Документ 1205-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.12.2015, підстава - 1002-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 грудня 2005 р. N 1205
Київ
Деякі питання щодо підвищення ефективності управління
підприємствами паливно-енергетичного комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1002 ( 1002-2015-п ) від 05.12.2015 }

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики
у паливно-енергетичному комплексі Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Передати Міністерству палива та енергетики повноваження з
управління корпоративними правами держави стосовно національних
акціонерних компаній "Нафтогаз України" та "Енергетична компанія
України".
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1205
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1002
( 1002-2015-п ) від 05.12.2015 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 червня
2004 р. N 794 ( 794-2004-п ) "Про утворення Національної
акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1651, N 38, ст. 2525, N 51,
ст. 3355; 2005 р., N 22, ст. 1226):
1) у пункті 11 постанови слова "та склад наглядової ради
Компанії (додаються)" замінити словами "Компанії (додається)";
2) у Статуті Національної акціонерної компанії "Енергетична
компанія України", затвердженому зазначеною постановою:
абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:
"Компанія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України і Мінпаливенерго, а також цим
Статутом";
пункт 17 викласти в такій редакції:
"17. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету
Міністрів України. Єдиним акціонером Компанії є держава в особі
Мінпаливенерго";
пункт 24 викласти в такій редакції:
"24. Статутний фонд Компанії може бути змінено виключно за
рішенням Мінпаливенерго, погодженим з Кабінетом Міністрів
України";
у пункті 27 слова "без погодження із засновником" замінити
словами "без погодження з Мінпаливенерго";
у пункті 29 слова "погодженим із засновником" замінити
словами "погодженим з Мінпаливенерго";
у пункті 31 слова "за погодженням із засновником" замінити
словами "за погодженням з Мінпаливенерго";
в абзаці другому пункту 32 словосполучення "щороку
засновником" замінити словосполученням "щороку Мінпаливенерго";
абзац другий пункту 33 викласти в такій редакції:
"Мінпаливенерго, яке здійснює повноваження загальних зборів
акціонерів";
назву розділу "Кабінет Міністрів України" замінити назвою
"Мінпаливенерго";
пункті 34 викласти в такій редакції:
"34. До повноважень Мінпаливенерго належить:
1) за погодженням з Кабінетом Міністрів України:
зміна розміру статутного фонду Компанії;
затвердження та відкликання голови, заступників голови,
членів наглядової ради та ревізійної комісії Компанії;
прийняття рішення про припинення діяльності Компанії
(реорганізацію, ліквідацію), утворення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
2) внесення змін до Статуту Компанії;
3) затвердження річних результатів діяльності та річних
фінансових планів Компанії, включаючи її дочірні підприємства, та
звітів про їх виконання, а також звітів і висновків ревізійної
комісії, визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків
Компанії;
4) прийняття рішення про визначення розміру, порядку та
строку сплати Компанією дивідендів до державного бюджету;
5) погодження рішень про додаткову емісію акцій Компанії та
акціонерних товариств, пакети акцій яких передано до статутного
фонду Компанії;
6) заслуховування звітів президента Компанії з питань її
діяльності;
7) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та
положень;
8) затвердження положення про структурні підрозділи
Компанії";
абзаци перший і третій пункту 35 викласти в такій редакції:
"35. Наглядову раду утворює Мінпаливенерго за погодженням з
Кабінетом Міністрів України у складі голови ради, його заступника
та п'яти членів ради. Діяльність наглядової ради припиняється з
дати прийняття Мінпаливенерго погодженого з Кабінетом Міністрів
України рішення про її зміну";
"Наглядова рада діє на підставі положення, що затверджується
Мінпаливенерго";
підпункт 1 пункту 36 викласти в такій редакції:
"1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень
Кабінету Міністрів України і Мінпаливенерго";
абзаци другий - четвертий пункту 37 викласти в такій
редакції:
"Президент Компанії підзвітний Мінпаливенерго, Кабінету
Міністрів України та наглядовій раді Компанії і несе перед ними
відповідальність за результати роботи Компанії.
Президент Компанії призначається на посаді Кабінетом
Міністрів України.
Трудовий контракт з президентом Компанії укладає в
установленому порядку Міністр палива та енергетики";
у підпункті 6 пункту 40 слова "із засновником" замінити
словами "з Мінпаливенерго";
абзаци перший і третій пункту 41 викласти в такій редакції:
"41. Ревізійну комісію Компанії утворює Мінпаливенерго за
погодженням з Кабінетом Міністрів України у складі голови комісії,
його заступника та трьох членів комісії. Діяльність ревізійної
комісії припиняється з дати прийняття Мінпаливенерго погодженого з
Кабінетом Міністрів України рішення про її зміну";
"Ревізійна комісія діє на підставі положення, що
затверджується Мінпаливенерго";
підпункти 1 і 3 пункту 42 викласти в такій редакції:
"1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності
Компанії та інформує Мінпаливенерго, Кабінет Міністрів України і
наглядову раду Компанії про її результати";
"3) повідомляє Мінпаливенерго і Кабінет Міністрів України про
виникнення загрози інтересам держави та інтересам Компанії або
виявлення зловживань, вчинених керівництвом Компанії";
у пункті 53 та абзаці другому пункту 54 слова "за рішенням
Кабінету Міністрів України" замінити словами "за рішенням
Мінпаливенерго, погодженим з Кабінетом Міністрів України";
пункт 55 викласти в такій редакції:
"55. Ліквідація Компанії проводиться призначеною
Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України
комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням
суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду";
перше речення пункту 57 викласти в такій редакції:
"57. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Мінпаливенерго або суду, за рішенням якого утворено
комісію";
пункт 58 викласти в такій редакції:
"58. Майно Компанії, що залишилося після задоволення вимог
кредиторів, використовується за рішенням Мінпаливенерго,
погодженим з Кабінетом Міністрів України".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1205
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
1998 р. N 747 ( 747-98-п ) "Про утворення Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 р. N 1438 ( 1438-2003-п ) "Про затвердження складу
спостережної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1993).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2004 р. N 1266 ( 1266-2004-п ) "Про затвердження Положення про
ревізійну комісію Національної акціонерної компанії "Енергетична
компанія України" та її складу" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 38, ст. 2518).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня
2004 р. N 1268 ( 1268-2004-п ) "Про затвердження Положення про
наглядову раду Національної акціонерної компанії "Енергетична
компанія України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38,
ст. 2520).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня
2005 р. N 99 ( 99-2005-р ) "Про затвердження складу ревізійної
комісії Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія
України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 784).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня
2005 р. N 162 ( 162-2005-р ) "Про затвердження складу наглядової
ради Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія
України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1226).вгору