Документ 1184-VII, перша редакція — Прийняття від 08.04.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


5) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного багатомандатного виборчого округу;

6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

9) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу;

10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

12) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

13) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації партії;

14) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчих списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій";

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів, включених до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, на число, що дорівнює кількості депутатських мандатів у цьому виборчому окрузі.

3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій";

пункт 2 частини дев’ятої після слів "рік народження" доповнити словами "відомості про";

частину десяту викласти в такій редакції:

"10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі складається у кількості примірників, на два більше, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу мають однакову юридичну силу. На прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису";

у частині одинадцятій:

в абзаці першому слова "Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті територіальна виборча" замінити словами "Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча";

абзаци другий - одинадцятий замінити абзацами другим - шістнадцятим такого змісту:

"1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;

5) загальна кількість виборців, внесених до списків виборців у межах відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу;

6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

9) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу;

10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

11) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

12) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

13) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати;

14) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати;

15) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати, який набрав найбільшу кількість голосів виборців у відповідному виборчому окрузі";

абзац другий частини дванадцятої викласти в такій редакції:

"Обраним депутатом вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі";

66) статтю 78 викласти в такій редакції:

"Стаття 78. Проведення повторного голосування

1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування у виборчому окрузі у випадках, передбачених цим Законом.

2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після його прийняття інформує відповідну раду та виборців у визначений комісією спосіб, а також орган ведення Державного реєстру виборців.

3. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів, у порядку, встановленому цим Законом. При цьому день повторного голосування призначається на неділю.

У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами Президента України повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів.

4. Повторне голосування проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з особливостями, визначеними цією статтею.

5. Зміна меж виборчих округів та виборчих дільниць до завершення повторного голосування не допускається.

6. Повторне голосування проводиться тими ж виборчими комісіями.

7. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, і припиняється о 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.

8. Передвиборна агітація проводиться за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів. Використання коштів з рахунку виборчого фонду поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування. Використання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 18 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.

9. Довірені особи та офіційні спостерігачі кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування.

10. Для проведення повторного голосування списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців та передаються відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування в порядку, встановленому частиною п’ятою статті 30 цього Закону.

11. Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, виготовляються відповідними дільничними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів.

12. Форму списку виборців для повторного голосування встановлює Центральна виборча комісія.

13. Іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону, передаються органом ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць у приміщенні, у якому він розташований, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.

Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування";

67) в абзаці першому частини першої статті 79 слова "оприлюднює результати місцевих виборів у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації" замінити словами "офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації";

68) частину другу статті 81 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Територіальна виборча комісія направляє копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку місцевої організації партії до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття";

69) частину третю статті 82 виключити;

70) статтю 83 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада невідкладно інформують відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради";

71) пункт 2 частини другої статті 84 викласти в такій редакції:

"2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені цим Законом";

72) у статті 85:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 86-89 цього Закону";

частину одинадцяту після слова "надходження" доповнити словами "відкриття провадження в адміністративній справі";

73) у частині першій статті 86 слово "дводенний" замінити словом "п’ятиденний";

74) у статті 87:

у пункті 8 частини першої слово "зазначення" замінити словами "у разі їх наявності зазначення";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Вимоги до форми та змісту скарги, визначені цією статтею, є вичерпними";

75) у статті 88:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Порядок розгляду скарг виборчими комісіями визначається цим Законом та порядком розгляду скарг, встановленим Центральною виборчою комісією";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Повернення скарги без розгляду суб’єкту звернення зі скаргою з інших підстав ніж ті, що встановлені цим Законом, не допускається";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"9. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов’язковим своєчасним повідомленням суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, телефонограмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб’єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги";

76) у частині другій статті 89 слова "може у межах встановлених цим Законом строків розгляду скарг витребувати додаткові докази за власною ініціативою" замінити словами "звертається із запитом (витребовує) додаткові докази за власною ініціативою або за зверненням суб’єкта звернення, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб";

77) частину сьому статті 90 викласти в такій редакції:

"7. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні чи в день голосування - невідкладно";

78) у частині четвертій статті 92 слова "одного року" замінити словами "п’яти років".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260):

1) частину третю статті 42 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови";

2) частину першу статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради";

3) в абзаці першому частини четвертої статті 55 слова "якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради" виключити;

4) частину п’яту статті 78 доповнити новим першим реченням такого змісту:

"5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради";

5) частину шосту статті 79 доповнити новим першим реченням такого змісту:

"6. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови".

3. У статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236):

частину першу виключити;

у частині другій слово "також" виключити.

4. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII):

1) частину сьому статті 24 викласти в такій редакції:

"7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур";

2) у статті 28:

в абзаці другому частини дев’ятої слово "(блоків)" виключити;

у частині шістнадцятій:

останнє речення абзацу першого після слова "надсилається" доповнити словами "через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему";

останнє речення абзацу другого виключити;

3) у частині десятій статті 32 слово "попереднього" виключити;

4) в абзаці другому частини другої та частині шостій статті 36 слова "відповідне рішення дільничної виборчої комісії" замінити словами "таке включення";

5) у частині другій статті 56-3 слова "чи окружної виборчої комісії" виключити;

6) у пункті 9 частини першої статті 58 слово "інформаційних" замінити словом "агітаційних";

7) останнє речення частини третьої статті 67 виключити;

8) у частині п’ятнадцятій статті 76 слова та цифри "оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті до 22 години 30 хвилин" замінити словами "невідкладно оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті";

9) у статті 78:

у частині п’ятій слова "під час голосування доповнень після закінчення голосування" замінити словом "доповнень";

у частині дванадцятій слова "відкріпні посвідчення" виключити, а слова "включення виборця до списку виборців у день голосування" замінити словами "внесення змін до списку виборців, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців";

10) у частині четвертій статті 81 слова "відповідної окружної виборчої комісії" замінити словами "Центральної виборчої комісії";

11) пункт 3-1 частини першої статті 83 виключити;

12) частину четверту статті 90 після слів "на спеціальних виборчих дільницях" доповнити словами "крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань";

13) у частині четвертій статті 93 слова "чи бездіяльність" виключити;

14) останнє речення частини п’ятої статті 98 викласти в такій редакції: "Рішення окружної виборчої комісії невідкладно після його прийняття надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему".

5. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2007 р., № 28, ст. 382; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII):

1) у частині першій статті 6 слова "призначає на посаду та припиняє повноваження" замінити словами "призначає на посади та звільняє з посад";

2) у статті 30:

включити частину другу такого змісту:

"2. Закінчення строку повноважень члена Комісії є підставою для звільнення його з посади";

частини третю та п’яту викласти в такій редакції:

"3. Повноваження члена Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в порядку, встановлених цим Законом";

"5. У разі смерті члена Комісії його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть";

частину шосту після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади", а слова "та частиною п’ятою" виключити;

частини сьому - одинадцяту після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади";

частину дванадцяту виключити;

3) частину першу статті 31 та частину другу статті 31-1 після слова "повноважень" доповнити словами "шляхом звільнення з посади".

6. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; із змінами, внесеними Законом України від 21 листопада 2013 року № 709-VII):

1) статтю 11 доповнити частинами дев’ятою та десятою такого змісту:

"9. Повторні та проміжні вибори депутатів можуть проводитися одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, виборами Президента України, виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

10. Чергові та позачергові вибори депутатів не можуть проводитися одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, черговими чи позачерговими виборами Президента України, черговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

2) у статті 16:

у частині п’ятій слово "тридцять" замінити словом "десять";

у частині шостій слово "тридцятиденний" замінити словом "десятиденний";

3) статтю 21 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. У разі проведення виборів депутатів одночасно з виборами Президента України на виборах депутатів використовуються спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, та виборчі дільниці, утворені відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про вибори Президента України";

4) у статті 26:

у частині другій слова "якщо зазначені вибори чи референдум проводяться" замінити словами "якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться";

у частині п’ятій слова "проводяться інші вибори" замінити словами "проводиться виборчий процес інших виборів чи процес референдуму";

5) статтю 28 доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:

"16. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії звичайних і спеціальних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України";

6) статтю 29 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

"14. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України";

7) у пунктах 5-7 частини третьої статті 37 слова "якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами" замінити словами "якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів";

8) статтю 39 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі одночасного проведення виборів народних депутатів України з виборами Президента України, місцевими виборами, референдумом порядок складання, уточнення, внесення змін до списків виборців встановлюється Центральною виборчою комісією";

9) у пункті 9 частини другої статті 68 слово "інформаційних" замінити словом "агітаційних";

10) частину другу статті 87 викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України, підрахунок голосів проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів Президента України та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.

Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, підрахунок голосів на місцевих виборах чи референдумі проводиться після закінчення складання протоколів про підрахунок голосів виборців з виборів народних депутатів України у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі на виборчій дільниці та їх підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії.

Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується виборів народних депутатів України, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії. Пакети з виборчою документацією транспортуються в порядку, встановленому статтею 93 цього Закону, до окружної виборчої комісії відразу після підписання відповідних протоколів з усіх інших виборів чи референдуму";

11) частину третю статті 93 викласти в такій редакції:

"3. Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться вибори Президента України, виборча документація з виборів народних депутатів транспортується до відповідної окружної виборчої комісії членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів Президента України.

Якщо одночасно з виборами народних депутатів України проводяться місцеві вибори чи референдум, виборча документація з місцевих виборів чи референдуму транспортується до відповідної територіальної виборчої комісії, окружної комісії з референдуму членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участі у транспортуванні виборчої документації з виборів народних депутатів України";

12) у частині першій статті 105:

слова "не раніш" замінити словами "не пізніш";

після слів "відповідного рішення" доповнити словами "або копії свідоцтва про смерть";

13) у статті 107:

частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі якщо одночасно з повторними або проміжними виборами депутатів проводяться інші вибори, за рішенням Центральної виборчої комісії дільничні виборчі комісії для організації, підготовки та проведення повторних або проміжних виборів депутатів можуть не утворюватися, а їх повноваження здійснюють відповідні дільничні виборчі комісії, утворені для виборів, що проводяться одночасно";

абзац другий частини двадцять третьої виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Новий склад Київської міської виборчої комісії та районних у місті Києві територіальних виборчих комісій для організації підготовки та проведення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 травня 2014 року формується Центральною виборчою комісією у порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", не пізніш як на п’ятий день з дня набрання чинності цим Законом. Подання щодо кандидатур до складу відповідних комісій вносяться місцевими організаціями партій не пізніш як на третій день з дня набрання чинності цим Законом.

Повноваження членів Київської міської виборчої комісії припиняються з моменту набуття повноважень новим складом відповідної комісії.

3. Центральній виборчій комісії визначити розмір грошової застави, що має вноситися кандидатами у депутати обласних, районних, міських, районних у містах рад усіх областей, районів, міст, районів у містах України під час проведення проміжних виборів, на час до визначення її розміру після початку виборчого процесу з чергових або позачергових виборів депутатів відповідної обласної, районної, міської чи районної у місті ради.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
8 квітня 2014 року
№ 1184-VII
вгору