Документ 1236-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.03.2008, підстава - 207-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2007 р. N 1236
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }
Про затвердження Положення про Комісію
з питань військово-технічної політики
та оборонно-промислового комплексу

Затвердити Положення про Комісію з питань військово-технічної
політики та оборонно-промислового комплексу, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1236
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань військово-технічної
політики та оборонно-промислового комплексу

1. Комісія з питань військово-технічної політики та
оборонно-промислового комплексу (далі - Комісія) є
консультативно-дорадчим органом, що постійно діє при Кабінетові
Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також Указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Комісія провадить свою діяльність у взаємодії з
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями
оборонно-промислового комплексу та іншими організаціями.
4. Основними завданнями Комісії є підготовка пропозицій щодо:
визначення концептуальних засад формування і реалізації
державної політики у сфері розроблення та виробництва озброєння і
військової техніки, пріоритетів розвитку оборонно-промислового
комплексу;
удосконалення механізму державного регулювання у зазначеній
сфері, а також контролю за формуванням і виконанням державного
оборонного замовлення, координації спільної діяльності державних
замовників та виконавців;
координації діяльності Мінпромполітики, Міноборони, НКАУ,
інших центральних органів виконавчої влади, генеральних
конструкторів із створення техніки для потреб оборони та безпеки
держави, пов'язаної з розробленням та виробництвом озброєння і
військової техніки.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) розробляє механізм реалізації концептуальних засад
формування і реалізації державної політики у сфері розроблення та
виробництва озброєння і військової техніки, пріоритетів розвитку
оборонно-промислового комплексу;
2) сприяє створенню ефективної системи розроблення і
поставлення на виробництво озброєння і військової техніки;
3) опрацьовує прогнозні показники видатків державного бюджету
з розроблення та закупівлі озброєння і військової техніки;
4) аналізує обґрунтованість проекту основних показників
державного оборонного замовлення;
5) аналізує пропозиції міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади щодо:
удосконалення структури та системи управління
оборонно-промисловим комплексом, підвищення рівня підготовки
наукових, інженерно-технічних і робітничих кадрів;
уточнення завдань та повноважень центральних органів
виконавчої влади з розроблення і поставлення на виробництво
озброєння і військової техніки;
внесення змін до основоположних документів оборонного
планування;
удосконалення законодавства з питань господарської діяльності
підприємств оборонно-промислового комплексу, створення сприятливих
умов для залучення інвестицій з метою науково-технічного і
технологічного розвитку;
здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;
стандартизації озброєння і військової техніки;
управління об'єктами державної власності;
розвитку військово-технічного співробітництва та міжнародної
виробничої кооперації;
6) розглядає інші питання, пов'язані з формуванням і
реалізацією державної політики у сфері розроблення та виробництва
озброєння і військової техніки.
6. Комісія має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій документи та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
утворювати у разі потреби за напрямами своєї діяльності
робочі групи;
залучати до проведення експертної оцінки
інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів та пропозицій до
проектів рішень Комісії вчених, експертів наукових і
науково-дослідних установ і організацій (за погодженням з їх
керівниками), а також іноземних фахівців;
заслуховувати інформацію керівників міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до її
компетенції.
7. Комісію очолює голова, який має двох заступників.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один
із заступників голови.
8. Голова Комісії:
здійснює керівництво її діяльністю;
надає керівникам відповідних міністерств, інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади доручення щодо подання
інформаційно-аналітичних і довідкових матеріалів та пропозицій до
проектів рішень Комісії;
затверджує щорічний план роботи Комісії і порядок денний її
засідань;
скликає у разі потреби позачергове засідання.
9. Засідання Комісії є правоможне, якщо на ньому присутні не
менш як половина її складу.
Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам не
допускається. Відсутній на засіданні член Комісії має право
викласти свою думку з питань, що підлягають обговоренню, у
письмовій формі.
10. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Член Комісії, що не згодний з прийнятим рішенням, має право
викласти свою окрему думку в письмовій формі, яка додається до
протоколу засідання.
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують
секретар та головуючий на засіданні.
11. Секретар Комісії:
формує відповідно до плану роботи Комісії порядок денний
засідання та після затвердження головою Комісії забезпечує його
доведення до членів Комісії;
запрошує за дорученням голови на засідання Комісії
представників міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, органів військового
управління Збройних Сил, інших військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення, а також
генеральних конструкторів із створення техніки для потреб оборони
та безпеки держави, керівників підприємств оборонно-промислового
комплексу, провідних вчених і фахівців з питань, що розглядаються;
узагальнює інформаційно-аналітичні і довідкові матеріали та
пропозиції до проектів рішень Комісії;
оформляє протокол засідання.
12. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень,
реалізуються шляхом підготовки в установленому порядку актів
Кабінету Міністрів України або надання Прем'єр-міністром України
доручень керівникам відповідних міністерств, інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади.
Питання діяльності Комісії, пов'язані з державною таємницею,
вирішуються відповідно до законодавства.
13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
покладається на Секретаріат Кабінету Міністрів.
14. Комісія має бланк із своїм найменуванням.вгору