Про утворення колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.08.20021210
Документ 1210-2002-п, поточна редакція — Редакція від 26.06.2009, підстава - 606-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 2002 р. N 1210
Київ
Про утворення колегії державної
санітарно-епідеміологічної служби України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 606 ( 606-2009-п ) від 10.06.2009 }

Відповідно до статей 31 і 32 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити колегію державної санітарно-епідеміологічної
служби України.
2. Затвердити Положення про колегію державної
санітарно-епідеміологічної служби України та її склад (додаються).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1210
ПОЛОЖЕННЯ
про колегію державної санітарно-епідеміологічної
служби України

1. Колегія державної санітарно-епідеміологічної служби
України (далі - колегія) є постійно діючим колегіальним дорадчим
органом при МОЗ, утвореним для розгляду і вирішення найважливіших
питань забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя
населення та діяльності санітарно-епідеміологічної служби України.
2. До складу колегії входять головний державний санітарний
лікар України - голова колегії, перший заступник головного
державного санітарного лікаря України - заступник голови колегії,
заступники головного державного санітарного лікаря України за
посадою, керівники органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Склад колегії затверджується Кабінетом Міністрів України за
поданням головного державного санітарного лікаря України.
3. У засіданнях колегії можуть брати участь керівники і
спеціалісти заінтересованих установ і організацій, а також
посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, запрошені для
розгляду окремих питань. Списки запрошених визначає голова
колегії.
4. У своїй роботі колегія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ та цим Положенням.
5. Колегія розглядає такі проблемні питання:
організація діяльності державної санітарно-епідеміологічної
служби України;
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення;
проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
санітарна охорона території України від занесення та
поширення на території України особливо небезпечних інфекційних
хвороб, ввезення на територію України товарів, хімічних,
біологічних і радіоактивних речовин, відходів та інших вантажів,
небезпечних для життя та здоров'я людини;
виконання органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог санітарного
законодавства;
визначення основних напрямів і координації проведення
заходів, пов'язаних з міжнародним співробітництвом з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
впровадження в практику досягнень науки та передового
досвіду;
підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів державної
санітарно-епідеміологічної служби;
матеріально-технічне та фінансове забезпечення державної
санітарно-епідеміологічної служби, інші питання, які належать до
компетенції цієї служби.
6. Колегія має право:
а) заслуховувати на засіданнях:
інформацію керівників органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, інших установ і закладів
санітарно-гігієнічного та епідеміологічного профілю,
заінтересованих установ і організацій з питань реалізації
державної політики у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення;
звіти посадових осіб органів державної
санітарно-епідеміологічної служби щодо діяльності установ і
закладів служби, органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
інформацію представників органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з
питань дотримання санітарного законодавства;
б) запрошувати для участі у своїх засіданнях посадових осіб
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, спеціалістів державної санітарно-епідеміологічної
служби, заінтересованих підприємств, установ і організацій;
в) залучати спеціалістів наукових установ і навчальних
закладів (за згодою їх керівників) до розгляду питань забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення;
г) одержувати в установленому порядку необхідну для її роботи
інформацію.
7. Організаційною формою роботи колегії є засідання, що
проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
За ініціативою голови колегії або третини її членів можуть
проводитися позачергові засідання колегії.
8. Для організаційного забезпечення діяльності колегії
утворюється її робочий орган - секретаріат у складі секретаря
колегії та його заступника.
9. Робота колегії організовується відповідно до плану, в
якому визначаються питання, що підлягають розгляду, терміни
подання матеріалів та проведення засідань, відповідальні за
підготовку і своєчасне подання матеріалів особи.
Перспективний план роботи колегії складається на рік,
поточний - на квартал.
10. Складання проектів планів засідань колегії забезпечує
секретар колегії з урахуванням пропозицій членів колегії,
керівників органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби. Проекти планів засідань колегії
після їх візування членами колегії затверджуються головою колегії.
Додаткові питання включаються до порядку денного засідання
колегії за рішенням голови колегії.
Плани роботи колегії доводяться до відома членів колегії,
керівників органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби.
11. Матеріали з питань, що виносяться на засідання колегії,
розглядаються у терміни, передбачені планом роботи колегії,
розсилаються членам колегії та іншим заінтересованим особам, що
залучаються до розгляду питань, не пізніше ніж за 3 дні до
засідання.
Члени колегії можуть не пізніше ніж за 2 дні до засідання
колегії подавати голові колегії свої зауваження і пропозиції із
запропонованих для розгляду питань.
12. Засідання колегії може бути відкритим і закритим. У разі
проведення закритого засідання підготовка матеріалів, оформлення
рішення, що приймається, здійснюється з дотриманням установлених
правил роботи з документами обмеженого доступу.
13. Засідання колегії є правоможним, якщо на ньому присутні
не менш як половина її складу.
14. Засідання колегії проводить її голова. У разі відсутності
голови колегії засідання проводить його заступник.
15. Рішення колегії приймаються більшістю голосів від
загальної кількості членів колегії. Рішення з розглянутих на
засіданні колегії питань оформляється протоколом, який
підписується головуючим і секретарем колегії.
16. Засідання колегії оформляється протоколом, який
підписується головуючим та секретарем колегії.
17. Рішення колегії проводяться в життя наказами головного
державного санітарного лікаря України.
Прийняті рішення доводяться до виконавців та керівників
органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби, науково-дослідних інститутів, факультетів
санітарно-епідеміологічного профілю навчальних закладів, до
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і є
обов'язковими для виконання.
18. Колегія систематично здійснює контроль за виконанням
своїх рішень.
19. Голова колегії:
скликає в установленому порядку засідання колегії, утворює у
разі потреби комісії для вивчення та опрацювання окремих питань,
які підлягають розгляду на засіданні колегії;
залучає у разі потреби до підготовки матеріалів для розгляду
на засіданнях колегії спеціалістів підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також в установленому порядку
спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1210
СКЛАД
колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України

