Документ 1197-99-п, попередня редакція — Редакція від 21.06.2000, підстава - 1002-2000-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 1999 р. N 1197
Київ
Про порядок отримання закладами та установами
охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької
діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту
етилового і здійснення контролю за його цільовим
використанням
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2112 ( 2112-99-п ) від 22.11.99
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я
спирту етилового і здійснення контролю за його цільовим
використанням;
Порядок отримання вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується
для виготовлення лікарських засобів, ветеринарних лікарських
засобів і препаратів, та здійснення контролю за його цільовим
використанням.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1999 р. N 1197
ПОРЯДОК
отримання закладами та установами охорони
здоров'я спирту етилового і здійснення контролю
за його цільовим використанням

1. Цей Порядок, розроблений на виконання Закону України "Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та
алкогольні напої" ( 178/96-ВР ), визначає механізм отримання
закладами та установами охорони здоров'я спирту етилового, що
використовується для забезпечення лікувально-діагностичного
процесу і виконання лабораторних досліджень, виготовлення
лікарських засобів аптечними закладами, компонентів і препаратів
крові - станціями переливання крові, а також здійснення контролю
за його обігом та цільовим використанням.
Забезпечення закладів та установ охорони здоров'я спиртом
етиловим здійснюють аптечні бази (склади), бази (склади)
спецмедпостачання, що відпускають спирт без ліцензії на його
оптову торгівлю.
Перелік аптечних баз (складів), баз (складів)
спецмедпостачання затверджується.
2. Аптечні бази (склади), бази (склади) спецмедпостачання
відпускають спирт етиловий закладам та установам охорони здоров'я
з оптово-торгівельною націнкою не більше ніж 15 відсотків.
3. Місця зберігання спирту етилового на аптечних базах
(складах), базах (складах) спецмедпостачання повинні відповідати
технологічним, протипожежним, санітарним нормам і правилам техніки
безпеки.
4. З метою отримання спирту етилового для забезпечення
лікувально-діагностичного процесу, виконання лабораторних
досліджень, виготовлення станціями переливання крові компонентів і
препаратів крові заклади та установи охорони здоров'я за
погодженням з Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій, та аптечні заклади, що
використовують спирт етиловий для виготовлення лікарських засобів,
подають до аптечних баз (складів), баз (складів) спецмедпостачання
за два місяці до початку наступного року розрахунок прогнозної
потреби спирту етилового на рік (у розрізі кварталів), які в свою
чергу подають загальний розрахунок прогнозної потреби на рік (у
розрізі кварталів) до МОЗ за місяць до початку наступного року за
формою згідно з додатками 1 і 2.
Заклади та установи охорони здоров'я подають аптечній базі
(складу), базі (складу) спецмедпостачання завірену нотаріально
копію ліцензії: відповідно на зайняття медичною практикою,
виготовлення та оптову реалізацію лікарських засобів, роздрібну
реалізацію лікарських засобів, переробку і зберігання донорської
крові та її компонентів, реалізацію їх і виготовлення з них
препаратів.
У разі утворення закладів та установ охорони здоров'я
протягом року для забезпечення ними лікувально-діагностичного
процесу, виконання лабораторних досліджень, виготовлення
лікарських засобів (у тому числі компонентів і препаратів крові)
до аптечної бази (складу), бази (складу) спецмедпостачання
подається розрахунок прогнозної потреби спирту етилового на
наступний період.
5. МОЗ визначає загальну потребу спирту етилового, що
використовується для зазначених у пункті 1 цього Порядку цілей, і
подає розрахунок до Мінекономіки для отримання відповідних
лімітів.
6. На підставі поданого розрахунку загальної потреби спирту
етилового Мінекономіки надсилає МОЗ та Міністерству фінансів
повідомлення про ліміти спирту етилового на квартал.
7. На підставі повідомлень Мінекономіки про ліміти МОЗ
надсилає розподільчі відомості Міністерству фінансів для
оформлення нарядів на отримання спирту етилового.
8. Аптечні бази (склади), бази (склади) спецмедпостачання
зобов'язані подати продавцю спирту етилового довідку органу
державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності як платника податків, в якій
зазначаються обсяг і мета використання спирту етилового.
9. Для отримання в органі державної податкової служби за
місцем реєстрації довідки про обсяг і мету використання спирту
етилового аптечна база (склад), база (склад) спецмедпостачання
обов'язково подає:
довідку МОЗ, якою підтверджується, що вона є отримувачем
спирту етилового для закладів та установ охорони здоров'я із
зазначенням обсягу і мети використання спирту етилового;
розрахунок потреби у спирті етиловому згідно з нормами його
витрат, з урахуванням мети його використання та обсягу
виробництва, скріплений підписами керівника аптечної бази
(складу), бази (складу) спецмедпостачання, головного бухгалтера і
печаткою;
копію довідки про реєстрацію місць зберігання спирту
етилового.
10. Виходячи з мети використання спирту етилового згідно з
цим Порядком уповноважена посадова особа органу державної
податкової служби за місцем реєстрації аптечної бази (складу) та
бази (складу) спецмедпостачання і на її вимогу оформляє довідку у
трьох примірниках згідно з додатком 3.
Кожний примірник довідки підписується керівником органу
державної податкової служби (або його заступником), скріплюється
печаткою та реєструється в журналі вихідної кореспонденції. Один
примірник довідки надсилається Міністерству фінансів, два
примірники видаються під розписку уповноваженій особі аптечної
бази (складу), бази (складу) спецмедпостачання, один з яких
зберігається у його справі з відміткою про отримання ним довідки
та зазначенням прізвища і посади уповноваженої посадової особи
аптечної бази (складу), бази спецмедпостачання, інший -
передається ним продавцю спирту.
Міністерство фінансів разом з нарядом на отримання спирту
етилового видає продавцю спирту довідку, що надійшла від органу
державної податкової служби.
11. Аптечні бази (склади), бази (склади) спецмедпостачання
щокварталу подають до органу державної податкової служби за місцем
своєї реєстрації, а також до МОЗ та територіального управління
Міністерству фінансів звіт про надходження та використання спирту
етилового для забезпечення лікувально-діагностичного процесу,
виконання лабораторних досліджень, виготовлення лікарських засобів
(у тому числі компонентів і препаратів крові) за формою згідно з
додатком 4.
12. Заклади та установи охорони здоров'я несуть
відповідальність за нецільове використання спирту відповідно до
законодавства.

