Про Положення про Пенсійний фонд України
Указ Президента України; Положення від 01.03.2001121/2001
Документ 121/2001, попередня редакція — Редакція від 12.07.2002, підстава - 576/2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Пенсійний фонд України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 887/2001 ( 887/2001 ) від 24.09.2001
N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )

1. Затвердити Положення про Пенсійний фонд України
(додається).
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 березня 2001 року
N 121/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 березня 2001 року N 121/2001
ПОЛОЖЕННЯ
про Пенсійний фонд України

1. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої
влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
2. Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України. У межах своїх повноважень Пенсійний фонд
України організовує виконання актів законодавства та здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Пенсійного фонду України є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
пенсійного забезпечення та соціального страхування;
забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для
пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат
на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з
коштів Пенсійного фонду України;
ефективне використання коштів Пенсійного фонду України,
здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій,
удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи
контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.
4. Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) бере у межах своєї компетенції участь у розробленні
прогнозних показників економічного і соціального розвитку України
та проекту Державного бюджету України;
2) планує доходи та видатки Пенсійного фонду України,
розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його на
затвердження Кабінету Міністрів України, складає звіт про
виконання бюджету Пенсійного фонду України;
3) прогнозує і моделює надходження коштів до бюджету
Пенсійного фонду України та ефективний розподіл фінансових
ресурсів Пенсійного фонду України для забезпечення соціальних
виплат;
4) розробляє і в установленому порядку подає пропозиції щодо
встановлення або зміни ставок збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування;
5) організовує, координує та контролює роботу органів
Пенсійного фонду України щодо:
забезпечення додержання підприємствами, установами,
організаціями та громадянами законодавства про пенсійне
забезпечення;
повного та своєчасного обліку платників збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування;
забезпечення збирання та акумулювання збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, інших надходжень до бюджету
Пенсійного фонду України відповідно до законодавства;
стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не
сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
призначення і виплати пенсій. ( Підпункт 5 пункту 4 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від
22.06.2002 )
забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на
виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за
рахунок коштів Пенсійного фонду України;
проведення перевірок правильності сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, призначення та виплати пенсій,
інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду
України;
обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної
та бухгалтерської звітності;
6) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим
використанням коштів Пенсійного фонду України;
7) здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між
регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших
виплат, що фінансуються за рахунок його коштів;
8) організовує та забезпечує персоніфікований облік
відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, забезпечує автоматизовану обробку інформації у
системі Пенсійного фонду України;
9) здійснює відповідно до законодавства та міжнародних
договорів України переказування пенсій громадянам, які виїхали на
постійне місце проживання за кордон та виплати пенсій пенсіонерам
іноземних держав, які постійно проживають в Україні;
10) співпрацює в межах своєї компетенції з міжнародними
організаціями, організовує міжнародне співробітництво у сфері
пенсійного забезпечення, готує пропозиції та бере участь у
підготовці та укладенні міжнародних договорів України у цій сфері;
11) організовує професійну підготовку та підвищення
кваліфікації працівників органів Пенсійного фонду України,
узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
12) інформує громадськість про свою діяльність;
13) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
майном, що перебуває в державній власності;
14) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Пенсійний фонд України має право:
1) отримувати в установленому порядку від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій усіх форм власності, громадян та їх об'єднань
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
2) вимагати від посадових осіб підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб, які є платниками збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування або використовують кошти
Пенсійного фонду України, усунення порушень законодавства щодо
сплати цього збору і використання коштів Пенсійного фонду України;
3) стягувати у безспірному порядку не внесені своєчасно суми
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування разом з
нарахованою пенею, а також застосовувати фінансові санкції
відповідно до законодавства;
4) перевіряти правильність призначення та виплати пенсій і
допомоги, витрачання коштів Пенсійного фонду України;
5) проводити в установленому порядку на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форми власності планові та
позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів,
планів, кошторисів та інших документів щодо правильності
обчислення та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, інших платежів до Пенсійного фонду України, а також
використання його коштів;
6) накладати адміністративні стягнення у порядку,
передбаченому законодавством;
7) порушувати питання про притягнення до передбаченої
законодавством відповідальності посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності та фізичних
осіб, винних у порушенні порядку сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, інших платежів до Пенсійного фонду
України, порядку витрачання його коштів, а також несвоєчасному
поданні відповідної звітності;
8) одержувати кредити у банківських установах.
6. Пенсійний фонд України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами та організаціями,
відповідними органами інших держав.
7. Пенсійний фонд України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання.
Пенсійний фонд України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України підлягають
державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
Рішення Пенсійного фонду України, прийняті в межах його
компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами.
8. Бюджет Пенсійного фонду України формується за рахунок:
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
сплачується підприємствами, установами, організаціями та фізичними
особами в порядку, визначеному законодавством;
коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
коштів, що надходять за регресними вимогами;
добровільних внесків підприємств, установ, організацій та
громадян;
сум пені, фінансових санкцій, штрафів, передбачених за
порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування;
банківських кредитів;
інших не заборонених законодавством надходжень.
Бюджет Пенсійного фонду України щороку затверджується
Кабінетом Міністрів України.
9. Кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:
фінансування виплати державних пенсій та інших соціальних
виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок
коштів Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, які
виїхали на постійне місце проживання за кордон;
погашення банківських кредитів та відсотків за їх
використання;
створення та функціонування системи персоніфікованого обліку
відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного
страхування;
утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду
України, розвиток їх матеріально-технічної бази;
організацію роз'яснювальної роботи серед населення та
здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду
України.
10. Кошти Пенсійного фонду України зберігаються на окремих
поточних рахунках і субрахунках в установах банків,
використовуються виключно за призначенням і вилученню не
підлягають.
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням поточної
господарської діяльності, здійснюється Пенсійним фондом України та
його органами за тарифами, встановленими для бюджетних
організацій.
11. Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України
здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і
персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники
призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом
України в установленому порядку.
12. Правління Пенсійного фонду України:
1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фонду
України;
2) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проект річного
бюджету Пенсійного фонду України і звіт про його виконання;
3) у межах своєї компетенції приймає постанови, затверджує
положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного
фонду України;
4) заслуховує звіт про діяльність головних управлінь
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, розглядає результати перевірок і
ревізій їх роботи; ( Підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від
22.06.2002 )
5) затверджує положення про головні управління Пенсійного
фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві, Севастополі, про управління Пенсійного фонду України в
районах, містах і районах у містах; ( Підпункт 5 пункту 12 в
редакції Указів Президента N 887/2001 ( 887/2001 ) від 24.09.2001,
N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )
6) за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями призначає на посаду і звільняє з посади
начальників головних управлінь Пенсійного фонду України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
( Підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )
7) затверджує статути (положення) підприємств, установ і
організацій, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України,
контролює їх додержання;
8) приймає рішення з інших питань діяльності Пенсійного фонду
України.
Засідання правління Пенсійного фонду України скликаються в
міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Правління є
правомочним приймати рішення за наявності на засіданні не менше
двох третин його членів. Рішення приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні членів правління.
13. Голова правління Пенсійного фонду України:
1) забезпечує виконання рішень правління Пенсійного фонду
України;
2) розпоряджається в межах своєї компетенції коштами
Пенсійного фонду України;
3) підписує документи від імені Пенсійного фонду України;
4) представляє Пенсійний фонд України в органах державної
влади, об'єднаннях громадян, іноземних і міжнародних організаціях;
5) несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Пенсійний фонд України завдань;
6) здійснює розподіл обов'язків між заступниками Голови
правління Пенсійного фонду України і визначає ступінь їх
відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників
структурних підрозділів центрального апарату Пенсійного фонду
України;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Пенсійного фонду України, заступників
начальників головних управлінь Пенсійного фонду України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
( Підпункт 7 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )
8) затверджує відповідно до бюджету Пенсійного фонду України
штатні розписи та кошториси видатків на утримання головних
управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі; ( Підпункт 8 пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 576/2002
( 576/2002 ) від 22.06.2002 )
9) видає накази з питань, не віднесених до компетенції
правління Пенсійного фонду України.
14. Для розгляду пропозицій щодо реалізації основних завдань,
обговорення найважливіших питань діяльності у Пенсійному фонді
України можуть утворюватися наукова, методологічна, експертна ради
та інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і
положення про них затверджує Голова правління Пенсійного фонду
України.
15. Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні
управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві, Севастополі, та управління Пенсійного
фонду України в районах, містах і районах у містах. ( Пункт 15 в
редакції Указів Президента N 887/2001 ( 887/2001 ) від 24.09.2001,
N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )
16. Гранична чисельність працівників Пенсійного фонду України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Пенсійного фонду України, а
також положення про його структурні підрозділи затверджує Голова
правління Пенсійного фонду України.
Штатний розпис та кошторис видатків центрального апарату
Пенсійного фонду України затверджує Голова правління Пенсійного
фонду України за погодженням з Міністерством фінансів України.
17. Пенсійний фонд України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютний) в установах
банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору