Документ 1180-2003-п, поточна редакція — Редакція від 27.07.2019, підстава - 644-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2003 р. N 1180
Київ
Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними науковими
установами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 365 ( 365-2009-п ) від 14.04.2009
N 1056 ( 1056-2012-п ) від 07.11.2012
N 388 ( 388-2016-п ) від 24.06.2016
N 644 ( 644-2019-п ) від 17.07.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними науковими установами (додається).
2. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством
фінансів, Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції розробити і затвердити у тримісячний строк порядок та
умови надання платних послуг бюджетними науковими установами.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2003 р. N 1180
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними
науковими установами

1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських,
проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та
проектно-пошукових робіт.
2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і
сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів,
метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації.
3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей
національної економіки та кон'юнктурних досліджень.
4. Наукова та науково-технічна експертиза відповідно до
договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в
установленому законодавством порядку.
5. Проектування, розроблення та виготовлення
експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин,
приладів, обладнання.
6. Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин,
матеріалів.
7. Розроблення програмного продукту, впровадження, реалізація
та супровід програмних засобів і продуктів.
8. Надання консультацій з питань наукових досліджень, їх
організації та наукового обслуговування, послуг з розроблення
науково-технічної документації на науково-технічну продукцію,
натурний зразок.
9. Підготовка на основі результатів аналізу, оцінки та
узагальнення бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів,
аналітичних і фактографічних матеріалів, добірок, каталогів,
буклетів, інформаційної та рекламної продукції для провадження
наукової та науково-технічної діяльності
10. Підготовка понад державне замовлення відповідно до
договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, клінічних
ординаторів, аспірантів і докторантів, у тому числі іноземців
11. Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження
авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту
дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його
проведення для осіб, які навчалися відповідно до договорів,
укладених з фізичними або юридичними особами.
12. Організація підвищення кваліфікації спеціалістів усіх
рівнів та їх стажування.
13. Організація та проведення наукових семінарів,
конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів.
14. Впровадження результатів наукових досліджень.
15. Забезпечення доступу до локальних і корпоративних
комп'ютерних мереж, до мережі Інтернет, автоматизованих баз даних
та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж
наукових установ.
16. Організація навчання іноземних мов, роботи з комп’ютерною
технікою та методик статистичної обробки інформації в наукових
дослідженнях, перекладацькі послуги.

{ Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

18. Видання, розповсюдження та реалізація наукових,
науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних,
науково-популярних видань, тиражування матеріалів бібліотек на
носіях інформації, надання поліграфічних послуг
19. Впровадження, виробництво і реалізація дослідної,
промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції,
техніки, обладнання, приладів та устатковання, що виготовлені за
власними технологіями. Виробництво та реалізація дослідних та
промислових партій продукції, виготовленої за власними
технологіями
20. Виробництво та реалізація сільськогосподарської та
виноробної продукції, отриманої як науково-прикладний результат,
проведення дегустації
21. Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею)
технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету.
22. Проведення лабораторних аналізів і дослідження зразків,
діагностика інфекційних захворювань

{ Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

24. Забезпечення розроблення державних стандартів і технічних
умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних
випробувань

{ Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

{ Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

{ Пункт 27 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

{ Пункт 28 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

29. Послуги з інженерного і господарського забезпечення, що
надаються орендарям майна установ та іншим юридичним особам
30. У сфері житлово-комунальних послуг:
надання громадянам, які проживають у будинках і приміщеннях,
що перебувають на балансі установи, а також користувачам приміщень
і будівель, які не перебувають на балансі установи, комунальних
послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування;
надання послуг, пов’язаних із забезпеченням працівників
житловою площею та місцями у гуртожитках, надання місць для
тимчасового проживання у готелях

{ Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

{ Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

33. Надання у користування басейнів, кортів, стадіонів та
інших спортивних споруд і майданчиків, що належать установі, а
також спортивного інвентарю
34. Організація оздоровлення та відпочинку громадян на базах
відпочинку та у закладах, що перебувають на балансі установи
35. Надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам

{ Пункт 36 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }

37. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів
на територіях та в приміщеннях установи

{ Пункт 38 виключено на підставі Постанови КМ N 1056
( 1056-2012-п ) від 07.11.2012 }
39. Надання наукових консультацій щодо законодавства України
та зарубіжних країн, яке регулює окремі сфери правовідносин.
40. Розроблення за кошти замовників проектів програм,
стратегій, концепцій розвитку окремих регіонів, міст, громад,
окремих видів економічної діяльності, підприємств та організацій.
41. Організація стажування спеціалістів, консультування та
підвищення кваліфікації на замовлення юридичних та фізичних осіб.
42. Надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація
власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної,
рекламної та бланкової (крім видання та реалізації друкованих
засобів масової інформації), видання та розміщення на веб-сайтах
банерів, рекламної продукції в електронній формі; розроблення
поліграфічного дизайну.
43. Надання послуг з виготовлення рекламної та поліграфічної
продукції іншим суб’єктам господарювання шляхом використання
фондів бібліотек із дотриманням вимог законодавства про авторське
право.
44. Надання дистанційних інформаційних послуг відповідно до
законодавства, крім випадків, коли отримувачами послуг є наукові
та науково-педагогічні працівники відповідних установ.
45. Виготовлення повнотекстових електронних копій видань
(документів) на замовлення установ та фізичних осіб із дотриманням
вимог законодавства про авторське право, крім випадків, коли
отримувачами послуг є наукові та науково-педагогічні працівники
відповідних установ.
46. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис
інформації на носії, виконання палітурних, брошурувальних робіт,
крім випадків, коли отримувачами послуг є наукові та
науково-педагогічні працівники відповідних установ.
47. Здійснення заходів, пов’язаних із провадженням
виставково-ярмаркової діяльності, згідно із законодавством.
48. Надання у короткострокове користування фізичним,
юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не
використовуються у науковій діяльності для проведення освітніх,
наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів, а
також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі,
коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які працюють у
відповідній науковій установі.
49. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово
вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або
обладнання, що тимчасово не використовується у науковій
діяльності, якщо це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які
працюють у відповідній науковій установі.
50. Надання послуг з проведення експертизи засобів навчання,
зокрема навчальних та навчально-методичних видань.
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 365
( 365-2009-п ) від 14.04.2009, N 1056 ( 1056-2012-п ) від
07.11.2012, N 388 ( 388-2016-п ) від 24.06.2016, N 644
( 644-2019-п ) від 17.07.2019 }вгору