Документ 1215-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.06.2017, підстава - 377-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2010 р. N 1215
Київ
Про затвердження Порядку випуску, обігу
та погашення податкових векселів, авальованих
банком (податкових розписок), які видаються
до отримання або ввезення на митну територію
України легких та важких дистилятів, а також
скрапленого газу та бутану, ізобутану
для використання як сировини
для виробництва етилену
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }

Відповідно до підпункту 229.2.13 пункту 229.2 і підпункту
229.3.15 пункту 229.3 статті 229 Податкового кодексу України
( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових
векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються
до отримання або ввезення на митну територію України легких та
важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану
для використання як сировини для виробництва етилену, що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377
( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1215
ПОРЯДОК
випуску, обігу та погашення податкових векселів,
авальованих банком (податкових розписок),
які видаються до отримання або ввезення
на митну територію України легких та важких
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану,
ізобутану для використання як сировини
для виробництва етилену
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377
( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }

1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення
податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які
видаються до отримання легких та важких дистилятів, вироблених в
Україні, на які встановлено нульову ставку акцизного податку
відповідно до підпункту 229.2.1 пункту 229.2 статті 229
Податкового кодексу України ( 2755-17 ), або до ввезення на митну
територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого
газу та бутану, ізобутану без сплати акцизного податку відповідно
до підпункту 229.3.1 пункту 229.3 статті 229 зазначеного Кодексу
для використання зазначених нафтопродуктів як сировини для
виробництва етилену. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 377 ( 377-2017-п ) від
31.05.2017 }
2. Векселедавцем є суб'єкт господарювання - виробник етилену,
який одержує з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну
територію України нафтопродукти, передбачені пунктом 1 цього
Порядку, для їх використання як сировини для виробництва етилену.
{ Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації
векселедавця. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
3. Векселедавець зобов'язаний видати векселедержателю
належним чином оформлений податковий вексель:
до отримання з нафтопереробного підприємства легких та важких
дистилятів - на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг
нафтопродуктів, що отримуються з урахуванням ставки, яка
визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що
передбачена пунктом 215.3 статті 215 Податкового кодексу України
( 2755-17 ), та ставкою 0 євро за 1000 кілограмів;
для ввезення на митну територію України легких та важких
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану - на
суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів
відповідно до законодавства. { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 377 ( 377-2017-п ) від
31.05.2017 }
4. Строк, на який видається податковий вексель, не може
перевищувати 90 календарних днів:
від дати авалювання банком - для податкового векселя, який
видається до отримання легких та важких дистилятів з
нафтопереробного підприємства;
від дати оформлення митної декларації - для податкового
векселя, який видається під час ввезення легких та важких
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану на митну
територію України. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
5. Податковий вексель складається у разі отримання легких та
важких дистилятів з нафтопереробного підприємства у двох
примірниках, а у разі ввезення легких та важких дистилятів, а
також скрапленого газу та бутану, ізобутану на митну територію
України - у трьох примірниках, перший з яких заповнюється на
вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, а два інші -
на ксерокопії вексельного бланка, що мають однаковий з першим
примірником номер. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо.
Записи повинні бути тотожними.
Перший примірник податкового векселя залишається у
векселедержателя, другий з відміткою векселедержателя про взяття
на облік повертається векселедавцю для отримання на
нафтопереробному підприємстві легких та важких дистилятів. У разі
ввезення легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та
бутану, ізобутану другий примірник податкового векселя подається
контролюючому органу, який здійснює митне оформлення зазначених
товарів, третій - залишається векселедавцю. { Абзац третій пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377
( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
6. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе
векселедавець.
7. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку
та зберіганню згідно з правилами та у строки, що встановлені для
первинних бухгалтерських документів.
8. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі
обліку погашення податкових векселів за формою, встановленою
Мінфіном. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
На зворотному боці всіх примірників податкового векселя
зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом у журналі
обліку погашення податкових векселів і робиться напис "Взято на
облік", який засвідчується підписом керівника (його заступника або
уповноваженої особи) та печаткою векселедержателя. { Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377
( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
9. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з
векселедавцем.
10. За користування податковим векселем не нараховуються
відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших
видів векселів.
11. Податковий вексель вважається погашеним у разі
документального підтвердження факту цільового використання легких
та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану,
ізобутану як сировини для виробництва етилену. { Абзац перший
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377
( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
Для погашення податкового векселя векселедавець подає
векселедержателю довідку про цільове використання легких та важких
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану за
формою, що затверджується Мінфіном. Довідка складається на основі
первинних документів та погоджується представником податкового
поста, встановленого на підприємстві, що використовує легкі та
важкі дистиляти, а також скраплений газ та бутан, ізобутан.
{ Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
Порядок роботи податкового поста визначається Мінфіном.
{ Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
Копія довідки про цільове використання легких та важких
дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану, які
ввозяться на митну територію України, подається контролюючому
органу, який здійснює митне оформлення зазначених товарів. { Абзац
четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
12. Погашення податкового векселя проводиться шляхом
проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом
"ПОГАШЕНО", що засвідчується підписом керівника (його заступника
або уповноваженої особи) та печаткою векселедержателя. { Абзац
перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 377 ( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }
У разі коли останній день строку погашення податкового
векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день,
останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.
13. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений
строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового
векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного
робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який
здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим
податковим векселем.
Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що
настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим
податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в
податковому векселі.
14. Векселедавець у разі нецільового використання легких та
важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану є
платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за
призначенням (відповідно до підпункту 212.1.7 пункту 212.1 статті
212 Податкового кодексу України) ( 2755-17 ), та несе
відповідальність, передбачену підпунктом 229.2.16 пункту 229.2 і
підпунктом 229.3.18 пункту 229.3 статті 229 зазначеного Кодексу.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 377
( 377-2017-п ) від 31.05.2017 }вгору