Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 28.10.20091231
Документ 1231-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава - 538-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 2009 р. N 1231
Київ
Про затвердження Державної
цільової науково-технічної програми
"Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 750 ( 750-2011-п ) від 13.07.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму
"Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки (далі -
Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації та Національній академії наук: { Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 750
( 750-2011-п ) від 13.07.2011 }
разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання
проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для
виконання завдань і заходів Програми;
подавати щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України
інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2009 р. N 1231
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
"Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки

Мета Програми
Метою Програми є створення наноіндустрії шляхом забезпечення
розвитку її промислово-технологічної інфраструктури, використання
результатів фундаментальних та прикладних досліджень, а також
підготовки висококваліфікованих наукових та інженерних кадрів.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Для розв'язання проблеми необхідно:
провести фундаментальні та прикладні дослідження з
пріоритетних напрямів, зокрема наноелектроніки, наноінженерії,
функціональних і конструкційних наноматеріалів, колоїдних
нанотехнологій, нанотехнологій для каталізу та хімічної
промисловості, наноматеріалів та нанотехнологій для захисту
навколишнього природного середовища, нанотехнологій для
енергетики, нанотехнологій спеціального призначення, отримати нові
знання щодо особливостей фізичних, хімічних, біологічних і більш
складних процесів синтезу та атомного складення наносистем;
розробити нанобіотехнології виготовлення наноматеріалів,
пристроїв та приладів медичного призначення, а також для
наномедицини, нанофізики, нанохімії, наноматеріалознавства;
забезпечити дослідників сучасним обладнанням, необхідним для
виготовлення наноматеріалів і дослідження їх властивостей;
створити цілісну систему підготовки дослідників,
матеріалознавців і технологів, які володіють міждисциплінарними
фундаментальними знаннями та вміють працювати на сучасному
спеціальному обладнанні;
забезпечити проведення стандартизації та сертифікації
наноматеріалів, оскільки на даний час в Україні відсутня система
метрологічних вимірювань у діапазоні менш як 1 мікрон, що не дає
можливості вимірювати геометричні параметри нанооб'єктів та
перевіряти вимірювальне обладнання;
вивчити питання щодо потенційних ризиків шкідливого впливу
нанотехнологій та наноматеріалів на людину і навколишнє природне
середовище;
розробити план заходів щодо залучення інвестицій для
створення наноіндустрії, в якому передбачити можливість звільнення
від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів під час
ввезення на митну територію України обладнання, необхідного для
виготовлення наноматеріалів і дослідження їх властивостей, а також
утворення підприємств, установ та організацій, діяльність яких
пов'язана з впровадженням нанотехнологій.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
проведення фундаментальних досліджень з метою розроблення та
удосконалення нанотехнологій, створення наносистем, наноструктур,
новітньої елементної бази наноелектроніки і нанофотоніки та
виготовлення наноматеріалів;
створення:
- технологічної системи виготовлення наноматеріалів,
наноструктур та приладів;
- промислово-технологічної інфраструктури наноіндустрії;
- новітньої елементної бази для виготовлення приладів
терагерцового діапазону, обладнання шляхом впровадження
наноструктур на основі традиційних напівпровідників;
розроблення:
- нанотехнологій для каталізу;
- дослідно-промислових технологій виготовлення нанопорошків,
наноматеріалів, зокрема наночастинок, нанотрубок, нанострижнів,
нановолокон, нанодротів, а також функціональних консолідованих
наноматеріалів і наноматеріалів з аморфно-нанокристалічною
структурою, конструкційних наноструктурованих матеріалів з
градієнтним та об'ємним зміцненням, нанодисперсних і
наноструктурованих люмінесцентних та сцинтиляційних матеріалів;
- нанотехнологій виготовлення легких, міцних і
корозійностійких конструкційних матеріалів для машинобудування та
аерокосмічної техніки, захисних покриттів різноманітних
конструкцій, нанофотокаталізаторів і вивчення фізичних та хімічних
процесів з їх використанням, наносорбентів і нанопористих
матеріалів, енергозберігаючих пристроїв з урахуванням досягнень
оптоелектроніки та фотовольтаїки;
- колоїдних нанотехнологій виготовлення наноматеріалів
різного функціонального призначення;
- оптичних джерел випромінювання (лазери і світлодіоди) на
основі наноелектронних структур;
- методів виготовлення апаратури для діагностики і
сертифікації наноматеріалів та приладів;
- наноконструкцій, що використовуються для підвищення
ефективності біологічно активних речовин;
- порядку проведення оцінки впливу нанотехнологій та
