Document 1170-2009-п, invalid, current version — Loss of force on February 7, 2011, on the basis - 1259-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 листопада 2009 р. N 1170
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1259 ( 1259-2010-п ) від 29.12.2010 }
Про затвердження Порядку ведення реєстру
науково-дослідних і дослідницько-конструкторських
робіт, які виконуються за рахунок кредитних коштів,
залучених під гарантії Кабінету Міністрів України
для фінансування Договору між Україною та Федеративною
Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво
щодо використання ракети-носія "Циклон-4"
на пусковому центрі Алкантара

Відповідно до пункту 11.47 статті 11 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ведення реєстру науково-дослідних і
дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються за рахунок
кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів
України для фінансування Договору між Україною та Федеративною
Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо
використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара
( 076_009 ), що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1170
ПОРЯДОК
ведення реєстру науково-дослідних
і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються
за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії
Кабінету Міністрів України для фінансування Договору
між Україною та Федеративною Республікою Бразилія
про довгострокове співробітництво щодо використання
ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара
( 076_009 )

1. Цей Порядок визначає механізм ведення НКАУ реєстру
науко-водослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які
виконуються за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії
Кабінету Міністрів України для фінансування Договору між Україною
та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове
співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на
пусковому центрі Алкантара ( 076_009 ), ратифікованого Верховною
Радою України, на користь резидентів - суб'єктів космічної
діяльності, які отримали ліцензію на право її провадження та
беруть участь у реалізації такого Договору ( 076_009 ) (далі -
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи).
2. Одержання, зберігання, накопичення та використання
відомостей, зазначених у реєстрі науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, здійснює НКАУ.
3. Реєстр науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
ведеться на паперових та електронних носіях за формою,
затвердженою НКАУ.
4. Для внесення до реєстру відомостей про науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи резиденти - суб'єкти космічної
діяльності подають до НКАУ нотаріально засвідчену копію:
ліцензії на право провадження космічної діяльності;
свідоцтва платника податків;
реєстраційної картки науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, наданої Українським інститутом
науково-технічної та економічної інформації;
контракту на виконання науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з додатками до нього.
5. Копії документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку,
реєструються в НКАУ із зазначенням дати їх надходження.
У разі подання неналежно оформлених або не в повному обсязі
документів НКАУ відмовляє у внесенні до реєстру відомостей про
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, про що
письмово повідомляє резиденту - суб'єкту космічної діяльності.
6. У разі виконання науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт у реєстрі робиться запис про дату
закінчення виконання зазначених робіт.
7. НКАУ подає до ДПА щомісяця до п'ятого числа наступного
періоду інформацію про внесення до реєстру відомостей про
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.
8. За письмовими запитами центральних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування НКАУ подає інформацію
про внесення до реєстру відомостей про науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи.
9. Після внесення до реєстру відомостей про науково-дослідні
і дослідно-конструкторські роботи НКАУ видає резиденту - суб'єкту
космічної діяльності довідку за формою згідно з додатком для
подання її відповідному податковому органу.

Додаток
до Порядку
Державна податкова інспекція в ______________________________
(найменування органу державної
податкової служби
______________________________
за місцезнаходженням)
ДОВІДКА N ______

Національне космічне агентство України підтверджує, що
відомості про ____________________________________________________
(найменування науково-дослідних
і дослідницько-конструкторських робіт
за контрактом,
_________________________________________________________________,
найменування контракту, з ким укладено, строк виконання)
які виконуються компанією (підприємством) ________________________ _________________________________________________________________,
(найменування компанії (підприємства), повна
юридична адреса в Україні)
внесені до реєстру науково-дослідних і
дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються за рахунок
кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів
України для фінансування Договору між Україною та Федеративною
Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо
використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі
Алкантара.

Генеральний директор ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.on top