Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.12.20121212
Документ 1212-2012-п, попередня редакція — Редакція від 04.03.2015, підстава - 57-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. № 1212
Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 834 від 13.11.2013
№ 57 від 18.02.2015}

Відповідно до частини п’ятої статті 17 та пункту 14 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про громадські об’єднання” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Міністерству юстиції вжити:

до 1 січня 2013 р. заходів для забезпечення функціонування Реєстру громадських об’єднань на основі Єдиного реєстру громадських формувань;

до 1 квітня 2013 р. заходів для забезпечення внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про громадські організації та їх спілки, зареєстровані (легалізовані) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, в обсязі, переданому зазначеними органами.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2013 р., та абзацу двадцять першого підпункту 2 пункту 8, пунктів 9, 11, 12 і 16 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1212

ПОРЯДОК
ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{У тексті Порядку слова “державної податкової служби” замінено словами “доходів і зборів” згідно з Постановою КМ № 834 від 13.11.2013}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Реєстру громадських об’єднань (далі - Реєстр), обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) адміністратор Реєстру - державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту, якe здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення ведення Реєстру, надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, технічну підтримку обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром та виконує інші функції, передбачені цим Порядком;

2) держатель Реєстру - Укрдержреєстр, який забезпечує ведення та функціонування Реєстру;

3) Реєстр - це єдина електронна база даних, яка створюється та ведеться з метою обліку громадських об’єднань та забезпечення доступу до інформації про громадські об’єднання;

4) реєстратор Реєстру (далі - реєстратор) - уповноважена особа Укрдержреєстру, структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру (до призначення такої особи у зазначеному підрозділі - спеціаліст територіального органу Мін’юсту, на якого покладено відповідні повноваження);

5) реєстраційний номер запису в Реєстрі - унікальний порядковий номер, присвоєний Реєстром під час внесення запису про зареєстроване громадське об’єднання, відокремлений підрозділ громадського об’єднання, місцевий осередок всеукраїнської (міжнародної) громадської організації, який діяв із статусом юридичної особи на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про громадські об’єднання” щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об’єднань” (далі - місцевий осередок із статусом юридичної особи), громадське об’єднання, яке повідомило про своє утворення, акредитований відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації;

{Підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

6) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру - державне підприємство “Інформаційно-ресурсний центр”, яке здійснює заходи із створення та супроводження програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, технічну підтримку обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному у Законах України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” та “Про громадські об’єднання”.

3. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою. У разі коли статутом громадського об’єднання передбачено також найменування іноземною мовою або мовою національної меншини, до Реєстру таке найменування вноситься за допомогою літер українського, російського або англійського алфавіту.

4. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до закону є особи, які подали таку інформацію.

5. Адміністратор Реєстру відповідно до закону несе відповідальність за втрату інформації, що сталася з його вини.

6. Реєстратор відповідно до закону є відповідальним за своєчасність внесення інформації та за помилки в інформації, яка вноситься до Реєстру, допущені Реєстратором.

Внесення відомостей до Реєстру

7. Реєстратор вносить відомості до Реєстру:

1) у день отримання:

документів для реєстрації, повідомлення про утворення громадського об’єднання, відомостей про утворений відокремлений підрозділ, документів про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

рішення про припинення діяльності громадського об’єднання шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, рішення про припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

примірника передавального акта або його нотаріально засвідченої копії, якщо припинення здійснюється в результаті реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу; отримання рішення суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання, яке набрало законної сили;

рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, яке набрало законної сили;

іншого рішення суду, виконання якого потребує внесення запису до Реєстру;

заяви громадського об’єднання про відмову від всеукраїнського статусу;

2) у день або на наступний робочий день з дня прийняття рішення про:

реєстрацію громадського об’єднання; про відмову у реєстрації громадського об’єднання, про надіслання документів на доопрацювання, про залишення документів без розгляду по суті;

прийняття повідомлення про зміну відомостей про громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи (до статуту (положення) громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміну відомостей про керівника громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміну особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) представляти громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи, зміну відомостей про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи, зміну місцезнаходження громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи, зміну додаткової інформації про громадське об’єднання/місцевий осередок із статусом юридичної особи);

