Документ 1201-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. № 1201
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 1201

ПОРЯДОК
забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення ДІУ поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу та компенсації частини лізингових платежів за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

договір про компенсацію частини лізингових платежів - тристоронній договір, що укладається між ДІУ, заявником та відповідним органом забезпечення житлом, яким визначається механізм компенсації частини лізингових платежів за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до цього Порядку;

договір фінансового лізингу - договір фінансового лізингу, який укладається між ДІУ та заявником відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Законів України “Про фінансовий лізинг”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та з урахуванням вимог цього Порядку;

житло - квартира в житловому будинку, прийнятому в установленому порядку в експлуатацію, призначена та придатна для постійного проживання, в якій виконані внутрішні опоряджувальні роботи в повному обсязі;

заявник - поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та подали заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу відповідно до цього Порядку;

лізингодавець - ДІУ, яка уклала договір фінансового лізингу та передає лізингоодержувачу право володіння і користування житлом;

лізингоодержувач - заявник, який уклав договір фінансового лізингу та отримує від лізингодавця право володіння і користування житлом;

органи забезпечення житлом - центральний орган управління Національною поліцією, ДСНС, їх територіальні (у тому числі міжрегіональні) органи, установи, заклади та організації, що належать до сфери управління таких центральних органів виконавчої влади, де заявник проходить службу, а також органи державної влади, установи та організації, до яких у встановленому порядку відряджені поліцейські;

уповноважений підрозділ - структурний підрозділ апарату МВС ДСНС, центрального органу управління Національною поліцією, уповноважений на здійснення організації роботи, пов’язаної з виконанням цього Порядку.

3. Договори фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів укладаються із заявником за умови:

1) перебування заявника на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

2) наявності в заявника вислуги не менше ніж два роки, крім осіб, які мають статус учасника бойових дій;

3) якщо до досягнення заявником граничного віку перебування на службі залишилося не менше ніж п’ять років.

4. Договори фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів укладаються на строк до дати досягнення лізингоодержувачем граничного віку перебування на службі. Строк дії таких договорів не повинен бути менше ніж п’ять років та не може перевищувати 20 років.

5. У фінансовий лізинг передається житло, що перебувало в експлуатації не більш як протягом 20 років чи реконструкція (капітальний ремонт) якого здійснено не більше ніж за 10 років до укладення договору фінансового лізингу та відповідає нормативній площі житла, яка становить 31,5 кв. метра загальної площі на одинокого заявника чи сім’ю заявника у складі двох осіб та 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї, але не більше ніж 73,5 кв. метра.

Допускається перевищення нормативної площі житла не більш як на 25 відсотків, при цьому вартість понаднормативної площі житла сплачується лізингоодержувачем авансовим платежем за власний рахунок згідно з умовами договору фінансового лізингу.

6. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що передається у фінансовий лізинг, не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном та збільшену для:

1) мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова - у 1,75 раза;

2) міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза;

3) міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 раза.

7. Для отримання житла на умовах фінансового лізингу заявник подає органу забезпечення житлом за місцем проходження служби або відрядження заяву, в якій зазначає специфікацію житла, зокрема:

1) найменування населеного пункту;

2) загальну площу та кількість кімнат;

3) інші характеристики, зокрема щодо доступу до житла (для осіб з особливими потребами).

8. Орган забезпечення житлом протягом 10 робочих днів розглядає подані заявником документи та у разі, коли:

1) документи відповідають умовам цього Порядку, письмово інформує про це заявника та надсилає уповноваженому підрозділу інформацію про заявника, специфікацію житла, яке він бажає отримати на умовах фінансового лізингу, та документ, в якому визначено дату досягнення заявником граничного віку перебування на службі;

2) подані заявником документи не відповідають умовам цього Порядку, повертає заявнику отримані документи з відповідним обґрунтуванням.

9. Уповноважений підрозділ щомісяця передає ДІУ узагальнену інформацію про заявників, специфікацію житла, яке вони бажають отримати на умовах фінансового лізингу, та про відповідні органи забезпечення житлом за визначеною ДІУ формою.

10. ДІУ протягом 30 календарних днів розглядає отримані документи і повідомляє відповідним органам забезпечення житлом:

1) про наявність у власності житла для передачі у фінансовий лізинг відповідно до цього Порядку із зазначенням такої інформації:

місця розташування житла (повної адреси);

кількості кімнат у житлі;

загальної та житлової площі житла;

загальної вартості та вартості 1 кв. метра житла;

відомостей про суми лізингового платежу та інші істотні умови договору фінансового лізингу;

2) про відсутність у власності необхідного житла для передачі у фінансовий лізинг відповідно до цього Порядку та очікувані строки його придбання в установленому законодавством порядку.

