Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2010 р. N 1239
Київ
Про затвердження форми протоколу
про тимчасове затримання майна

Відповідно до пункту 94.7 статті 94 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити форму протоколу про тимчасове затримання майна,
що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1412 ( 1412-2001-п )
"Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання
активів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1972).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1239
000 001*
ПРОТОКОЛ
про тимчасове затримання майна
_________________________ ____ __________ 20 __ р. (назва населеного пункту)

__________________________________________________________________
(найменування посади та звання, прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
службової (посадової) особи, яка провела затримання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
де проводиться затримання майна,
__________________________________________________________________
якщо таке затримання здійснюється на їх території)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
згідно з пунктом 94.7 статті 94 Податкового кодексу України за
участю понятих ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
та місце перебування)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
оцінювача (у разі потреби) _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
місце роботи, найменування посади;
__________________________________________________________________
документи, що підтверджують повноваження)
__________________________________________________________________
затримав і вилучив майно _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи
(осіб), у якої (яких)
__________________________________________________________________
вилучається майно, рік та місце народження, місце роботи,
найменування посади,
__________________________________________________________________
місце проживання та місце перебування; пред'явлений документ,
__________________________________________________________________
що посвідчує особу, його назва, серія, номер і ким виданий
(за наявності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перед проведенням опису майна роз'яснено права:
особі (особам), у якої (яких) вилучається майно: знати
причини та наслідки тимчасового затримання майна; подавати в
порядку, передбаченому законодавством, скарги на дії службової
(посадової) особи, яка проводить затримання; давати пояснення,
робити заяви, подавати щодо змісту протоколу зауваження, які
підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього; особисто
ознайомитися з протоколом та підписати його; бути присутнім
(присутніми) при всіх діях службових (посадових) осіб, пов'язаних
із затриманням та вилученням майна;
понятим: знати, для участі у провадженні яких дій їх
запрошено; на підставі якої норми закону проводиться затримання
майна; подавати зауваження щодо дій, пов'язаних із затриманням
майна, що підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього;
оцінювачу (у разі його участі): звертатися із запитаннями,
пов'язаними з оцінкою майна, до особи (осіб), у якої (яких)
вилучається майно, а також робити заяви щодо їх оцінки.
Особі (особам), у якої (яких) вилучається майно, роз'яснено
обов'язок - не перешкоджати виконанню службовими (посадовими)
особами обов'язків у процесі затримання і вилучення майна, а
понятим та оцінювачу (у разі його участі) - обов'язок засвідчити
відповідність записів у протоколі виконаним діям.

Опис розпочато о ___ год. ____ хв. Закінчено о ___ год. __ хв.

--------------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Назва та опис|Одиниця|Кількість| Ціна за | Загальна |Особливі| | номер | майна, його |виміру | | одиницю | вартість |примітки| | |індивідуальні| | |вилученого|вилученого| | | | (родові) | | | майна, | майна, | | | | ознаки | | | гривень | гривень | | ---------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(у разі наявності додатка
__________________________________________________________________
зробити посилання на цей додаток)
Усього описано майна (у тому числі зазначеного у додатку) на
суму _____________________________________________________________
(словами)
_______________
Примітка. У разі потреби опис майна за зазначеною формою
викладається в окремому додатку до протоколу, який є
невід'ємною частиною протоколу та підписується тими
самими особами, які підписують протокол.
Причини затримання майна ____________________________________
(конкретні законодавчі норми,
які було порушено)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Порядок збереження затриманого майна та його охорони ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Пояснення, скарги, заяви та зауваження щодо затримання майна
__________________________________________________________________
(зазначити ким, які пояснення, скарги, заяви
чи зауваження зроблено;
__________________________________________________________________
у разі коли пояснення, скарги, заяви, зауваження додаються
__________________________________________________________________
до протоколу, зробити відповідну позначку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Опис майна проведено правильно. Все викладене у протоколі
підтверджуємо:

поняті ________________________
(прізвище, підпис)
________________________
(прізвище, підпис)
оцінювач (у разі його участі) ________________________
(прізвище, підпис)
особа (особи), у якої (яких) вилучено ________________________
описане майно (у разі присутності) (прізвище, підпис)
Службова (посадова) особа, яка склала ________________________
протокол (прізвище, підпис)

Копію протоколу N ____ та додаток до нього на _____ арк. (за
його наявності) отримав(ли) ______________________________________
(дата і підпис) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________
* Умовний номер присвоюється бланку протоколу про тимчасове
затримання майна, що виготовляється та обліковується згідно з
порядком виготовлення номерних бланків, передбачених інструкцією з
діловодства відповідного органу.


Публікації документа