БІЛОВОЛ - перший заступник Міністра охорони Олександр Миколайович здоров'я - головний державний санітарний
лікар України (голова колегії)
МУХАРСЬКА - перший заступник головного державного Людмила Мирославівна санітарного лікаря України (заступник
голови колегії)
ОМЕЛЬЧУК - начальник відділу департаменту організації
Світлана Анатоліївна санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ
(секретар колегії)
БАНЧУК - директор департаменту кадрової політики,
Микола Васильович освіти і науки МОЗ
БАХТЕЄВА - голова Комітету Верховної Ради України з
Тетяна Дмитрівна питань охорони здоров'я (за згодою)
БЕРЕЖНОВ - заступник директора державного Сергій Петрович підприємства "Інститут екогігієни і
токсикології імені Л.І. Медведя"
ГОТА - перший заступник Голови Андрій Олегович Держкомпідприємництва
ГРИГОРЕНКО - заступник головного державного санітарного
Алла Анатоліївна лікаря України
ДОНЕЦЬ - головний державний санітарний лікар Микола Петрович Чернігівської області
ЗАВГОРОДНІЙ - декан другого медичного факультету Ігор Володимирович Харківського національного медичного
університету
КОРНІЄНКО - головний державний санітарний лікар на Микола Миколайович повітряному транспорті
КРАВЧУК - голова Комітету з питань гігієнічного Олександр Павлович регламентування МОЗ
КУНДІЄВ - віце-президент Академії медичних наук (за
Юрій Ілліч згодою)
МАРІЄВСЬКИЙ - директор Інституту епідеміології та Віктор Федорович інфекційних хвороб імені
Л.В. Громашевського Академії медичних наук
(за згодою)
МОІСЕЄНКО - директор департаменту материнства, Раїса Олександрівна дитинства та санаторного забезпечення МОЗ
НЕКРАСОВА - головний лікар Центральної Любов Сергіївна санітарно-епідеміологічної станції МОЗ
ПОНОМАРЕНКО - головний державний санітарний лікар Анатолій Миколайович м. Києва
РИЖЕНКО - головний державний санітарний лікар Сергій Анатолійович Дніпропетровської області
РОМАНЕНКО - головний спеціаліст сектору охорони Володимир Іванович здоров'я Управління гуманітарної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України
СЕВАЛЬНЄВ - головний державний санітарний лікар Анатолій Миколайович Запорізької області
СЕРДЮК - директор Інституту гігієни та медичної Андрій Михайлович екології імені О.М. Марзєєва Академії
медичних наук (за згодою)
СИТЕНКО - заступник головного державного санітарного
Михайло Антонович лікаря України
ШПАК - заступник начальника Управління Володимир Якович гуманітарної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України - завідуючий
сектором охорони здоров'я
ЯВОРОВСЬКИЙ - проректор Національного медичного Олександр Петрович університету імені академіка
О.О. Богомольця
{ Склад в редакції Постанови КМ N 606 ( 606-2009-п ) від
10.06.2009 }вгору