Документ 1207/2002, поточна редакція — Редакція від 27.12.2011, підстава - 1167/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю
у сфері міжнародного військово-технічного
співробітництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 947/2003 ( 947/2003 ) від 29.08.2003
N 214/2004 ( 214/2004 ) від 23.02.2004
N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011
N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011
N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011
N 1167/2011 ( 1167/2011 ) від 16.12.2011 }

З метою підвищення ефективності військово-технічного
співробітництва з іноземними державами, посилення контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити зміни, що вносяться до актів Президента
України (додаток N 1).
2. З метою прискорення введення в дію чи скасування в Україні
санкцій ООН щодо міжнародних передач визначених категорій товарів
окремим державам установити, що Державна служба експортного
контролю України, інші центральні органи виконавчої влади, які
виконують завдання з міжнародного військово-технічного
співробітництва та експортного контролю, після отримання
повідомлення Міністерства закордонних справ України можуть
відповідно застосовувати або припиняти дію цих санкцій до
прийняття актів Кабінету Міністрів України.
3. Установити, що проекти актів Президента України з питань
військово-технічного співробітництва та експортного контролю
подаються в установленому порядку на розгляд за погодженням із
Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та
експортного контролю при Президентові України.

{ Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 214/2004 ( 214/2004 ) від 23.02.2004 }

5. На часткову зміну статті 3 Указу Президента України від
8 липня 2000 року N 868 ( 868/2000 ) установити, що підготовка
засідань Комітету з політики військово-технічного співробітництва
та експортного контролю при Президентові України, інформаційне,
експертне та інше забезпечення його діяльності здійснюється
апаратом цього Комітету - окремим структурним підрозділом апарату
Ради національної безпеки і оборони України.
У зв'язку з цим збільшити штатну чисельність апарату Ради
національної безпеки і оборони України на 27 осіб.
6. Кабінету Міністрів України:
активізувати роботу, спрямовану на розширення ринків збуту
товарів військового призначення та подвійного використання, пошук
для підприємств, установ, організацій оборонно-промислового
комплексу заінтересованих партнерів, залучення інвестицій, у тому
числі іноземних, збільшення доходів від операцій з експорту,
імпорту та реалізації зазначених товарів на внутрішньому ринку;
розглянути у двомісячний строк питання щодо змін до Положення
про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у
державній власності, при найманні на роботу, передбачивши
обов'язок керівника підприємства, яке є суб'єктом міжнародного
військово-технічного співробітництва, додержуватися вимог
міжнародних зобов'язань, законів, інших нормативно-правових актів
України;
забезпечити щоквартальне подання Президентові України
Державною митною службою України та Державним комітетом статистики
України звітів про фактичні міжнародні передачі товарів
військового призначення та подвійного використання.
7. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України
подати у двотижневий строк пропозиції щодо змін до структури
апарату Ради національної безпеки і оборони України.
8. Державному управлінню справами:
ужити заходів щодо забезпечення фінансування апарату Ради
національної безпеки і оборони України з урахуванням передбаченого
цим Указом збільшення штатної чисельності;
забезпечити в установленому порядку розміщення відповідних
структурних підрозділів Адміністрації Президента України, апарату
Ради національної безпеки і оборони України.
9. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента
України згідно з переліком (додаток N 2).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 1207/2002

ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 24 грудня 2002 року N 1207/2002
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Президента України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 442/2011 ( 442/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 947/2003 ( 947/2003 ) від 29.08.2003 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1167/2011 ( 1167/2011 ) від 16.12.2011 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 451/2011 ( 451/2011 ) від 13.04.2011 }

