Деякі питання Національної радіокомпанії
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут від 22.09.20041235
Документ 1235-2004-п, дію відновлено, поточна редакція — Відновлення дії від 15.05.2015, підстава - 256-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 вересня 2004 р. N 1235
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 256 ( 256-2015-п ) від 29.04.2015 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 693 ( 693-2014-п ) від 07.11.2014 }
Деякі питання
Національної радіокомпанії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1437 ( 1437-2004-п ) від 28.10.2004
N 383 ( 383-2010-п ) від 02.06.2010
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Статут Національної радіокомпанії України
(додається).
2. Установити, що рухоме і нерухоме майно, вартість якого
відображена в балансі Національної радіокомпанії станом на
31 грудня 2003 р., закріплюється за нею на праві оперативного
управління.
3. Міністерству фінансів, Державному комітетові телебачення і
радіомовлення під час формування проектів Державного бюджету
України на 2005 та наступні роки передбачати видатки для
забезпечення діяльності Національної радіокомпанії за окремою
бюджетною програмою.
4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення привести
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2004 р. N 1235
СТАТУТ
Національної радіокомпанії України

Загальні положення
1. Національна радіокомпанія України (далі - Радіокомпанія) є
державною радіоорганізацією, що веде радіотрансляцію на
загальнонаціональних каналах мовлення. Радіокомпанія утворена
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого
1995 р. N 129 ( 129-95-п ) "Питання Державного комітету
телебачення і радіомовлення". Функції з управління Радіокомпанією
здійснює Держкомтелерадіо. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 383
( 383-2010-п ) від 02.06.2010 }
2. Радіокомпанія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), іншими законами України, актами Президента України
і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомтелерадіо та
рішеннями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення,
а також цим Статутом.
3. Діяльність Радіокомпанії з питань створення і поширення
офіційної інформації про найважливіші події та
суспільно-економічні процеси у державі та забезпечення виконання
державного замовлення координується Держкомтелерадіо.
Контроль за дотриманням Радіокомпанією вимог законодавства у
сфері радіомовлення та ліцензійних умов здійснює Національна рада
з питань телебачення і радіомовлення.
4. Радіокомпанія як державна радіоорганізація неприбуткового
мовлення провадить некомерційну господарську діяльність і
утримується за рахунок державного бюджету.
5. Радіокомпанія є юридичною особою, має самостійний баланс і
відповідні рахунки у Державному казначействі та установах банків,
а також печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням, бланки та штампи, використовує у своїй діяльності
відповідно до законодавства власні логотипи та інші вихідні дані.
6. Радіокомпанія має відокремлене майно, може набувати
майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки та бути
позивачем і відповідачем у судах.
7. Повне найменування Радіокомпанії: українською мовою -
Національна радіокомпанія України, англійською мовою - National
radiocompany of Ukraine, скорочене: українською мовою -
"Українське радіо" (НРКУ), англійською мовою - NRCU.
8. Адреса Радіокомпанії: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001,
Україна.
Мета, завдання та основні засади
діяльності Радіокомпанії
9. Головною метою діяльності Радіокомпанії є забезпечення
права громадян на отримання повної, достовірної та оперативної
інформації, вільне обговорення суспільних питань, реалізація
програмної політики, що відповідає національним інтересам України,
створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та
забезпечення входження України у світовий інформаційний простір.
10. Основними завданнями Радіокомпанії є:
оперативне інформування радіослухачів про суспільно-політичні
та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні ситуації,
що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення;
розповсюдження офіційних повідомлень про найважливіші події
політичного і економічного життя в Україні та за кордоном,
роз'яснення рішень органів державної влади;
висвітлення діяльності Президента України, зокрема церемонії
присяги народові України; транслювання звернень Президента України
з посланнями до народу, з щорічними і позачерговими посланнями до
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України,
екстрених виступів Глави держави, інформування про участь
Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі,
ведення переговорів та укладення міжнародних договорів України;
репортажі про офіційні візити Президента України в інші держави,
прийоми делегацій та посадових осіб з інших держав, участь
Президента України у пленарних засіданнях Верховної Ради України,
засіданнях Кабінету Міністрів України, робочих нарадах з
представниками органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також про видані Президентом України укази і
розпорядження, його робочі поїздки по країні та інше;
трансляція відкриття першої сесії Верховної Ради України
нового скликання, висвітлення пленарних засідань Верховної Ради
України, інформування про прийняті Верховною Радою України
законодавчі акти та інші рішення, заяви, офіційні повідомлення, а
також трансляція екстрених офіційних виступів Голови Верховної
Ради України, виступів народних депутатів України, висвітлення
інших питань діяльності Верховної Ради України у порядку і формах,
визначених постановою Верховної Ради України на кожній поточній
сесії;
трансляція відкриття першого засідання новосформованого
Кабінету Міністрів України, інших його засідань, а також
