Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 28.11.20111240
Документ 1240-2011-п, попередня редакція — Редакція від 04.05.2012, підстава - 325-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2011 р. № 1240
Київ

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 325 від 25.04.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

подавати щороку до 15 лютого спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та включення до звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 36

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. № 1240

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Відсутність єдиної загальнодержавної антикорупційної політики в Україні є однією з причин неефективного реагування держави та суспільства на загрозу корупції, рівень якої зростав протягом останніх років.

Проблему передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та громадських (неурядових) організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки, через:

продовження реформування антикорупційного законодавства відповідно до міжнародних стандартів;

ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

посилення взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції, усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних наслідків;

визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

упровадження системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

продовжити процес розвитку законодавства з урахуванням світових антикорупційних стандартів, закріплених у Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією, Додатковому протоколі до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, рекомендаціях Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та інших міжнародних інституцій;

підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції;

знизити рівень корупції у системі правоохоронних органів, інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

зменшити обсяги тіньової економіки;

формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

1. Програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240.

3. Державний замовник - Мін'юст.

4. Керівник Програми - Міністр юстиції.

5. Виконавці заходів Програми - Мін'юст, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку, МВС, Мінрегіон, МОЗ, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Військова служба правопоряду у Збройних Силах, Держфінінспекція, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, ДПС, Укрдержреєстр, Держінформнауки, Держземагентство, Держкомтелерадіо, Нацдержслужба, Фонд державного майна, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада юстиції, Верховний Суд України, Державна судова адміністрація, Генеральна прокуратура України, Національна школа суддів України, Рахункова палата, СБУ, Центральна виборча комісія, Національна академія наук, Національна академія правових наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, науково-дослідні установи, громадські (неурядові) організації.

6. Строк виконання Програми: 2011-2015 роки.Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Найменування завдання

Індикатори виконання завдання

Значення індикатора

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1. Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та контрольнонаглядових (інспекційних) функцій

Кодекс адміністративних процедур

1


1
1) забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Кодексу адміністративних процедур

Мін'юст
звіт та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами функціональних оглядів

1


1
2) проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

Нацдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади
2. Застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення рівня об'єктивності та прозорість прийняття органами державної влади рішень, у тому числі прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівнях

відповідний нормативноправовий акт

1


1
1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо зобов'язання органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, надавати відповідь поштою та за згодою запитувача - електронною поштою

Мінекономрозвитку
діючі системи електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівнях, які забезпечуватимуть зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями

3

3

2) запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису

Держінформнауки, Нацдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади
Мінсоцполітики

державний бюджет

6,6

1,1

1,9

1,2

1,2

1,2

МОЗ

державний бюджет

803,58


241,64

203,59

111,95

246,4

анкети (форми) для звернення громадян за наданням адміністративних послуг, розміщені на відповідних веб-сайтах державних органів

1


1
3) впровадження анкет (форм) для звернення громадян за наданням адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
відокремленість приміщень для особистого прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами

1


1
4) здійснення зонування будівель (приміщень) органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, на "закриту частину" (для роботи з документами) та "відкриту частину" (для прийому громадян)

Мінекономрозвитку
належним чином обладнані приміщення для особистого прийому громадян

1


1
5) створення належних умов у приміщеннях для особистого прийому громадян

Мінекономрозвитку
консультативні кабінети, єдиний кол-центр з надання адміністративних послуг

2

1

1
6) запровадження консультативних кабінетів, створення єдиного кол-центру з надання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
діюча система "електронної черги"

2

1

1
7) удосконалення порядку особистого прийому в органах державної влади та місцевого самоврядування шляхом запровадження "електронної черги"

Держінформнауки
МОЗ

державний бюджет

4


1

1

1

1

3. Розширення сфер застосування принципу "мовчазної згоди" під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо

відповідний нормативноправовий акт

1


1
1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо застосування принципу "мовчазної згоди" під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо

Мінекономрозвитку
4. Надання адміністративних послуг виключно органами державної влади та бюджетними установами

звіт та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами аналізу

1

1

1) проведення аналізу делегування органами державної влади повноважень щодо надання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
скорочення кількості органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг

1

1

2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів із зменшення кількості органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, та кількості документів, подання яких необхідно для отримання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
5. Визначення на законодавчому рівні вичерпного переліку адміністративних послуг, платності чи безоплатності їх надання, а також обґрунтованих (адекватних) строків надання таких послуг

відповідний нормативноправовий акт

1

1

1) супроводження розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про адміністративні послуги" (реєстраційний номер 9435 від 9 листопада 2011 р.)

Мін'юст
6. Припинення практики дроблення адміністративних послуг на окремі платні послуги

звіт та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами аналізу

1


1
1) проведення аналізу практики дроблення адміністративних послуг на окремі платні послуги

Мінекономрозвитку
діючий веб-портал адміністративних послуг

1


1
2) створення єдиного веб-порталу адміністративних послуг з визначенням переліку всіх адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
7. Встановлення заборони органам державної влади та органам місцевого самоврядування надавати платні послуги господарського характеру

звіт та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами аналізу

111) проведення аналізу практики надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування платних послуг господарського характеру

Мінекономрозвитку
8. Відмова від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створення альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги

відповідний нормативноправовий акт

1

1

1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо забезпечення діяльності багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
центри надання адміністративних послуг

27

3

24
2) створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг

Мінекономрозвитку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
діючі веб-сторінки органів (інституцій), залучених до надання адміністративних процедур

постійно

3) забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку, Держінформнауки, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
II. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

1. Зменшення кількості ліцензій і дозволів у сфері підприємницької діяльності, максимальне спрощення та скорочення тривалості дозвільних процедур

прийняття відповідного нормативноправового акта

1


1
1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо спрощення процедури реєстрації та припинення юридичних осіб, скасування реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи

Мін'юст
прийняття відповідного нормативноправового акта

112) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо обмеження строків отримання дозволів та ліцензій для провадження господарської діяльності

Мінекономрозвитку
2. Усунення технічних бар'єрів, запровадження "єдиного вікна", максимальна комп'ютеризація документообігу

єдиний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

1


1
1) запровадження Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Мін'юст, Укрдержреєстр
діюча система "єдиного вікна"

1


1
2) запровадження системи "єдиного вікна" на загальнодержавному і місцевому рівнях

Мін'юст, Укрдержреєстр, Держінформнауки
3. Обмеження кількості перевірок з боку податкових та контролюючих органів

прийняття відповідного нормативноправового акта

1


1
1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо зменшення кількості перевірок суб'єктів господарювання з боку податкових та інших контролюючих державних органів

Мінфін, ДПС, Держфінінспекція, МВС, МОЗ, МНС, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади
4. Запобігання неправомірному тиску на підприємців з боку правоохоронних та контролюючих державних органів

Єдиний державний реєстр (кадастр) державного регулювання

1
1


1) удосконалення інституту державного регулювання (ліцензування, сертифікація, реєстрація, нормування, паспортизація тощо) в частині зменшення кількості відокремлених державних реєстрів (кадастрів) шляхом об'єднання їх в єдиний державний реєстр (кадастр) з відповідними підсистемами реєстрів (кадастрів), який перебуватиме в розпорядженні єдиного державного органу

Мін'юст, Укрдержреєстр
III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

1. Системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

Закон України щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про державну службу"

1


1
1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про державну службу"

Нацдержслужба, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мін’юст
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (у новій редакції)

1


1
2) розроблення у новій редакції проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (з визначенням вимог, зокрема, щодо реформування системи управління службою в органах місцевого самоврядування, оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, створення прозорої системи прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування)

Мін'юст, Нацдержслужба, Мінфін, Мінрегіон, Мінсоцполітики
впроваджені на основі відповідного нормативноправового акта дієві механізми ротації державних службовців

113) розроблення дієвих механізмів ротації державних службовців

Нацдержслужба, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади
методичні рекомендації щодо запобігання і протидії корупції

1


1
4) розроблення методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Мін'юст, Національна академія правових наук
плани щодо запобігання і протидії корупції

5

1

1

1

1

1

5) забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, Державна судова адміністрація (за згодою)
проведені заняття з перепідготовки та підвищення кваліфікації

постійно

6) організація в централізованому порядку перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належить здійснення за місцем роботи заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Нацдержслужба
щорічні звіти та рекомендації за результатами перевірок

4


1

1

1

1

7) проведення перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної служби в органах виконавчої влади

Нацдержслужба
2. Визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, що повинні базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти в цій сфері

Закон України "Про правила етичної поведінки"

1


1
1) забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про правила етичної поведінки" (реєстраційний номер 4420-д від 17 листопада 2011 р.)

