Деякі питання реалізації рухомого військового майна
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Перелік від 11.02.2010118
Документ 118-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.09.2010, підстава - 799-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2010 р. N 118
Київ
Деякі питання реалізації рухомого військового майна
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 799 ( 799-2010-п ) від 02.09.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок реалізації рухомого військового майна
на аукціонах, що додається.
2. Внести до Положення про порядок відчуження та реалізації
військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26; 2002 р., N 14,
ст. 740, N 29, ст. 1369; 2003 р., N 21, ст. 934; 2005 р., N 21,
ст. 1133, N 34, ст. 2075; 2007 р., N 28, ст. 1107, N 64,
ст. 2506), зміни, що додаються.
3. Поширити дію затвердженого згідно з пунктом 1 цієї
постанови Порядку на військові формування, правоохоронні органи
спеціального призначення та Державну службу спеціального зв'язку
та захисту інформації.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. N 118
ПОРЯДОК
реалізації рухомого військового майна на аукціонах

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу рухомого
військового майна Збройних Сил (далі - майно) на внутрішньому
ринку згідно з переліками, що затверджуються відповідно до
Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна
Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 26), крім виробів військового
призначення та товарів подвійного використання.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
аукціон - форма проведення торгів, за якою лот продається
тому учасникові, що запропонував за нього найвищу ціну,
зафіксовану ліцитатором у ході проведення торгів;
крок аукціону - визначена в установленому порядку мінімальна
грошова надбавка, на яку в процесі проведення аукціону
підвищується кожна запропонована ціна лота;
ліцитатор - ведучий аукціону, призначений його організатором;
лот - майно, що підлягає продажу на аукціоні. До складу лота
може належати майно з однаковим найменуванням;
організатор аукціону - уповноважене Кабінетом Міністрів
України на реалізацію військового майна підприємство
(організація);
переможець - учасник аукціону, що в ході його проведення
запропонував за лот найвищу ціну;
стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на
аукціоні.
Терміни "вироби військового призначення" та "товари
подвійного використання" вживаються у значенні, наведеному в
Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання"
( 549-15 ).
3. Продаж майна проводиться на підставі договору комісії, що
укладається між Міноборони та організатором аукціону, в якому
визначаються, зокрема, найменування, кількість та категорія майна,
строк продажу та розмір витрат організатора аукціону, пов'язаних з
його підготовкою, що підлягають відшкодуванню.
4. Результати продажу лота оформляються договором
купівлі-продажу.
5. Підготовка до аукціону проводиться його організатором та
Міноборони і включає:
1) проведення незалежної оцінки майна;
2) визначення стартової ціни;
3) укладення договору між Міноборони та організатором
аукціону;
4) підготовку і опублікування організатором аукціону
оголошення про його проведення.
6. Стартова ціна лота визначається з урахуванням результатів
незалежної оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності
згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), витрат,
пов'язаних з реалізацією майна, зокрема проведенням його оцінки,
сплатою встановлених законодавством податків, інших обов'язкових
платежів і комісійної плати, підготовкою та проведенням аукціону.
7. Оголошення про проведення аукціону повинне містити:
1) характеристику лота (найменування, місцезнаходження, рік
виготовлення та категорія майна, його кількість);
2) порядок подання заяви на участь в аукціоні (далі - заява)
та кінцеву дату такого подання, що повинна становити не менш як
три робочих дні до його початку;
3) перелік документів, що додаються до заяви;
4) час та місце ознайомлення з лотом;
5) час та місце проведення аукціону;
6) адресу, номер телефону і режим роботи організатора
аукціону;
7) дані про розміри реєстраційного та гарантійного внесків,
порядок їх сплати;
8) стартову ціну;
9) інші відомості, що визначаються Міноборони.
8. Оголошення про проведення аукціону публікується в
друкованих засобах масової інформації та розміщується на
офіційному веб-сайті Міноборони не пізніше ніж за 15 календарних
днів до дати його проведення.
9. Участь в аукціоні можуть брати лише фізичні та юридичні
особи, що подали в установлений строк документи, визначені в
оголошенні про його проведення, зареєстровані як учасники аукціону
і сплатили реєстраційний та гарантійний внески. За вимогою
учасників аукціону Міноборони видає їм дозвіл на огляд майна, яке
пропонується до продажу на аукціоні.
Розмір реєстраційного внеску визначається організатором
аукціону за погодженням з Міноборони та не повинен перевищувати 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату опублікування
оголошення про проведення аукціону.
Розмір гарантійного внеску визначається організатором
аукціону за погодженням з Міноборони та становить 20-30 відсотків
стартової ціни.
10. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох
учасників.
11. Юридичні та фізичні особи, що бажають зареєструватися як
учасники аукціону, подають його організаторові:
1) заяву;
2) документ, що посвідчує особу представника юридичної особи
та її повноваження;
3) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та
гарантійного внесків.
12. Інформація про учасників аукціону, їх кількісний та
персональний склад, а також та, що міститься в поданих ними
заявах, і про результати їх розгляду є конфіденційною і не
підлягає розголошенню до опублікування результатів аукціону.
13. Обмежувати кількість учасників аукціону заборонено.
14. Аукціон визнається таким, що не відбувся:
1) за наявності менш як двох учасників;
2) якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення
стартової ціни лота ніхто з учасників не висловив бажання придбати
його за ціною, оголошеною ліцитатором;
3) якщо переможець відмовився від підписання протоколу
проведення аукціону (далі - протокол) та укладення договору
купівлі-продажу або не прибув у встановлений строк без поважної
причини для підписання договору;
4) якщо переможець не сплатив у встановлений строк та в
повному обсязі кошти за придбаний лот;
5) у випадках, передбачених у пункті 25 цього Порядку.
Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся,
приймається його організатором за погодженням з Міноборони.
15. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, лот може
бути запропонований для продажу на повторному аукціоні.
Якщо лот пропонується для продажу на повторному аукціоні у
зв'язку з тим, що жоден з його учасників не запропонував ціну,
вищу за стартову, Міноборони може зменшити стартову ціну, але не
більш як на 30 відсотків.
До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці
попередніх торгів у випадках, передбачених у підпункті 3 пункту 14
цього Порядку.
У разі коли аукціон не відбувся тричі, його організатор подає
Міноборони відповідні документи для прийняття рішення щодо
утилізації майна.
16. До початку аукціону ліцитатор ознайомлює учасників з
характеристикою лота, умовами його продажу, а також правилами
проведення аукціону. Початком аукціону вважається момент
оголошення стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка
(гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність
придбати лот.
17. Для участі в аукціоні кожному учасникові видається картка
із зазначенням його номера (далі - картка з номером).
18. У разі коли запропонована учасником аукціону ціна
перевищує ціну, оголошену ліцитатором, ліцитатор називає номер
учасника і запропоновану ним ціну.
19. Про намір придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором,
учасники аукціону заявляють двома способами - підняттям картки з
номером або підняттям картки з номером з одночасним пропонуванням
своєї ціни, яка повинна бути більша від названої ліцитатором
мінімум на один крок і кратна кроку аукціону (крім випадку,
зазначеного в пункті 25 цього Порядку).
20. Значення кроку аукціону встановлюється його організатором
у межах від 0,5 до 10 відсотків стартової ціни, а у випадку,
зазначеному в пункті 25 цього Порядку, - ліцитатором.
21. Підняття учасником аукціону картки з номером після
пропонування ліцитатором ціни лота (у тому числі стартової)
свідчить про його згоду на запропоновану ліцитатором ціну.
Ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв картку з
номером, і оголошує наступну ціну, збільшену на один крок
аукціону.
22. Підняття учасником аукціону картки з номером з одночасним
пропонуванням своєї ціни лота свідчить про його намір придбати лот
за запропонованою ним ціною. Ліцитатор називає номер учасника, що
запропонував ціну, і оголошує наступну ціну, збільшену на один
крок аукціону.
23. Якщо після оголошення ліцитатором ціни лота одночасно
кілька учасників аукціону піднімають картку з номером, ліцитатор
називає нову ціну, збільшену на один крок аукціону, не оголошуючи
номерів учасників до того моменту, коли будь-хто з них не
запропонує свою ціну або ліцитатор не визначить, хто з учасників
підняв картку з номером першим під час чергового збільшення
оголошеної ним ціни.
24. Ліцитатор може запропонувати учасникам аукціону назвати
свою ціну лота у разі, коли протягом неодноразового збільшення ним
ціни лота одночасно кілька учасників залишають свої картки з
номером піднятими.
25. Якщо два або більше учасників аукціону погодилися з
оголошеною ціною лота (крім стартової), але не погодилися з ціною,
збільшеною на один крок аукціону, ліцитатор оголошує про зменшення
кроку і називає наступну ціну, збільшену на новий крок. Якщо ніхто
з учасників не заявляє про намір придбати лот за оголошеною ціною,
ліцитатор може запропонувати їм назвати свою ціну. У разі коли
ніхто з учасників не запропонував свою ціну, ліцитатор проводить
консультації з уповноваженим представником Міноборони та
учасниками, після яких торги поновлює або знімає лот з торгів. У
разі коли один з учасників запропонував свою ціну, ліцитатор
називає його номер і оголошує наступну ціну, збільшену на один
крок аукціону, який визначається в межах від 10 до 50 відсотків
різниці між останньою ціною, оголошеною ліцитатором, і ціною,
запропонованою учасником.
26. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення
останньої ціни, оголошеної ліцитатором, не буде заявлено про намір
придбати певний лот за таку ціну, ліцитатор закінчує торги за
таким лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та з
вимовленням слова "продано", називає останню ціну, за якою
учасники аукціону не заявили про свій намір придбати лот, ціну
продажу лота і номер переможця та запрошує його для підписання
протоколу.
27. Протокол складається у трьох примірниках і підписується
ліцитатором, переможцем або його представником та уповноваженим
представником Міноборони у день його проведення.
28. Примірники підписаного протоколу видаються уповноваженому
представникові Міноборони, організаторові аукціону та переможцеві.
29. Протягом десяти робочих днів після підписання протоколу
організатор аукціону та переможець укладають договір
купівлі-продажу. { Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 799
( 799-2010-п ) від 02.09.2010 }
30. Переможець зобов'язаний сплатити (перерахувати на
банківський рахунок організатора аукціону) в повному обсязі кошти
за придбаний лот протягом десяти банківських днів після укладення
договору купівлі-продажу.
31. Сума реєстраційного внеску не повертається учасникам
аукціону.
Сума гарантійного внеску не повертається переможцеві,
оскільки є частиною плати за придбаний лот, а також особам,
зазначеним у підпункті 3 пункту 14 цього Порядку, частина внеску
яких спрямовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та
проведенням аукціону, а решта зараховується організатором аукціону
до спеціального фонду державного бюджету. Іншим учасникам аукціону
сума гарантійного внеску повертається організатором аукціону в
десятиденний строк з вирахуванням платежу за банківський переказ.
32. Право власності на майно, яке продано на аукціоні,
переходить до переможця з моменту сплати в повному обсязі коштів
за придбаний лот та підписання акта приймання-передачі.
Майно, яке продано на аукціоні, передається переможцеві
згідно з актом приймання-передачі та документами, що підтверджують
сплату коштів за придбаний лот.
33. Кошти, отримані від продажу лота (крім комісійної плати
організаторові аукціону та витрат, пов'язаних з його підготовкою),
перераховуються у п'ятиденний строк організатором аукціону до
державного бюджету згідно із Законом про Державний бюджет України
на відповідний рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. N 118
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок
відчуження та реалізації військового майна
Збройних Сил ( 1919-2000-п )
1. У пункті 2 абзац восьмий виключити.
2. Абзац п'ятий пункту 6 викласти у такій редакції:
"Міноборони складає не пізніше ніж за 30 днів до закінчення
терміну дії переліку військового майна, затвердженого рішенням
Кабінету Міністрів України, новий перелік військового майна
Збройних Сил, яке може бути відчужено, погоджує його з
Мінекономіки та подає Кабінетові Міністрів України.".
3. У пункті 8:
друге речення абзацу першого виключити;
абзац другий викласти у такій редакції:
"Уповноважені підприємства (організації) з урахуванням обсягу
військового майна, включеного до переліку військового майна
Збройних Сил, яке може бути відчужено, та кон'юнктури ринку
інформують щороку до 1 липня Міноборони про прогнозний обсяг
коштів, що можуть надійти у разі реалізації такого майна в
наступному році.".
4. Пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Залишкова вартість військового майна у разі реалізації
його на зовнішньому ринку визначається Міноборони за методикою, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Вартість військового майна, зокрема списаного, у разі
реалізації його на внутрішньому ринку визначається на підставі
звіту про проведення оцінки майна, складеного відповідно до Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ), і не може бути нижчою, ніж
вартість металів, у тому числі дорогоцінних, та дорогоцінного
каміння, що в ньому міститься.
Під час складання переліку військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено, визначається опосередкована вартість
такого майна на підставі розрахованої відповідно до затвердженої
Кабінетом Міністрів України методики залишкової вартості одиниці
або середньої залишкової вартості певної кількості військового
майна з однаковим найменуванням та якісним (технічним) станом.
Опосередкована вартість військового майна має інформаційний
характер для уповноважених підприємств (організацій) та може
використовуватися для визначення прогнозного обсягу коштів, що
надійдуть від реалізації військового майна.
Суб'єкти оціночної діяльності, які залучаються до проведення
оцінки військового майна, визначаються Міноборони за результатами
конкурсів (тендерів).".
5. Абзац перший пункту 12 замінити абзацами такого змісту:
"12. Реалізація рухомого військового майна на зовнішньому
ринку здійснюється уповноваженими підприємствами (організаціями)
за ринковими цінами, які склалися на відповідний період. Ціна
військового майна, що реалізується, визначається з урахуванням
кон'юнктури ринку, залишкової вартості та витрат, пов'язаних з
реалізацією майна, зокрема з підготовкою його до продажу,
маркетингом, спеціальним супроводом органами СБУ
експортно-імпортних договорів, транспортуванням, страхуванням
тощо.
Реалізація рухомого військового майна (крім виробів
військового призначення та виробів подвійного використання) на
внутрішньому ринку здійснюється на аукціонах у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Реалізація виробів військового призначення та виробів
подвійного використання на внутрішньому ринку здійснюється на
конкурентних засадах.
Стартова ціна рухомого військового майна, що реалізується на
внутрішньому ринку, визначається виходячи з його вартості,
визначеної згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ),
витрат, пов'язаних з реалізацією майна, зокрема проведенням його
оцінки, сплатою встановлених законодавством податків, інших
обов'язкових платежів і комісійної плати, підготовкою та
проведенням аукціону.
Розмір комісійної плати, що сплачується уповноваженим
підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно,
визначається Міноборони за методикою, затвердженою Міноборони та
погодженою з Мінекономіки і Мінфіном.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим.
6. Пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. У разі реалізації рухомого військового майна на
зовнішньому ринку за ціною, нижчою, ніж його залишкова вартість,
та витрат, пов'язаних з реалізацією майна, уповноважене
підприємство (організація) погоджує мінімальну ціну такого майна з
Міноборони та Мінекономіки. Підставами для обґрунтування
уповноваженим підприємством (організацією) мінімальної ціни майна,
що реалізується, є його вартість на внутрішньому ринку, визначена
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), результати
маркетингових досліджень кон'юнктури зовнішнього ринку озброєнь та
військової техніки. У такому разі складається протокол узгодження
мінімальної ціни майна, що реалізується.
Мінімальна ціна майна, що реалізується на зовнішньому ринку,
не може бути нижчою, ніж його вартість на внутрішньому ринку,
визначена згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні." ( 2658-14 ).
7. У пункті 19 слово "винагороди" замінити словами
"комісійної плати".
8. Додатки 1 і 2 до Положення ( 1919-2000-п ) викласти у
такій редакції:

"Додаток 1
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. 118)
ПЕРЕЛІК
військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено

---------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Най- | Оди- |Кіль-| Рік | Термін |Категорія|Первинна| Опосе- | Місце-| |ковий |мену-| ниця |кість| виго- |викорис-|якісного |вартість|редкована |знаход-| |номер |вання|виміру| | тов- | тання |(техніч- |одиниці,|вартість, | ження | | | | | | лення |(збері- | ного) | тис. | тис. | | | | | | |(будів-|гання), | стану, |гривень | гривень | | | | | | |ництва)| років | ступінь | |----------| | | | | | | | | придат- | |оди- |ра- | | | | | | | | | ності | |ниці |зом | | |------+-----+------+-----+-------+--------+---------+--------+-----+----+-------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
_______ Усього

Додаток 2
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. N 118)

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр економіки рішенням Урядового комітету з __________ _________________ питань національної безпеки,
(підпис) (ініціали та оборони
прізвище) та правоохоронної діяльності
____ ____________ 20__ р. від ____ ___________ 20__ р.

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено
---------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Най- | Оди- |Кіль-| Рік | Термін |Категорія|Первинна| Опосе- |Місце- | |ковий |мену-| ниця |кість| виго- |викорис-|якісного |вартість|редкована |знаход-| |номер |вання|виміру| | тов- | тання |(техніч- |одиниці,|вартість, | ження | | | | | | лення |(збері- | ного) | тис. | тис. | | | | | | |(будів-|гання), | стану, |гривень | гривень | | | | | | |ництва)| років | ступінь | |----------| | | | | | | | | придат- | |оди- |ра- | | | | | | | | | ності | |ниці |зом | | |------+-----+------+-----+-------+--------+---------+--------+-----+----+-------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
________ Усього".вгору