Документ 1211-98-п, поточна редакція — Редакція від 11.06.2012, підстава - 480-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 серпня 1998 р. № 1211
Київ

Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1196 від 15.12.2005
№ 397 від 23.04.2008
№ 480 від 31.05.2012}

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (додається).

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики, Державній податковій адміністрації разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з метою забезпечення формування коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за рахунок джерел, передбачених підпунктами 7, 8, 9, 10 та 11 пункту 9 зазначеного Положення.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. № 1211

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Загальна частина

1. Це Положення є основою для розроблення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Севастопольською міською державними адміністраціями положень про порядок формування і використання коштів місцевих (республіканського, обласного, міського) фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - фонди) та відповідних статутних документів фондів з урахуванням місцевих умов.

2. Фонди створюються з метою розширення на відповідних територіях інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 397 від 23.04.2008, № 480 від 31.05.2012}

3. Фонди створюються відповідно до актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій. Їх засновниками є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації.

4. Фонди є спеціалізованими кредитно-фінансовими господарськими організаціями. Фонди провадять свою діяльність на умовах повної господарської самостійності, є юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в установах банків, інші необхідні реквізити.

Для контролю за правильністю та ефективністю використання коштів фондів створюються їх спостережні ради.

Організаційно-правова форма фондів та порядок створення їх спостережних рад визначаються статутними документами згідно із законодавством.

Державна реєстрація фондів відбувається у порядку, передбаченому для суб'єктів підприємницької діяльності.

5. Діяльність фондів контролюється державними органами в межах їх компетенції і в порядку, встановленому законодавством.

Напрями діяльності фондів

6. Основними завданнями фондів є:

формування коштів за рахунок джерел, визначених у пункті 9 цього Положення;

ефективне використання сформованих коштів для реалізації державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі.

7. Основними напрямами діяльності фондів є:

надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам - довгострокових (до 20 років, а молодим та неповним сім'ям - до 30 років) кредитів у розмірах, що визначаються відповідно до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 40, ст. 1486);

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1196 від 15.12.2005, № 397 від 23.04.2008, № 480 від 31.05.2012}

надання разом з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування практичної допомоги індивідуальним забудовникам у вирішенні питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель, забезпечення будівельними матеріалами та супутніми товарами, укладення договорів з підрядними організаціями та контролю за виконанням ними обумовлених термінів завершення робіт згідно з етапами будівництва та умов інженерного забезпечення, а також технічний нагляд за будівництвом житла та інженерних мереж;

укладення за участю індивідуальних забудовників договорів з підрядними організаціями на будівництво інженерних мереж у місцях компактної забудови;

складання розрахунків потреб у коштах, які виділяються на фінансування індивідуального житлового будівництва, та подання їх для узагальнення до Мінрегіону;

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 397 від 23.04.2008, № 480 від 31.05.2012}

здійснення контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються на фінансування будівництва житла та інженерних мереж;

створення власної матеріально-технічної бази з виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій, обслуговування машин і механізмів, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

8. Фонди вносять пропозиції місцевим органам виконавчої влади щодо використання частини державних централізованих капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села, безпосередньо для спорудження комунальних мереж та систем інженерного забезпечення індивідуальних житлових будинків насамперед у місцях компактної забудови.

Порядок формування і використання коштів фондів

9. Кошти фондів формуються за рахунок:

1) коштів державного бюджету, виділених для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам;

2) частини державних капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села;

3) частини капітальних вкладень, передбачених у місцевих бюджетах на виконання програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;

4) банківських кредитів;

5) залучених на договірних засадах для житлового будівництва коштів підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

6) за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування:

частини справлених місцевих податків і зборів;

частини сум, що нараховуються контролюючими органами за відповідні порушення, штрафів та інших санкцій, що надходять до місцевих бюджетів;

7) надходжень від підвищення ставок акцизного збору на продаж спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів*;

8) відрахувань від митних зборів і платежів*;

9) частини амортизаційних відрахувань підприємств та організацій*;

10) частини коштів, одержаних від приватизації та продажу об'єктів незавершеного будівництва*;

11) частини відрахувань від продажу добутої та переробленої нафти, газу та продуктів їх переробки, а також енергоносіїв у відповідних регіонах*;

12) інших надходжень, що не суперечать законодавству.

Перерахування коштів здійснюється безпосередньо на рахунки фондів в установленому порядку.

__________
* За умови набрання чинності відповідними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.


10. Кошти фондів використовуються відповідно до їх статутних документів та за напрямами, передбаченими пунктом 7 цього Положення. Фонди щокварталу до 5 числа наступного місяця подають до Мінрегіону інформацію про використання бюджетних коштів для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 397 від 23.04.2008, № 480 від 31.05.2012}

10-1. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 397 від 23.04.2008;  в редакції Постанови КМ № 480 від 31.05.2012}

11. Фонди надають індивідуальним забудовникам довгострокові кредити згідно із затвердженими програмами індивідуального житлового будівництва в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі.

Кредити надаються на зворотній основі з дотриманням основних принципів кредитування (платності, строковості та цільового використання їх забудовниками).

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 480 від 31.05.2012}

12. Списки індивідуальних забудовників, які потребують кредитування за рахунок коштів фондів, складаються фондами та затверджуються органами місцевого самоврядування.

13. Надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальними забудовниками здійснюється згідно з правилами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Ліквідація фондів

14. Ліквідація фондів або їх реорганізація можуть проводитися за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та в інших випадках, передбачених законодавством.

15. У разі реорганізації фондів (злиття, розподілу, перетворення тощо) їх права і обов'язки переходять до правонаступників.вгору