Додаток 1
до Порядку отримання закладами та
установами охорони здоров'я спирту
етилового і здійснення контролю за
його цільовим використанням

РОЗРАХУНОК
прогнозної потреби спирту етилового на ____ рік
__________________________________________________________________
(повна назва закладу, установи охорони здоров'я) __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ N | Мета | Прогнозний | Одиниця | Норма | Потреба на п/п| використання | річний | виміру |природних | рік | | обсяг | |втрат на |------------- | | витрат, | |одиницю |кілогра- |дал | | виробництва| |виміру, | мів | | | | |кілограмів| | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу, установи охорони здоров'я ______________________
(підпис) Головний бухгалтер ______________________
(підпис)
МП

Додаток 2
до Порядку отримання закладами та
установами охорони здоров'я спирту
етилового і здійснення контролю за
його цільовим використанням

РОЗРАХУНОК
прогнозної потреби спирту етилового
на ____ квартал ____ року
------------------------------------------------------------------ (повна назва закладу, установи охорони здоров'я)
------------------------------------------------------------------ N | Мета | Прогнозний | Одиниця | Норма | Потреба на п/п| використання | обсяг | виміру |природних | квартал | | витрат, | |втрат на |------------- | | виробництва| |одиницю |кілогра- |дал | | | |виміру, | мів | | | | |кілограмів| | ------------------------------------------------------------------
Керівник закладу, установи охорони здоров'я ______________________
(підпис) Головний бухгалтер ______________________
(підпис)
МП

Додаток 3
до Порядку отримання закладами та
установами охорони здоров'я спирту
етилового і здійснення контролю за
його цільовим використанням
ДОВІДКА N ________
про обсяг і мету використання спирту етилового
Державна податкова інспекція _____________________________________
(місцезнаходження) повідомляє, що установа, підприємство ____________________________
(повна назва) зареєстроване за адресою _________________________________________
(місце реєстрації)
і взяте на облік як платник податків, подало плановий розрахунок
обсягів одержання та виробництва продукції _______________________ __________________________________________________________________
(цілі використання або повний перелік продукції, для виготовлення __________________________________________________________________
якої потрібен спирт етиловий)
На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою
акцизного збору за ставкою 0,2 екю підлягає продажу для
забезпечення лікувально-діагностичного процесу, лабораторних
досліджень, виробничого процесу протягом ______ кварталу ________
року __________________________________________________________________
(обсяг спирту етилового цифрами та словами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"____" ____________ ______ р. N ________
Начальник інспекції _________________ _____________________
(підпис) (розшифрування)
"___" ___________ ______ р.
МП

