Документ 121-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 2009 р. N 121
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення
державних форвардних закупівель зерна
та Порядку надання бюджетних позик
із застосуванням режиму державних
заставних закупівель зерна

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку проведення державних форвардних закупівель
зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 2007 р. N 736 ( 736-2007-п ) "Про запровадження
державних форвардних закупівель зерна" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 37, ст. 1486, N 41, ст. 1630; 2008 р., N 9, ст. 221),
та Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму
державних заставних закупівель зерна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 705
( 705-2008-п ) "Про запровадження режиму державних заставних
закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 59,
ст. 1988), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2009 р. N 121
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення державних
форвардних закупівель зерна ( 736-2007-п )
та Порядку надання бюджетних позик
із застосуванням режиму державних
заставних закупівель зерна ( 705-2008-п )

1. У Порядку проведення державних форвардних закупівель
зерна ( 736-2007-п ):
1) пункти 4, 6 і 10 викласти в такій редакції:
"4. Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової інформації
повідомлення про проведення форвардних закупівель, визначений
обсяг таких закупівель та розмір мінімальної партії зерна.
Проведення форвардних закупівель розпочинається не раніше ніж
через десять днів від дати опублікування повідомлення.";
"6. Товаровиробник, який виявив бажання продати зерно на
умовах форвардних закупівель, подає Аграрному фонду заявку за
визначеною Фондом формою.
До заявки додаються такі документи:
довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) та внесків до Пенсійного фонду
України чи відрахувань до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, крім тих сум, сплату яких розстрочено або
відстрочено відповідно до законодавства;
довідка про відсутність простроченої заборгованості за
будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих
сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до
законодавства;
завірені товаровиробником в установленому порядку копії
свідоцтва про державну реєстрацію та довідки органу державної
статистики про включення товаровиробника до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України з наданням оригіналів
для ідентифікації;
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану
вартість;
довідка про посівні площі об'єктів державного цінового
регулювання, видана управлінням агропромислового розвитку
відповідної райдержадміністрації;
копія Статуту юридичної особи та у разі, коли Статутом
передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом
управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладення
правочинів на певну суму, - оригінал рішення вищого органу
управління щодо погодження (затвердження) укладення контракту та
договору застави.
Для укладення контракту товаровиробник повинен здійснити
відповідно до вимог законодавства комплексне страхування ризиків
загибелі (втрати) зерна на користь Аграрного фонду. Договір
страхування подається до Аграрного фонду разом із засвідченою
копією платіжного доручення про сплату страхового внеску.
Контракт оформляється у п'яти примірниках.
Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного
фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю
між продавцем та покупцем або нотаріально засвідчений договір
застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або
подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.";
"10. Державне казначейство на підставі документів, зазначених
в абзаці дев'ятому пункту 9 цього Порядку, перераховує кошти на
поточний рахунок товаровиробника у строк, визначений контрактом.";
2) доповнити пункт 7 після слів "цього Порядку" словами ", та
укладення договору складського зберігання зерна між покупцем та
сертифікованим зерновим складом, який зазначений у заявці";
3) в абзаці другому пункту 8 слова "Аграрної біржі для їх
подальшого перерахування на рахунок" виключити;
4) у пункті 9:
абзаци п'ятий і шостий замінити абзацом такого змісту:
"картки про результати аналізу зерна або посвідчення про
якість зерна (сертифіката якості, що видається Державною хлібною
інспекцією Автономної Республіки Крим або обласною державною
хлібною інспекцією);".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно
абзацами шостим - дев'ятим;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"У разі неможливості постачання товаровиробником товару
згідно з контрактом проведення остаточного розрахунку можливе лише
після внесення до контракту відповідних змін.".
2. У пункті 1 Порядку надання бюджетних позик із
застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна
( 705-2008-п ) слова і цифри "до 31 квітня" замінити словами і
цифрою "до 1 квітня".вгору