Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Порядок від 03.08.20001200
Документ 1200-2000-п, поточна редакція — Редакція від 20.11.2018, підстава - 955-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2000 р. № 1200
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 906 від 16.06.2003
№ 1830 від 26.11.2003
№ 946 від 26.07.2004
№ 1572 від 17.11.2004
№ 305 від 20.04.2005
№ 86 від 01.02.2006
№ 483 від 31.05.2012
№ 399 від 05.06.2013
№ 504 від 01.10.2014
№ 294 від 26.04.2017
№ 955 від 14.11.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Реорганізувати Міжвідомчу комісію з координації дій щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Національної програми "Діти України", утворену постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 767, у Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства (додається).

3. {Абзац перший пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 906 від 16.06.2003}

Голові Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства затвердити у місячний термін персональний склад Комісії.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 767 (ЗП України, 1996 р., № 14, ст. 392), крім абзацу першого пункту 1;

постанову Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 262).

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2000 р. № 1200

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства

{У тексті Положення та додатка до нього слова "Держкоммолодьспорттуризм" в усіх відмінках замінено словами "Держкомсім'ямолодь" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 906 від 16.06.2003}

{У тексті Положення та додатка до нього слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1572 від 17.11.2004}

{У тексті Положення та додатка до нього слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 305 від 20.04.2005}

{У тексті Положення та додатка до нього слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 86 від 01.02.2006}

1. Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства (далі - Комісія) є тимчасовим консультативним, дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань охорони дитинства;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері охорони дитинства.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері охорони дитинства;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її повноважень;

{Підпункт 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 955 від 14.11.2018}

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виконання пріоритетних завдань державної політики у сфері охорони дитинства;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

6) схвалює та подає в установленому порядку на розгляд Президента України щорічну державну доповідь про становище дітей в Україні та стан реалізації державної політики у сфері охорони дитинства згідно з додатком.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) з метою підготовки пропозицій та рекомендацій з актуальних питань правового і соціального захисту дітей;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними міжнародними організаціями та органами зарубіжних країн.

7. До складу Комісії входять Міністр соціальної політики (голова Комісії), Міністр охорони здоров’я (заступник голови Комісії), Міністр освіти і науки (заступник голови Комісії), заступники Міністра закордонних справ, Міністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра культури, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Міністра молоді та спорту, Міністра інформаційної політики, Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступники керівників Національної поліції, Держстату, Держкомтелерадіо, ДМС, а також за згодою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента України з прав дитини, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, народні депутати України, заступники керівників Федерації професійних спілок, Інституту демографії та соціологічних досліджень, перші віце-президенти Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, постійний представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, представник Міжнародної організації праці в Україні, представник Міжнародної організації з міграції в Україні, голова Громадської ради при Мінсоцполітики, представники громадських організацій, які провадять свою діяльність у сфері захисту прав дітей.

Кількість представників громадських організацій у складі Комісії повинна бути не більше однієї третини загальної кількості членів Комісії.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 906 від 16.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 946 від 26.07.2004, № 1572 від 17.11.2004, № 305 від 20.04.2005, № 86 від 01.02.2006; в редакції Постанови КМ № 483 від 31.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 399 від 05.06.2013, № 504 від 01.10.2014, № 294 від 26.04.2017; в редакції Постанови КМ № 955 від 14.11.2018}

8. Персональний склад Комісії формує та затверджує її голова.

9. Голова, його заступники та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

10. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови, але не менше ніж один раз на три місяці. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за тиждень до засідання.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 483 від 31.05.2012}

Засідання Комісії веде голова або за дорученням голови - один з його заступників.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Для участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

Засідання Комісії може бути скликане позачергово за ініціативою голови Комісії або його заступника у разі виникнення надзвичайних ситуацій або необхідності невідкладного вирішення питань у сфері охорони дитинства.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 14.11.2018}

11. У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою Комісії він направляє на засідання представника з правом брати участь у голосуванні.

12. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації, що належать до її повноважень.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

13. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

14. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує її голова, і надсилається для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, окремими посадовими особами, представниками громадських організацій тощо.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 483 від 31.05.2012}

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, окремі посадові особи, представники громадських організацій повідомляють Комісію про наслідки розгляду прийнятих нею рішень.

15. Голова Комісії затверджує зміст державної доповіді про становище дітей в Україні у попередньому році та рекомендації з її підготовки.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

16. Про свою діяльність і прийняті рішення Комісія систематично інформує громадськість у засобах масової інформації.

17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінсоцполітики.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 483 від 31.05.2012}Додаток
до Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства

ПОРЯДОК
підготовки і розповсюдження щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні

1. Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні (далі - доповідь) є офіційним документом, що готується з метою забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадськості України об'єктивною систематизованою аналітичною інформацією про становище дітей та тенденції його змін у ході здійснюваних соціально-економічних перетворень і містить відомості про економічні, правові, соціальні та інші заходи, які вживаються в Україні для забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

Доповідь покликана сприяти уточненню пріоритетів у розв'язанні проблем дитинства, а також формуванню плану дій щодо забезпечення прав дітей, їх виживання, захисту і розвитку.

2. У доповіді використовуються офіційні дані державної статистичної звітності та аналітичні розробки центральних органів виконавчої влади, відповідних наукових установ, інших організацій.

Для підготовки доповіді використовуються матеріали Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про становище дітей у регіонах, а також результати наукових досліджень з питань життєдіяльності та розвитку дітей.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 483 від 31.05.2012}

4. Мінсоцполітики організовує підготовку проекту доповіді на основі пропозицій, поданих заінтересованими органами виконавчої влади, Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук, Національною академією медичних наук та організаціями, які забезпечують розв’язання проблем у сфері охорони дитинства.

Пропозиції подаються Мінсоцполітики щороку до 1 липня.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 906 від 16.06.2003; в редакції Постанов КМ № 483 від 31.05.2012, № 955 від 14.11.2018}

5. Координація дій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за підготовку відповідних розділів та доповіді в цілому, здійснюється Міжвідомчою комісією з питань охорони дитинства.

6. Після схвалення на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства доповідь подається в установленому порядку Президентові України у квітні наступного року.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1830 від 26.11.2003}

До доповіді додаються підготовлені в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення становища дітей.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 504 від 01.10.2014}

7. Розповсюдження доповіді здійснює Мінсоцполітики.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 483 від 31.05.2012}вгору