{Абзац третій підпункту 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 57 від 18.02.2015}

прийняття або неприйняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

внесення до Реєстру відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання, про закриття такого підрозділу, про прийняття повідомлення про зміну відомостей про зазначений підрозділ;

видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи та/або статуту (положення) громадського об’єднання/місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 57 від 18.02.2015}

реєстрацію символіки;

підтвердження всеукраїнського статусу, про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу; про надіслання повідомлення про наявність меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено для всеукраїнського статусу;

акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або про відмову в акредитації чи про залишення документів без розгляду;

визнання рішення про саморозпуск громадського об’єднання;

припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі, коли довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації не продовжена або не видана на новий строк після закінчення тридцятиденного строку з дня закінчення строку дії довіреності;

3) протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового повідомлення іноземної неурядової організації про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

8. У Реєстрі містяться відомості про:

1) отримання документів для реєстрації громадського об’єднання, повідомлення про утворення громадського об’єднання, відомостей про утворення відокремленого підрозділу громадського об’єднання, документів про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації:

дата отримання документів/повідомлення/відомостей;

повне найменування громадського об’єднання та скорочене (у разі його наявності);

вид (громадська спілка, громадська організація, місцевий осередок із статусом юридичної особи, відокремлений підрозділ громадського об’єднання, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

відмітка про утворення громадського об’єднання із статусом юридичної особи;

результати розгляду документів/повідомлення/відомостей: дата, номер та назва рішення, підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”);

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис;

2) громадське об’єднання із статусом юридичної особи:

повне найменування громадського об’єднання та скорочене (у разі його наявності);

код згідно з ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма (громадська організація або громадська спілка);

статус громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) вид (екологічне, правозахисне тощо);

мета (цілі) громадського об’єднання;

код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

місцезнаходження громадського об’єднання;

відмітка про провадження підприємницької діяльності громадським об’єднанням;

відомості про засновників громадського об’єднання:

щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

{Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 57 від 18.02.2015}

щодо юридичних осіб - найменування, країна резидентства, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ;

{Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 57 від 18.02.2015}

відомості про керівні органи громадського об’єднання: найменування керівного органу, прізвища, імена та по батькові членів керівного органу, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дата обрання (призначення), посада в керівному органі, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання, контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання у правовідносинах з третіми особами без довіреності (за наявності): прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання, контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість установити фізичних осіб - власників істотної участі таких юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію;

дата, номер та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію та/або статуту із зазначенням реквізитів рішення керівного органу громадського об’єднання, назви спеціального друкованого засобу масової інформації, дати та номера випуску, де здійснено публікацію повідомлення про втрату;

відомості про зміни, які внесені до запису: суть змін, внесених до запису; дата, номер рішення про прийняття повідомлення про зміни, підстава для прийняття рішення (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання, дата та номер рішення суду, найменування суду, що прийняв рішення, посилання на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”);

дані про місцеві осередки із статусом юридичної особи:

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- повне та скорочене (за наявності) найменування;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- код згідно з ЄДРПОУ;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- організаційно-правова форма;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- мета (цілі);

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- місцезнаходження;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відомості про засновників: щодо фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та відмітка про те, що засновники є членами громадського об’єднання;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відомості про керівні органи місцевого осередку із статусом юридичної особи: найменування керівного органу, прізвища, імена та по батькові членів керівного органу, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дата обрання (призначення), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти місцевий осередок із статусом юридичної особи у правовідносинах з третіми особами без довіреності (за наявності): прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для місцевих осередків із статусом юридичної особи, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата, номер та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) із зазначенням реквізитів рішення керівного органу місцевого осередку із статусом юридичної особи, назви спеціального друкованого засобу масової інформації, дати та номера випуску, в якому опубліковано повідомлення про втрату;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відомості про зміни, які внесені до запису про місцевий осередок із статусом юридичної особи: суть змін, внесених до запису; дата, номер рішення про прийняття повідомлення про зміни, підстава для прийняття рішення (дата та номер рішення керівного органу місцевого осередку із статусом юридичної особи, дата та номер рішення суду, найменування суду, що прийняв рішення, посилання на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”);

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата підтвердження відомостей про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”, дата затвердження передавального акта) про припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відомості про рішення громадського об’єднання про реорганізацію місцевого осередку із статусом юридичної особи (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, дата обрання (призначення) комісії з реорганізації, прізвище, ім’я та по батькові керівника комісії з реорганізації та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дані про юридичних осіб - правонаступників місцевого осередку із статусом юридичної особи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо заборони діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи, найменування суду, що прийняв рішення;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата надходження відомостей про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- прізвище, ініціали та посада реєстратора, який вніс запис про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку із статусом юридичної особи;”.

