Документ 1198-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 листопада 2011 р. N 1198-р
Київ
Про схвалення Концепції реформування системи
підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад

1. Схвалити Концепцію реформування системи підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад, що додається.
2. Національному агентству з питань державної служби разом з
іншими заінтересованими органами розробити і подати у місячний
строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів
( 480-2012-р ) з реалізації схваленої цим розпорядженням
Концепції.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 р. N 1198-р
КОНЦЕПЦІЯ
реформування системи
підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад

Проблема, на розв'язання якої спрямована Концепція
Ця Концепція розроблена з метою проведення до 2014 року
цілісної та системної реформи у сфері підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад.
Становлення демократичної, правової, соціальної держави,
розвиток громадянського та інформаційного суспільства, європейська
інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та
економічних реформ вимагають, щоб компетентність, професіоналізм і
лідерство відігравали провідну роль у діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р.
N 564 ( 564-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51,
ст. 1701) затверджено Положення про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування.
Однак внаслідок ряду причин в Україні не було створено
ефективну систему підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
(далі - система підвищення кваліфікації), яка достатньою мірою
задовольняла б потреби органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у високопрофесійних кадрах, здатних
ефективно виконувати поставлені перед ними завдання.
Основними проблемами діючої системи підвищення кваліфікації
є:
неврегульованість питань щодо визначення статусу навчальних
закладів, що належать до системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування та забезпечують підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад (далі - навчальні заклади системи
підвищення кваліфікації);
невідповідність наявних програм підвищення кваліфікації
вимогам щодо діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування;
відсутність механізму залучення депутатів місцевих рад до
підвищення кваліфікації;
відсутність прямого взаємозв'язку між підвищенням
кваліфікації та кар'єрним зростанням.
Для забезпечення ефективного функціонування системи
підвищення кваліфікації необхідно удосконалити відповідну
нормативно-правову базу, розробити ефективний механізм вивчення
потреб і оцінки якості навчання, поліпшення ресурсного
забезпечення, посилення кадрового і науково-методичного
потенціалу.
Удосконалення системи підвищення кваліфікації можливе шляхом
її реформування відповідно до положень цієї Концепції.
Мета і завдання Концепції
Метою Концепції є визначення шляхів і способів забезпечення
підвищення професійної компетентності державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
шляхом створення належних умов для їх безперервного навчання в
навчальних закладах системи підвищення кваліфікації, шляхом
стажування, а також самостійного навчання з урахуванням кращої
світової практики та вітчизняних традицій.
Основними завданнями Концепції є розроблення:
механізму підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад для ефективного здійснення покладених на
них повноважень;
нормативно-правової бази з питань підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Реформування системи підвищення кваліфікації
здійснюватиметься на нових організаційно-методичних засадах за
такими принципами:
обов'язковість навчання;
плановість навчання;
випереджальний характер навчання;
безперервність навчання (під час проходження державної
служби, служби в органах місцевого самоврядування або здійснення
депутатами своїх повноважень), його наступність, цілісність,
інноваційний характер;
індивідуалізація та диференціація підходів до навчання.
Впровадження в практику зазначених принципів відбуватиметься
шляхом:
дотримання системності та безперервності підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад у кожному регіоні;
визначення видів підвищення кваліфікації для відповідних
категорій державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад із застосуванням
інноваційних форм і методів професійного розвитку кадрів сфери
державного управління та місцевого самоврядування;
створення належних умов для розвитку конкурентного середовища
на ринку надання освітніх послуг навчальними закладами системи
підвищення кваліфікації;
запровадження інноваційних методів оцінювання результатів
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
зміцнення взаємозв'язку між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та навчальними закладами системи
підвищення кваліфікації.
Для досягнення зазначеної мети передбачається:
удосконалити нормативно-правову базу з питань підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад;
внести зміни до програм підвищення кваліфікації, що
відповідають перспективам розвитку державного управління,
місцевого самоврядування, держави і суспільства в цілому;
привести зміст та обсяг навчальних годин програм підвищення
кваліфікації у відповідність з пріоритетними напрямами державної
політики та перспективами розвитку людських ресурсів на основі
планування кар'єрного зростання державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
оптимізувати видатки на функціонування системи підвищення
кваліфікації;
створити належні умови для залучення науково-педагогічних і
наукових працівників, працівників державних органів та органів
місцевого самоврядування до роботи в навчальних закладах системи
підвищення кваліфікації;
запровадити європейські освітні технології, методи і новітні
методики в систему підвищення кваліфікації;
удосконалити порядок провадження діяльності навчальних
закладів системи підвищення кваліфікації;
забезпечити посилення мотивації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування до систематичного
підвищення кваліфікації для їх успішного кар'єрного зростання, а
також мотивації депутатів місцевих рад до навчання;
поліпшити інформаційне, матеріально-технічне забезпечення
функціонування системи підвищення кваліфікації;
забезпечити організацію та координацію наукових досліджень з
питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад,
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій,
засідань за круглим столом, симпозіумів, семінарів з таких питань;
організувати проведення державного моніторингу, методичного
та аналітичного супроводження діяльності системи підвищення
кваліфікації.
