Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 03.08.19981218
Документ 1218-98-п, попередня редакція — Редакція від 11.10.2002, підстава - 1518-2002-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 1998 р. N 1218
Київ
Про затвердження Порядку розроблення,
затвердження і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів,
удосконалення економічного механізму справляння зборів за їх
розміщення та відповідно до статті 31 Закону України "Про
відходи" ( 187/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок розроблення, затвердження і перегляду
лімітів на утворення та розміщення відходів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. N 1218
ПОРЯДОК
розроблення, затвердження і перегляду
лімітів на утворення та розміщення відходів
( У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом
"Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
1. Цей Порядок визначає правила розроблення, затвердження і
перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів на території
України.
2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке
значення: ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на
який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник
відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх
іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або
на утилізацію чи розміщення на своїй території; нормативно допустимі обсяги утворення відходів - максимальний
обсяг відходів, що може утворитися в результаті технологічного
процесу за умови дотримання встановленого технологічного
регламенту; питомий показник утворення відходів - обсяг відходів
конкретного виду, який утворюється при виробництві одиниці
продукції, переробленні одиниці сировини, наданні одиниці послуги
тощо. Для твердих побутових відходів, що утворюються на території
даного району, питомим показником утворення є обсяг відходів, який
утворюється на одну людину, що проживає в даному районі, працює на
підприємстві, в установі, організації даного району; розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах; ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для
кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на
їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях; понадлімітне розміщення відходів - виявлений у власника обсяг
відходів, на які у нього немає дозволу на розміщення і які
підлягають обов'язковому розміщенню за окремим дозволом органів
Мінекоресурсів на місцях.
3. Ліміт на утворення відходів визначається їх власником у
процесі діяльності на підставі дозволу на розміщення відходів та
договору (контракту) на передачу відходів іншому власнику.
4. Ліміт на утворення відходів розраховується на підставі
нормативів утворення для кожного виду відходів за класами їх
небезпеки і має дорівнювати сумарному обсягу відходів, розміщених
на своїй території та переданих іншому власнику.
5. Ліміт на утворення відходів не може перевищувати
нормативно допустимих обсягів утворення відходів.
6. Норматив утворення відходів визначається технологічним
регламентом на підставі питомих показників утворення відходів.
7. Власникам відходів, які здійснюють лише їх розміщення,
затверджується ліміт на розміщення відходів.
8. Власники відходів, для яких платежі за розміщення
відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік,
власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення
відходів з підприємствами комунального господарства, та власники
відходів, які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих
видів відходів як вторинної сировини, звільняються від одержання
лімітів на утворення та розміщення відходів. ( Пункт 8 в редакції
Постанови КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
9. Передача накопичених за попередні роки відходів іншому
власнику здійснюється за окремим дозволом органів Мінекоресурсів
на місцях, а їх обсяг не враховується при затвердженні лімітів на
розміщення відходів.
10. Місцеві державні адміністрації за погодженням з органами
Мінекоресурсів на місцях до 1 лютого поточного року визначають
перелік власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на
утворення та розміщення відходів на наступний рік (крім власників,
які звільняються від одержання таких лімітів).
11. Органи Мінекоресурсів на місцях до 1 березня поточного
року надсилають на адреси власників відходів повідомлення про
необхідність подання на погодження проектів лімітів на утворення
та розміщення відходів на наступний рік.
12. Власники відходів, які здійснюють лише їх розміщення, до
1 квітня, а власники відходів, які утворюють та розміщують їх на
своїй території, до 1 червня поточного року подають до органів
Мінекоресурсів на місцях заяви на одержання дозволу на розміщення
відходів у наступному році. До заяви додаються: проект ліміту на утворення та розміщення відходів; довідка про наявність спеціально відведених в установленому
законодавством порядку місць чи об'єктів розміщення відходів; відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а
також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного
середовища та здоров'я людини; довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів; довідка про питомі показники утворення відходів; довідка про наявність установок (потужностей) з видалення
відходів; довідка про наявність потужностей з утилізації відходів; копія договору (контракту) на передачу відходів іншим
власникам; довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення,
використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів
виробництва за поточний рік; висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів
поводження з відходами; інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за
попередні роки; наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження
з відходами; звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з
відходами за попередній рік; перспективний план заходів у сфері поводження з відходами,
спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення
відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє
природне середовище та здоров'я людини; ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами (у разі одержання лімітів на утворення та
розміщення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку
відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 29, ст. 1217); ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 ) дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними
відходами на відповідній території, виданий органом місцевого
самоврядування. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
13. Органи Мінекоресурсів на місцях розглядають заяви і до
1 липня видають дозволи на розміщення відходів (додаток 1 цього
Порядку) або надсилають власникам відходів повідомлення з
викладенням причин відмови у видачі дозволів, встановлюючи термін
повторного подання необхідних документів.