Нацдержслужба, Мін'юст
кодекси поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1


1
2) розроблення та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Мін'юст*, Нацдержслужба, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

зміни до законодавства щодо вдосконалення механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

1


1
1) проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Держкомтелерадіо, центральні та місцеві органи виконавчої влади
112) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Держкомтелерадіо, Мін'юст
2. Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування

механізм зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень1) запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах

центральні та місцеві органи виконавчої влади, МВС, ДПС, Військова служба правопорядку у Збройних Силах, СБУ (за згодою), Державна судова адміністрація (за згодою)
Мінсоцполітики

державний бюджет

1,44

0,2

0,25

0,3

0,33

0,36

3. Забезпечення прозорості в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування

повідомлення у засобах масової інформації

постійно

1) висвітлення у засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна

Держфінінспекція, МВС, СБУ(за згодою), Рахункова палата (за згодою)
V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

1. Удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

відповідний Закон України

1

1

1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з питань проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

Рахункова палата (за згодою), Держфінінспекція, Мінфін, Мін'юст
2. Завершення проведення інвентаризації державних підприємств і організацій та формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності

відповідні нормативно-правові акти

у тримісячний строк після прийняття Законів України "Про Державну програму приватизації" та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації"

1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, передбачених Законами України "Про Державну програму приватизації" та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації"

відповідно до Законів України "Про Державну програму приватизації" та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації"
Єдиний реєстр об'єктів державної власності

1


1
2) завершення проведення інвентаризації об'єктів державної власності

Фонд державного майна, органи державної влади
3. Удосконалення законодавства щодо процедур державних закупівель та впровадження системи їх зовнішнього аудиту, забезпечення прозорості процесу державних закупівель

діюча система електронних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

1


1
1) запровадження системи електронних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Держінформнауки, Рахункова палата (за згодою)
діюча система зовнішнього аудиту процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

1


1
2) запровадження системи зовнішнього аудиту процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Рахункова палата (за згодою)
4. Удосконалення системи контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

дієва система контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1


1
1) запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей

ДПС, Нацдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рахункова палата (за згодою)
5. Створення дієвого механізму детінізації ринку цінних паперів, проведення розрахунків за угодами щодо цінних паперів

відповідний нормативноправовий акт

111) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою створення дієвого механізму детінізації ринку цінних паперів, проведення розрахунків за угодами щодо цінних паперів

Мінекономрозвитку, Урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності, Мінфін, НКЦПФР
6. Проведення Рахунковою палатою моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науковотехнічного, соціального і національнокультурного розвитку, охорони довкілля

перевірка ефективності використання бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм1) вжиття заходів з посилення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм у 2011-2015 роках

Рахункова палата (за згодою), Держфінінспекція
рекомендації щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм2) проведення аналізу ефективності використання бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм у 2011-2015 роках

Рахункова палата (за згодою), Держфінінспекція
7. Удосконалення механізмів залучення громадськості до здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реєстрації державної політики, вирішенні питань місцевого значення"

1


1
1) забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реєстрації державної політики, вирішенні питань місцевого значення" (реєстраційний номер 3654 від 26 січня 2009 р.)

