Документ 122-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 лютого 2019 р. № 122
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 18 квітня 2018 р. № 414

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2018 р., № 68, ст. 2275) і від 18 квітня 2018 р. № 414 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1569) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 122

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 18 квітня 2018 р. № 414

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117:

1) абзац шостий підпункту 2 виключити;

2) підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“послуг з реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду - у розмірі до 70 відсотків їх вартості;”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 414:

1) назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів”;

“Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів, що додається.”;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду, затвердженому зазначеною постановою:

назву та пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів” (далі - бюджетні кошти) для здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів.”;

у пункті 3:

абзац перший після слів “фізичним особам” доповнити словами “(далі - грантоотримувач)”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвитку сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, створенню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;

підтримки виробництва (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних, ігрових, телевізійних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), авторських фільмів та фільмів-дебютів, телевистав;

сприяння проведенню міжнародних і всеукраїнських фестивалів, конференцій, семінарів та інших культурно-мистецьких та інформаційних заходів.”;

пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Для реалізації проектів, визначених пунктом 3 цього Порядку, Фонд видає наказ, у якому зазначаються найменування проекта, його виконавець, строк і місце реалізації, сума витрат на його реалізацію, порядок подання звітності.

У разі прийняття Фондом рішення про надання гранту грантоотримувачем укладається відповідний договір про надання гранту.

Невід’ємною частиною договору про надання гранту є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затвердженими грантоотримувачем та узгодженими з Фондом.

Грантоотримувачем може бути особа, в якої відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та платежів до бюджету, яка своєчасно виконала свої зобов’язання перед Фондом у попередні роки, має досвід реалізації відповідних проектів, підтвердила платоспроможність, надала фінансовий план реалізації проекту.

Грант надається грантоотримувачу у розмірі повної або часткової вартості реалізації проекту.

Фінансування проектів може здійснюватися у повному обсязі за рахунок коштів Фонду. У разі реалізації спільних проектів Фонд може виділяти кошти та здійснювати фінансування проектів у частині, визначеній Фондом.

Фонд здійснює фінансування проекту згідно з укладеними договорами шляхом перерахування коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача, відкриті в установах банків.

Якщо протягом шести місяців, але не пізніше завершення бюджетного періоду, після отримання попередньої оплати грантоотримувач не надав акта про реалізацію проекту та звіту про використання бюджетних коштів за призначенням, сума попередньої оплати підлягає поверненню Фонду.

На усіх етапах здійснення заходів з підтримки проектів Фонд здійснює контроль за виконанням грантоотримувачем зобов’язань, визначених договором про надання гранту.

Фонд одержує та аналізує звіти про результати реалізації проектів та використання бюджетних коштів, спрямованих на їх реалізацію.

Обов’язковою умовою завершення реалізації проекту за підтримки Фонду є публічне представлення результатів його реалізації, а також розміщення звіту про використання бюджетних коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Фонду для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.”;

у пункті 7:

підпункт 3 після слова “прибутку” доповнити словами “, крім проектів, пов’язаних з кіновиробництвом”;

доповнити пункт підпунктами 4-6 такого змісту:

“4) оплату товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок інших джерел, до або після підписання договору про надання гранту;

5) витрати на підготовку проектної заявки;

6) витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проекту.”;

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться відповідно до умов договору про надання гранту з урахуванням положень бюджетного законодавства.”.вгору