наноматеріалів на людину і навколишнє природне середовище;
вивчення питання щодо впливу наноматеріалів на біологічні
об'єкти;
утворення:
- центру сертифікації наноматеріалів, наноструктур та
приладів;
- у вищих навчальних закладах науково-навчальних центрів
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі
нанотехнологій та виготовлення наноматеріалів.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
розробити нанотехнології для хімічної промисловості,
енергетики, лікування найпоширеніших і найнебезпечніших хвороб, а
також виготовлення біологічно активних речовин та
багатофункціональних пристроїв наноелектроніки;
підготувати:
- нормативно-правові акти, стандарти та сертифікати, що
регламентують розроблення і впровадження нанотехнологій та
виготовлення наноматеріалів;
- підручники та навчальні посібники для вищих навчальних
закладів з питань щодо розроблення нанотехнологій та виготовлення
наноматеріалів;
утворити у вищих навчальних закладах науково-навчальні
центри.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми,
становить 1847,1 млн. гривень.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших джерел.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової науково-технічної програми
"Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 331 ( 331-2009-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2009 р. N 1231.
3. Державний замовник-координатор - Держінформнауки.
4. Державні замовники - Держінформнауки та Національна
академія наук.
5. Керівники Програми - перший віце-президент Національної
академії наук Шпак А.П. та академік Національної академії наук
Находкін М.Г.
6. Виконавці заходів Програми - підприємства, установи та
організації національних академій, МОН, Агентство держмайна,
Держінвестпроект і його регіональні центри інноваційного розвитку.
7. Строк виконання: 2010-2014 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування |фінансування,|---------------------------------| | |млн. гривень | 2010 | 2011 | 2012 |2013 | 2014 | |----------------+-------------+------+------+------+-----+------| |Державний бюджет| 1682,3 |336,35|356,25|368,15|325,7|295,85| |----------------+-------------+------+------+------+-----+------| |Інші джерела | 164,8 |24,85 |35,75 | 41,6 |32,8 | 29,8 | |----------------+-------------+------+------+------+-----+------| |Усього | 1847,1 |361,2 | 392 |409,75|358,5|325,65| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 750
( 750-2011-п ) від 13.07.2011, N 538 ( 538-2013-п ) від
07.08.2013 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної
цільової науково-технічної програми
"Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 750
( 750-2011-п ) від 13.07.2011 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми
"Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки

------------------------------------------------------------------------------ | Найменування завдання | Найменування | Значення показників | | |показників виконання |------------------------------| | | завдання |усьо-| у тому числі за роками | | | | го |------------------------| | | | |2010|2011|2012|2013|2014| |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |1. Проведення |кількість досліджень | 40 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | |фундаментальних | | | | | | | | |фізичних досліджень з | | | | | | | | |метою розроблення | | | | | | | | |нанотехнологій та | | | | | | | | |фізичних основ нових | | | | | | | | |приладів, створення | | | | | | | | |наносистем, | | | | | | | | |наноструктур та | | | | | | | | |новітньої елементної | | | | | | | | |бази наноелектроніки і | | | | | | | | |нанофотоніки, | | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | |наноматеріалів | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |2. Розроблення |кількість розроблених| 40 | 3 | 6 | 9 | 13 | 9 | |технологій отримання |нанотехнологій | | | | | | | |напівпровідникових |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |наноструктур |кількість розроблених| 21 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | | |методів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |програмних продуктів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |3. Створення та |кількість розроблених| 20 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | |впровадження у |нанотехнологій | | | | | | | |виробництво новітньої |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |елементної бази |кількість розроблених| 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | |приладів для |типономіналів | | | | | | | |терагерцового діапазону|активних елементів і | | | | | | | |шляхом створення |функціональних | | | | | | | |наноструктур на основі |модулів терагерцового| | | | | | | |традиційних |діапазону | | | | | | | |напівпровідників та |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |наноматеріалів |кількість розроблених| 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | | |типономіналів | | | | | | | | |активних елементів | | | | | | | | |терагерцового | | | | | | | | |діапазону | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |4. Виготовлення |кількість розроблених| 12 | | 1 | 4 | 2 | 5 | |наноматеріалів, |нанотехнологій | | | | | | | |компонентів та | | | | | | | | |електронних датчиків | | | | | | | | |для приладо- та | | | | | | | | |машинобудування, | | | | | | | | |біотехнологічного і | | | | | | | | |фармацевтичного | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |5. Розроблення методів |кількість розроблених| 82 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | |виготовлення апаратури |методів | | | | | | | |для діагностики та | | | | | | | | |сертифікації | | | | | | | | |наноматеріалів, | | | | | | | | |наноструктур | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |6. Утворення центру |кількість утворених | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | | |сертифікації |підрозділів | | | | | | | |наноматеріалів, | | | | | | | | |наноструктур та | | | | | | | | |приладів, у тому числі | | | | | | | | |для забезпечення | | | | | | | | |екологічної безпеки | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |7. Розроблення |кількість розроблених| 71 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |дослідно-промислових |дослідно-промислових | | | | | | | |технологій виготовлення|технологій | | | | | | | |нанопорошків | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |8. Розроблення | -"- | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |дослідно-промислових | | | | | | | | |технологій виготовлення| | | | | | | | |наночастинок, | | | | | | | | |нанотрубок, | | | | | | | | |нанострижнів, | | | | | | | | |нановолокон, | | | | | | | | |нанодротів різних | | | | | | | | |речовин та сполук | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |9. Розроблення | -"- | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |дослідно-промислових | | | | | | | | |технологій виготовлення| | | | | | | | |функціональних | | | | | | | | |наноматеріалів з | | | | | | | | |аморфно- | | | | | | | | |нанокристалічною | | | | | | | | |структурою | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |10. Розроблення | -"- | 122| 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | |дослідно-промислових | | | | | | | | |технологій виготовлення| | | | | | | | |функціональних | | | | | | | | |консолідованих | | | | | | | | |наноматеріалів | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |11. Розроблення | -"- | 57 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | |дослідно-промислових | | | | | | | | |технологій нанесення | | | | | | | | |функціональних | | | | | | | | |наноструктурованих | | | | | | | | |покриттів | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |12. Розроблення |кількість розроблених| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |дослідно-промислових |дослідно-промислових | | | | | | | |технологій з'єднання |технологій | | | | | | | |наноматеріалів та |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |наноструктур |кількість проведених | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |досліджень | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |13. Розроблення |кількість розроблених| 136| 24 | 28 | 31 | 29 | 24 | |дослідно-промислових |дослідно-промислових | | | | | | | |технологій виготовлення|технологій | | | | | | | |конструкційних | | | | | | | | |наноструктурованих | | | | | | | | |матеріалів з | | | | | | | | |градієнтним та об'ємним| | | | | | | | |зміцненням | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |14. Розроблення |кількість розроблених| 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |дослідно-промислових |дослідно-промислових | | | | | | | |технологій виготовлення|технологій | | | | | | | |нанодисперсних і |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |наноструктурованих |кількість | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |люмінесцентних та |виготовлених | | | | | | | |сцинтиляційних |наноматеріалів | | | | | | | |матеріалів |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість проведених | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | | |досліджень | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |15. Утворення центрів |кількість утворених | 4 | 2 | 2 | | | | |сертифікації продукції |центрів сертифікації | | | | | | | |нанопромисловості | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |16. Виготовлення |кількість | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |наноматеріалів |виготовлених | | | | | | | |медичного призначення |наноматеріалів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | |нанотехнологій | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |17. Виготовлення |кількість | 61 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | |наноконструкцій з метою|виготовлених | | | | | | | |підвищення ефективності|наноконструкцій | | | | | | | |біологічно активних |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |препаратів |кількість | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |виготовлених | | | | | | | | |наноматеріалів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |18. Вивчення питання |кількість розроблених| 39 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | |щодо впливу |методик | | | | | | | |наноматеріалів на |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |біологічні системи |кількість | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |різного рівня |виготовлених | | | | | | | |організації |біологічно активних | | | | | | | | |наноматеріалів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 5 | | | 2 | 2 | 1 | | |виготовлених | | | | | | | | |наноматеріалів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |19. Розроблення |кількість розроблених| 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |нанобіотехнологій на |нанобіотехнологій | | | | | | | |основі наноматеріалів | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |20. Створення та |кількість створених | 5 | 1 | 1 | | 3 | | |впровадження сенсорних |біоелементів | | | | | | | |систем на основі |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |наноматеріалів |кількість створених | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |біосенсорів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |нанобіотехнологій | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |21. Розроблення |кількість розроблених| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |нанобіотехнологій для |нанобіотехнологій | | | | | | | |захисту навколишнього | | | | | | | | |природного середовища | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |22. Розроблення та |кількість проектів | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |удосконалення |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |нанотехнологій |кількість розроблених| 88 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | |виготовлення |нанотехнологій та | | | | | | | |наноматеріалів |виготовлених | | | | | | | | |наноматеріалів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 31 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | | |виготовлених | | | | | | | | |наноматеріалів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість створених | 21 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | | |нанофотокаталізаторів| | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 73 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | | |нанотехнологій | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |23. Утворення науково- |кількість | 4 | 1 | 1 | | 2 | | |навчального центру |технологічних ліній | | | | | | | |нанотехнологій на базі |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |нанотехнологічного |кількість розроблених| 7 | 1 | 1 | | 4 | 1 | |комплексу "НаноФАБ" |нанотехнологій | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | |впроваджених | | | | | | | | |нанотехнологій | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 8 | | 1 | 1 | 3 | 3 | | |виготовлених | | | | | | | | |вимірювальних | | | | | | | | |приладів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |24. Створення та |кількість | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |забезпечення розвитку |технологічних | | | | | | | |технологічної та |дільниць | | | | | | | |приладоінструментальної|---------------------+-----+----+----+----+----+----| |бази наноіндустрії |кількість | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | |впроваджених | | | | | | | | |нанотехнологій | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 3 | | 3 | | | | | |технологічних ліній | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 25 | | | 10 | 9 | 6 | | |нанотехнологій | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 3 | | | 3 | | | | |виготовлених зразків | | | | | | | | |наноструктур | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 4 | 2 | 2 | | | | | |резонаторних | | | | | | | | |мікрозондів для | | | | | | | | |діапазону надвисоких | | | | | | | | |частот | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |методик | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 2 | | | 1 | | 1 | | |програмних засобів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 1 | | | | 1 | | | |виготовлених | | | | | | | | |скануючих мікроскопів| | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 10 | | | 3 | 4 | 3 | | |типономіналів | | | | | | | | |нанопорошків | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | |виготовлених | | | | | | | | |експериментальних | | | | | | | | |зразків пристроїв | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 6 | | 3 | 3 | | | | |виготовлених приладів| | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 1 | 1 | | | | | | |нанотехнологій | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 5 | | | 1 | 2 | 2 | | |виготовлених зразків | | | | | | | | |нанотранзисторів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |25. Розроблення та |кількість розроблених| 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |впровадження у |нанотехнологій | | | | | | | |виробництво |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |нанотехнологій |кількість розроблених| 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | | |виготовлення |методик | | | | | | | |енергозберігаючих |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |пристроїв з урахуванням|кількість | 19 | | 3 | 7 | 9 | | |досягнень |виготовлених | | | | | | | |оптоелектроніки та |дослідних зразків | | | | | | | |фотовольтаїки | | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |26. Забезпечення |кількість