Документ 1170-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.09.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 вересня 2008 р. N 1170-р
Київ
Про схвалення Концепції проекту
Закону України "Про розроблення та поставлення
на виробництво озброєння, військової
і спеціальної техніки"

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України "Про розроблення
та поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної
техніки", що додається.
2. Мінпромполітики розробити з урахуванням положень
Концепції, схваленої цим розпорядженням, і подати до
25 грудня 2008 р. Кабінетові Міністрів України проект Закону
України "Про розроблення та поставлення на виробництво озброєння,
військової і спеціальної техніки".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 1170-р
КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України "Про розроблення
та поставлення на виробництво озброєння,
військової і спеціальної техніки"

Проблема, на розв'язання якої
спрямовується законопроект
Реформування оборонно-промислового комплексу (далі -
комплекс) є одним з пріоритетів реалізації державної промислової
політики, спрямованої на ефективне функціонування його
підприємств, установ та організацій (далі - суб'єкти комплексу) в
ринкових умовах, наукове та матеріально-технічне забезпечення
потреб оборони та національної безпеки.
Серед основних завдань, що визначені Стратегією реформування
оборонно-промислового комплексу, схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 560 ( 560-2008-р ), є
удосконалення законодавства з питань господарської діяльності
суб'єктів комплексу, запровадження ефективного механізму
державного регулювання їх діяльності, створення системи
розроблення та поставлення на виробництво озброєння, військової і
спеціальної техніки (далі - озброєння і військова техніка).
На сьогодні діяльність суб'єктів комплексу частково
врегульовано Законами України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про державне оборонне
замовлення" ( 464-14 ), "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про
правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ), "Про
державний контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання" ( 549-15 ). Проте єдиними
документами, що регламентують порядок розроблення та поставлення
на виробництво озброєння і військової техніки, є міждержавні
стандарти "Система разработки и постановки на производство военной
техники", які запроваджені в Україні Угодою про організацію робіт
щодо міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки
( 997_585 ).
Однак більшість норм і положень зазначених стандартів не
відповідає національному законодавству. Зокрема, стандарти
передбачають у сфері розроблення і поставлення на виробництво
озброєння і військової техніки певні повноваження Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та
суб'єктів комплексу, регулюють відповідні правові відносини.
Водночас згідно з частиною другою статті 120 Конституції України
( 254к/96-ВР ) організація, повноваження і порядок діяльності
Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої
влади визначаються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України.
Таким чином, положення згаданих стандартів, що регулюють
правові відносини та визначають повноваження державних органів,
необхідно імплементувати у національне законодавство, визначивши:
1) правовий статус суб'єктів комплексу, особливості
приватизації, організації діяльності в особливий період, заходи
економічного стимулювання.
На сьогодні не врегульовано відносини, пов'язані з
особливостями залучення недержавних інвестицій, зокрема іноземних,
в розроблення та виробництво озброєння і військової техніки, що
серед інших факторів зумовлено специфікою їх призначення та
використання. Відповідно до міжнародних зобов'язань України
стосовно міжнародних передач товарів військового призначення
кінцевими користувачами вітчизняного озброєння і військової
техніки на міжнародному ринку можуть бути тільки іноземні держави
в особі їх збройних сил або інших військових формувань, тобто
залучення іноземних інвестицій в розроблення і виробництво
озброєння і військової техніки можливе тільки на рівні керівництва
іноземної держави або уповноваженого нею суб'єкта інвестиційної
діяльності;
2) види господарської (економічної) діяльності суб'єктів
комплексу, а також особливості провадження такої діяльності,
зокрема з розроблення та виробництва озброєння і військової
техніки для потреб оборони і національної безпеки та іноземних
замовників, технічного обслуговування та авторського нагляду
протягом їх експлуатації, ремонту та утилізації.
Потребують правового врегулювання майнові відносини,
пов'язані з особливостями функціонального призначення озброєння і
військової техніки шляхом встановлення норм, спрямованих на:
забезпечення захисту інтересів, що стосуються національної
безпеки і охорони державного кордону, а також воєнної та
науково-технологічної сфери;
удосконалення механізму здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення;
забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов'язань щодо
нерозповсюдження засобів доставки зброї масового знищення,
обмеження передач звичайних видів озброєння;
недопущення випадків протизаконного розроблення і виробництва
озброєння і військової техніки з метою використання у
терористичних та інших протиправних цілях.
Для розв'язання зазначеної проблеми необхідним є
нормативно-правове врегулювання відносин, пов'язаних з
розробленням, виробництвом, експлуатацією, ремонтом, модернізацією
озброєння і військової техніки у мирний час та особливий період.
Мета Концепції
Метою Концепції проекту Закону України "Про розроблення та
поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної
техніки" (далі - законопроект) є визначення шляхів врегулювання
правових відносин суб'єктів комплексу, органів державної влади та
замовників озброєння і військової техніки, зокрема іноземних.
Шляхи розв'язання проблеми
Основними завданнями законопроекту є визначення:
засад державного регулювання діяльності суб'єктів комплексу,
пов'язаної з розробленням, виробництвом, експлуатацією, ремонтом,
модернізацією та утилізацією озброєння і військової техніки, а
також припинення (закриття) їх розроблення, зняття з виробництва,
захист майнових прав і прав інтелектуальної власності;
повноважень органів державної влади з урегулювання
організаційно-господарських відносин на всіх етапах розроблення і
виробництва та стадіях життєвого циклу озброєння і військової
техніки;
правового режиму власності озброєння і військової техніки та
правової форми реалізації права власності у сфері господарювання,
пов'язаної з розробленням і виробництвом озброєння та військової
техніки;
засад залучення недержавних інвестицій в розроблення та
виробництво озброєння і військової техніки.
Для виконання завдань у законопроекті необхідно передбачити:
визначення правого статусу, прав та обов'язків суб'єктів
комплексу та видів господарської (економічної) діяльності, що ними
провадяться;
розмежування повноважень органів державної влади в зазначеній
сфері та визначення особливостей державного регулювання
господарської діяльності суб'єктів комплексу;
визначення основних принципів господарювання і засад
науково-технічної та виробничої кооперації (у тому числі з
іноземними державами) з розроблення і виробництва озброєння і
військової техніки, трансферу військових технологій;
вимоги до суб'єктів комплексу, які провадять господарську
(економічну) діяльність, пов'язану з розробленням, виробництвом,
експлуатацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння і
військової техніки, а також механізм здійснення державного
контролю та нагляду за такою діяльністю;
вимоги до системи якості підприємств, які здійснюють
виробництво озброєння і військової техніки;
права та обов'язки суб'єктів комплексу на всіх стадіях
життєвого циклу озброєння і військової техніки та правове
регулювання відносин у цій сфері;
порядок розроблення, виробництва і авторського нагляду у
процесі експлуатації озброєння і військової техніки, капітального
ремонту на замовлення іноземних держав, зокрема із залученням їх
інвестицій, з визначенням осіб, які можуть бути інвесторами,
основних видів та форм інвестування, частки іноземного
інвестування, розподілу майнових прав на результати наукових
досліджень, продукцію, майно, земельні ділянки, інші об'єкти
інвестування;
заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності на
результати наукових досліджень, проектних та конструкторських
робіт, на інші науково-технічні розробки, пов'язані із створенням
товарів військового призначення та подвійного використання шляхом
залучення іноземних інвестицій;
режим допуску іноземних інвесторів до інформації з
розроблення і виробництва озброєння і військової техніки, яка
становить державну таємницю;
внесення змін до:
- Господарського кодексу України ( 436-15 ), якими
передбачити, що господарська діяльність, пов'язана з розробленням
та виробництвом озброєння і військової техніки, регулюється
окремим законом;
- Законів України "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про
Збройні Сили України" ( 1934-12 ), "Про організацію оборонного
планування" ( 2198-15 ) щодо визначення повноважень органів
державної влади, які приймають рішення про розроблення відповідних
зразків озброєння і військової техніки, поставлення їх на
виробництво, авторський нагляд за їх експлуатацією, зокрема
зразків озброєння і військової техніки іноземного виробництва,
технічне обслуговування, ремонт, збільшення установленого ресурсу
та продовження строків служби і зберігання;
- Закону України "Про основи національної безпеки України"
( 964-15 ) щодо визначення одним з пріоритетів державної політики
з питань національної безпеки у воєнній сфері створення та
забезпечення функціонування національної системи розроблення і
поставлення на виробництво озброєння і військової техніки у мирний
час та особливий період;
- Законів України "Про розвідувальні органи України"
( 2331-14 ), "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ), "Про
Службу безпеки України" ( 2229-12 ), "Про службу зовнішньої
розвідки" ( 3160-15 ) щодо визначення повноважень органів
державної влади із захисту від іноземних розвідок інформації про
розроблення озброєння і військової техніки; контррозвідувального
супроводження процесу розроблення озброєння і військової техніки,
забезпечення їх замовників та розробників інформацією про напрями
розвитку видів озброєння і військової техніки іноземних держав;
- Закону України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ) щодо підготовки системи розроблення та
виробництва озброєння і військової техніки до функціонування в
особливий період;
- інших законодавчих актів.
Очікувані результати
Прийняття Закону України "Про розроблення та поставлення на
виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки"
забезпечить врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням
господарської діяльності на всіх стадіях життєвого циклу озброєння
і військової техніки, їх правового режиму, а також визначить права
і обов'язки учасників процесу їх створення.вгору