11. Орган забезпечення житлом після надходження від ДІУ інформації про наявність житла для передачі у фінансовий лізинг повідомляє протягом п’яти робочих днів про це заявнику.

12. Заявник для укладення договорів фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів подає органу забезпечення житлом заяву і такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті);

3) видані органом реєстрації копії довідок про реєстрацію місця проживання заявника та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з ним;

4) копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки (за наявності);

5) копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності);

6) довідку про доходи членів сім’ї заявника за останні шість місяців;

7) довідку про перебування заявника на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

13. Орган забезпечення житлом протягом 10 робочих днів розглядає отримані від заявника документи та у разі їх відповідності встановленим умовам цього Порядку і за наявності для компенсації частини лізингових платежів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, або інших джерел, не заборонених законодавством:

1) укладає з ДІУ та заявником договір про компенсацію частини лізингових платежів з відкладальною обставиною.

Відкладальною обставиною в договорі про компенсацію частини лізингових платежів, за якою такий договір набере чинності, буде укладення між ДІУ та заявником договору фінансового лізингу;

2) подає ДІУ для укладення договору фінансового лізингу отримані від заявника документи, а також довідку про доходи заявника за останні шість місяців.

14. ДІУ на підставі отриманих від органу забезпечення житлом документів укладає з відповідним заявником договір фінансового лізингу.

За договором фінансового лізингу лізингодавець передає належне йому на праві власності житло у платне користування лізингоодержувачу.

Обов’язковою умовою договору фінансового лізингу є перехід права власності на житло від лізингодавця до лізингоодержувача у разі повного виконання лізингоодержувачем зобов’язань за цим договором та на визначених у договорі умовах.

15. Вартість житла протягом строку дії договору фінансового лізингу не змінюється.

16. ДІУ протягом п’яти робочих днів після укладення договору фінансового лізингу надсилає його копію відповідному органу забезпечення житлом.

У разі перевищення нормативної площі житла додатково подається інформація про сплату лізингоодержувачем авансового платежу.

17. Орган забезпечення житлом щомісяця інформує відповідний уповноважений підрозділ про укладені договори.

18. Лізингові платежі включають:

1) суму, яка відшкодовує частину вартості житла;

2) суму винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг житло за фіксованою відсотковою ставкою, розмір якої визначається з урахуванням вартості залучених (запозичених) фінансових ресурсів, але не більше ставки рефінансування, установленої для ДІУ.

19. Розмір лізингових платежів, які сплачуються лізингоодержувачем, зменшується на суму компенсації частини лізингових платежів, яку перераховує на рахунок ДІУ орган забезпечення житлом.

20. Сума компенсації частини лізингових платежів включає частину суми, яка відшкодовує частину вартості житла, та в повному обсязі суму винагороди лізингодавцю.

Розмір частини суми, яка відшкодовує частину вартості житла, визначається з урахуванням:

стажу служби лізингоодержувача:

- від 5 до 10 років вислуги - 10 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла;

- від 10 до 15 років вислуги - 20 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла;

- від 15 і більше років вислуги - 30 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла;

кількості членів сім’ї лізингоодержувача - за наявності дітей віком до 18 років, що перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розмір частини щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла, збільшується на 5 відсотків на кожну дитину, але не більш як на 10 відсотків.

21. Лізингоодержувач протягом строку дії договору фінансового лізингу несе витрати на утримання житла, пов’язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, у тому числі витрати за спожиті житлово-комунальні послуги.

22. Лізингоодержувач письмово повідомляє лізингодавцю та органу забезпечення житлом про зміну складу сім’ї/сімейного стану та/або зняття з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Після отримання зазначеного повідомлення до договору про компенсацію частини лізингових платежів у разі потреби вносяться зміни.

У разі переведення лізингоодержувача для подальшого проходження служби до іншого органу забезпечення житлом до договору про компенсацію частини лізингових платежів вносяться зміни щодо заміни органу забезпечення житлом.

23. ДІУ щомісяця подає відповідним органам забезпечення житлом та уповноваженим підрозділам інформацію про залишок невідшкодованої частини вартості житла та розміри лізингових платежів за кожним договором фінансового лізингу.

