Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Дозвіл від 22.12.20101175
Документ 1175-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2017, підстава - 1059-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 2010 р. N 1175
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1059 ( 1059-2016-п ) від 23.11.2016 }
Про затвердження Порядку видачі дозволу
на проведення заходів із залученням тварин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1249 ( 1249-2011-п ) від 07.12.2011 }

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 4-1 Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) та статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок видачі дозволу на проведення заходів із
залученням тварин, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1175
ПОРЯДОК
видачі дозволу на проведення
заходів із залученням тварин

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі),
переоформлення, видачі дубліката чи анулювання дозволу на
проведення заходів із залученням тварин (далі - дозвіл), який
видається за принципом організаційної єдності юридичним особам та
фізичним особам - підприємцям, які проводять виставки, змагання
тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують,
організовують пересувні зоопарки тощо.
2. Видача (відмова у видачі), переоформлення, видача
дубліката чи анулювання дозволу здійснюється відповідно до Закону
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) з урахуванням особливостей, передбачених Законом
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та цим Порядком.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).
4. Для отримання дозволу юридична особа або фізична особа -
підприємець (далі - заявник) подає в дозвільний центр заяву, до
якої додається довідка про готовність до проведення заходу.
{ Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1249 ( 1249-2011-п ) від 07.12.2011 }
Довідка про готовність до проведення заходів, яка
підписується заявником, повинна містити інформацію про:
вид та найменування заходів;
місце їх проведення, відповідність умов утримання тварин
вимогам статті 7 Закону України "Про захист тварин від жорстокого
поводження" ( 3447-15 );
відповідність транспортного засобу вимогам статті 11 Закону
України "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ),
якщо заявник здійснює транспортування тварин;
час початку та припинення проведення заходів із залученням
тварин;
матеріально-технічні засоби, що будуть використовуватися під
час проведення заходів та утримання тварин у період між
проведенням заходів.
5. Заява та довідка про готовність до проведення заходу, що
додається до неї, подаються в одному примірнику особисто заявником
(керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або
уповноваженою ним особою. { Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1249 ( 1249-2011-п ) від
07.12.2011 }
Зазначені заява та довідка можуть бути надіслані
рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис
заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи
засвідчується нотаріально. { Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1249 ( 1249-2011-п ) від
07.12.2011 }
Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей,
зазначених у заяві та довідці про готовність до проведення заходу,
що додається до неї. { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1249 ( 1249-2011-п ) від 07.12.2011 }
6. Заява та довідка про готовність до проведення заходу, що
додається до неї, передаються державним адміністратором до
відповідного державного органу ветеринарної медицини. { Абзац
перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1249 ( 1249-2011-п ) від 07.12.2011 }
На підставі поданих документів головний державний інспектор
ветеринарної медицини протягом двох робочих днів призначає
державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення
перевірки даних, зазначених в поданих документах, та стану
здійснення ветеринарно-санітарних заходів.
За результатами перевірки оформляється відповідний акт, в
якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів,
а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених
порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
Зазначений акт подається головному державному інспекторові
ветеринарної медицини відповідного територіального органу для
прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі.
7. Дозвіл видається заявнику за умови здійснення
ветеринарно-санітарних заходів протягом 30 днів з дати надходження
заяви (форма дозволу додається).
У разі відмови у видачі дозволу заявнику в установлений
законом строк надсилається письмове повідомлення з обґрунтуванням
причини відмови.
Дозвіл видається на безоплатній основі.
Строк дії дозволу не може становити більш як 30 днів.
8. Заявникові може бути відмовлено у видачі дозволу з
підстав, визначених у частині шостій статті 38 Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та частині п'ятій статті 4-1
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" ( 2806-15 ).
9. Дозвіл може бути анульовано з підстав, визначених у
частині шостій статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) та частині сьомій статті 4-1 Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).
10. Дії посадових осіб державних органів ветеринарної
медицини можуть бути оскаржені в установленому законодавством
порядку.

Додаток
до Порядку
Герб України ____________________________________________________ (найменування державного органу ветеринарної медицини) ____________________________________________________
ДОЗВІЛ
на проведення заходів із залученням тварин
________________________________________________
(найменування заходів)
N _______ від ___________ 20__ р.

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи -
підприємця, найменування юридичної особи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(поштовий індекс, місце проживання або місцезнаходження,
телефон, ідентифікаційний __________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), __________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,
платника податків __________________________________________________________________
та інших обов'язкових платежів) __________________________________________________________________
(місце проведення заходів із залученням тварин) __________________________________________________________________
(інформація про заходи із зазначенням видів тварин,
які будуть залучені до їх проведення) __________________________________________________________________
(час початку та припинення проведення заходів
із залученням тварин) __________________________________________________________________
(транспортні засоби, що будуть використовуватися
для транспортування тварин)
Строк дії дозволу
з ____ ____________ 20__ р. до ____ ___________ 20__ р.
Головний державний інспектор
ветеринарної медицини ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.вгору