Реформування системи підвищення кваліфікації
здійснюватиметься шляхом:
оптимізації та спрощення процедури розміщення державного
замовлення на підвищення кваліфікації;
чіткого визначення прав і обов'язків сторін, що формують,
розміщують та виконують державне замовлення;
забезпечення актуалізації та практичної спрямованості змісту
навчання;
здійснення дієвого державного контролю за організацією
підвищення кваліфікації та його якістю.
Реформування системи підвищення кваліфікації
здійснюватиметься трьома етапами з урахуванням першочергових,
середньострокових та перспективних завдань.
На першому, підготовчому етапі (2011-2012 роки)
передбачається:
розробити, узгодити та затвердити план заходів з реалізації
Концепції;
удосконалити нормативно-правову базу з питань підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад, зокрема впровадити нові
форми, види та періодичність навчання.
На другому етапі (2013 рік) передбачається забезпечити
розвиток системи підвищення кваліфікації, а саме:
затвердити вимоги до змісту та обсягу навчальних годин
програм підвищення кваліфікації;
упорядкувати мережу навчальних закладів системи підвищення
кваліфікації.
На третьому етапі (2014 рік) передбачається модернізувати
систему підвищення кваліфікації, зокрема запровадити механізм
забезпечення прямого зв'язку між підвищенням кваліфікації і
кар'єрним зростанням державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на державній
службі та службі в органах місцевого самоврядування.
Реалізація Концепції передбачає:
визначення Нацдержслужби відповідальною за загальну
координацію роботи з реалізації Концепції, яка забезпечить
організацію підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
і встановлення вимог до організації процесу підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад закладами державної та
комунальної форми власності, здійснення контролю за їх
дотриманням;
визначення Національної академії державного управління при
Президентові України, у складі якої функціонує Інститут підвищення
кваліфікації керівних кадрів (далі - Академія), відповідальною за
організаційно-методичне забезпечення системи підвищення
кваліфікації.
Академія повинна здійснювати функції методичного контролю за
організацією процесу підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, а
також контроль за підвищенням кваліфікації науково-педагогічних
працівників навчальних закладів системи підвищення кваліфікації.
Академія як основний навчальний заклад системи підвищення
кваліфікації:
визначає вимоги до структури і змісту програм підвищення
кваліфікації та проводить їх експертизу;
забезпечує підвищення кваліфікації та проводить стажування
науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів
системи підвищення кваліфікації;
розробляє необхідне навчально-методичне забезпечення;
визначає основні напрями навчальної роботи та основні
критерії її ефективності, вимоги до рівня викладання навчальних
дисциплін, рівня засвоєння слухачами їх змісту;
надає методичну допомогу в навчанні депутатів місцевих рад, у
тому числі безпосередньо за місцем діяльності рад шляхом
консультативної та інформаційної підтримки;
співпрацює з недержавними організаціями, які спеціалізуються
на проведенні навчань, зокрема тренінгів, з актуальних питань
державного управління та місцевого самоврядування;
надає консультативну та інформаційну підтримку навчальним
закладам системи підвищення кваліфікації.
Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад здійснюється за
такими видами:
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
тематичні постійно діючі семінари;
тематичні короткострокові семінари;
стажування в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування;
самостійне навчання (самоосвіта), зокрема в рамках щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", що
проводиться серед державних службовців.
Для кожного виду підвищення кваліфікації Академія розробляє і
впроваджує нові форми та методи навчання, узгоджені з
освітньо-професійними і професійними програмами та
нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту.
Очікувані результати реалізації Концепції
Реалізація Концепції сприятиме проведенню єдиної державної
політики у сфері підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
і дасть змогу:
створити ефективну систему підвищення кваліфікації, що
забезпечить підвищення ефективності державного управління та
місцевого самоврядування в цілому;
оптимізувати мережу навчальних закладів системи підвищення
кваліфікації, задовольнити в повному обсязі потребу в підвищенні
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад;
впровадити інноваційні форми та види підвищення кваліфікації
для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад, що сприятиме кваліфікованому здійсненню
ними своїх повноважень та виконанню покладених на них обов'язків;
забезпечити формування та закріплення на основі програм
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад таких
демократичних цінностей, як активна участь у житті суспільства,
патріотизм, лідерство, відповідальність, толерантність, гуманізм і
соціальне партнерство;
забезпечити цільове використання бюджетних коштів, виділених
для організації підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
підвищити навчальну спроможність системи підвищення
кваліфікації, її орієнтованість на виконання Національного плану
дій щодо виконання Програми економічних реформ на
2010-2014 "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від
27 квітня 2011 р. N 504 ( 504/2011 ).
Реалізація Концепції сприятиме створенню умов для правового,
економічного та організаційного забезпечення розвитку системи
підвищення кваліфікації, визначенню шляхів створення безперервної
ефективної системи підвищення кваліфікації, що забезпечить
розвиток професійної компетентності державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад,
підвищення результативності їх роботи, відкритість і прозорість
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Фінансове забезпечення реалізації Концепції
Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.вгору