Мін'юст
VI. Оптимізація фінансування політичних партій та виборчих кампаній

1. Установлення чітких правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній, а також забезпечення здійснення ефективного незалежного контролю за таким фінансуванням

відповідний Закон України

111) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" стосовно фінансування діяльності політичних партій з метою запровадження правил, що обмежують розмір пожертвувань політичним партіям, зокрема, встановлення обмежень загальної суми пожертвувань від одної юридичної особи протягом календарного року, загальної суми пожертвувань від одної фізичної особи протягом календарного року, загальної суми пожертвувань готівкою від одної фізичної особи, недопущення таємних пожертвувань

Мін'юст, Мінфін, Центральна виборча комісія (за згодою) Рахункова палата (за згодою)
підготовка в разі потреби пропозицій щодо внесення змін до законодавства

112) вивчення питання щодо доцільності перегляду видів санкцій, що можуть бути застосовані до політичних партій, на предмет їх адекватності та ефективності застосування

Мін'юст, Центральна виборча комісія (за згодою)
відповідний Закон України

113) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою конкретизації підстав для застосування санкцій у вигляді оголошення попередження про недопущення незаконної діяльності політичних партій

Мін'юст, Центральна виборча комісія (за згодою)
відповідний нормативноправовий акт

114) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою забезпечення розміщення фінансового звіту про доходи і видатки, а також звіту про майно політичної партії на офіційному веб-сайті Мін'юсту

Мін'юст, Центральна виборча комісія (за згодою)
відповідний Закон України

115) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою встановлення відповідальності розпорядників виборчих фондів за неподання або несвоєчасне подання фінансових звітів до Центральної виборчої комісії (на загальнодержавних виборах) або до відповідних територіальних виборчих комісій (на місцевих виборах), недотримання вимог щодо форми звітів, подання у звітах недостовірних відомостей, несвоєчасне опублікування фінансових звітів у засобах масової інформації

Мін'юст, Центральна виборча комісія (за згодою)
відповідний Закон України

1
1


6) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою встановлення адекватних санкцій для засобів масової інформації за порушення вимоги щодо розміщення політичної реклами лише після її оплати за рахунок коштів виборчих фондів

Мін'юст, Держкомтелерадіо Центральна виборча комісія (за згодою)
VII. Удосконалення антикорупційної експертизи

1. Запровадження багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на рівні розробників проектів нормативноправових актів (як формалізована самооцінка); на рівні Мін'юсту (як офіційна антикорупційна експертиза проекту нормативноправового акта); на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується завдяки прозорій процедурі нормопроектування та доступності інформації для громадськості

рекомендації щодо підвищення ефективності проведення антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів

5

1

1

1

1

1

1) узагальнення практики проведення антикорупційної експертизи з метою виявлення та усунення системних недоліків під час проведення такої експертизи та розроблення проектів нормативно-правових актів

Мін'юст
відповідний нормативноправовий акт

1


1
2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо законодавчого врегулювання порядку проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів

Мін'юст
розміщення проектів нормативноправових актів на офіційних вебсайтах розробників

постійно

3) забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативноправових актів

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Державна судова адміністрація (за згодою)
Мінсоцполітики

державний бюджет

1,08

0,15

0,2

0,22

0,24

0,27

висновки за результатами громадської антикорупційної експертизи

постійно

4) удосконалення механізму організації проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

Мін'юст
VIII. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

1. Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування

публікації, телепередачі, радіовиступи (спеціальні та регулярні інтерв'ю, пресконференції, рекламні кампанії на радіо, по телебаченню, в газетах тощо) з питань протидії корупції

постійно

1) висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Держкомтелерадіо, центральні та місцеві органи виконавчої влади
Мінсоцполітики

державний бюджет

1,34

0,15

0,25

0,28

0,32

0,34

соціальна реклама з питань запобігання і протидії корупції

постійно

2) трансляція соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

Держкомтелерадіо, Мін'юст
2. Визначення порядку періодичного звітування державних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, про ситуацію у сфері запобігання і протидії корупції

запроваджена шляхом внесення змін до законодавства система відповідного моніторингу

4

1

1

1

1

1

1) запровадження системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства на стан справ з корупцією в державі та підготовка із залученням громадських (неурядових) організацій відповідних змін до законодавства

Мін'юст*, інші центральні органи виконавчої влади, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Державна судова адміністрація (за згодою)
звітність про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

4


1

1

1

1

2) оприлюднення інформації про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Мін'юст*, МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, інші центральні органи виконавчої влади, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
IX. Удосконалення системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

1. Проведення аналізу діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та вжиття за його результатами заходів щодо підвищення ефективності їх роботи