24. Несплачені лізингові платежі в повному обсязі погашаються лізингодавцю органом забезпечення житлом у разі:

1) звільнення лізингоодержувача із служби у зв’язку з пораненням (травмою, каліцтвом, контузією), отриманим під час виконання службових обов’язків, унаслідок чого йому встановлено інвалідність I групи, крім випадків, коли поранення (травма, каліцтво або контузія) є наслідком навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю, вчинення діяння, яке є кримінальним чи адміністративним правопорушенням, або дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

У разі настання зазначених обставин до органу забезпечення житлом подаються такі засвідчені в установленому порядку документи:

копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією щодо встановлення лізингоодержувачу I групи інвалідності;

копія постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (травми, каліцтва або контузії);

копії акта розслідування нещасного випадку та акта про нещасний випадок (у тому числі поранення), складених відповідно за формами Н-5 і Н-1;

2) загибелі лізингоодержувача під час виконання службових обов’язків (за винятком самогубства, крім випадку доведення особи до самогубства, який встановлено судом) або смерті внаслідок отримання поранення (травми, каліцтва, контузії) за зазначених обставин за умови наявності в лізингоодержувача членів сім’ї, які проживали та перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, разом з ним.

У разі настання зазначених обставин до органу забезпечення житлом подаються такі засвідчені в установленому порядку документи:

витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) лізингоодержувача із списків особового складу;

копії акта розслідування нещасного випадку та акта про нещасний випадок (у тому числі поранення), складених відповідно за формами Н-5 і Н-1;

копія свідоцтва про смерть лізингоодержувача;

копія відповідного рішення суду в разі доведення особи до самогубства.

25. Договір фінансового лізингу може бути достроково розірвано з ініціативи лізингодавця у разі:

прострочення лізингоодержувачем сплати лізингових платежів більше ніж на 90 днів;

надання лізингоодержувачем житла в сублізинг;

в інших випадках, передбачених договором фінансового лізингу та Законом України “Про фінансовий лізинг”.

Договір фінансового лізингу не може бути достроково розірвано з ініціативи лізингодавця в разі настання випадків, передбачених пунктом 24 цього Порядку, а також у разі виникнення заборгованості за договором про компенсацію частини лізингових платежів з боку органу забезпечення житлом через відсутність відповідних бюджетних призначень.

26. Договір про компенсацію частини лізингових платежів припиняє свою дію у разі:

1) звільнення лізингоодержувача із служби (крім випадків, зазначених у пункті 24 цього Порядку);

2) зняття лізингоодержувача з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

3) дострокового розірвання договору фінансового лізингу;

4) в інших випадках, передбачених договором про компенсацію частини лізингових платежів.

27. У разі припинення дії договору про компенсацію частини лізингових платежів:

1) за лізингоодержувачем зберігається право користування та право на викуп житла (предмета лізингу) на умовах договору фінансового лізингу;

2) до договору фінансового лізингу вносяться зміни в частині встановлення суми винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг житло на рівні діючої ставки ДІУ із забезпечення житлом громадян на умовах фінансового лізингу з першого числа місяця, наступного за місяцем, коли договір про компенсацію частини лізингових платежів було достроково розірвано чи припинено.

28. У разі розірвання чи припинення договорів фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів (крім випадку дострокової сплати лізингоодержувачем повної суми лізингових платежів згідно із договором фінансового лізингу) ДІУ протягом 10 банківських днів повертає органу забезпечення житлом сплачену ним частину суми, яка відшкодовує частину вартості житла, згідно з договором про компенсацію частини лізингових платежів.

29. Сума коштів державного бюджету, повернутих органу забезпечення житлом відповідно до пункту 28 цього Порядку, зараховується до спеціального фонду державного бюджету та використовується таким органом відповідно до кошторису для розрахунку за іншими договорами про компенсацію частини лізингових платежів.

30. Після виконання умов договорів фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів ДІУ:

1) передає лізингоодержувачу право власності на житло, для державної реєстрації права власності на яке подає необхідні документи, включаючи довідку про факт виконання умов договорів фінансового лізингу та про компенсацію частини лізингових платежів;

2) надсилає відповідним органу забезпечення житлом та уповноваженому підрозділу повідомлення про передачу лізингоодержувачу документів для державної реєстрації права власності на житло.

31. У разі отримання житла у власність та за умови його відповідності установленій нормі житлової площі поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту знімається з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

32. У разі укладення заявником договору фінансового лізингу виплати компенсації за найом (піднайом, оренду) житла, передбачені іншими нормативно-правовими актами, не здійснюються.

33. Виплата компенсації частини лізингових платежів здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених органу забезпечення житлом на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

34. Витрати органів поліції охорони Національної поліції, пов’язані з виконанням цього Порядку, здійснюються за рахунок надходжень від надання послуг з охорони, що надаються ними на договірних засадах, та інших джерел, не заборонених законодавством.

35. Заявник може використати право на отримання відповідно до цього Порядку житла у власність на умовах фінансового лізингу один раз.вгору