інформування про постанови, розпорядження та заяви Кабінету
Міністрів України і виступи Прем'єр-міністра України; висвітлення
ходу нарад з соціально-економічних та інших суспільно важливих
питань, візитів офіційних урядових делегацій України в інші
держави, перебування в Україні офіційних іноземних урядових
делегацій, проведення загальнодержавних і міжнародних заходів,
організація яких покладається на Кабінет Міністрів України;
висвітлення діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого
самоврядування;
надання в установленому законодавством порядку ефірного часу
для ведення передвиборної агітації;
створення та розповсюдження економічних, публіцистичних,
культурно-освітніх, художньо-мистецьких, навчальних, розважальних,
спортивних передач (програм), а також передач (програм) для дітей
та юнацтва;
сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, підвищенню
її авторитету в світі;
взаємодія з виробниками радіопрограм на території України і
за її межами, сприяння розвитку ефірних, проводових і кабельних
мереж, участь у формуванні ринку аудіовізуальної продукції,
трансляція радіопрограм на територію інших країн;
участь у міжнародному співробітництві з обміну програмами із
зарубіжними телерадіоорганізаціями, в тому числі обмін на
паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими пунктами,
спільне виробництво радіопрограм тощо;
трансляція міжнародних культурних, політичних, економічних і
спортивних подій, участь у проведенні міжнародних радіо- і
телевізійних конкурсів і фестивалів;
комплектування, зберігання та використання державного фонду
аудіопродукції, включаючи відбір, визначення конкретних строків і
умов тривалого зберігання радіопрограм, які становлять значну
художню, історичну і культурну цінність.
11. Діяльність Радіокомпанії базується на принципах
компетентності, об'єктивності та достовірності інформації,
гарантування права кожного громадянина на доступ до неї, вільного
вираження своїх думок, забезпечення ідеологічного плюралізму,
дотримання її працівниками професійної етики та моральних норм.
12. Радіокомпанія провадить свою діяльність шляхом збирання,
обробки, підготовки, використання і поширення інформації на
загальнонаціональних каналах мовлення на територію України та інші
країни.
13. Доходи Радіокомпанії від надання платних послуг,
виконання робіт чи провадження іншої професійної діяльності
спрямовуються згідно із законодавством на покриття видатків
Радіокомпанії, передбачених єдиним кошторисом її доходів і
видатків.
14. Радіокомпанія здійснює мовлення згідно з ліцензією
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за
допомогою технічних засобів, до складу яких входять ефірні,
проводові, супутникові, радіорелейні та кабельні мережі.
Права та обов'язки Радіокомпанії
15. Для виконання своїх завдань Радіокомпанія має право:
1) використовувати в установленому порядку
загальнонаціональні канали мовлення, а також власні технічні
засоби мовлення і передачі сигналів (передавачі, супутники, кабелі
і радіорелейні мережі зв'язку тощо);
2) отримувати у першочерговому порядку від підприємств
зв'язку послуги зв'язку із забезпечення радіомовлення, технічні
засоби мовлення і передачі сигналів;
3) акредитувати в установленому порядку при органах державної
влади, органах місцевого самоврядування і об'єднаннях громадян
свої творчі групи та окремих працівників;
4) визначати власну програмну політику, стратегію, умови та
основні напрями розвитку Радіокомпанії відповідно до кон'юнктури
ринку продукції, товарів, робіт і послуг;
5) створювати та використовувати власні програми, передачі та
іншу інформаційну продукцію з належними їй авторськими та
суміжними правами інтелектуальної власності, дозволяти юридичним і
фізичним особам використовувати їх у встановленому порядку в
Україні та за її межами, а також відповідно до законодавства
використовувати у своїй діяльності програми, передачі та іншу
продукцію інших теле-, радіоорганізацій;
6) організовувати та проводити фестивалі і конкурси, в тому
числі з визначення кращих оригінальних культурно-просвітницьких
передач (програм);
7) створювати в установленому порядку свої філії,
представництва, кореспондентські пункти та інші відокремлені
підрозділи як на території України, так і за кордоном;
8) виступати засновником (співзасновником) засобів масової
інформації, видавати газети, журнали, інформаційні бюлетені,
книги, створювати радіопрограми на замовлення, провадити
відповідно до законодавства рекламну діяльність та надавати платні
послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених
законодавством, - за фіксованими цінами;
9) залучати до створення програм провідних українських та
іноземних фахівців, створювати у сфері радіомовлення творчі
колективи, в тому числі тимчасові, визначати відповідно до
законодавства форму та розмір оплати їх праці;
10) отримувати в установленому порядку від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну
для провадження своєї статутної діяльності;
11) провадити відповідно до законодавства зовнішньоекономічну
діяльність, брати участь у роботі міжнародних організацій з питань
радіомовлення;
12) установлювати відповідно до законодавства форми і системи
оплати праці працівників, а також інші виплати для їх заохочення;
13) визначати розмір і порядок виплати винагороди за
створення, виконання об'єктів права інтелектуальної власності
згідно із законодавством;
14) визначати в установленому порядку розмір коштів, що
спрямовуються на розвиток Радіокомпанії;
15) створювати (придбавати, будувати) технічні засоби
розповсюдження радіопрограм (передавачі, супутникові, кабельні,
радіорелійні мережі зв'язку тощо);
16) поширювати на договірній основі інформацію на технічних
засобах мовлення іноземних компаній, надавати послуги іншим
радіокомпаніям щодо розповсюдження їх радіопрограм.