відповідний нормативноправовий акт

1


1
1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо удосконалення системи органів, відповідальних за протидію корупції та розмежування їх компетенції

Мін'юст*, МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
рекомендації щодо підвищення ефективності роботи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

5

1

1

1

1

1

2) проведення аналізу ефективності діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції на підставі практичних результатів їх роботи та оцінки громадськості

Мін'юст*, МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, Національна академія правових наук, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
ефективний механізм координації між правоохоронними органами, що провадять розслідування корупційних правопорушень

1

1

3) удосконалення механізму координації між правоохоронними органами, що провадять розслідування корупційних правопорушень

МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, Генеральна прокуратура України (за згодою)
відповідні методичні рекомендації

1


1
4) розроблення методичних рекомендацій щодо запобігання корупційним правопорушенням, викриття та документування на основі передового досвіду практичного застосування норм антикорупційного законодавства

МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
2. Формування єдиної правозастосовної практики правоохоронних та судових органів у справах, пов'язаних із корупцією

Єдиний державний реєстр осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення

1


1
1) формування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Мін'юст, МВС, Державна судова адміністрація (за згодою)
узагальнення судової практики у справах про корупційні правопорушення та відповідні роз'яснення Верховного Суду України

2


11

2) забезпечення взаємодії з Верховним Судом України з метою узагальнення судової практики у справах про корупційні правопорушення та підготовки відповідних роз'яснень

Мін'юст, Верховний Суд України (за згодою), Державна судова адміністрація (за згодою)
науково-практичний коментар

1


1
3) видання науковопрактичного коментаря до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за корупційні правопорушення

Мін'юст, Генеральна прокуратура України (за згодою), Верховний Суд України (за згодою)
пропозиції щодо внесення змін до законодавства, підготовлені на основі результатів аналізу

4


1

1

1

1

4) проведення аналізу стану дотримання законності органами дізнання, досудового слідства під час прийняття рішень про відмову у відповідному реагуванні на факти можливого хабарництва, зловживання владою і посадовим становищем, корупційного правопорушення

МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
3. Запровадження спеціалізації прокурорів та слідчих у справах про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

запроваджена спеціалізація прокурорів та слідчих щодо розслідування справ про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг1) запровадження спеціалізації слідчих та прокурорів щодо розслідування справ про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
4. Розвиток співробітництва правоохоронних органів із громадськими організаціями та засобами масової інформації

оприлюднені на офіційному вебсайті та в засобах масової інформації результати реагування правоохоронних органів

постійно

1) інформування громадськості про результати реагування правоохоронних органів на публікації у засобах масової інформації про факти корупції та використання інформації за результатами журналістських розслідувань

МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
пропозиції щодо внесення змін до законодавства

4


1

1

1

1

2) удосконалення процедури зведення, аналізу та оприлюднення даних комплексної статистики щодо справ про корупцію, що розглядаються усіма правоохоронними органами

МВС, ДПС, Військова служба справами у Збройних Силах, СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою)
X. Підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів

1. Розроблення і запровадження системи навчання на постійній основі професійних суддів та кандидатів на посаду професійного судді, особового складу правоохоронних органів та органів прокуратури щодо застосування антикорупційного законодавства

навчальна програма та забезпечення проходження навчання

1


1
1) запровадження єдиної системи періодичного навчання суддів, працівників апарату судів та підготовки на постійній основі кандидатів на посаду професійного судді, а також навчання на постійній основі особового складу правоохоронних органів та органів прокуратури щодо виявлення і розслідування корупційних правопорушень

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою), Національна школа суддів України (за згодою), Державна судова адміністрація (за згодою), Мін'юст, Генеральна прокуратура України (за згодою), МВС, ДПС, СБУ (за згодою), Військова служба справами у Збройних Силах
2) вжиття заходів щодо удосконалення роботи з питань призначення суддів, їх звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вища рада юстиції (за згодою), Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)
XI. Запобігання проявам корупції у правоохоронних органах

1. Проведення інституційної реформи органів, що здійснюють дізнання, досудове слідство та кримінальне переслідування

інституційна реформа органів кримінального переслідування: органів дізнання, досудового слідства та прокуратури

1

1

1) реалізація концепції реформування правоохоронних органів

відповідно до компетенції
2. Удосконалення системи професійного добору та підготовки кадрів правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з корупцією

відповідний нормативноправовий акт

1


1
1) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо удосконалення системи професійного відбору, порядку прийняття на службу, зарахування до кадрового резерву та підготовки кадрів правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з корупцією

Мін'юст*, Генеральна прокуратура України (за згодою), МВС, ДПС, Військова служба правопорядку у Збройних Силах, СБУ (за згодою),
рекомендації щодо удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з корупцією

4


1

1

1

1

2) проведення аналізу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з корупцією, з метою оновлення навчальних програм щодо виявлення та розслідування корупційних правопорушень

МВС, ДПС, Військова служба правопорядку у Збройних Силах, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
3. Визначення критеріїв оцінки ефективності роботи правоохоронних органів не за кількісними показниками, а за якісними з урахуванням отриманих результатів

рекомендації за результатами оцінювання ефективності роботи правоохоронних органів

4


1

1

1

1

1) проведення аналізу показників роботи правоохоронних органів з метою визначення критеріїв ефективності їх діяльності відповідно до міжнародних стандартів

Мін'юст*, МВС, ДПС, Військова служба правопорядку у Збройних Силах, Мін'юст, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
система інформаційних джерел, що використовуються для оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів2) збільшення кількості інформаційних джерел, що використовуються для оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів із залученням громадських (неурядових) організацій

МВС, ДПС, Військова служба правопорядку у Збройних Силах, Мін'юст, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою)
оновлена система оцінювання ефективності роботи правоохоронних органів3) розроблення удосконаленої системи показників, які повинні кореспондуватися із системою критеріїв оцінки ефективності роботи правоохоронних органів із залученням громадських (неурядових) організацій

МВС, ДПС, Військова служба правопорядку у Збройних Силах, Мін'юст, Генеральна прокуратура України(за згодою), СБУ (за згодою)
XII. Удосконалення інституту відповідальності за корупційні правопорушення

1. Встановлення відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення

відповідний Закон України

1


1
1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою встановлення відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень

Мін'юст
відповідний Закон України

1


1
2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою приведення законодавства щодо відповідальності за корупційні правопорушення у відповідність з рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), наданих за результатами третього раунду оцінювання

Мін'юст
відповідний Закон України

1
1


3) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою запровадження адміністративної відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері управління об'єктами державної і комунальної власності

Мін'юст, Мінекономрозвитку, Фонд державного майна, Генеральна прокуратура України (за згодою)
2. Удосконалення інституту конфіскації

Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України (щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації)"

1

1

1) забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України (щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації)"

Мін'юст
3. Перегляд процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт осіб, які користуються недоторканністю, у разі затримання їх на місці вчинення тяжкого злочину, включаючи корупцію

відповідний Закон України

1

1

1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України з метою скорочення до мінімуму процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт у випадках, коли особи, що користуються недоторканністю, були затримані на місці вчинення тяжкого злочину, включаючи корупцію

Мін'юст
4. Розроблення механізму відшкодування майнової шкоди та збитків, завданих внаслідок вчинення корупційного правопорушення фізичним та юридичним особам

відповідний Закон України

1


1
1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою впровадження процедур отримання компенсації (відшкодування) від держави чи від керівних органів недержавних установ у зв'язку із заподіянням шкоди корупційними діяннями, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Мін'юст
5. Розроблення механізму захисту осіб, які в разі виявлення корупційного правопорушення вжили заходів щодо його припинення та негайно повідомили про вчинення такого правопорушення

відповідний Закон України

1


1
1) супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (реєстраційний номер 9473 від 17 листопада 2011 р.)