розроблених| 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | |розвитку |нанотехнологій | | | | | | | |приладобудування на |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |основі наноелектронних |кількість | 12 | | 6 | | 1 | 5 | |сенсорів |виготовлених | | | | | | | | |дослідних зразків | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 3 | 1 | 2 | | | | | |виготовлених | | | | | | | | |типономіналів | | | | | | | | |сцинтиляторів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 3 | | 3 | | | | | |виготовлених | | | | | | | | |приймачів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 11 | 4 | 7 | | | | | |методик | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 5 | | 3 | 2 | | | | |виготовлених приладів| | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 2 | | | | 2 | | | |методів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість створених | 2 | | | | 2 | | | |математичних моделей | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість створених | 2 | | | 1 | 1 | | | |конструкцій і | | | | | | | | |тестових діодних | | | | | | | | |структур, | | | | | | | | |транзисторних | | | | | | | | |перетворювальних | | | | | | | | |наноструктур і | | | | | | | | |компонентів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |27. Забезпечення |кількість розроблених| 7 | | | 3 | 3 | 1 | |розвитку |нанотехнологій | | | | | | | |приладобудування на |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |основі елементної бази |кількість розроблених| 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |надвисоких частот |методів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 3 | | | 1 | 2 | | | |виготовлених | | | | | | | | |приймачів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 9 | | 3 | | 5 | 1 | | |виготовлених приладів| | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 2 | | | 1 | 1 | | | |типів структур | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 2 | | | | | 2 | | |виготовлених | | | | | | | | |дослідних зразків | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розробленої| 1 | | | | | 1 | | |ескізної | | | | | | | | |конструкторської | | | | | | | | |документації | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |28. Розроблення та |кількість розроблених| 2 | | | | 1 | 1 | |впровадження у |діагностичних методів| | | | | | | |виробництво оптичних |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |джерел випромінювання |кількість | 6 | | | 1 | 2 | 3 | |(лазери і світлодіоди) |виготовлених | | | | | | | |на основі |дослідних зразків | | | | | | | |наноелектронних |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |структур |кількість розроблених| 17 | 3 | 5 | 7 | 2 | | | |нанотехнологій | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 5 | | | 3 | 2 | | | |технологічних | | | | | | | | |дільниць | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | |виготовлених | | | | | | | | |типономіналів | | | | | | | | |активних пристроїв | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 1 | | | 1 | | | | |виготовлених | | | | | | | | |типономіналів | | | | | | | | |люмінофорів | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 1 | | | | | 1 | | |методик | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість типів | 2 | | | 1 | 1 | | | |джерел випромінювання| | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 6 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | |впроваджених | | | | | | | | |нанотехнологій | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість | 3 | | | | 2 | 1 | | |нанотехнологічних | | | | | | | | |ліній | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |29. Розроблення порядку|кількість визначених | 5 | | | | | 5 | |проведення оцінки |факторів негативного | | | | | | | |впливу наноматеріалів |впливу наночастинок | | | | | | | |та нанотехнологій на |---------------------+-----+----+----+----+----+----| |людину та навколишнє |кількість розроблених| 23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |природне середовище |методик | | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість визначених | 10 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | |факторів ризику | | | | | | | | |впливу наноматеріалів| | | | | | | | |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість розроблених| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |проектів нормативних | | | | | | | | |документів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |30. Створення |кількість утворених | 2 | | | | 1 | 1 | |інфраструктури для |структурних | | | | | | | |забезпечення розвитку |підрозділів | | | | | | | |наноіндустрії |---------------------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість утворених | 3 | 2 | 1 | | | | | |центрів | | | | | | | |-----------------------+---------------------+-----+----+----+----+----+----| |31. Утворення науково- |кількість утворених | 1 | 1 | | | | | |навчальних центрів для |центрів | | | | | | | |підготовки магістрів та| | | | | | | | |аспірантів | | | | | | | | |(спеціалізація | | | | | | | | |"Нанотехнології" та | | | | | | | | |"Наноматеріали") | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------вгору