Документ 1187/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.10.2000, підстава - 1159/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000 )
Про Положення про Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1019/98 від 15.09.98
N 1069/98 від 29.09.98
N 70/99 від 27.01.99
N 452/99 від 27.04.99
N 509/99 від 17.05.99
N 595/99 від 01.06.99 )

1. Затвердити Положення про Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України (додається). 2. Визнати такими, що втратили чинність: Розпорядження Президента України від 16 травня 1992 року N 90
( 90/92-рп ) "Про Положення про Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України"; Указ Президента України від 10 січня 1995 року N 29 ( 29/95 )
"Про Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
України".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 27 грудня 1995 року
N 1187/95
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 грудня 1995 року N 1187/95
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України
( У тексті слова "державної виконавчої" замінено словом
"виконавчої" згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )

1. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України (МЗЕЗторг України) є центральним органом державної
влади України, підвідомчим Кабінету Міністрів України. Міністерство бере участь у розробленні державної політики у
сфері зовнішньоекономічної діяльності та внутрішньої торгівлі,
забезпечує її реалізацію, координує відповідно до наданих йому
повноважень дії органів виконавчої влади і суб'єктів господарської
діяльності. 2. МЗЕЗторг України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Міністерство узагальнює практику застосування актів
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України. 3. Основними завданнями МЗЕЗторг України є: забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики
шляхом всебічного розвитку економічних зв'язків з іноземними
державами в інтересах України; розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку
зовнішньоекономічного потенціалу України, економічного
співробітництва та його пріоритетних напрямів, механізмів
державного регулювання зовнішніх економічних зв'язків, укладання
міжнародних договорів України, підвищення ефективності
зовнішньоекономічних зв'язків України; реалізація державної політики щодо розвитку роздрібної та
оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери на основі
використання ринкових механізмів господарювання, здійснення
технічної політики у сфері торговельної діяльності; забезпечення в межах своїх повноважень захисту прав і
законних інтересів України, українських та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, здійснення заходів щодо контролю за
надходженням в Україну валютних коштів, одержуваних від експорту
товарів (робіт, послуг); розроблення та реалізація заходів щодо розвитку і поліпшення
структури експорту та імпорту товарів, капіталів, робочої сили,
підготовка рекомендацій з цих питань для відповідних галузей
економіки; сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку,
виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню
якості з урахуванням попиту населення; розроблення та запровадження правил торгівлі, забезпечення
контролю за їх додержанням суб'єктами підприємницької діяльності
всіх форм власності, здійснення заходів щодо вдосконалення
організації торговельного обслуговування; координація роботи з питань розвитку торговельної
інфраструктури, розроблення торговельно-технічного обладнання; взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування у сфері забезпечення державного
регулювання торговельних відносин. 4. МЗЕЗторг України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) бере участь у забезпеченні реалізації державних програм та
складанні торговельного і платіжного балансів України, опрацьовує
заходи з питань підвищення ефективності зовнішньоекономічної
діяльності; 2) подає в установленому порядку пропозиції та обгрунтування
до проектів Державного бюджету України і Державної програми
економічного та соціального розвитку з питань, що належать до його
компетенції; 3) укладає в межах своїх повноважень міжнародні договори; 4) здійснює у межах своєї компетенції заходи, спрямовані на
скорочення дефіциту торговельного балансу і Державного бюджету
України та вирівнювання платіжного балансу України, захист
інтересів суб'єктів підприємницької діяльності України від
недобросовісної конкуренції та запобігання їй, проведення єдиної
державної політики регулювання імпорту; 5) організовує роботу щодо залучення іноземних інвестицій в
економіку України, забезпечує державне регулювання у сфері
здійснення українських інвестицій за кордон; ( Підпункт 6 пункту 4 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 595/99 від 01.06.99 ) 6) визначає порядок організації
та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні та здійснює
контроль за їх проведенням, готує пропозиції щодо порядку експорту
та імпорту товарів;
7) здійснює видачу ліцензій на право експорту, імпорту
товарів, робіт і послуг, у тому числі експорту, імпорту спирту
етилового, коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Ліцензії на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, а також на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються Міністерством
за погодженням з Комітетом України з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів; ( Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1019/98 від 15.09.98, в редакції Указу Президента
N 1069/98 від 29.09.98, в редакції Указу Президента N 452/99 від
27.04.99 )
8) готує пропозиції та здійснює заходи щодо встановлення
системи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), укладених суб'єктаи зовнішньоекономічної