Мін'юст
XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі

1. Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом запровадження соціальнопросвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності

освітньоінформаційні заходи

постійно

1) організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій

Мін'юст*, центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Мінсоцполітики

державний бюджет

0,83

0,11

0,14

0,17

0,2

0,21

науково-практичні довідники з роз'ясненнями щодо антикорупційного законодавства

4


1

1

1

1

2) підготовка науково-практичних роз'яснень та коментарів до антикорупційного законодавства

Мін'юст, Національна академія правових наук
освітньоінформаційні заходи

16


4

4

4

4

3) здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Мін'юст*, центральні та місцеві органи виконавчої влади
Мінсоцполітики

державний бюджет

0,88

0,12

0,15

0,17

0,21

0,23

навчальні програми

постійно

4) запровадження у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах освітніх програм, тематичних занять з питань протидії корупції

МОНмолодьспорт
відповідні заходи

постійно

5) проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науковометодичних і науковопрактичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Мін'юст*, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
врахування думки інститутів громадянського суспільства щодо прийнятих актів у сфері запобігання і протидії корупції6) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції

Мін'юст*, інші центральні органи виконавчої влади
оприлюднені результати досліджень

4


1

1

1

1

7) забезпечення організації проведення соціологічних досліджень у сфері запобігання і протидії корупції в різних регіонах держави із залученням громадських (неурядових) організацій

Мін'юст*
методика оцінювання рівня корупції

418) запровадження системи національного оцінювання рівня корупції

Мін'юст*, Держкомстат
2. Сприяння забезпеченню прозорості діяльності громадських організацій, юридичних осіб приватного права

звітність про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції

4


1

1

1

1

1) налагодження взаємодії із інститутами громадянського суспільства, юридичними особами приватного права з метою сприяння встановленню внутрішніх правил доброчесності та етичної поведінки їх працівників

Мін'юст*
XIV. Зниження рівня корупції у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній сферах, у сферах державних закупівель та державної служби

1. Удосконалення законодавчого регулювання забезпечення суспільних відносин у відповідних сферах

відповідний Закон України

111) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою законодавчого закріплення позбавлення права на одержання пенсій, призначених за спеціальними законами, осіб, що вчинили корупційні правопорушення

Мінсоцполітики, Мінфін, Мін'юст, Нацдержслужба, Національна академія наук, Пенсійний фонд України
відповідний нормативноправовий акт

1


1
2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо усунення корупціогенних чинників, пов'язаних з неналежним фінансуванням, у сферах підвищеного корупційного ризику

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт, ДПС, Держмитслужба, МВС
2. Підвищення рівня соціального забезпечення працівників

відповідний нормативноправовий акт

11


1

1) впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

МОЗ, Мінсоцполітики
відповідний нормативноправовий акт

112) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно заходів щодо підвищення контролю за якістю надання медичної допомоги

МОЗ
3. Підвищення професійного рівня та проведення більш жорсткого професійного добору кадрів

дієва система професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику

111) аналіз систем професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема, правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній сферах, сфері державних закупівель та на державній службі

Нацдержслужба, МОЗ, МОНмолодьспорт, ДПС, Держмитслужба, МВС, Військова служба правопорядку у Збройних Силах,
Мінсоцполітики

державний бюджет

0,77

0,11

0,15

0,16

0,17

0,18

наявність установлених критеріїв та процедур, які усуватимуть можливість виникнення корупційних ризиків під час прийому для навчання до загальноосвітнього навчального закладу (вступу до вищого навчального закладу)2) удосконалення процедур прийому (вступу) до навчальних закладів

МОНмолодьспорт
діюча система обов'язкового незалежного тестування студентів (слухачів)

1


1
3) запровадження системи обов'язкового незалежного тестування студентів (слухачів) професійно-технічних та вищих навчальних закладів незалежно від форми власності

МОНмолодьспорт
впровадження європейських стандартів під час захисту кандидатських та докторських дисертацій

114) підвищення рівня вищої та післядипломної освіти, оптимізація кількості спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, забезпечення прозорості процедури захисту дисертацій з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду

МОНмолодьспорт
4. Зменшення кількості формальних процедур

автоматизована система податкової та митної служб для електронного заповнення і обробки податкових, митних декларацій та інших звітних документів

2

2

1) перехід на повну автоматизацію податкової та митної служб

ДПС, Держмитслужба, Мінекономрозвитку, Мінфін, Держінформнауки
ефективно діюча система адміністрування податків