5. В Указі Президента України від 4 грудня 2001 року N 1184
( 1184/2001 ) "Про Положення про Головне управління з питань
діяльності військових формувань та правоохоронних органів
Адміністрації Президента України":
1) назву і статтю 1 після слів "з питань" доповнити словами
"судової реформи";
2) у Положенні, затвердженому цим Указом:
а) назву і пункт 1 після слів "з питань" доповнити словами
"судової реформи";
б) пункт 3 після слів "керівництва ними" доповнити словами
"реалізації державної політики у сфері міжнародного
військово-технічного співробітництва та експортного контролю", а
після слів "юстиції і судами" - словами "а також забезпечення
координації заходів щодо формування нової судової системи";
в) у пункті 4:
абзац другий доповнити словами "забезпечує координацію
заходів центральних органів виконавчої влади з питань проведення
судової реформи";
абзаци третій і четвертий після слів "правоохоронними
органами" доповнити словами "суб'єктами міжнародного
військово-технічного співробітництва та експортного контролю";
абзаци п'ятий і сьомий після слів "правоохоронних органів"
доповнити словами "суб'єктів міжнародного військово-технічного
співробітництва та експортного контролю";
абзац шостий після слів "про хід" доповнити словами "судової
реформи";
в абзаці дев'ятому слово "діяльності" замінити словами
"організації діяльності судів, органів юстиції";
абзац одинадцятий після слова "складу" доповнити словами
"керівників центральних органів виконавчої влади, які беруть
участь у міжнародному військово-технічному співробітництві та
експортному контролі, державних підприємств, установ, організацій
оборонно-промислового комплексу, підприємств з експорту (імпорту)
товарів військового призначення та подвійного використання та їх
звільнення з посад, а також керівників дорадчих органів у цій
сфері";
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"вивчає подання щодо утворення і ліквідації судів загальної
юрисдикції, кількісного складу цих судів, призначення суддів на
адміністративні посади та звільнення з цих посад, переведення
суддів, призначення вперше на посаду професійного судді та
звільнення суддів з посад, бере участь у підготовці проектів
указів Президента України з цих питань";
доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новими абзацами
такого змісту:
"опрацьовує за дорученням Глави Адміністрації Президента
України у п'ятиденний строк дозволи (висновки) на здійснення
міжнародних передач товарів, надані Державною службою експортного
контролю України, та готує пропозиції щодо їх погодження;
вивчає та аналізує діяльність центральних органів виконавчої
влади, дорадчих органів, державних підприємств, установ,
організацій у сфері міжнародного військово-технічного
співробітництва та експортного контролю, вносить пропозиції щодо
підвищення ефективності їх діяльності;
здійснює контроль за виконанням актів Президента України щодо
реалізації державної політики у сфері міжнародного
військово-технічного співробітництва;
вивчає за дорученням Президента України питання, пов'язані з
укладанням та реалізацією контрактів (договорів) з міжнародних
передач товарів військового призначення і подвійного використання,
поповненням державного бюджету від операцій з експорту (імпорту)
цих товарів, використанням коштів, одержаних від міжнародного
військово-технічного співробітництва".
У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом
дев'ятнадцятим;
г) у пункті 5:
абзац другий доповнити словами "і суб'єктів міжнародного
військово-технічного співробітництва та експортного контролю";
абзац четвертий після слова "навчаннях" доповнити словами
"конференціях, виставках, переговорах", а після слів "органами
юстиції" - словами "центральними органами виконавчої влади,
дорадчими органами, підприємствами, установами, організаціями, які
беруть участь у міжнародному військово-технічному співробітництві
та експортному контролі";
абзац п'ятий після слів "обороноздатності держави" доповнити
словами "судової реформи, міжнародного військово-технічного
співробітництва та експортного контролю";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його повноважень".
6. У статті 2 Указу Президента України від 20 березня
2002 року N 276 ( 276/2002 ) "Про розмежування повноважень
центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного
співробітництва з іноземними державами" слова "інших
нормативно-правових актів та цього Указу" замінити словами
"законів, інших нормативно-правових актів, міжнародних зобов'язань
України, цього Указу та щоквартально доповідають Президентові
України про їх виконання. Керівники цих органів несуть персональну
відповідальність за повноту і об'єктивність інформації, що
доповідається Президентові України".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 214/2004 ( 214/2004 ) від 23.02.2004 }

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК
( Склад Комітету з політики військово-технічного співробітництва
та експортного контролю при Президентові України втратив
чинність на підставі Указу Президента N 214/2004 ( 214/2004 )
від 23.02.2004 )

Додаток N 2
до Указу Президента України
від 24 грудня 2002 року N 1207/2002
(Опублікуванню не підлягає)вгору