Додаток 4
до Порядку отримання закладами та
установами охорони здоров'я спирту
етилового і здійснення контролю за
його цільовим використанням
Штамп установи, підприємства
До Міністерства охорони здоров'я України
До державної податкової інспекції в ________________________________________
До територіального управління
Міністерства фінансів у ________________________________________

ЗВІТ
про надходження та використання спирту етилового
за ______ квартал ________ року
Повна назва суб'єкта господарювання ______________________________
Належність до сфери управління ___________________________________
(міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади) Форма власності __________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Зареєстровано ____________________________________________________
(назва органу, що здійснив реєстрацію)
Реєстраційний номер ________________" "________ _____ р.
Ліцензія на ______________________________________________________
(вид діяльності) від __________ " " ___________________ _______ р. N ________
видана ___________________________________________________________
(назва органу, що видав ліцензію)
------------------------------------------------------------------ | На | За | З початку Показник |поча-|звітний| року на |ток |квартал| кінець |року | | звітного | | | періоду ------------------------------------------------------------------
Залишок спирту етилового із сплатою
акцизного збору за ставкою 0,2 екю
на початок звітного періоду
тис.дал
тис. гривень
Отримано спирту етилового із
сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис.дал
тис.гривень
Використано спирту етилового
тис.дал
тис.гривень
Залишок спирту етилового
тис.дал
тис.гривень

Керівник установи, підприємства ______________ ___________________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер __________________ ___________________
(підпис) (розшифрування)
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1999 р. N 1197
ПОРЯДОК
отримання вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового, що
використовується для виготовлення лікарських засобів,
ветеринарних лікарських засобів і препаратів, та
здійснення контролю за його цільовим використанням
1. Цей Порядок, розроблений на виконання Закону України "Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та
алкогольні напої" ( 178/96-ВР ), визначає механізм отримання
вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, який використовується ними для
виготовлення лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і
препаратів, та здійснення контролю за його цільовим використанням.
2. З метою отримання спирту етилового суб'єкт підприємницької
діяльності подає відповідно до Комітету медичної та
мікробіологічної промисловості, чи до Державного департаменту
ветеринарної медицини за два місяці до початку наступного року
розрахунок прогнозної потреби спирту етилового на рік за формою
згідно з додатками 1, 2, 3, 4.
До розрахунку додається завірена нотаріально копія ліцензії
на виготовлення лікарських засобів, чи на виготовлення
ветеринарних лікарських засобів і препаратів, звіт про поставку
лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і препаратів
за попередній період за формою згідно з додатком 5.
3. Комітет медичної та мікробіологічної промисловості,
Державний департамент ветеринарної медицини визначають загальну
потребу спирту етилового, що використовується для зазначених у
пункті 1 цього Порядку цілей, і подають інформацію до Мінекономіки
для отримання відповідних лімітів.
4. На підставі повного розрахунку загальної потреби спирту
етилового Мінекономіки подає Комітетові медичної та
мікробіологічної промисловості, Державному департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству фінансів повідомлення про
ліміти спирту етилового на квартал.
5. На підставі повідомлень Мінекономіки Комітет медичної та
мікробіологічної промисловості, Державний департамент ветеринарної
медицини надсилає щокварталу розподільчі відомості Міністерству
фінансів для оформлення нарядів на отримання спирту етилового.
6. Суб'єкти підприємницької діяльності - вітчизняні
товаровиробники зобов'язані подати продавцю спирту етилового:
довідку органу державної податкової служби за місцем
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності як платника
податків, в якій зазначаються обсяг і мета використання спирту
етилового;
доручення покупця за встановленою формою у разі вивезення
спирту етилового безпосередньо представником покупця.
7. Для отримання в органі державної податкової служби за
місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про
обсяг і мету використання спирту етилового обов'язково подається:
завірена нотаріально копія ліцензії на виготовлення
лікарських засобів чи на виготовлення ветеринарних лікарських
засобів і препаратів;
розрахунок потреби у спирті етиловому згідно з нормами його
витрат, скріплений підписами керівника, головного бухгалтера і
печаткою;
копія довідки про реєстрацію місць зберігання спирту
етилового.
8. Виходячи з мети використання спирту етилового згідно з цим
Порядком уповноважена посадова особа органу державної податкової
служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності
оформляє довідку у трьох примірниках згідно з додатком 6.
Кожний примірник довідки підписується керівником органу
державної податкової служби (або його заступником), скріплюється
печаткою та реєструється в журналі вихідної кореспонденції. Один
примірник довідки надсилається Міністерству фінансів, два
примірники видаються під розписку уповноваженій особі суб'єкта
підприємницької діяльності, один з яких зберігається у його справі
з відміткою про отримання ним довідки та зазначенням прізвища і
посади уповноваженої посадової особи суб'єкта підприємницької
діяльності, інший - передається ним продавцю спирту.
Міністерство фінансів разом з нарядом на отримання спирту
етилового видає продавцю спирту довідку, що надійшла від органу
державної податкової служби.
9. Суб'єкт підприємницької діяльності подає щокварталу до
органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації, а
також відповідно до Комітету медичної та мікробіологічної
промисловості, Державного департаменту ветеринарної медицини та
територіального управління, Міністерству фінансів звіт про
надходження і використання спирту етилового для виготовлення
лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і препаратів
за формою згідно з додатком 7.
10. У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності
використовує спирт етиловий не для виготовлення лікарських
засобів, ветеринарних лікарських засобів і препаратів, а для
виробництва іншої продукції, яка підлягає обкладенню акцизним
збором за ставками, визначеними законодавством, орган державної
податкової служби справляє з такого суб'єкта акцизний збір
відповідно до законодавства та вносить до органу, що видав
ліцензію, пропозицію про її анулювання.
11. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть
відповідальність за нецільове використання спирту відповідно до
законодавства.

Додаток 1
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується для
виготовлення лікарських засобів,
ветеринарних лікарських засобів і
препаратів, та здійснення контролю
за його цільовим використанням

РОЗРАХУНОК
прогнозної потреби спирту етилового на ____ рік
__________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності)
------------------------------------------------------------------ N |Наймену- | Номер |Одиниця|Прогноз- |Норма витрат| Потреба п/п|вання | реєстра- |виміру |ний |на одиницю | спирту |готових | ційного | |річний |виміру |етилового |лікарсь- |посвідчення| |обсяг |згідно з | на рік, |ких |на лікарсь-| |виробниц-|нормативно- | дал |засобів | кий засіб | |тва |технічною | | | | | |документа- | | | | | |цією, дал | ------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта підприємницької діяльності __________________
(підпис)
Головний бухгалтер __________________
(підпис)
МП

Додаток 2
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується для
виготовлення лікарських засобів,
ветеринарних лікарських засобів і
препаратів, та здійснення контролю
за його цільовим використанням

РОЗРАХУНОК
прогнозної потреби спирту етилового
на _____ квартал _____ рік
__________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності)
------------------------------------------------------------------ N |Наймену-| Номер |Оди-| Прогнозний| Норма витрат |Потреба п/п|вання |реєстрацій- |ниця| річний | на одиницю |спирту |готових |ного |ви- | обсяг | виміру згідно |етило- |лікар- |посвідчення |міру| вироб- | з нормативно- |вого на |ських |на лікарсь- | | ництва | технічною |рік, |засобів |кий засіб | | |документацією, |дал | | | | | дал | ------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта підприємницької діяльності _________________
(підпис) Головний бухгалтер _________________
(підпис)
МП

Додаток 3
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується для
виготовлення лікарських засобів,
ветеринарних лікарських засобів і
препаратів, та здійснення контролю
за його цільовим використанням

РОЗРАХУНОК
прогнозної потреби спирту етилового на ____ рік
__________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності)
------------------------------------------------------------------ N |Найменування| Номер |Оди-|Прогнозний| Норма |Потреба п/п|готових |реєстраційного |ниця| річний |витрат на|спирту |ветеринарних| посвідчення |ви- | обсяг | одиницю |етило- |лікарських | Державного |міру| вироб- | виміру, |вого на |засобів і | департаменту | | ництва | дал |рік, |препаратів | ветеринарної | | | |дал | | медицини | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта підприємницької діяльності __________________
(підпис)
Головний бухгалтер __________________
(підпис)
МП

Додаток 4
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується для
виготовлення лікарських засобів,
ветеринарних лікарських засобів і
препаратів, та здійснення контролю
за його цільовим використанням

РОЗРАХУНОК
прогнозної потреби спирту етилового
на ____ квартал ____ року
__________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності)
------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Номер |Оди- |Прог- |Норма |Потреба п/п| готових |реєстраційного |ниця |нозний |витрат |спирту | ветеринарних | посвідчення |ви- |річний | на |етилового | лікарських | Державного |міру |обсяг |одиницю|на рік, | засобів і | департаменту | |вироб- |виміру,|дал | препаратів | ветеринарної | |ництва | дал | | | медицини | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник суб'єкта підприємницької діяльності _____________________
(підпис) Головний бухгалтер _____________________
(підпис)
МП

Додаток 5
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового, що
використовується для виготовлення лікарських
засобів, ветеринарних лікарських засобів і
препаратів та здійснення контролю за його
цільовим використанням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
5 липня 1999 р. N 1197, в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 1999 р. N 2112 ( 2112-99-п )

