Документ 1224/2005, перша редакція — Прийняття від 31.08.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
указів Президента України

1. Затвердити зміни, що вносяться до деяких указів Президента
України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 22 червня 2000 року N 811
( 811/2000 ) "Питання Державного комітету України у справах
ветеранів";
пункт 24 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 серпня 2005 року
N 1224/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 серпня 2005 року N 1224/2005
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких указів Президента України

1. У Положенні про Міністерство праці та соціальної політики
України, затвердженому Указом Президента України від 30 серпня
2000 року N 1035 ( 1035/2000 ) (зі змінами, внесеними Указами від
3 січня 2002 року N 9 ( 9/2002 ), від 27 березня 2002 року N 304
( 304/2002 ), від 5 березня 2004 року N 280 ( 280/2004 ) і N 283
( 283/2004 ), від 24 квітня 2004 року N 475 ( 475/2004 ) та від
12 січня 2005 року N 26 ( 26/2005 ):
1) у пункті 3:
абзац другий після слів "у тому числі" доповнити словами
"ветеранів війни, праці, військової служби та";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"забезпечення здійснення Пенсійним фондом України заходів у
сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування";
2) у пункті 4:
підпункт 2 після слів "у тому числі" доповнити словами
"ветеранів війни, праці, військової служби та";
доповнити підпункт 3 словами "а також контроль за реалізацією
Пенсійним фондом України державної політики у сфері пенсійного
забезпечення та соціального страхування";
підпункт 25 викласти в такій редакції:
"25) здійснює разом з іншими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями
ветеранів війни, праці, інвалідів та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, розроблення і координацію
програм реалізації державної політики щодо ветеранів війни, праці,
інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, і контролює виконання таких програм";
доповнити пункт підпунктами 27-1, 29-1 і 29-2 такого змісту:
"27-1) бере участь у вирішенні питань влаштування колишніх
військовополонених, які повернулися на Батьківщину, а також
іноземців та осіб без громадянства, які залишили територію
держави, де ведуться або велися бойові дії, та перебувають в
Україні на законних підставах";
"29-1) співпрацює з питань соціальної і медичної
реабілітації, лікування, протезування ветеранів війни та членів їх
сімей, увічнення пам'яті загиблих під час бойових дій, ліквідації
соціальних наслідків воєн та воєнних конфліктів з відповідними
іноземними установами, міжнародними організаціями;
29-2) організовує в межах своєї компетенції підтримку
діяльності створених за участю громадських організацій інвалідів і
ветеранів війни підприємств, установ та організацій, що
забезпечують вирішення соціальних питань інвалідів, ветеранів
війни та членів їх сімей";
підпункт 30 після слів "забезпечення та потреби" доповнити
словами "ветеранів війни, праці, військової служби";
3) у пункті 8:
у підпункті 3 слова "розробником яких є Міністерство"
замінити словами "з питань, що належать до повноважень
Міністерства";
доповнити підпункт 8 словами "а також проекти
нормативно-правових актів Пенсійного фонду України";
доповнити пункт підпунктами 9-1 і 10-1 такого змісту:
"9-1) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо
призначення на посади та звільнення з посад Президентом України
керівників Пенсійного фонду України та встановлює порядок
призначення на посади та звільнення з посад начальників головних
управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі";
"10-1) затверджує структуру центрального апарату Пенсійного
фонду України";
у підпункті 13-1 слова "в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Мінпраці України" виключити;
в абзаці другому підпункту 14 слова "Державного комітету
України у справах ветеранів" замінити словами "Пенсійного фонду
України";
4) у пункті 9:
в абзаці першому слова "перших заступників, у тому числі
першого заступника - керівника апарату Міністерства та першого
заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші
заступники)" замінити словами "першого заступника";
в абзаці другому слова "Перших заступників" замінити словами
"Першого заступника";
в абзаці третьому слова "першими заступниками" замінити
словами "першим заступником";
в абзаці четвертому слова "керівником апарату Мінпраці
України" виключити;
5) в абзаці першому пункту 10 слова "перших заступників"
замінити словами "першого заступника".
2. У Положенні про Пенсійний фонд України, затвердженому
Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121
( 121/2001 ) (зі змінами, внесеними Указами від 24 вересня
2001 року N 887 ( 887/2001 ), від 22 червня 2002 року N 576
( 576/2002 ), від 12 січня 2004 року N 34 ( 34/2004 ) та від
5 березня 2004 року N 280 ( 280/2004 ):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої
влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить
збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та
готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному
обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання,
інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються
за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за
цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність
Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики
України.
Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку
Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань
формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та
соціального страхування, забезпечує її реалізацію";
2) у першому реченні абзацу другого пункту 2 слова "на
розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України"
замінити словами "на розгляд Міністрові праці та соціальної
політики України";
3) підпункт 2 пункту 4 після слів "подає його" доповнити
словами "в установленому порядку";
4) пункт 6 після слова "взаємодіє" доповнити словами "в
установленому законодавством порядку з Міністром праці та
соціальної політики України";
5) доповнити пункт 7 після абзацу другого новим абзацом
такого змісту:
"Проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України
погоджуються Міністром праці та соціальної політики України".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим;
6) доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:
"Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на
посади та звільнення з посад керівників Пенсійного фонду України
вносить Міністр праці та соціальної політики України";
7) у пункті 12:
підпункт 2 після слова "подає" доповнити словами "в
установленому порядку";
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) призначає на посади та звільняє з посад начальників
головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у порядку,
встановленому відповідно до законодавства Міністром праці та
соціальної політики України";
8) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:
"Структуру центрального апарату Пенсійного фонду України
затверджує Міністр праці та соціальної політики України".

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКОвгору