Документ 1214-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.03.2013, підстава - 171-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1214
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань надання
державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
надання державної допомоги підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1214

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171
( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171
( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

3. У Порядку надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 8 серпня 2007 р. N 1010 ( 1010-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2377):
1) у пункті 3:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"довідку про середньооблікову чисельність інвалідів, що
працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в
організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів, за період, встановлений законодавством;";
абзац одинадцятий замінити абзацами такого змісту:
"розрахунок суми витрат підприємства, організації, понесених
на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини,
комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів
для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються
підприємством;
довідку про розмір середньомісячної заробітної плати
працівників, у тому числі інвалідів в еквіваленті повної
зайнятості, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому
підрозділі), в організації, за попередній звітний період,
визначений законодавством;
копії податкових та фінансових звітів (податковий звіт про
прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та
організацій, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу
товарів (робіт) послуг, крім підакцизних товарів; декларацію з
податку на прибуток підприємства; звіт "Про суми пільг в
оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності" (форма 1-ПП) ( z0938-04 ); баланс
підприємства, організації (форма 1) ( z0396-99 ) та звіт про
фінансові результати (форма 2) ( z0397-99 ) за попередній звітний
період).
Зазначений перелік документів для отримання дозволу є
вичерпним.";
2) в абзацах другому і третьому пункту 4 слова "два місяці"
замінити словами "один місяць";
3) доповнити пункт 10 абзацами такого змісту:
"Рішення про надання дозволу на строк менше року може
прийматися Комісією у разі:
надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо
надання дозволу на строк менше року;
виявлення на підприємстві (організації) простроченої
заборгованості із виплати заробітної плати.";
4) абзац перший пункту 13 після слів "скасування дозволу"
доповнити словами ", строк дії якого не закінчився,";
5) у пункті 14 цифри і слова "15-денний строк" замінити
словами "семиденний строк після підписання протоколу засідання
Комісії".вгору