ЗВІТ
про поставку лікарських засобів (у тому числі компонентів
крові і виготовлених із них препаратів), ветеринарних лікарських
засобів і препаратів за ________ квартал ________ року
------------------------------------------------------------------ Назва |Номер|Номер реєст-|Оди-| Обсяг |Фактична | Фактично готового|рядка| раційного |ниця| вироб- | витрата |використано лікарсь-| |посвідчення |ви- | ництва | спирту | спирту кого | |лікарського |міру| в нату-|етилового |етилового на засобу, | |засобу, ве- | |ральному|на вироб- | виробництво ветери- | |теринарного | | виразі | ництво | лікарських нарного | |лікарського | | |продукції,| засобів, лікарсь-| | засобу і | | | дал |ветеринарних кого | | препарату | | | | лікарських засобу | | | | | | засобів і препа-| | | | | | препаратів, рату | | | | | | дал ------------------------------------------------------------------ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Усього_______________________________________________________
у тому числі ________________________________________________
за ставкою 0,2 екю___________________________________________
Кількість включених до звіту підприємств (організацій), які
перебувають на самостійному балансі __________________________________________________________________
Керівник ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер ____________________
(підпис)
"______" _________________ року

МП
( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 2112 ( 2112-99-п )
від 22.11.99 )

Додаток 6
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту
етилового, що використовується для
виготовлення лікарських засобів,
ветеринарних лікарських засобів і
препаратів та здійснення контролю за його
цільовим використанням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
5 липня 1999 р. N 1197, в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 1999 р. N 2112 ( 2112-99-п )

ДОВІДКА N __________________
про обсяг та мету використання спирту етилового
Державна податкова інспекція в ___________________________________
(місцезнаходження)
повідомляє, що підприємство _____________________________________,
(повна назва)
яке зареєстроване за адресою _____________________________________
(місце реєстрації) __________________________________________________________________
і взяте на облік як платник податків, подало плановий розрахунок
обсягів виробництва продукції ____________________________________ __________________________________________________________________
(повний перелік продукції, для виробництва якої
використовується спирт етиловий) __________________________________________________________________

На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою
акцизного збору за ставкою 0,02 екю з метою виготовлення
лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і препаратів
підлягає продажу для забезпечення виробничого процесу протягом ______ кварталу _______ року
__________________________________________________________________
(обсяг спирту етилового цифрами та словами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано
"____" _____________ р. N _____________
Начальник інспекції ____________________ _______________________
(підпис) (розшифрування)
"_____" ________________ р.

МП
( Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 2112 ( 2112-99-п )
від 22.11.99 )

Додаток 7
до Порядку отримання вітчизняними
товаровиробниками - суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового,
що використовується для виготовлення
лікарських засобів, ветеринарних лікарських
засобів і препаратів та здійснення контролю
за його цільовим використанням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 липня 1999 р. N 1197,
в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 1999 р.
N 2112 ( 2112-99-п )

Штамп установи, підприємства До Комітету медичної та
мікробіологічної промисловості ______ _____________________________________
До Державного департаменту
ветеринарної медицини _______________
До Державної податкової інспекції в _____________________________________
До територіального управління
Міністерства фінансів в ___________ _____________________________________
ЗВІТ
про надходження та використання спирту етилового
за ______ квартал ________ року
Повна назва суб'єкта господарювання_______________________________
Належність до сфери управління ___________________________________
(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади)
Форма власності___________________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Зареєстровано ____________________________________________________
(назва органу, що здійснив реєстрацію)
Реєстраційний номер ________ "________" ____________________ р.
Ліцензія на ___________________________________________________
(вид діяльності)
від __________ _______ __________________ р. N _________
видана ___________________________________________________________
(назва органу, що видав ліцензію)
Найменування продукції, для виробництва якої отримано спирт __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ Показник | На |За звітний|З початку |початок| квартал | року | року | |на кінець | | | звітного | | | періоду ------------------------------------------------------------------ Залишок спирту етилового на початок
звітного періоду:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис. гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Отримано спирту етилового:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис.гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Використано спирту етилового:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис. гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Залишок спирту етилового:
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,02 екю
тис. дал
тис. гривень
із сплатою акцизного збору за ставкою
0,2 екю
тис. дал
тис. гривень
Директор (керівник) підприємства _______________ _______________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер _______________ _______________
(підпис) (розшифрування)

МП
( Додаток 7 в редакції Постанови КМ N 2112 ( 2112-99-п )
від 22.11.99 )вгору