1

1

2) підвищення ефективності системи адміністрування податків

ДПС
спрощення митних процедур

1
1


3) реформування митних процедур шляхом скорочення строків і зменшення вартості проведення процедур, пов'язаних з експортом та імпортом товарів, відповідно до міжнародної Конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, запровадження системи митного постаудиту як комплексу заходів щодо боротьби із заниженням митної вартості товарів під час їх переміщення через митний кордон України

Держмитслужба
скорочення черг

1
1


4) підвищення пропускної спроможності митниць

Держмитслужба
доступність інформації про податкові процедури та процедури митного оформлення товарів

16


4

4

4

4

5) підвищення рівня поінформованості підприємств та громадян щодо податкових процедур та процедур митного оформлення товарів

ДПС, Держмитслужба
система автоматизованого контролю та фіксації допущених водіями порушень правил дорожнього руху

1
1


6) запровадження системи автоматизованого контролю та фіксації допущених водіями порушень правил дорожнього руху

МВС
система автоматизованого контролю та фіксації діяльності підрозділів дорожньопатрульної служби

117) забезпечення обладнання автомобілів та постів дорожньо-патрульної служби засобами відео- та аудіофіксації

МВС
визначені строки надання земельних ділянок у власність, правила черговості надання земельних ділянок у власність, правила встановлення розміру земельних ділянок, прозорі процедури приватизації земельних ділянок, відкритий доступ до інформації про неприватизовані земельні ділянки

1


1
8) встановлення чітких правил щодо приватизації земельних ділянок із державної власності

Держземагентство
XV. Активізація міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції

1. Приведення антикорупційної політики України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері запобігання і протидії корупції

участь України у роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

постійно

1) здійснення заходів щодо співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

Мін'юст, МЗС
виконання Україною своїх зобов'язань у зв'язку з ратифікацією Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної та Цивільної конвенцій про боротьбу з корупцією

постійно

2) здійснення заходів щодо виконання Україною своїх зобов'язань у зв'язку з ратифікацією Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

Мін'юст, МЗС
виконання Україною рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

постійно

3) проведення аналізу стану виконання рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та підготовка відповідних пропозицій щодо корегування антикорупційної політики

Мін'юст, МЗС
2. Підготовка та підписання міждержавних (міжвідомчих) дво- та багатосторонніх угод про співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції

пропозиції щодо доцільності укладення договорів

1


1
1) аналіз та оцінка існуючих міждержавних (міжвідомчих) дво- та багатосторонніх угод про співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції та підготовка пропозицій щодо укладення нових

Мін'юст, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади
3. Поглиблення співпраці з партнерськими спеціальними службами та правоохоронними органами у сфері боротьби з корупцією

налагоджена система міжнародного співробітництва з Європолом, Євроюстом

постійно

2) здійснення міжнародного співробітництва з Європолом, Євроюстом щодо розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Мін'юст, МЗС
звітність за результатами використання коштів міжнародної технічної допомоги

4


1

1

1

1

3) забезпечення прозорості використання коштів міжнародної технічної допомоги, пов'язаної, зокрема, з проведенням антикорупційних реформ

головні розпорядники бюджетних коштів, які отримують міжнародну допомогу
4. Формування іміджу України як держави, що активно протидіє проявам корупції, та отримання міжнародної підтримки цієї діяльності

покращення оцінки України з боку відповідних міжнародних інституцій

4


1

1

1

1

1) інформування заінтересованих міжнародних організацій та відповідних органів іноземних держав про успішне та ефективне виконання рекомендацій, що надаються Україні міжнародними організаціями

Мін'юст, МЗС
Усього за Програмою

у тому числі


державний бюджет

820,52

1,94

245,68

207,09

115,62

250,19

місцеві бюджетиінші джерела__________
* Мін'юст забезпечує здійснення відповідних заходів до початку діяльності утвореного відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 325 від 25.04.2012}Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

Найменування завдання

Індикатори виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення нормативноправової бази

кількість документів

44

3

20

12

4

5

2. Поширення знань про новели антикорупційного законодавства

кількість заходів

25


9

5

5

6

3. Звітування державних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, про ситуацію у сфері запобігання і протидії корупції

кількість звітів

21

1

6

6

4

4

4. Приведення антикорупційної політики України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері запобігання і протидії корупції

кількість звітів

8


2

2

2

2вгору