітні космічні матеріали та технології;

- космічні ракето-носії, бортові прилади, рушійні установки та об'єкти космічної інфраструктури.

2. Цей Меморандум не виключає будь-яких інших сфер співробітництва в сфері космічної діяльності, що можуть бути взаємно визначені та узгоджені Учасниками.

3. Учасники будуть інформувати один одного про ініційовані програми та проекти, що підпадають під сфери спільних інтересів та реалізуються в рамках національних космічних програм кожним із Учасників. У випадку виникнення потреби у додатковій інформації, Учасники проводитимуть робочі зустрічі та консультації з питань спільного інтересу в сфері космічної діяльності.

Стаття 3

1. Співробітництво у сферах, перерахованих у статті 2 цього Меморандуму, може здійснюватися у таких формах:

- реалізація спільних космічних проектів на основі співробітництва або створення спільних підприємств;

- реалізація програм підготовки фахівців для сприяння участі наукового, інженерного та технічного персоналу у спільних проектах;

- обмін експертами для участі у космічних дослідженнях;

- обмін інформацією, досвідом, обладнанням, документацією, даними та результатами експериментів;

- спільна науково-дослідницька діяльність, розробка, виготовлення, запуск, експлуатація та використання ракет-носіїв, супутників та інших космічних систем;

- організація симпозіумів та інших спільних наукових заходів.

2. Додаткові форми співробітництва визначаються за взаємною домовленістю Учасників.

3. Умови та порядок співробітництва за окремими сферами визначаються окремими виконавчими угодами між Учасниками у письмовій формі. Учасники можуть визначати, між іншим, специфічні технічні та детальні фінансові аспекти свого співробітництва, відповідальність Учасників, технічні терміни та умови, враховуючи, за необхідності, положення стосовно прав інтелектуальної власності Учасників.

Стаття 4

Учасники не мають взаємних фінансових зобов'язань. Усі витрати, що виникають при виконанні діяльності в рамках цього Меморандуму, Учасники несуть самостійно відповідно до спільних домовленостей.

Стаття 5

1. Учасники не допускають використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, одержаних в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Учасника, що надав таку інформацію.

2. Інформація та/або документи, отримані на основі цього Меморандуму, є конфіденційними, і на них поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючого Учасника для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 6

Будь-які спори відносно тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Учасниками.

Стаття 7

1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання.

2. Учасники можуть змінювати і доповнювати цей Меморандум за взаємною письмовою згодою у вигляді окремих протоколів, які є невід'ємною частиною цього Меморандуму. Односторонні зміни умов Меморандуму та одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускаються.

3. Будь-який із Учасників може припинити дію цього Меморандуму, надіславши іншому Учаснику письмове повідомлення про такий намір. Через шість місяців з дати отримання Учасником відповідного повідомлення цей Меморандум припиняє дію.

4. Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і терміни окремих заходів, узгоджених відповідно до його положень та не завершених на момент припинення його дії.

5. Цей Меморандум автоматично продовжується на п'ятирічний період, якщо його дія не буде припинена будь-яким із Учасників.

Учинено в м. Монреаль 01 листопада 2017 р. у двох примірниках, кожний українською, французькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.


Павло ДЕГТЯРЕНКО

Сільвен ЛЯПОРТ


Голова

Президент


За Державне
космічне агентство України

За Канадське космічне агентство


Підпис

Підпис
вгору