Документ 1195-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2018, підстава - 146-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2011 р. N 1195
Київ
Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних
як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,
територіальній громаді, державним
або комунальним установам чи організаціям
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 301 ( 301-2015-п ) від 14.05.2015
N 146 ( 146-2018-п ) від 28.02.2018 }

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України "Про
запобігання корупції" ( 1700-18 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 301 ( 301-2015-п ) від 14.05.2015 }
1. Затвердити Порядок передачі дарунків, одержаних як
подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній
громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, що
додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1337 ( 1337-2009-п ) "Про
затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час
проведення офіційних заходів" (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 96, ст. 3309).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1195
ПОРЯДОК
передачі дарунків, одержаних як подарунки державі,
Автономній Республіці Крим, територіальній громаді,
державним або комунальним установам чи організаціям

1. Цей Порядок установлює процедуру передачі особами,
зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону України
"Про запобігання корупції" ( 1700-18 ) (далі - уповноважені
особи), дарунків, отриманих ними як подарунки державі, Автономній
Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним
установам чи організаціям (далі - дарунок), у яких уповноважені
особи працюють або які представляють (далі - орган). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 301
( 301-2015-п ) від 14.05.2015 }
2. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, зобов'язана
передати його органові протягом місяця.
3. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів
орган компенсує витрати, пов'язані з доставкою дарунка або сплатою
митних зборів, у триденний строк після його передачі органові.
4. Передача дарунка здійснюється в адміністративному
приміщенні органу, про що складається акт приймання-передачі
згідно з додатком.
Уповноважена особа передає дарунок матеріально-відповідальній
особі органу з одночасним складенням акта його приймання-передачі.
Акт приймання-передачі дарунка складається у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Один примірник залишається в органі та передається
матеріально-відповідальною особою до підрозділу, на який покладено
ведення бухгалтерського обліку, а другий - в уповноваженої особи.
5. Операції, пов'язані з передачею дарунка органові,
відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до
законодавства.
6. З метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо
можливості його використання, місця та строку зберігання орган
утворює комісію у складі не менш як трьох осіб, однією з яких є
фахівець з оцінки майна.
Положення про комісію затверджується керівником органу.
Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке
проводиться протягом місяця з моменту передачі уповноваженою
особою дарунка.
Комісія має право залучати до участі в засіданнях на
громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.
Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні більшість її членів.
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови комісії.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують
голова і секретар комісії, та у триденний строк з дати його
прийняття затверджується наказом керівника органу.

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 146
( 146-2018-п ) від 28.02.2018 }

Додаток
до Порядку
АКТ
приймання-передачі дарунка N _______
м. ___________ __ _________ 20 __ року

Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як
подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній
громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від
___ ____________ 20 __ р. N __________.
Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної
влади, Автономної Республіки Крим, територіальної громади,
державної або комунальної установи чи організації (далі - орган)
_________________________________________________________________,
(ініціали та прізвище)
місце роботи ____________________________________________________,
посада __________________________________________________________,
паспорт серії ________ номер __________, виданий ________________,
що проживає за адресою ___________________________________________
та представляє орган на підставі ________________________________,
(найменування документа)
з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа органу
_________________________________________________________________,
(ініціали та прізвище)
місце роботи ____________________________________________________,
посада __________________________________________________________,
з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до
зазначеної постанови _____________________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи)
передав (передала), а ____________________________________________
(ініціали та прізвище
матеріально-відповідальної особи органу)
прийняв (прийняла) дарунок згідно з описом.
1. Номенклатура _____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Якісні характеристики дарунка ____________________________
__________________________________________________________________
3. Кількість одиниць ________________________________________
4. Додаткові відомості ______________________________________
__________________________________________________________________
Час передачі дарунка __ годин __ хвилин __ _______ 20__ року.

Дарунок передав (передала) __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Дарунок прийняв (прийняла) __________ ______________________
М.П.вгору