16. Радіокомпанія зобов'язана:
1) поширювати об'єктивну, достовірну інформацію, з повагою
ставитися до національної гідності, своєрідності і культури всіх
народів;
2) виконувати в установленому порядку державні замовлення;
3) дотримуватися вимог державних стандартів і технічних
параметрів радіомовлення, а також стандартів і норм технічної
якості радіопрограм;
4) не створювати перешкод під час передачі та приймання
програм інших радіоорганізацій, а також у функціонуванні ліній
зв'язку;
5) дотримуватися вимог законодавства, зокрема щодо
недопущення трансляції програм і передач, що містять заклики до
повалення конституційного ладу, порушення територіальної
цілісності України, пропаганди війни, насильства і жорстокості,
розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі,
вчинення терористичних актів, посягання на права і свободу людини
та іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до
правопорушень, принижує честь і гідність людини;
6) зберігати у таємниці відповідно до законодавства відомості
про особу, яка передала інформацію або інші матеріали, не
розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його
згоди, крім випадків, коли ця інформація є суспільно необхідною;
7) не розголошувати інформацію, яка порушує презумпцію
невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджує рішення
суду, а також інформацію, що становить державну таємницю або іншу
таємницю, що охороняється законодавством; { Підпункт 7 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
8) забезпечувати вільний доступ до розкладу мовлення
Радіокомпанії і безкоштовне його використання фізичними та
юридичними особами, які мають у цьому потребу;
9) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, оповіщення
населення у разі настання надзвичайної ситуації техногенного та
природного походження;
10) виконувати інші обов'язки, що випливають із законодавства
у сфері телебачення і радіомовлення.
Органи управління Радіокомпанією
17. Керівництво діяльністю Радіокомпанії здійснює її
генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Держкомтелерадіо.
{ Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 383 ( 383-2010-п ) від
02.06.2010 }
18. Генеральний директор Радіокомпанії: { Абзац перший пункту
18 в редакції Постанови КМ N 383 ( 383-2010-п ) від 02.06.2010 }
призначає на посаду і звільняє з посади перших заступників та
заступників генерального директора Радіокомпанії; { Абзац другий
пункту 18 в редакції Постанови КМ N 383 ( 383-2010-п ) від
02.06.2010 }
розподіляє обов'язки між першими заступниками та заступниками
генерального директора Радіокомпанії; { Абзац третій пункту 18 в
редакції Постанови КМ N 383 ( 383-2010-п ) від 02.06.2010 }
здійснює поточне керівництво діяльністю Радіокомпанії, несе
персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на
неї законодавством та цим Статутом;
визначає програмну політику Радіокомпанії та несе
відповідальність за її реалізацію;
організовує виробничо-господарську та іншу діяльність
Радіокомпанії, забезпечує ефективне використання і збереження
закріпленого за нею державного майна;
є повноважним представником Радіокомпанії, діє без
довіреності від її імені;
користується правом розпорядження майном та коштами
Радіокомпанії відповідно до законодавства, укладає договори, видає
довіреності, відкриває в установленому порядку рахунки в установах
банків;
визначає структуру Радіокомпанії, приймає рішення про
утворення структурних підрозділів, затверджує положення про них;
призначає на посади та звільняє з посад працівників
Радіокомпанії, визначає форми і системи оплати праці працівників
Радіокомпанії та інших осіб, які залучаються до роботи за
погодженням з Держкомтелерадіо, вирішує в установленому порядку
питання щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
видає у межах своєї компетенції накази, обов'язкові для
виконання всіма підрозділами і працівниками Радіокомпанії.
19. Загальний контроль за діяльністю Радіокомпанії здійснює
наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів
України.
20. Наглядова рада діє згідно з регламентом, який затверджує
її голова.
21. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
визначає основні напрями розвитку та засади програмної
політики Радіокомпанії; ( Абзац другий пункту 21 в редакції
Постанови КМ N 1437 ( 1437-2004-п ) від 28.10.2004 )
сприяє виконанню Радіокомпанією її статутних завдань, зокрема
щодо оперативного інформування радіослухачів про загальнодержавні,
міжнародні, громадсько-політичні та культурні заходи, надзвичайні
події і ситуації, а також щодо розповсюдження офіційних
повідомлень, роз'яснень рішень органів законодавчої, виконавчої та
судової влади; налагодженню співробітництва Радіокомпанії з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та
організаціями; кадровому і стабільному фінансовому забезпеченню
діяльності Радіокомпанії та контролює у межах своїх повноважень
використання нею бюджетних коштів;
аналізує діяльність Радіокомпанії, готує та подає на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення
нормативно-правового регулювання діяльності Радіокомпанії,
виконання нею державного замовлення;
заслуховує інформацію керівництва Радіокомпанії щодо
виконання нею статутних завдань та приймає відповідне рішення;
контролює у межах своєї компетенції стан використання
Радіокомпанією закріпленого за нею майна;
виконує інші функції відповідно до законодавства.
Трудовий колектив Радіокомпанії
22. Трудовий колектив Радіокомпанії становлять працівники,
які беруть участь в її діяльності на основі трудового договору
(контракту).
23. Повноваження трудового колективу Радіокомпанії
реалізуються загальними зборами (конференцією) та через виборний
орган, який представляє інтереси трудового колективу, - раду
трудового колективу.
Загальні збори (конференція) трудового колективу
Радіокомпанії проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення
загальних зборів (конференції) трудового колективу приймається
шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх
на зборах.
24. Члени ради трудового колективу Радіокомпанії обираються
на загальних зборах (конференції) трудового колективу шляхом
таємного голосування не менш як двома третинами голосів присутніх
на зборах строком на 3 роки.
Кількісний склад ради трудового колективу визначається
загальними зборами (конференцією).
25. Трудовий колектив Радіокомпанії:
розглядає і схвалює проект колективного договору, уповноважує
раду трудового колективу на його підписання;
заслуховує інформацію про виконання колективного договору;
бере участь у вирішенні питань соціально-економічного
розвитку Радіокомпанії, матеріального та морального стимулювання
праці її працівників;
розглядає інші питання відповідно до законодавства.
Майно та фінансово-господарська діяльність
26. Майно Радіокомпанії становлять основні фонди, інші
матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається у
балансі Радіокомпанії.
27. Майно Радіокомпанії закріплюється за нею на праві
оперативного управління і є державною власністю. Радіокомпанія
володіє, користується та розпоряджається цим майном відповідно до
законодавства та мети своєї діяльності, а також завдань,
передбачених цим Статутом.
28. Майно Радіокомпанії формується за рахунок:
коштів державного бюджету;
державного майна, переданого Радіокомпанії в установленому
порядку на безоплатній основі;
майна, інших матеріальних цінностей, придбаних за кошти
Радіокомпанії або набутих нею відповідно до законодавства.
29. Фінансування Радіокомпанії здійснюється за рахунок:
коштів державного бюджету;
надходжень від надання платних послуг, реалізації продукції,
провадження інших видів діяльності, визначених цим Статутом;
добровільних або благодійних внесків і пожертвувань фізичних
та юридичних осіб, спонсорських внесків та інших надходжень.
30. Радіокомпанія має право надавати відповідно до
законодавства майно в користування, в тому числі в оренду,
самостійно розпоряджатися власною продукцією.
31. Радіокомпанія користується встановленими законодавством
пільгами щодо орендної плати, плати за землю та послуги зв'язку,
щодо податкового, митного, валютного і тарифного регулювання,
іншими формами державної економічної підтримки.
32. Радіокомпанія веде бухгалтерський облік, подає фінансову
звітність, статистичну та іншу інформацію щодо своєї діяльності
згідно із законодавством.
Генеральний директор Радіокомпанії та головний бухгалтер
несуть відповідальність за дотримання законодавства з питань
ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності,
статистичної та іншої інформації щодо своєї діяльності. { Абзац
другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 383 ( 383-2010-п ) від 02.06.2010 }
Ліквідація і реорганізація Радіокомпанії
33. Ліквідація і реорганізація Радіокомпанії (злиття,
приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється у
порядку, встановленому законодавством.
34. Про припинення діяльності Радіокомпанії повідомляється
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення для внесення
відповідних змін до Державного реєстру телерадіоорганізацій
України.
35. Ліквідація Радіокомпанії здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється Кабінетом Міністрів України.
Порядок і строки проведення ліквідації визначаються
відповідно до законодавства.
36. У разі ліквідації Радіокомпанії її активи передаються
іншій неприбутковій радіоорганізації або зараховуються в рахунок
державного бюджету.
37. Ліквідація Радіокомпанії вважається завершеною, а
Радіокомпанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту
внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.вгору