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

дані про відокремлені підрозділи громадського об’єднання: код згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання; код згідно з ЄДРПОУ відокремленого підрозділу; код виду економічної діяльності відокремленого підрозділу згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку; повне найменування відокремленого підрозділу; місцезнаходження відокремленого підрозділу; прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

відомості про зміни, які внесені до запису про відокремлений підрозділ громадського об’єднання: зміни, внесені до запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава для внесення змін (дата рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, який прийняв рішення про зміни); відомості про закриття відокремленого підрозділу (дата закриття, дата рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, який прийняв рішення про закриття);

символіка: вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор); опис символіки; зображення символіки; дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію символіки; дата реєстрації та номер у Реєстрі символіки об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.); дата внесення до Реєстру даних про символіку; відмітка про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;

дата підтвердження відомостей про громадське об’єднання;

відомості про рішення громадського об’єднання про саморозпуск (дата рішення, назва керівного органу, який прийняв рішення про саморозпуск, дата обрання (призначення) ліквідаційної комісії, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

відомості про рішення громадського об’єднання про реорганізацію (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу, дата обрання (призначення) комісії з реорганізації, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

дані про юридичних осіб - правонаступників (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо заборони діяльності громадського об’єднання, найменування суду, що прийняв рішення;

дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”, дата затвердження передавального акта) про припинення діяльності громадського об’єднання;

дата надходження відомостей про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;

контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис;

назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа громадського об’єднання;

{Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

3) громадське об’єднання, утворене без статусу юридичної особи:

повне найменування та скорочене (у разі його наявності);

дата утворення громадського об’єднання;

дата і номер рішення про прийняття письмового повідомлення про утворення громадського об’єднання;

відомості про засновників із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, адреси місця проживання, а у разі, коли засновником є юридична особа приватного права, - її найменування, місцезнаходження юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ;

відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, контактного номера телефону, номера телефаксу, адреси електронної пошти;

мета (цілі) діяльності;

місцезнаходження громадського об’єднання без статусу юридичної особи, контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, внесені до запису; дата взяття до відома повідомлення про зміни, дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про внесення змін;

відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис;

4) відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації:

повне найменування;

вид (філіал, відділення, представництво тощо);

мета (цілі) діяльності;

прізвище, ім’я та по батькові керівника;

місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

відомості про засновника: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;

дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу та дата закінчення строку дії довіреності;

дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.);

номер та дата свідоцтва про акредитацію (його дубліката);

відомості про зміни, які внесені до запису: зміни, внесені до запису; дата взяття до відома змін, дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про внесення змін;

відомості про припинення діяльності: дата та підстава для прийняття рішення (рішення уповноваженого органу з питань реєстрації, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, рішення суду) про припинення діяльності;

дата внесення запису та реєстраційний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс запис.

Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки, місцевого осередку із статусом юридичної особи та свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

9. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки, місцевого осередку із статусом юридичної особи та свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації оформляється за допомогою Реєстру за встановленим зразком.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

10. До свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки, місцевого осередку із статусом юридичної особи та свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації вноситься:

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

1) реєстраційний номер запису в Реєстрі - для громадських об’єднань, відокремлених підрозділів іноземної неурядової організації, які зареєстровані (акредитовані) з 1 січня 2013 р.;

2) чинний номер свідоцтва (цифри і літери у разі наявності) та реєстраційний номер запису в Реєстрі - для громадських об’єднань, місцевих осередків із статусом юридичної особи, відокремлених підрозділів іноземної неурядової організації, які зареєстровані органами юстиції до 1 січня 2013 р.;

{Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

3) чинний номер свідоцтва (у разі наявності), реєстраційний номер запису в Реєстрі - для громадських об’єднань, місцевих осередків із статусом юридичної особи, які зареєстровані виконавчими органами сільських, селищних, міських рад до 1 січня 2013 року.

