Документ 1209-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 листопада 2011 р. N 1209-р
Київ
Про схвалення Концепції реалізації
державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 року

1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері
профілактики правопорушень на період до 2015 року, що додається.
2. Міністерству внутрішніх справ разом з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити
та подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України план
заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 1911
( 1911-2010-р ) "Про схвалення Концепції Державної програми
профілактики правопорушень на період до 2015 року" (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 75, ст. 2675).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1209-р
КОНЦЕПЦІЯ
реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень на період до 2015 року

Проблеми, які потребують розв'язання
Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній
сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації, зміни
структури злочинності та зумовили виникнення нових форм і способів
учинення протиправних діянь.
На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів
криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Поряд із
зменшенням кількості вчинених злочинів середньої тяжкості, тяжких
та особливо тяжких злочинів спостерігається тенденція до
збільшення кількості правопорушень у сфері економіки.
Недосконалість системи реінтеграції бездомних осіб і
безпритульних дітей, соціальної адаптації осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування
осіб, хворих на алкоголізм, спричиняють збільшення кількості
злочинів, учинених повторно, у громадських місцях, у тому числі в
стані алкогольного сп'яніння.
Поширення дитячої бездоглядності, зокрема послаблення функцій
сім'ї, зменшення кількості позашкільних гуртків і секцій за місцем
проживання призводять до збільшення кількості правопорушень,
учинених неповнолітніми та за їх участю, випадків утягнення
неповнолітніх у злочинну діяльність.
Незайнятість населення, зокрема молоді, впливає на зростання
рівня злочинності. Актуальним є питання розроблення дієвих заходів
щодо недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності.
Зазначені фактори негативно позначаються на міжнародному
іміджі держави, її економічному становищі, призводять до зменшення
обсягу інвестицій та зниження рівня довіри населення до влади.
До погіршення економічної ситуації в державі призводять
стрімкі зміни умов господарювання і ринкової кон'юнктури, що
зумовили посилення соціального чинника скоєння правопорушень.
З огляду на зазначене основними проблемами, які потребують
розв'язання, є:
недосконалість нормативно-правового, організаційного,
фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення профілактики
правопорушень;
неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих
на усунення причин і умов учинення правопорушень, та
профілактичної роботи з особами, схильними до їх скоєння;
низький рівень правової культури населення, роз'яснювальної
роботи серед громадян з метою формування в них відповідального
ставлення до питань дотримання законності, особистої участі в
охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та
боротьби із злочинністю;
відсутність дієвого механізму участі громадськості в
забезпеченні правопорядку в державі;
недостатня увага центральних і місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим до питань
організації змістовного дозвілля дітей та молоді, їх зайнятості та
відпочинку;
недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим з питань розроблення
конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності
профілактики правопорушень.
Погіршення соціально-економічної ситуації в державі негативно
позначається на криміногенній ситуації, зумовлює необхідність
формування принципово нових підходів до розв'язання проблем у
сфері профілактики правопорушень.
Комплексне розв'язання проблем можливе за умови вжиття на
державному рівні заходів, спрямованих на підвищення ефективності
профілактики правопорушень.
Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є забезпечення ефективної реалізації
державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом
розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на
виявлення та усунення причин і умов учинення злочинів, захист
інтересів людини, суспільства і держави від протиправних посягань,
а також налагодження дієвої співпраці між центральними і місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим та громадськістю в зазначеній сфері.
Реалізувати Концепцію передбачається протягом
2011-2015 років.
Заходи щодо запобігання вчиненню правопорушень можуть
здійснюватися відповідними центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим в
межах визначених законодавством повноважень. Проте такий підхід не
забезпечує комплексного розв'язання проблем.
Оптимальним варіантом є затвердження плану заходів щодо
виконання Концепції та об'єднання зусиль правоохоронних органів,
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим для його виконання.
Шляхи і способи розв'язання проблем
Проблеми організації профілактики правопорушень
передбачається розв'язати шляхом:
удосконалення нормативно-правової бази з питань
правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень;
підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу із
зверненнями громадян, забезпечення принципового реагування на
факти порушення прав і свобод людини;
визначення критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів з
профілактики правопорушень;
активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку
в державі;
реформування правоохоронних органів з метою підвищення
ефективності їх діяльності щодо захисту прав і свобод людини,
забезпечення результативної боротьби із злочинністю та
профілактики правопорушень;
забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері
профілактики правопорушень з використанням міжнародного досвіду;
провадження просвітницької діяльності, спрямованої на
формування негативного ставлення до протиправних діянь;
ужиття заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в
суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового
способу життя, запобігання проявам екстремізму, расової та
релігійної нетерпимості;
недопущення поширення в суспільстві негативних явищ і
процесів, пов'язаних із злочинністю;
проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями,
а також розроблення механізму екстреного реагування на факти
бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну
діяльність;
формування системи реінтеграції бездомних осіб і
безпритульних дітей та соціальної адаптації осіб, звільнених з
місць позбавлення волі;
удосконалення податкової політики, запровадження системи
дієвого контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку;
запобігання незаконному переміщенню товарів через митний
кордон України, посилення правоохоронного компонента
загальнодержавної системи протидії контрабанді;
ліквідації каналів незаконної міграції, посилення контролю за
додержанням правил в'їзду в Україну, виїзду з України і
перебування на її території іноземців та осіб без громадянства;
ужиття разом з правоохоронними органами інших держав
оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику
злочинів окремих категорій;
підвищення рівня матеріального, технічного та наукового
забезпечення роботи з профілактики правопорушень, зокрема із
залученням сил і засобів місцевих органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та профільних наукових
установ;
провадження діяльності щодо запобігання злочинності в Україні
з обов'язковим урахуванням результатів вітчизняних наукових
досліджень та міжнародного досвіду протидії різним видам
злочинності;
покращення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених
і соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
профілактики вчинення ними правопорушень, підвищення рівня
соціально-виховної роботи, стимулювання правослухняної поведінки;
удосконалення інформаційного забезпечення профілактики
правопорушень та особистого захисту громадян від протиправних
посягань за допомогою засобів масової інформації.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
зменшенню кількості вчинюваних правопорушень, забезпеченню
захисту громадян від протиправних посягань, покращенню
міжнародного іміджу України, підвищенню рівня її інвестиційної
привабливості, а також довіри населення до правоохоронних органів;
підвищенню ефективності заходів, що здійснюються
правоохоронними органами для забезпечення правопорядку, створенню
науково обґрунтованої системи проведення моніторингу їх
ефективності;
активізації міжнародного співробітництва, зокрема між
Україною та Європейським Союзом, а також співробітництва між
центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, неурядовими організаціями та
громадськістю;
підвищенню рівня поінформованості населення про стан
правопорядку в державі, профілактику правопорушень та особистий
захист громадян від протиправних посягань;
удосконаленню нормативно-правової бази з питань
правоохоронної діяльності, профілактики правопорушень та
активізації участі громадськості в забезпеченні правопорядку в
державі;
покращенню просвітницької діяльності, спрямованої на
формування в населення негативного ставлення до протиправних
діянь;
підвищенню рівня технічного та наукового забезпечення органів
внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень шляхом залучення
сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції планується
здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених на
відповідний рік міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади, до повноважень яких належить вирішення питань
щодо профілактики правопорушень.
Обсяг фінансування заходів, матеріально-технічних і трудових
ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, уточнюються щороку
з урахуванням можливостей державного бюджету.вгору