Документ 1231-2001-п, попередня редакція — Редакція від 03.02.2012, підстава - 35-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2001 р. № 1231
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 35 від 25.01.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги (додається).

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 р. № 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2000 р., № 20, ст. 824, № 30, ст. 1272; 2001 р., № 3, ст. 61) зміни, що додаються.

3. Пенсійному фонду і Міністерству соціальної політики забезпечити:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

проведення конкурсу серед банків на право здійснення виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через банківські рахунки відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

укладення відповідних договорів з переможцями конкурсу та перегляд укладених договорів з банками, які не будуть визнані переможцями.

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1231

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги

{У тексті Порядку слово “Мінпраці” замінено словом “Мінсоцполітики” згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки і проведення Пенсійним фондом конкурсного відбору банків, в яких за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть відкриватися рахунки, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги.

2. У цьому Порядку використовуються такі терміни і поняття:

конкурс - спосіб відбору банків з метою забезпечення належних умов виплати пенсій через банківські рахунки одержувачів (далі - банківські рахунки);

конкурсна комісія - комісія, яка забезпечує підготовку та проведення конкурсу;

конкурсна документація - пакет документів, що містить конкурсну пропозицію;

конкурсна пропозиція - пропозиція щодо виконання конкурсного завдання;

конкурсне завдання - завдання, яке повинні виконати учасники конкурсу;

претендент - банк, який на підставі банківської ліцензії Національного банку здійснює банківські операції з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних осіб.

Порядок оголошення конкурсу

3. Рішення про проведення конкурсу приймається Пенсійним фондом.

Рішення про проведення конкурсу повинно містити:

інформацію про дату проведення конкурсу (не раніше ніж через 30 календарних днів після прийняття зазначеного рішення);

кінцеву дату подання конкурсної документації (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу);

конкурсне завдання та перелік конкурсної документації, яку претендент повинен подати для участі у конкурсі;

адресу, за якою подаються документи на конкурс;

вимоги до претендента, який бере участь у конкурсі;

умови проведення конкурсу, критерії та порядок визначення переможців конкурсу.

Рішення про проведення конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття підлягає опублікуванню у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

4. Для проведення конкурсу правління Пенсійного фонду утворює конкурсну комісію у складі не менше ніж 9 осіб.

До складу конкурсної комісії обов'язково входять представники Мінфіну та Мінсоцполітики, а також (за згодою) представники Національного банку. Крім того, до складу конкурсної комісії можуть входити керівні працівники Пенсійного фонду та його органів, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

5. Перше засідання конкурсної комісії проводиться не пізніше ніж у перші 10 робочих днів після одержання відповідними органами повідомлень про участь їх представників у роботі комісії, наступні засідання - у визначені комісією терміни.

На першому засіданні конкурсна комісія обирає з числа її членів голову та секретаря комісії.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії.

6. До компетенції конкурсної комісії належить:

затвердження конкурсного завдання, форми заяви на участь у конкурсі, змісту оголошення про проведення конкурсу;

одержання та реєстрація конкурсної документації у порядку, визначеному комісією;

визначення на підставі поданих конкурсних документів учасників конкурсу;

встановлення бальної системи оцінки конкурсних пропозицій учасників;

проведення конкурсу;

визначення переможців конкурсу та подання відповідного протоколу Пенсійному фонду на затвердження.

Конкурсна документація

7. Для участі в конкурсі претендент повинен подати конкурсній комісії таку документацію:

заяву на участь у конкурсі;

довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси претендента під час проведення конкурсу;

засновницькі документи претендента або їх нотаріально засвідчені копії;

банківську ліцензію Національного банку на здійснення претендентом банківських операцій з рахунками фізичних осіб або засвідчену в установленому порядку її копію;

аудиторський висновок про фінансовий стан претендента на останню звітну дату;

інформацію про фінансовий стан претендента на перше число місяця, у якому подаються документи, та підтвердження Національного банку про її відповідність фінансовому звіту на останню звітну дату;

інформацію Національного банку щодо відсутності у претендента протягом останніх шести місяців порушень обов'язкових економічних нормативів, установлених Національним банком;

конкурсну пропозицію.

8. Конкурсна документація складається українською мовою. Конкурсна документація, що надійшла після встановленого в оголошенні про проведення конкурсу кінцевого терміну, не розглядається.

Секретар конкурсної комісії реєструє конкурсну документацію та видає претенденту довідку із зазначенням дати і часу реєстрації. Претендент засвідчує в книзі реєстрації своїм підписом факт прийняття в нього конкурсної документації.

Претендент має право відкликати конкурсну документацію до кінцевого терміну її прийняття, повідомивши про це комісію письмово.

9. На наступний день після закінчення кінцевого терміну подання конкурсної документації конкурсна комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсною документацією та дає оцінку конкурсним пропозиціям. За наявності вичерпної інформації рішення про визначення переможців приймається комісією протягом трьох робочих днів з моменту відкриття конвертів.

У разі коли інформація, що міститься у конкурсній документації, є недостатньою для прийняття рішення про визначення переможців, конкурсна комісія має право звертатися до претендентів за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 10 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.

Визначення переможця конкурсу

10. Переможцями конкурсу визнаються не менше ніж три претенденти, пропозиції яких відповідають умовам конкурсного завдання та одержали найвищу оцінку.

Конкурсна комісія не може проводити засідання у разі відсутності змагальності претендентів.

11. Рішення (протокол) про визначення переможців конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту його підписання надсилається Пенсійному фонду та Мінсоцполітики і є підставою для укладення договору з переможцями конкурсу відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596. Договір повинен бути укладений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після підписання протоколу про визначення переможців конкурсу.

У разі коли договір не укладено протягом зазначеного терміну, конкурсна комісія може за поданням Пенсійного фонду продовжити термін його укладення, але не більше ніж на 10 робочих днів, або скасувати результати конкурсу щодо цих переможців. Якщо за результатами конкурсу визначено кілька переможців і з трьома з них укладено договір, оголошення нового конкурсу є необов'язковим.

12. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всіх його учасників протягом 10 робочих днів з дня визначення переможців та публікує інформацію про результати конкурсу в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс.

13. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства. При цьому подання скарги не зупиняє виконання рішення про визначення переможців.

У разі задоволення компетентним органом скарги оголошується новий конкурс, в якому претендент, що оскаржив рішення про результати попереднього конкурсу, може брати участь на загальних підставах.

Прикінцеві положення

14. Використання відомостей, що містяться у конкурсній документації, здійснюється з додержанням вимог законодавства про інформацію.

15. Конкурсна документація зберігається Пенсійним фондом протягом трьох років, а для переможців конкурсу (якщо договір з ними дійсний понад три роки) - протягом усього терміну дії зазначеного договору.

16. Організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Пенсійний фонд.

17. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надаються Пенсійним фондом та Мінсоцполітики.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1231

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596

1. Пункт 2 постанови визнати таким, що втратив чинність.

2. У Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банківських установах:

1) у назві слова "банківських установах" замінити словом "банках";

2) друге речення пункту 1 викласти у такій редакції: "Уповноваженими банками є банки, визнані переможцями конкурсу на право виплати пенсій та грошової допомоги через банківські рахунки за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги, що проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з якими за результатами цього конкурсу Мінпраці та Пенсійним фондом укладено відповідні договори";

3) у пункті 2:

слова "у зазначених банківських установах, з якими Пенсійний фонд та Мінпраці" замінити словами "у банках, з якими Пенсійний фонд та Мінпраці за результатами конкурсу".вгору