діяльності України всіх форм власності; 9) виявляє та розслідує факти застосування або загрози
застосування органами інших держав, економічними угрупованнями або
митними союзами до товарів походженням з України антидемпінгових
заходів, імпорту в Україну товарів за демпінговими цінами; 10) уживає заходів щодо врегулювання торговельних спорів т
захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України в антидемпінгових розслідуваннях; 11) узагальнює світовий досвід застосування антидемпінгових
заходів та законодавства інших держав, нормативних актів
економічних угрупувань та митних союзів; 12) уживає заходів у разі виявлення фактів демпінгу та за
результатами антидемпінгових розслідувань; 13) готує пропозиції щодо застосування односторонніх обмежень
імпорту відповідно до норм та принципів Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі (ГАТТ) ( 995_264 ) та Світової організації
торгівлі (СОТ); 14) застосовує до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальні
санкції, передбачені статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); 15) здійснює в установленому порядку реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності та узагальнює
інформацію про їх діяльність; 16) веде облік іноземних компаній, які застосовують щодо
України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують
зобов'язання перед українськими партнерами та Україною; 17) забезпечує у межах своїх повноважень представництво
України в ГАТТ/СОТ і ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях; 18) розробляє пропозиції щодо інституційних та організаційних
перетворень у сфері зовнішньоекономічної діяльності, умов
зовнішньоекономічної діяльності та захисту інтересів національних
товаровиробників; 19) здійснює відповідно до законодавства контроль за
додержанням міністерствами, іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності
зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України з
питань зовнішньоекономічної діяльності; 20) контролює разом з іншими центральними органами виконавчої
влади додержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
законодавства України під час здійснення зовнішньоекономічних
операцій, а суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм
власності - норм і правил торгівлі; 21) аналізує виконання іноземними партнерами зобов'язань за
міжнародними договорами України; 22) здійснює контроль за ефективним використанням установами
та організаціями, що входять до сфери його управління, бюджетних
коштів; 23) забезпечує разом із заінтересованими міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади функціонування
системи експортного контролю з метою захисту державних інтересів у
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, сприяє проведенню
єдиної державної митної політики; 24) узагальнює результати зовнішньоекономічної діяльності,
веде інформаційну роботу щодо розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків України з іноземними державами, видає
нормативно-довідкову літературу, публікує у вітчизняних та
іноземних засобах масової інформації матеріали із зазначених
питань, проводить конференції, семінари, міжнародні та національні
виставки тощо; 25) забезпечує проведення наукових досліджень у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та внутрішньої торгівлі, координує
роботу Української академії зовнішньої торгівлі; 26) визначає рівень індикативних цін та публікує перелік цих
цін на основні види товарів, експорт яких є сталим і
високоліквідним; 27) забезпечує реалізацію антимонопольної політики, сприяє
розвиткові конкуренції та приватизації у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та внутрішньої торгівлі,
вдосконалення організаційних форм та інфраструктури зовнішнього і
внутрішнього ринку; 28) готує пропозиції та бере участь у формуванні політики
закупівель товарів для державних потреб; 29) визначає порядок видачі сертифікатів на право провадження
торговельної діяльності; 30) вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни
умов функціонування підприємств торгівлі стосовно одержання
кредитів, визначення особливостей їх приватизації та
демонополізації; 31) здійснює у межах, визначених законодавством України,
управління майном підприємств, установ та організацій, що
перебувають у державній власності й належать до сфери управління
Міністерства, у тому числі визначає порядок використання їхнього
прибутку (доходу); ( Підпункт 31 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 32) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, контролює стан охорони державної
таємниці на підприємствах, в установах, організаціях, що належать
до сфери його управління; 33) розробляє галузеву програму та комплексні заходи щодо
поліпшення безпеки, гігієни праці й виробничого середовища та
здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони праці; 34) здійснює в установленому порядку: організацію, формування, фінансування, керівництво і
координацію діяльності торговельно-економічних місій у складі
дипломатичних представництв України за кордоном, за погодженням з
Міністерством закордонних справ України призначає та увільняє з
посад керівників та заступників керівників місій; методичне керівництво і координацію діяльності відповідних
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; ( Абзац
підпункту 34 пункту 4 в редакції Указу Президента N 509/99 від
17.05.99 ) контроль за діяльністю відповідних структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій, у тому числі заслуховує звіти
керівників цих підрозділів; ( Абзац підпункту 34 пункту 4 в
редакції Указу Президента N 509/99 від 17.05.99 ) погодження кандидатур для призначення на посади та звільнення