14. На підставі одержаних дозволів власники відходів готують
скориговані проекти лімітів на утворення та розміщення відходів і
до 1 вересня поточного року подають їх на погодження органам
Мінекоресурсів на місцях (додаток 2 цього Порядку).
15. Дозвіл набирає чинності після затвердження лімітів на
утворення та розміщення відходів. Він може бути скоригований за
клопотанням власника відходів щодо перегляду ліміту на утворення
та розміщення відходів.
16. Проекти лімітів на утворення та розміщення відходів
розглядаються органами Мінекоресурсів на місцях, які погоджують
або відхиляють їх протягом двох тижнів. У разі відхилення проекту ліміту власникові відходів
надсилається лист з викладенням причин відхилення та
встановлюється термін повторного розгляду.
17. Погоджені проекти лімітів на утворення та розміщення
відходів органи Мінекоресурсів на місцях передають на затвердження
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям.
18. Ліміти на утворення та розміщення відходів встановлюються
терміном на один рік і доводяться до власників відходів до 1
жовтня поточного року. У разі утворення відходів, що перевищують обсяги затверджених
лімітів, власник відходів повинен одержати на них окремий дозвіл. Для одержання такого дозволу власник відходів повинен подати
до органів Мінекоресурсів на місцях техніко-економічне
обгрунтування утворення додаткових обсягів відходів, а також
довідку щодо можливості їх екологічно безпечного розміщення.
19. Власник відходів має право протягом 6 місяців після
затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів
звернутися з клопотанням про його перегляд. Підставою для перегляду лімітів на утворення та розміщення
відходів може бути: використання у виробництві нових видів сировини, матеріалів; випуск нових видів продукції (робіт, послуг); удосконалення технологічних процесів, устаткування тощо; укладення додаткових договорів (контрактів) на передачу
відходів іншим власникам. Органи Мінекоресурсів на місцях у разі необхідності протягом
встановленого терміну переглядають ліміти на утворення та
розміщення відходів.
20. Відповідальність за правильність визначення нормативів
утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення
відходів, несвоєчасне затвердження або незатвердження лімітів
утворення та розміщення відходів несе власник відходів.
21. Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення
та розміщення відходів, їх дотриманням здійснюють органи
Мінекоресурсів на місцях.
Додаток 1
до Порядку розроблення,
затвердження і перегляду
лімітів на утворення та
розміщення відходів
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Державне управління екології та природних ресурсів
в ________________________ області
місто _______________ вул. ______________________ тел. ___________
ДОЗВІЛ N ______ від ____ __________ 199 р.
на розміщення відходів у 199 році
Дійсний з _____________ 199 р. до ________________ 199 р.
Дозвіл видано __________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації власника відходів)
Код власника відходів _____________ Код території_________________
Адреса____________________________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________

Керівник органу Мінекоресурсів на місці
Дозвіл одержав _________________ "____" ___________ 199 р.
(підпис)

Перелік і кількість дозволених для розміщення відходів —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування групи | Клас | Код | Дозволена | Розміщення і виду відходів | небезпеки| відходу| кількість,| | | |тонн на рік| ———————————————————+——————————+————————+———————————+—————————————— | | | | ———————————————————+——————————+————————+———————————+—————————————— | | | | ———————————————————+——————————+————————+———————————+—————————————— | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )
Додаток 2
до Порядку розроблення, затвердження
і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник органу Мінекоресурсів на місці Голова місцевої державної адміністрації __________________________________ _______________(області, міста, району)* (підпис) (підпис) "_____" ____________ 199 р. "_____" _______________ 199 р.
Ліміти
на утворення та розміщення відходів на 199 р. _____________________________________________
(власник відходів, його реквізити)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Продук- |Річний |Код, |Клас|Обсяг |Норма- |Обсяг утилізації |Обсяг розміщення|Ліміт |Ліміт ція, що |обсяг |наймену-|не- |накопи- |тивно |відходів | відходів |на |на випуска-|продукції |вання |без-|чення на|допус- |—————————————————+————————————————|розміще-|утворе- ється |в одиницях|групи |пеки|1 січня |тимий |утилі- |переда- |на |на |ння від-|ння |виміру |і виду | |199 р. |обсяг |зованих |них |своїх |об'єк- |ходів, |відхо- | |відходів| | |утворе-|влас- |іншому |об'єк- |тах |тонн на |дів, | | | | |ння |ником |власнику|тах, |іншого |рік |тонн на | | | | |відхо- |на своїй|на |тонн на|власни- | |рік | | | | |дів, |терито- |утиліза-|рік |ка | | | | | | |тонн на|рії, |цію, | |відхо- | | | | | | |рік |тонн на |знешкод-| |дів, | | | | | | | |рік |ження | |тонн на | | | | | | | | |тощо, | | рік | | | | | | | | |тонн на | | | | | | | | | | |рік | | | | | | | | | | | | | | | ————————+——————————+————————+————+————————+———————+————————+————————+———————+————————+————————+——————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————— * В Автономній Республіці Крим - заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )вгору