{Підпункт 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

Отримання інформації з Реєстру

11. Кожна фізична або юридична особа має право на вільний та безоплатний доступ до основних відомостей Реєстру через веб-сайт, який ведеться держателем Реєстру, шляхом пошуку, перегляду, копіювання та друкування відомостей про:

1) громадське об’єднання із статусом юридичної особи:

повне найменування громадського об’єднання та скорочене (у разі його наявності);

код згідно з ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма (громадська організація або громадська спілка);

статус громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) вид (екологічне, правозахисне тощо);

відмітка про провадження підприємницької діяльності громадським об’єднанням;

місцезнаходження громадського об’єднання із статусом юридичної особи;

прізвища, імена та по батькові фізичних осіб - засновників громадського об’єднання;

найменування юридичних осіб - засновників громадського об’єднання;

відомості про керівні органи громадського об’єднання: прізвище, ім’я та по батькові керівника і посада в громадському об’єднанні, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання;

дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян - для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.;

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію;

дата внесення останніх змін;

дата та номер видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;

відомості про відокремлені підрозділи: повне найменування відокремленого підрозділу; його місцезнаходження; прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу; дата та підстава для закриття відокремленого підрозділу, реєстраційний номер запису в Реєстрі; дата внесення останніх змін;

символіка: вид (прапор, емблема, інший розпізнавальний знак); опис символіки; зображення символіки; дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію символіки; дата реєстрації та номер у Реєстрі символіки об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.); дата внесення до Реєстру даних про символіку;

відмітка про перебування громадського об’єднання в процесі припинення;

відомості про припинення або відміну припинення діяльності громадського об’єднання: дата та підстава, дата затвердження передавального акта;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

дані про юридичних осіб - правонаступників (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, де зберігається реєстраційна справа громадського об’єднання;

контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

реєстраційний номер запису в Реєстрі;

відомості про місцеві осередки із статусом юридичної особи:

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- повне та скорочене (за наявності) найменування;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- код згідно з ЄДРПОУ;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- організаційно-правова форма;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- місцезнаходження;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- прізвища, імена та по батькові фізичних осіб - засновників місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відомості про керівні органи місцевого осередку із статусом юридичної особи: прізвище, ім’я та по батькові керівника і посада, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для місцевих осередків із статусом юридичної особи, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата внесення останніх змін до запису про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дата та номер видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи та/або його статуту (положення);

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відмітка про перебування місцевого осередку із статусом юридичної особи в процесі припинення;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- відомості про припинення або відміну припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи: дата та підстава, дата затвердження передавального акта;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- дані про юридичних осіб - правонаступників місцевого осередку із статусом юридичної особи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти місцевого осередку із статусом юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

- реєстраційний номер запису в Реєстрі про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

1-1) місцевий осередок із статусом юридичної особи:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код згідно з ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;

місцезнаходження;

прізвища, імена та по батькові фізичних осіб - засновників місцевого осередку із статусом юридичної особи;

відомості про керівні органи місцевого осередку із статусом юридичної особи: прізвище, ім’я та по батькові керівника і посада, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені місцевого осередку із статусом юридичної особи;

дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян (для місцевих осередків із статусом юридичної особи, зареєстрованих та легалізованих до 1 січня 2013 р.);

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи;

дата внесення останніх змін до запису про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

дата та номер видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію місцевого осередку із статусом юридичної особи та/або його статуту (положення);

відмітка про перебування місцевого осередку із статусом юридичної особи в процесі припинення;

відомості про припинення або відміну припинення діяльності місцевого осередку із статусом юридичної особи: дата та підстава, дата затвердження передавального акта;

дані про юридичних осіб - правонаступників місцевого осередку із статусом юридичної особи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

назва та місцезнаходження уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку із статусом юридичної особи;

контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;

реєстраційний номер запису в Реєстрі про місцевий осередок із статусом юридичної особи;

{Пункт 11 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 57 від 18.02.2015}

2) громадське об’єднання, утворене без статусу юридичної особи:

повне найменування та скорочене (у разі його наявності);вгору