з посад керівників відповідних структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій; ( Абзац підпункту 34 пункту 4 в редакції
Указу Президента N 509/99 від 17.05.99 ) скасування наказів керівників відповідних структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій. ( Абзац підпункту 34
пункту 4 в редакції Указу Президента N 509/99 від 17.05.99 )
35) бере участь: у розробленні, погодженні й реалізації тарифних та інших
заходів, спрямованих на регулювання міжнародних перевезень, та
міжнародних договорів у галузі транспорту; розробленні та реалізації разом із заінтересованими
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та
навчальними закладами програм підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів для здійснення торгівлі та
зовнішньоекономічної діяльності, а також у міжнародному
співробітництві в цій галузі; підготовці пропозицій про формування і використання валютних
коштів держави; управлінні разом з Міністерством фінансів України зовнішнім
боргом України та у роботі, пов'язаній з погашенням боргів
іноземним державам та сплатою боргів Україні; розробленні разом з міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади України програм нарощування виробництва
й асортименту товарів широкого вжитку, а також в організації
аукціонів, проведенні оптово-промислових ярмарків тощо; підготовці пропозицій щодо створення, розвитку і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні; організації державного регулювання військово-технічного
співробітництва з іноземними державами; удосконаленні разом з уповноваженими органами системи обліку,
звітності та державної статистики у сфері зовнішньоекономічної
діяльності та торгівлі; 36) виконує інші функції, що випивають із покладених на
нього завдань. 5. МЗЕЗторг України під час виконання покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав. 6. МЗЕЗторг України має право: 1) утворювати відповідно до законодавства галузеві фонди; 2) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від
Державного комітету статистики України - безоплатно статистичні
дані, необхідні для виконання покладених на МЗЕЗторг України
завдань; 3) брати участь у роботі міжнародних організацій і
міжурядових органів, міжурядових комісій та комітетів з
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва,
конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародних
економічних відносин; 4) проводити у межах своїх повноважень переговори з органами
та установами іноземних держав, міжнародними організаціями; 5) залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних
учених, фахівців і експертів для консультацій, вивчення проблем у
сфері зовнішніх зв'язків та торгівлі; 6) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України; 7) зупиняти на певний строк дію виданої ним ліцензії в разі
порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов
або невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
строк обов'язкових для виконання розпоряджень щодо додержання
ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого Кабінетом
Міністрів України, або МЗЕЗторгу України; 8) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
1019/98 від 15.09.98, в редакції Указу Президента N 1069/98 від
29.09.98 )
7. МЗЕЗторг України у межах своїх повноважень і на виконання
законодавства України видає накази, організовує та контролює їх
виконання. Нормативно-правові акти Міністерства підлягають реєстрації у
порядку, визначеному законом. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Міністерство в разі потреби видає разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти. ( Абзац третій пункту 7 в
редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Рішення Міністерства у випадках, передбачених законодавством,
видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування і підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та громадянами. 8. МЗЕЗторг України очолює Міністр, якого призначає на
посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент
України. Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Міністр. Міністр здійснює керівництво МЗЕЗторгом України і несе
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Міністерство завдань, визначає
ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників
підрозділів Міністерства. ( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції МЗЕЗторгу України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, а
також інших керівних працівників Міністерства.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства. 10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розроблення основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної
діяльності та внутрішньої торгівлі, обговорення найважливіших
програм та інших питань у Міністерстві утворюється наукова рада з
учених і висококваліфікованих фахівців-практиків. Склад наукової ради і положення про неї затверджує Міністр. У Міністерстві можуть бути утворені й інші дорадчі та
консультаційні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджує Міністр. 11. Граничну чисельність оплати праці працівників
центрального апарату МЗЕЗторгу України затверджує Кабінет
Міністрів України. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Структуру центрального апарату Міністерства затверджує
віце-Прем'єр-міністр України. Штатний розпис та єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Міністерства затверджуються в установленому
порядку. Положення про його структурні підрозділи затверджує
Міністр. ( Абзац третій пункту 11 в редакції Указу Президента N
70/99 від 27.01.99 ) 12. МЗЕЗторг України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку з зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. ( Пункт 12 в
редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору