Про вдосконалення нагородної справи в Україні
Указ Президента України; Концепція від 18.08.20051177/2005
Документ 1177/2005, поточна редакція — Редакція від 23.02.2008, підстава - 102/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення нагородної справи в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 102/2008 ( 102/2008 ) від 06.02.2008 }

З метою вдосконалення нагородної справи в Україні,
забезпечення її розвитку на засадах демократичності, відкритості,
гласності та прозорості, підвищення соціального значення державних
нагород, комплексного розв'язання правових, організаційних та
інших проблем у цій сфері п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозиції Комісії державних нагород та
геральдики щодо:
проведення нагородження державними нагородами України з
нагоди Дня соборності України 22 січня, Дня Перемоги 9 травня, Дня
Конституції України 28 червня, Дня незалежності України 24 серпня,
професійних свят та ювілейних дат, а також в інших випадках, що
визначаються Президентом України; { Абзац другий статті 1 в
редакції Указу Президента N 102/2008 ( 102/2008 ) від 06.02.2008 }
заснування ордена Свободи для відзначення особливих заслуг
громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України,
розвитку демократії, а також медалі "За врятоване життя" - за
врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу
діяльність у справі охорони здоров'я громадян.
2. Покласти персональну відповідальність за неухильне
додержання вимог нагородного законодавства за добір кандидатур до
нагородження і належну підготовку відповідних документів на
керівників органів, яким надано право вносити подання про
нагородження державними нагородами України.
3. Схвалити Концепцію вдосконалення нагородної справи в
Україні (додається).
4. Комісії державних нагород та геральдики з урахуванням
положень схваленої Концепції:
підготувати разом із Кабінетом Міністрів України та подати в
установленому порядку у двомісячний строк пропозиції про:
- удосконалення порядку вирішення питань щодо присвоєння
почесних звань України, передбачивши підвищення вимог до осіб, які
представляються для такого відзначення;
- підвищення рівня якості виготовлення орденів, медалей,
нагрудних знаків та інших державних нагород України з урахуванням
досвіду інших держав;
подати у двомісячний строк в установленому порядку пропозиції
щодо вдосконалення діяльності Комісії державних нагород та
геральдики, процедури здійснення нагородження державними
нагородами, внесення необхідних змін до статутів і положень про
державні нагороди України;
провести у тримісячний строк всеукраїнський конкурс з
розроблення проектів знака ордена Свободи та медалі "За врятоване
життя" і з урахуванням його результатів подати законопроект про
внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України"
( 1549-14 ).
5. Кабінету Міністрів України забезпечити вирішення питань
фінансового та матеріально-технічного забезпечення реалізації
Концепції, проведення зазначеного всеукраїнського конкурсу.
6. Кабінету Міністрів України, іншим органам, яким надано
право вносити Президентові України подання про нагородження
державними нагородами України, посилити контроль за додержанням
вимог законодавства під час підготовки таких пропозицій,
об'єктивністю визначення особистих заслуг осіб, яких пропонується
відзначити.
7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
забезпечувати широке висвітлення в засобах масової інформації
заходів, які здійснюються з метою вдосконалення нагородної справи
в Україні, а також діяльності осіб, відзначених державними
нагородами України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 серпня 2005 року
N 1177/2005

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 18 серпня 2005 року N 1177/2005
КОНЦЕПЦІЯ
вдосконалення нагородної справи в Україні

1. Загальні положення
За роки незалежності відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) на основі історичної національної нагородної
спадщини та міжнародного досвіду в Україні створено нагородну
систему України. Сформовано відповідне законодавство, визначено
організаційні засоби та створено матеріально-технічні основи
забезпечення його реалізації.
Система державних нагород України стала важливим фактором
утвердження української державності, морального заохочення
громадян за активну діяльність у розвитку економіки, науки,
культури, у соціальній сфері, захисті Вітчизни, охороні
конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та
громадській діяльності.
Концепція вдосконалення нагородної справи в Україні
розроблена відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ), актів
Президента України з урахуванням досвіду іноземних держав з метою
забезпечення в умовах демократизації суспільного життя реалізації
повною мірою конституційних повноважень Президента України з
питань нагородження державними нагородами, визначення основних
цілей, напрямів удосконалення державної нагородної політики,
правових, організаційних та інших засобів розв'язання проблем та
подолання негативних явищ у цій сфері.
2. Основні проблеми реалізації державної
нагородної політики
Основні проблеми реалізації державної нагородної політики
останніми роками спричинені насамперед відходом від демократичних
принципів нагородження і полягають у необ'єктивності оцінки в
деяких випадках заслуг відзначених державними нагородами осіб,
невідповідності кількості нагороджених реальним показникам
економічного, соціального розвитку держави, масовому відзначенні
всупереч законодавству осіб з нагоди різних дат
адміністративно-територіальних одиниць, окремих населених пунктів,
підприємств, організацій та установ, нерідко без погодження та
обговорення в установленому порядку пропозицій, без додержання
вимог щодо послідовності та періодичності відзначення, що призвело
до безпідставно різкого зростання кількості нагороджень.
Непоодинокими були факти суб'єктивізму, допущені деякими
керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади у
визначенні кандидатур для нагородження, що посилювало недовіру до
органів державної влади, ставило під сумнів об'єктивність оцінки
заслуг кандидатів, поданих до нагородження, уможливлювало
зловживання та корупцію. Серед нагороджених необгрунтовано високою
була частка керівників, державних службовців, що не відповідає
соціальній структурі суспільства.
Організація нагородної справи залишалась значною мірою
непрозорою та закритою для широкої громадськості, не було створено
умов для належного контролю з боку суспільства за вирішенням
питань у цій сфері.
3. Засади вдосконалення нагородної справи
Дальший розвиток і вдосконалення нагородної справи в Україні
мають здійснюватися на засадах:
конституційності і законності;
демократичності і прозорості вирішення питань щодо
нагородження, максимального врахування при цьому пропозицій
трудових колективів, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості;
об'єктивності, справедливості, відповідності нагороди
заслугам особи, яка нагороджується;
неупередженості, чесності та професійності посадових осіб
державних органів та органів місцевого самоврядування, що
забезпечують нагородний процес.
Підставою для подання клопотання про нагородження державною
нагородою мають бути виключно вагомі особисті заслуги перед
народом і державою, високі здобутки у професійній, політичній та
громадській діяльності, розвитку економіки, науки, культури,
соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і
свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності,
широке визнання цих заслуг суспільством, здійснення подвигу або
особливо мужнього вчинку, високі моральні якості особи. При цьому
мають забезпечуватись послідовність у нагородженні осіб відповідно
до системи державних нагород, додержання встановлених
законодавством строків представлення нагороджених осіб до
наступного нагородження.
4. Основні напрями вдосконалення нагородної
справи в Україні
Пріоритетними напрямами вдосконалення нагородної справи в
Україні є:
1) у сфері правового забезпечення:
вдосконалення правового регулювання нагородної справи
відповідно до завдань демократизації українського суспільства з
метою забезпечення прозорості і відкритості нагородного процесу,
посилення гарантій захисту прав нагороджених державними нагородами
України та колишнього СРСР, підвищення престижу державних нагород
у суспільстві, вдосконалення критеріїв оцінки заслуг кандидатур,
які представляються до нагородження;
розширення системи державних нагород і встановлення нових
відзнак, зокрема для відзначення особливих заслуг громадян в
утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку
демократії, а також у врятуванні життя людини, благодійній та
іншій діяльності, у сфері охорони здоров'я громадян;
удосконалення порядку вирішення питань видачі дублікатів
нагород та документів про нагородження замість утрачених;
посилення відповідальності за порушення законодавства про
державні нагороди України;
2) у сфері організаційного забезпечення:
здійснення нагородження з нагоди державних свят, визначних
подій в історії України та в інших випадках, що визначаються
Президентом України;
удосконалення процедури внесення клопотань про нагородження,
забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади, які
забезпечують реалізацію нагородної політики в Україні, утворення
при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській
та Севастопольській міських державних адміністраціях, центральних
органах виконавчої влади комісій з питань нагородження як дорадчих
органів, широке залучення до роботи в таких комісіях найбільш
авторитетних представників державних органів, органів місцевого
самоврядування, громадськості;
удосконалення організації діяльності Комісії державних
нагород та геральдики, перегляд її складу, запровадження
періодичної ротації членів Комісії, забезпечення регулярного
проведення засідань, удосконалення організаційного і
матеріально-технічного забезпечення її діяльності;
запровадження прозорого механізму визначення кількості осіб,
які можуть бути нагороджені, з урахуванням, зокрема, чисельності
працюючих у регіонах, галузях господарства та інших сферах
діяльності, суспільної значущості відповідної діяльності,
забезпечення внесення центральними та місцевими органами
виконавчої влади подань про нагородження після узгодження
кандидатур зазначеними органами та органами місцевого
самоврядування, які готуються на підставі клопотань трудових
колективів підприємств, установ, організацій, а також творчих і
професійних спілок, політичних партій та громадських організацій,
що мають всеукраїнський статус;
удосконалення структури і повноважень органів та структурних
підрозділів відповідних органів, які забезпечують реалізацію
державної нагородної політики, поліпшення організації їх роботи,
забезпечення поліпшення кадрового складу таких органів і
структурних підрозділів, залучення до роботи у них найбільш
компетентних фахівців з питань нагород та геральдики;
поліпшення роботи з питань підтвердження фактів відзначення
державними нагородами, видачі дублікатів нагород та документів про
нагородження замість втрачених, установлення фактів належності
нагород та документів про нагородження, оформлення відповідних
документів;
розширення практики проведення семінарів та інших заходів для
підвищення кваліфікації працівників підрозділів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, які займаються питаннями
нагородження;
удосконалення порядку виготовлення державних нагород України
та поліпшення їх якості відповідно до світових стандартів;
розроблення та запровадження більш досконалої церемонії вручення
державних нагород Президентом України та за його дорученням іншими
особами, посилення контролю за врученням державних нагород на
місцях;
створення Реєстру відомчих заохочувальних відзнак центральних
органів виконавчої влади та інших державних органів, здійснення
перевірки додержання вимог законодавства під час вирішення питань
щодо заснування таких відзнак;
3) у сфері науково-методичного та інформаційного
забезпечення: організація систематичного глибокого вивчення
вітчизняної та іноземної нагородної практики, історії її розвитку,
забезпечення оперативного розроблення на основі результатів такого
вивчення пропозицій щодо дальшого розвитку нагородної справи в
Україні;
започаткування всебічного інформування громадськості про
діяльність Президента України щодо нагородження державними
нагородами, а також про заходи, здійснювані державними та іншими
органами, які забезпечують реалізацію державної нагородної
політики;
організація широкого висвітлення у засобах масової інформації
досягнень осіб, відзначених державними нагородами України;
підготовка та видання збірника нормативно-правових актів та інших
документів з питань державних нагород України, плакатів та інших
друкованих матеріалів про державні нагороди України;
організація пересувних виставок державних нагород України для
експонування у музеях України, регулярне поновлення на
веб-сторінці Президента України інформації про державні нагороди
України, державну нагородну політику та заходи з її реалізації;
4) у сфері забезпечення прозорості та відкритості вирішення
питань нагородження:
забезпечення гласного висунення кандидатур для нагородження у
трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно
від типу і форми власності, максимальної відкритості проходження
пропозицій щодо нагородження через відповідні комісії та державні
органи з використанням можливостей відповідних веб-сторінок
центральних та місцевих органів виконавчої влади;
організація оперативного інформування широкої громадськості
про акти Президента України з питань нагородження, а також про
діяльність Комісії державних нагород та геральдики.
6. Порядок реалізації Концепції та
очікувані результати
З метою реалізації положень цієї Концепції передбачається:
- внесення в установленому порядку відповідних змін до
законодавства;
- запровадження постійного моніторингу стану реалізації
державної нагородної політики, забезпечення оперативного
розв'язання проблемних питань;
- удосконалення організаційного забезпечення реалізації
державної нагородної політики, діяльності відповідних структурних
підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади,
підвищення їх статусу;
- створення системи надання кваліфікованої консультативної
допомоги кадровим службам підприємств, установ та організацій з
питань підготовки нагородних документів.
Здійснення комплексу заходів, передбачених цією Концепцією,
забезпечить дальший розвиток нагородної справи в Україні
відповідно до сучасних вимог, підвищення її ролі у суспільстві,
довіри громадськості до діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування у цій сфері.

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКОвгору